Openingsuren horeca Holten aangescherpt Holtens Nieuwsblad Schaatsen voor water Ja, ik ga uit het ziekenfonds en ben in voor een particuliere ziektekostenpolis. SV Bato pakt uit Anke Janse is nog steeds bij familie Rensen actief Nieuw boekwerk N atuurdiorama Natuurdiorama nu open op woensdag Holtens Nieuwsblad houdt foto-expositie Geen ruimte speel-o-theek U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint BON Nog twee nachtjes... Hol ens Nieuwsblad DONDERDAG 20 NOVEMBER 1997 Abonnementsprijsf 77,10/ Losse nummersf 1,65 In het gemeentehuis van Holten wordt op vrijdagmid dag 28 november om 16.30 uur een foto-expostie geopend van het Holtens Nieuwsblad. Iedereen is van harte welkom bij de feestelijke opening die plaats vindt in dc grote hal. De exposi tie toont ongeveer dertig foto's die dit jaar in het Holtens Nieuwsblad hebben gestaan. De foto's geven een globaal beeld van het nieuws en sport in Holten over 199". De volgende fotografen tonen hun werk: Móric van der Meer, Rinus Vrijdag, Harrv Brocze, Joke Oostcrvclt, Peter Bulthuis en Peter Koehorst. De expositie is nog ti deren tot en met wot december. bewon- isdag 17 Er is geen gemeentelijke ruimte beschikbaar voor het vestigen van een speel-o- -theek in Holten. Stichting voor sociaal en cultureel werk Holten had hierom gevraagd. Dc Stichting had graag—gezien dat dc spccl-o-thcck in clc voor malige basisschool Het Kompas gevestigd kon worden. De ge meente is echter van plan de school van clc hand te doen. Daarom kan de gemeente hier geen plaats voor de stichting reserveren. Andere panden zijn volgens burgemeester D.|. Ver- SV Bato houdt haar show op zaterdag 22 november met als titel 'SV Bato pakt uit'. Dc show staat in het teken van Sinterklaas. Alle jeugdleden lat nen zien, zowel in ii hun kun- cn dans als op de toestellen. De avond be gint om 19.00 uur, Dc entree is tien gulden cn voor dc kinderen tot cn met 12 jaar vijf gulden. Het is een leuk programma boordevol dans cn muziek. In clc pauze worden loten verkocht met kans op een leuke prijs. Iedereen wordt uitgenodigd aanwezig te zijn bij de pre sentatie van het boekje 'Tus sen vliegden en jeneverbes' j op woensdag 26 november I om 19.30 uur in Natuurdiora- ma Holterberg. Dit boekje, dat betrekking heeft op dc Noctselcr-, Haarlcr- cn I lolterbcrg, is geschreven en I van foto's voorzien door Kees Bos. Het wordt, mede in het kader van het 60-jarig bestaan (in 1998) van Natuurdiorama Holterberg, aangeboden aan mevrouw G. van Montfrans- -Hartman (voorzitter van de Voorlopige Commissie Natio nale Parken), H. Kemperman (Gedeputeerde van dc Provincie Overijssel en voorzitter van de Stuurgroep Sallandse Heuvel rug), J.J. van Overbeeke (burge meester van Hellendoorn) en D.J. Verhoeven. Tevens wordt aangeboden een beschrijving van de Piet Bos Route, met als titel A an hoogte punt naar hoogtepunt'; een bun deling van vijf lange rondwan delingen door het unieke gebied tussen Holten cn Nijverdal. geïnformeerd daarvan verzekerd abonnee opgeeft. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een I abonnee. Inzenden aan. Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Het is komende zondag pre cies twaalf en een half jaar geleden dat Anke Janse haar stageperiode aan de middel bare agrarische school in Dordrecht startte op het melkveebedrijf van de familie G. Rensen (zwarte Gait) te Espelo. Op zich niets opmerkelijks. Echter het feit dat ze zich na twaalf en een half jaar nog steeds graag bij de Holtensc boer op houdt is wel opmerkelijk. Anke is zo'n 31 jaar geleden geboren te Maasdam een plaats in Zuid Holland, bij westen wind gele gen onder de rook van Rotter dam. Liefde voor het landwerk en omgang met dieren deden haar besluiten om destijds tc kiezen voor het volgen van agrarisch onderwijs. Haar ouders hadden voor dc weekenden een vakan tiehuisje op dc Borkcld aan dc postweg. Op deze manier kwam Anke reeds jong in contact met Holtcnarcn. Ook bracht zc haar vrije tijd graag door bij de fami lie Bronsvoort van manege Snorrewind, waar ze het paard rijden leerde en in de weekends af en toe wat meehielp. Via verwarmingsmonteur Venek laas (van Harwiek) die af en toe bij haar ouders over de vloer kwam kreeg Anke de tip haar stageperiode door te brengen bij een Holtens bedrijf. Als een verlegen meisje begon zij aan haar stage, 'bie Gait en Rick an de Splodiek'. Ze kon amper het dialekt begrijpen en plezier Anke Janse werkt al twaalf e bij de familie Rensen op de boerderij. sprak de boer cn boerin dan ook amper meer voorstellen, aan met L', dit kan ze zich nu Lees verder op pagina 9 Nog twee dagjes slapen, dan komt Sinterklaas naar Holten. Samen met zijn Pieten wordt hij om 14.10 verwacht op het bordes van het gemeentehuis. Burgemeester D.J. Verhoeven zal Sinterklaas ontvangen. Speciaal voor de kinderen komt de Sint naar gebouw Irene. Dit gebeurt van 15.00 tot 16.00 uur. De openingstijden van uitgaansgelegenheden zullen in Hol ten waarschijnlijk worden aangepast. Vanaf februari mogen cafcs van zondag tot en met donderdag open zijn tot 24.00 uur. In het weekend geldt een sluitingstijd van 2.00 uur tot 6.00 uur. hoeven niét beschikbaar. Op dit moment; houdt een werk groep van de stichting zich bezig met hel: zoeken naar een andere plaats. Eén plekje in het dorps huis De Boschkamp zou vol gens hen de_ ideale oplossing zijn. Hiervoor is wel ccn ingrij pende verbouwing nodig, om dat het om ccn permanente huisvesting gaat. Een speel-o-theek geeft ouders de mogelijkheid speelgoed voor hun kinderen te lenen. Wanneer hun kroost erop is uitgekeken, kan het weer worden ingeleverd voor iets anders. Burgemeester en wethouders zien graag dat dit in de Alge mene Politie Verordening (APV) komt. De horeca houdt deze tijden nu ook al globaal aan, ondanks dat in de huidige verordening voor elke dag juist een sluitings tijd van 24.00 uur staat ver meld. Controle op naleving hiervan is er nauwelijks, zodat dc horeca hun eigen gang gaat. De ge meente wil dit veranderen dooi de politie daadwerkelijk te laten controleren. Om dc horeca te gemoet te komen, zullen de ope ningstijden in het: weckend wor den verruimd. Jos Kamphuis van café Het Kla vier vindt een sluiting om 2.00 uur op vrijdag en zaterdag geen probleem. Wel ziet hij dc rege ling door de week niet zitten: „Wij houden veel wedstrijden zoals darten en die zijn om 24.00 uur meestal nog niet afgelopen. Daarnaast is het gedwongen naar huis sturen van de klanten vragen om moeilijkheden." Vol gens de eigenaar loopt alles nu perfect zoals het hoort te zijn. Hij vindt het daarom vreemd waarom het toezicht nu ineens moet worden aangescherpt. Dc gemeente geeft wel een ont heffingsmogelijkheid voor de verordening, maar deze is alleen bedoeld voor speciale feesten als bijvoorbeeld het carnaval. langer open te mogen zijn, zal niet worden afgegeven. „Laat z.c maar komen!" zegt ei genaar Johan Schuppcrt van jongcrencafc Dc Schurc als hem wordt gezegd dat dc politic gaat controleren. Voor Schuppcrt maakt de aanpassing van dc slui tingstijden niet veel uit. „Door de week zijn wij alujd dicht cn in het weekend sluiten we nu ook al rond 2.00 uur." De Schurc wordt volgens hem helemaal draaiende gehouden door vrij willigers, die daarna ook graag naar huis willen. „Het kan zelfs een positief ef fect hebben. De mensen komen vroeger op de avond," zegt de eigenaar. „Nu hoef je niet voor tien uur tc komen, want dan is er toch niets te doen. Wanneer we voor een avond een bandje heb ben gehuurd, balen we daar wel eens van." Volgens Jan zitten in Engeland de pubs al rond 19.00 uur vol, terwijl zc om 23.00 uur verplicht sluiten. wel problemen als iedereen tegelijk op straat wordt gezet. „-Er bestaat een kans dat je trammelant krijgt, wanneer de tent precies om twee uur sluit. Verder zullen dc vaste klanten het niet leuk vinden. Komen ze om half een nog eens langs, dan is ccn pilsje ergens anders pak ken cr niet meer bij." Cafc Jansen wacht her. allemaal maar af. Toch zijn ze niet blij met: dc sluitingstijd op werkda gen. „Wij hebben vaak biljarta vonden door dc weck cn die zijn pas om 1.00 uur 'afgelopen," vertelt mevrouw Jansen. „Wat gebeurt cr wanneer we gewoon om 24.00 uur de deur op slot doen cn dc mensen binnen laten zitten?" vraagt ze zich af. Dan is het volgens haar immers ccn besloten bijeenkomst. Bert van Eijk van dc politic Holten denkt geen probleem te- krijgen met dc uitvoer van de eventuele toekomstige taak. „In de nachtdienst lopen genoeg mensen rond, die even langs dc cafe's kunnen rijden," zegt Van Eijk. „In sluitingstijdenregels zit vaak een slag om de arm. Rond twee uur zal de laatste ronde worden gegeven, waarna de klanten druppelsgewijs huis waarts gaan." De woordvoerder denkt wei dat volgend jaar februari voorde jeugd nog weinig meer te doen is in Holten. „De meeste jongeren gaan nu naar café Maats, maar deze sluit straks. Daarna zullen zij waar schijnlijk een onderkomen buiten Holten gaan zoeken." Toch denkt Van Eijk niet dat hier door meer jeugd dronken achter liet stuur gaat zitten, omdat ze ver der moeten reizen vooreen biertje. „Wij zijn liccl erg positief over het gedrag van jongeren. Rijden onder invloed komt in Holten maar spo radisch voor. Dc chauffeur is altijd nuchter, terwijl zc achterin hele maal zat zijn." Dit is voor dc politie zeker een complimentje waard cn een voorbeeld voor andere plaat sen. „Dc jeugd weet ook wel dat wc streng controleren. Als iemand dronken achter het stuur wordt ge pakt, clan is het ook meteen raak. Wat dat betreft hebben wc ccn lik- op-stuk-beleid met hoge bekeurin gen," vertelt Van Eijk. Het advies van burgemeester en wethouders om de Algemene Politie Verordening aar. te pas sen, zal 26 november in dc com missievergadering worden be handeld. Daarna volgt een in spraakronde, die gevolgd wordt door het besluit van de gemeen teraad. Honderden leerlingen van de basisscholen de Regenboog en de Holterenkschool hebben gisteren en dinsdag geschaatst voor het Foster Parents Plan. In het kader van de actie Schaatsen voor water trok ken de leerlingen hun baantjes in De Scheg in Colmschate. De opbrengst van de actie is bestemd om water (putten) voorzieningen te kunnen realiseren in het Afrikaanse land Malawi.Fok.: Móric van der Meer Het Natuurdiorama Holter berg begint met dc proef om tijdens het winterseizoen ook open te zijn op woensdag middag. Vooral op die middag, als leer lingen van de basisschool vrij zijn, komen er veel aanvragen voor verjaardagspartijtjes. I-let is niet alleen leuk om de dieren van dichtbij te bekijken, voor kinde ren is cr een educatieve speur tocht uitgezet cn dc jarige wacht een leuke surprise. Op zondag en tijdens clc kerstvakantie is het museum tevens te bezichtigen. Dc openingstijden zijn woens dag cn zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Voor meer informa tie kan men bellen met liet Na tuurdiorama, telefoonnummer 36 19 79. r Af Ziektekostc erstandige keus. compleet v< tekerd. Met lei wachtlijst liet ziekenfonds. Volgens buitenland. "Tandartskosten De Beter Af Ziektekosten Poiis. Bel gratis 0800-0556. ergoedingen een. vrijblijvende of arg. fysiothe- tot 21.00 uur en op z: Stap n clustef orthodontie tot ;t f4.500.- per kind! •er en wij regelen alles cratis 0800-0556 voor cikbaar op 0.00 t vi .rk dagen W c£b Groene Land Verzekeren met gezond verstand. Dierenbescherming De Dierenbescherming in Holten wordt vooral gere geld door de familie F.smcv- cr. Maar wat doen zc nu eigenlijk? Zie pagina 3 Playbackshow Een volle zaal heeft met volle teugen genoten van dc playbackshow in Dijker- hoek. Zie pagina 3 Mannenkoor Het Holtens Mannenkoor heeft in dc Kandelaar zich van zijn beste kant laten zien. Zie pagina 5 Nieuwe prins Holten heeft een nieuwe prins. Tijd voor een kennis making. Zie pagina 5 SV Holten verliest Hoewel SV Holten heeft verloren, hebben zc toch een goede wedstrijd ge speeld. Zie pagina 7 Blauw Wit onderuit Blauw Wit kon het in eigen huis niet maken en ging on deruit. Zie pagina 9 Bejaardensoos over verkeer De bejaardensocicteit Holten houdt op dinsdag 25 november weer een bijeenkomst. Deze keer wordt verteld over veilig verkeer in Holten. Het gaat dan vooral over het gebruik van rot ondes in Holten. De leerzame bijeenkomst vindt plaats in ge bouw Irene om 14.30 uur. Open Huis De Eendracht Schietvereniging De Een dracht houdt op zaterdag middag 22 november een Open Huis. Dit gebeurt on der de muziektent aan de Kerkhofsweg waar De Een dracht haar accomodatie heeft. Geschoten kan worden met luchtgewecr, luchtpistool of vuurbuks. ledereen vanaf 16 jaar is welkom tussen 15.00 en 17.00 uur. Vooral de jeugd wordt aangeraden hier een kijkje te komen nemen. Maandag de gehele dag hadden wolken de overhand en was er voor de zon. De buien concentreerden zich voor namelijk boven de Noordzee. Een zuidzuidwestelijke stroming voer de heldere en onstabiele lucht aan. Aan het einde van de dag kregen we nog een lichte regenbui, er viel slechts tienden aan neerslag. De temperatuur bedroeg 11.2'C Dinsdag ochtend was het beste daarna bepaalde de bewolking het weer beeld. Later op de dag ging het langdurig licht regenen Dit kwam door een rand- storing uit Frankrijk, deze trok via het zui den ons land binnen en trok geleidelijk naar het noorden en verliet daarna ons land. Nadat de storing gepasseerd was werd het pas tegen de avond droog. Met de neerslag viel het nog wel mee. Holten ving 2.4 millimeter neerslag op en Espelo 2.7 millimeter neerslag. Woensdagochtend was het landin waarts nevelig en waren er plaatselijk mistbanken. Ook kwam er veel hogere bewolking voorwaardoor eraf en roe een flets zonnetje scheen. In de loop van de middag werd de bewolking geleidelijk dikker maar het bleef droog. Een lage drukgebied boven Duitsland met bij behorend frontaal systeem trok naar het noorden richting Denemarken. De aan wezige lucht was tamelijk vochtig De temperatuur kwam uit op8.8'C. Ook kon den we met zonsondergang een mooi avondrood aanschouwen. Donderdag begon met dichte mist die in de loop van de morgen geleidelijk oplostte. Daarna laaghangende bewolking en was het erg nevelig, het werd een sombere dag om dat erqeen zon was. Dit had ookaevolgen voor de temperatuur die niet verder kwam dan 6.3'C. De wind was matig (kracht drie) en kwam uit het zuidwesten Vrijdagmorgen en een gedeelte van de middag was het in de oostelijke helft van het land en de Achterhoek vrij zonnig, ter wijl het in het westen de gehele dag zwaarbewolkt bleef. Ook bij ons nam de bewolking geleidelijk aan toe en deze werd steeds dikker, de zon liet het verder helemaal afweten, wel bleef het droog. Een zuidwestelijke stroming voerde vochtige, stabiele lucht aan. De maxi mumtemperatuur bedroeg 9.3'C. In de nacht van vrijdag op zaterdag stroomde er zachte en vochtige lucht via het zuid westen ons land binnen, ditging gepaard met bewolking, nevel, en van tijd tot tijd lichte regen en motregen. Ook zaterdag hadden we hier last van. Het bleef de ge heie dag bewolkt en zonloos.Ookwas het met tussenpozen droog, en werd het een grijze miezerige dag. Holten ving 3.0 mil limeter neerslag op en Espelo 3.2 milli- Zondag was een saaie grijze dag. het bleef de gehele dag zwaarbewolkt en de zon liet zich niet zien, wel bleef het droog. Ondanks dat het bewolkt was werd het toch nog 10.3'C. De wind waaide uit het oostzuidoosten en was matig rond kracht drie. Een zuidoostelijke stroming voerde vrij zachte en vochtige lucht aan. die sta biel van opbouw was. Meteo Holten, Freddie Paalman

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1997 | | pagina 1