Van Schooten weg bij 'Kinderboerderij' Holtens Nieuwsblad De Rietvoorn huldigt trouwe leden Kijkers en kopers voor kunst in Waerdenborch Deel Holterberg Nationaal Park Fienpreuvers openen carnavalsseizoen U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint BON Wethouder wil schijn belangenverstrengeling vermij den Ploegwedstrijd op 9 november Opbrengst collecte Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 6NOVEMBER 1997 Abonnementsprijs f 77,10Losse nummers f 1,65 De kans is groot dat vol gend jaar een gedeelte van de Holterberg het stempel van Nationaal Park op zich krijgt. Dit zei wethouder Van Schooten tijdens de le denvergadering, die maan dag 3 november in café De Molenbelt werd gehouden. „In december wordt het Na tionaal Park behandeld in de gemeenteraad. Wanneer daar na de minister positief rea geert, is" de Holterberg een Nationaal Park in oprichting," licht Van Schooten toe. Vol gens de wethouder krijgt de gemeente dan meteen een miljoen gulden uitgekeerd. Het is zeker niet zo dat het hele natuurgebied Nationaal Park wordt. „De grenzen zijn tot zover bekend dat het ten zuiden van de weg Raalte-Al- melo komt te liggen. Wat daar boven ligt, valt er buiten," zegt Van Schooten. Veel betrokken groeperingen zijn bang dat de Tocristenweg door deze status helemaal zal worden afgesloten voor au to's. Nu is dit gedeeltelijk al zo tussen 9.00 en 21.00 uur. De wethouder denkt dat daar wel over tc praten valt: „Omdat het Nationaal Park voor veel partijen een heet hangijzer is, moeten er concessies worden gedaan. In plaats van de Tou- ristenweg te sluiten zou bij voorbeeld de Sprokkelw eg dicht kunnen voor gemotori seerd: verkeer. Hier zou dan nog wel alternatief vervoer overheen mogen zoals huif karren," Dc angst voor het Nationaal Park is volgens Van Schooten uit de: tijd. Naast dat het goed is voor. het behoud van liet gebied^ trekt het volgens hem juist meer toerisme aan. Door het label dat er straks wordt opgeplakt, zullen meer men sen een kijkje op de berg wil len nemen. „Het zal best be perkingen hebben, maar je kunt ook wat bicden op het terrein van bijvoorbeeld na- tuureducatie," vertelt de wet houder. Hij vindt wel dat het plan gedragen moet worden door de gemeenschap. An ders heeft het weinig kans van slagen. Bij hem zijn in elk geval geen signalen bekend dat betrokken particuliere grondeigenaren afhaken. Voor Van Schooten moet een doorgang dan ook zeker plaatsvinden: „We moeten dit met beide handen aangrijpen, want dit is voor Holten van levensbelang." Vereniging De Fienpreuvers heeft zondag 2 november het i carnavalsseizoen voor geopend verklaard. Zij deden dit met een voetbalwedstrijd 1 tegen het bestuur van SV Holten. Net als de afgelopen twee jaar mocht CV De Fienpreuvers zich winnaar noemen. Dit keer met een sco re van 5-1. Na dc wedstrijd werd het feest met. spelletjes voortgezet bij Barbarossa. Veertig teams hadden zich hiervoor opgegeven. Via liet poolbiljart naar het ni- nebaispel, werden dc uit eindelijke finalistpn bekend. Informatie-avond geneeswijzen Om de alternatieve genees wijze in Holten meer be kendheid te geven, wordt op woensdag 12 november een informatie-avond gehou den. Vanaf 20.00 uur zullen René van Velzen, Suzan de Lange, Jolanda Agterkamp en Annemarie Tuitert in de Boschkamp vertellen over hun geneeswijzen. Aan bod komen magnetiseren, paranormaal genezen, bachre- medie,Touch for Health, edu- kinesiologie, reiki, massaga en klassieke homeopathie. Dit laatst is nieuw in Holten en wordt gegeven door Annemarie Tuitert. Op zaterdag 15 november zal er open huis zijn in de praktijk aan dc Pastoriestraat 12. Van 13.30 en 16.30 uur kunnen be langstellenden hier dan te recht. Voor inlichdngcn kunt u bellen: o548-36 32 88. Het team van café Jansen met Gerrit Paalman en Jan Bargbocr speelde in dc finale tegen Holten 1 met Bc-rtjan'Paalman en Erikjan Paalman, wat door het laatste team werd gewonnen. Voor de kinderen was een spellcncircuit aanwezig. Dc uit slagen hiervan zijn: Leeftijd twee tot en met drie jaar: IMaike Spcnkelink 2. Simonc Scheperman Leeftijd vijf toten met zeven jaar: 1. Janiek Warrink 2. Jordy Kamphuis .3. Thomas Rozcndom 4. Nick Bulsink 5. Bart Schuchard Leeftijd acht (ut en met negen jaar: 1. Dennis Bulsink 2. Koen Rozcndom 3. René Rcits 4. Sanne Schuchard 5. Denise Scheperman Leeftijd tien tot en met twaalf 1. Sander Scheperman 2. Elke Dorlas 3. Mireille Warrink Kandidaten van GLTO De Gewestelijk Land- en Tuinbouworganisatie (GLTO) in Holten heeft kandidaten voorgesteld voor de komende verkiezing van het Waterschap Rijn en IJssel. Volgens haar is het belangrijk voor haar leden dat de goede mensen in het algemeen bestuur terecht Dc stembiljettten zijn deze week de deur uitgegaan. Hierop kunnen de ontvangers schriftelijk hun voorkeur aangeven wie volgens hen in het algemeen bestuur van het waterschap zitting moet nemen. De kandidaten gaan als koppels de verkiezingen in. Voor verdere inlichtingen, telefoon: 0573-221413 geïnformeerd. als u ons een nieuwe daarvan verzekerd abonnee opgeeft. Geef dat ook eens aan een ander door! I Gebruik deze bon voor het opgeven van een I i abonnee. Woonpt Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Visvereniging De Rietvoorn heeft onlangs enkele leden gehuldigd voor het zomersei zoen. Geen al te best seizoen trouwens. Dit jaar werd er iets meer dan 270 kilo gevangen tegen vierhonderd kilo vorig jaar. Toch mag dat de pret niet druk ken vindt Gert Jan van Aefst van De Rietvoorn. „We zijn een echte gezelligheids vereniging", zegt Van Aefst. „Na een wed strijd gaan wc altijd even het café in om dc dagprijs uit te reiken. Aan de andere kant zijn we aardig fanatiek, iedereen gaat mee om te winnen." Bij een viswedstrijd komt meer kijken dan slechts een hengeltje uitgooien en maar wachten tot de vis toehapt. Zo wordt eerst geloot waar een visser mag ko men te zitten. Vaak zijn henge laars die aan de buitenkanten aan een kanaal zitten in het voordeel. Van Aefst: „Meestal doen zo'n 25 leden mee aan wedstrijden. F.r is een aantal regels. Zo mag jc bij de Riet voorn van tevoren voeren en je mag de waterlijn niet over." Dc wedstrijden worden op ver scheidende plaatsen gehouden. Zo vissen ze in het Twenteka naal, in de Berkcl, in het Ganzc- diep bi| Kampen en in het Ketel meer. De jeugd houdt het meestal op de Berkel. De wed strijden zijn op zondag van 7.00 uur tot 11.00 uur. AI om 6.00 staan de vissers klaar op de par keerplaats van Blauw Wit. Van Aefst: „Zo ben jc 's middags op tijd thuis en heb jc nog iets aan de dag. Volgens Jan Willem Plekkenpol van de Rietvoorn heeft het veel voordelen om lid te zijn van een visvereniging. „Zo kun je als beginneling' veel van ons erva ren vissers leren zoals over het montagetuig, dc loodverdeling, het soort voer of de soort aas. En vissen blijft mooi omdat cr zoveel verschillende technieken zijn." „Voor het seizoen hopen we op een goede opkomst", vertelt Van Aefst. „Vooral bij de jeugd kunnen we nog wel wat leden gebruiken. Ook senioren zijn natuurlijk altijd van harte wel kom." Jeugdleden kunnen zich ojDgcvcn of meer informatie krijgen bij Henk Achterkamp (telefoon 36 45 80) of bij Mari nes Kappert (telefoon 36 41 46). Senioren kunnen te recht bij Gert Jan van Aefst (telefoon 36 43 92) of bij Jan Willem Plekkenpol (telefoon 36 23 75). Eindstand seniorencompetitie: 1. Wim Tulier, 2. Gerrit Jansen, 3. Frans Mensink, 4 Arend Lichtenberg, 5. Jan Willem Plek kenpol. Dc grootste vis werd gevangen door H. Scholten: een brasem van 54 centimeter. Eindstand zomercompetitie jeugd: I. Mark Achterkamp, 2. Jeroen Overbcck, 3. Bart Mark voort, 4. Mark Hegeman, 5. Wouter Jonkman. De grootste vis werd gevangen door Jeroen: een brasem van 42 centimeter. Wethouder E.M. van Schoo ten heeft zijn functie als voor zitter van de Stichting Kin derboerderij neergelegd. De reden hiervoor is de felle kri tiek die hij kreeg van CDA en PvdA wegens politieke belan genverstrengelingen. Vol gens beide partijen kan de wethouder geen voorzitter zijn van een stichting die bij de gemeente om subsidie vraagt. „Ik snap niet waar deze kritiek nu ineens yvandaan komt. Daar voor heb ik er nooit iets van gemerkt" ,zegt Van Schooten. „Zelfs tijdens commissieverga deringen is mij dit niet ter ore gekomen." Toch levert de wet houder zijn voorzittershamer in: „De kinderboerderij mag niet lijden onder dc kritiek. Het zou zonde zijn wanneer dit stopge zet wordt. Het project staat voor mij duidelijk voorop." Toeh stapt de wethouder niet hele maal op, maar blijft hij wel be stuurslid van de werkgroep- Waarom PvdA en CDA zulke grote bezwaren hebben op het voorzittersschap van Van Schooten vindt de wethouder onbegrijpelijk: „Het is goed voor de gemeente Holten wan neer er iets gebeurt voor het toerisme. Ik heb er zelf finan cieel absoluut geen voordeel bij." Daarnaast is het volgens hem niet ongebruikelijk dat een wethouder zitting heeft in het bestuur van een gesubsidieerde instelling. In Holten geldt dit voor het Sowcco cn de WV. De wethouder zegt cr veel ple zier in te hebben iets op tc kunnen bouwen voor de ge meenschap. Als voorbeeld geeft hij de zondagsschool in Esplo. „Tien jaar lang heb ik met een ploegje mensen de zondags school in Esplo opgebouwd tot wat het nu is. In het begin was het niet meer dan los zand. Nu wordt er elke maand een dienst in Het Trefpunt gehouden en loopt het als een trein." Van Schooten ziet clan ook geen enkel probleem om als vrijwilli ger cc helpen aan de opbouw van dc voorzieningen in de ge meente. „Voor een grout deel word ik betaald uit belastinggeld van dc Holtense bevolking. Is het dan gek dat ik hiervoor ook iets terug wil doen?" Fractievoorzitter H.J. Dul van het CDA uit geen kritiek op de persoon Van Shooten zelf. Vol gens hem gaat het om dc functie van politicus wat niet te combi neren valt met bestuurslid van een vereniging. „Een wethouder leeft in een glazen huis. Hij heeft een openbare functie waarop alle ogen zijn gericht," maakt Dul duidelijk. „Het strookt niet met ons programma, zodat wij tegen deze belangenverstrenge ling zijn." Volgens de CDA'cr gaat een vergelijking met het Soweco en de VVV zeker niet op. Deze instanties zijn niet onafhankelijk cn maken deel uit van de ge meente. Gold dit ook voor de Stichting Kinderboerderij, dan was er niets aan de hand ge weest. „Het is onze visie als partij dat een politiek bestuurder niet kan deelnemen in een vereniging die subsidie gaat aanvragen," maakt Dul duidelijk. Wanneer de wet houder toch voorzitter was ge bleven, dan had dat zeker geen motie van wantrouwen opgele verd. „Wat Van Schooien doet moet hijzelf weten. Wc keuren het niet af, maar betreuren het wel," geeft de frac Het CDA kwam pas nu met de kritiek, omdat zij niets afwist van de bestuurlijke functie van de wethouder in de stichting. Fractievoorzitter J.M.E. Mctse- makers van de PvdA vind hc-t ook niet passen dat een wethou der ook bestuurslid is van een stichting die subsidie aanvraagt bij de gemeente. „Je moet onaf hankelijk kunnen oordelen over financin," vindt Metsemakers. „Wanneer een wethouder be slist over een subsidieaanvraag van een stichting waar hijzelf voorzitter van is, dan kan dat onmogelijk tot een objectief oordeel leiden." Ook het be stuurslidmaatschap van Van Schooten is voor de PvdA net zo goed een moeilijk punt. Toch heeft de partij geen pro bleem met hei: voorzitterschap wanneer van te voren was be sproken hoe belangrijk het pro ject is. „Tot nu toe is cr nog geen inhoudelijke discussie geweest over dc prioriteiten van de kin derboerderij voor dc Holtense gemeenschap. Dc subsidieaan vraag had hier aan getoetst moe ten worden," vertelt Metsema kers. „Daarna mag Van Schoo ten wat ons betreft voorzitter van de stichting worden." Het project is volgens hem dan ook een schitterend initiatief. De jaarlijkse ploegwedstrijd in Esplo wordt op zondag 9 no vember gehouden. Het is de vijf de keer dat dit evenement hier plaatsvindt. Aardappelteler Herman ten Dam stelt zijn grond beschikbaar. Iedere deelnemer krijgt een stuk land van 30 bij 35 meter tot zijn be schikking. Binnen een vastgestelde tijd moeten zij dit zo nauwkeurig mogelijk omploegen. Hoe rechter de getrokken voor, hoe hoger de score van de jury. Om goed te kun nen oordelen kent dc wedstrijd twee klassen: dc twee- en de clric- sch aanven tel. Gerrit ten Dam van het Trekker Trek Team Splo maakt duidelijk dat het niet alleen ccn dagje ploegen is wat eindigt met een pilsje. „Tijdens zo'n dag gaat het om de saamhorig heid en hulp aan elkaar. Vooral dat laatste is heel erg belangrijk. Je kunt iedereen wat leren en dat thuis op dc boerderij weer toepassen," vertelt Gerrit. De route naar liet wedstrijdterrein wordt met borden aangegeven. Het begint om 11.00 uur. Verdere in lichtingen, telefoon 0572-32 13 51. Hannekc Galvan, Lei Han- nen en Lammy Steenhuis ex poseren tot cn met 28 decem ber hun kunstwerken in Gale rie-atelier Waerdenborch. Zondag werd de expositie ge opend door ccn kaars aan te steken. Daarnaast gaf Albert Hoegee uitleg over de ge schiedenis van iconen. Zeker tweehonderd hierbij as De tentoongestelde iconen van kunstenaar Hannekc Galvan trokken veel kijkers cn ook ko pers. Zeventien jaar heeft zij in Mexico gewoond waar ze veel van deze vensters op de hemel in opdracht heeft gemaakt voor kerken. In het schilderen heeft Galvan beslist mei dc vrije hand. De- afbeeldingen moeten nameli|k voldoen aan bepaalde voor waarden, die in het Stoglaw- -concilie uit 1600 staan vermeld. Onder meer de houdingen, ach tergronden en kleurstellingen van Christus, Maria cn F.ngelen liggen vast. Iconen werden vroeger dan ook niet gemaakt voor het mooie, maar als reli gieus relikwie. Vooral symboliek is hierbij belangrijk. Toch ziet Hannekc dc kans een eigen visie aan haar kunstwerken te geven. Het gaat dan vooral om subtiele aanpassingen. Lei Mannen uit F.cht heeft ge draaide keramiek meegenomen naar Holten. Door de vormen van de potten, dc decoratie en het glazuur probeert hij tot een harmonie tc komen. Zi|n werk past mooi bij dc iconen van Manneke, omdat beide terug te vinden zijn in het christendöta. Tijdens de opening is daarom ook gekozen voor het aansteken van ccn kaars cn het draaien van bijpassende muziek. Ook het interieur is met stoffen pilaren geheel aangepast om de juiste sfeer tc creëren. In de kleine expositieruimte hangen gobelins van Holtenaar Lammy Steenhuis. Ai vanaf haar zevende houdt zij zich bezig met verscheidene vormen van tex tiele technieken. Dc ingelijste wandtapijten zijn door haar met de hand geweven. Dit intensieve werk kost haar zeker 150 ar beidsuren. Door gebruik tc maken van kleuren maakt zij figuren als tulpen, dolfijnen en vogels. Toneel Een avondje genieten en la chen voor jong en oud. Daar zorgt de Chritelijke Ont spanningsclub voor. Zie verder op pagina 3 Films De Sploder heeft een flink aantal mensen met haar oude films een plezierige avond bezorgd. Zie verder op pagina 3 Blauw Wit Blauw Wit heeft in eigen huis Achilles verslagen. Zie verder op pagina 5 SV Holten SV Holten klopte afgelopen weekend Reaal met 1-0. Zie verder op pagina 5 De Nederlandse Brandwon den Stichting heeft in de week van 26 oktober tót en met 1 november via een col lecte een bedrag van 4076,50 gulden opgehaald. Met de opbrengst kan de stichting verder werken aan de realise ring van haar doelstellingen: verbetering van de behande ling van brandwondpatiën ten, wetenschappelijk onder zoek, het voorkomen van brandwonden en het in stand houden van de huidbank. Het geld zal ook worden gebruikt om nieuw wetenschappelijk on derzoek tc bekostigen, naar het voorkómen en beperken van lit tekenweefsel. Verder wordt onderzocht welke behoefte er is aan ondersteuning en begeleiding van de talloze pa tiënten. Het gaat dan vooral om degenen die, naast blijvende lichamelijke gevolgen, ook psychische pro blemen overhielden aan hun brandwonden. Het zonnige dag, maardoorde matige schrale oosten wind voelde het koud aan. Ook hadden we een lage relatieve luchtvochtigheid van 35 procent. Doordat de lucht droog was. kwam er geen bewolking voor behoudens een enkele veeg sluierbewol- king. Ondanks de zon werd het niet war mer dan 7.7f C. Oorzaak van ditweertype was een opbouwend hogedrukgebied dat boven de oostelijke Noordzee lag en langzaam in zuidoostelijke richting trok. Dit hogedrukgebied zorgde voor een oostelijxe aanvoer van vrij koude en dro ge lucht. Dinsdag begon met vrieskou met een minimumtemperatuur van -3.0 f C in de weerhut en vlak boven de grond -4.3 f C. Espelo had een minimum van - 4.0 fC en aan de grond -5 5 fC. iwenthe was het koudst met -7.4 f C. maar het kan nog kouder, in Winterswijk werd het op 28 oktober 1931 -8.5 fC. Overdag scheen de zon onafgebroken in een strak blauwe luchten heldere hemel.Toch was het met een matige oosten wind vrij koud. In de n't dew is het ee genamer. Een krachtig hogedrukgebied lag met de kern 1040Tipa) boven Noord- Duitsland en hield een oost tot zuid oostelijke stroming in stand, waarmee heldere en koude lucht werd aange voerd. Woensdagochtend was het vrij aan de grond -6.4 f C, in Espelo was het nog wat kouder met -5.2 fC en op klomp- hoog te -7 6 «TC. Verder verliep de dag vrij zonnig. Door het instromen van vochtige lucht in de hogere lagen vandeatmosfeer was er veel sluierbewolking. De zon had af en toe last van sluierwolken, hierin was somseen prachtige kring tezien.Dezeon- stond door reflectie m ijskristallen. Ook waserweinig wind. Dat kwam doordat de as van een rug van hogeluchtdruk over het midden van het land lag en langzaam zuidoostwaarts bewoog. Maximum werd 8.0 f C. Donderdagochtend had het licht gevroren meteen minimum van -1.2 f C in Espelo en vlak boven de grond -3.4 fC Ook waren er overdag veel wolken velden. Deze hadden te maken met een zwakke storing in de hogere lagen van de atmosfeer. Nadat de storing verdwenen was. klaarde de lucht flink op. De zon liet zich geregeld zien en het was rustig weer. De zwakke oostelijke stroming voerde iets zachtere lucht aan. dit was goed te merken aan de temperatuur die bedroeg 12.0 f C bedroeg. Vrijdag hadden we een strakblauwe lucht en scheen de zon uit bundig. De wind kwam uit het noord oosten en was matig (kracht vier). Een noordoostelijke stroming voerde helde re polaire lucht aan. De temperatuur werd 12.4 fC. Zaterdag was het nevelig en had den we laaghangende bewolking. Dit kwam door het instromen van vochtige lucht. Later op de middag kwamen er op klaringen en werd de zon getemperd door hogere bewolking. Zondag begon met zeer dichte mist. Het had ficht ge vroren met een minimumtemperatuur van -1.6 fC en op klomphoogte -3.6 fC. Nadatdemistwasopgetrokken, bleef het erg nevelig en werd het een zonloze dag. Bijna aan het eind van de dag begon het licht te motregenen, maar dit gaf geen meetbare neerslag. Een rug van ho- gedruk zorgde voor vochtig en mistig weer Eenzwakkoufrontje bij de Wadden trok uiterst langzaam naar het zuiden. Ookbleefdetemperatuurtelaagvoorno- vember, namelijk 3.5 f C tegen"normaal 9.0f C. Meteo Holten, Freddie Paalman

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1997 | | pagina 1