Okia-leden wellicht betaalde touwtrekkers I Holtens Nieuwsblad Beste beentje voor op Frits Paule Cup Misschien onderzoek naar bouw overdekt zwembad Heel Overijssel aan de buis bij het Dialectpad Speelgoedbeurs Peuterspeelzaal Filmweekend in het Espelose Trefpunt U ontvangt een fraaie BON Politiebureau officieel in gebruik genomen f Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 23OKTOBER 't Trefpunt in Espelo is vrijdagavond 31 oktober en zaterdagmiddag 2 no vember weer omge bouwd tot bioscoop. De Sploder super 8 filmclub houdt dan weer haar jaar lijkse filmdagen. Ondanks de van video heeft de (stom me) super 8 kleurenfilm nog steeds z'n charmes. Een groot beeld van zo'n twee bij drie meter, een donkere zaal én na ruim twintig jaar nog steeds géén kwaliteits verlies. Bovendien hoef |c bi) de opnames niet steeds op je woorden te letten. Zoals gebruikelijk wordt er vrijdag vanaf 20.00 uur weer een aantal films vertoond. De onderwerpen variëren van alledaags, sploos, ar chiefmateriaal tot de meer bekende jaarlijkse activitei ten als volksfeest en paas vuur. De avondvoorstelling is er vooral voor de wat jongeren. Tussen de films door is het dit jaar de beurt aan het Twentse Zand, zeep en zoda. Een uit zes perso nen bestuurde formatie die een mengelmoes van folk- cn feestmuziek doorspeld met rauwe Twentstalige teksten ten gehore brengt. Zaterdagmiddag is het de beurt aan de ouderen. Om 13.45 uur begint het pro gramma. De laatste jaren blijkt vooral de filmmiddag een schot in de roos. Steeds meer ouderen (ook ex-splo- ders uit bijvoorbeeld het dorp Holten) vinden de weg naar 't Trefpunt. Onder het genot van een borrel en een hapje wordt er gekletst, ge keken en ook geluisterd. Dit keer naar een optreden van de Larense entertainer Ruumpol. Wijd en zijd be kend in de Achterhoek. De toegang tot de voorstellin gen is gratis, dankzij "t Tref- puntbestuur (die het ge bouw ter beschikking stelt) en dc School- en Volks- fcestcommussie (die een deel van dc onkosten voor haar rekening neemt). Na het succes van vorige ja ren houdt de Peuterspeelzaal ook dit jaar een speelgoed beurs. Dit gebeurt op zater dag 1 november van 10.00 tot 12.00 uur in de Boschkamp. Iedereen kan hiervoor op vrij dag 31 oktober van 18.00 tot 20.00 uur speelgoed komen brengen. Normaal gesproken komt al het speelgoed hiervoor in aanmerking, mits het com pleet, schoon en niet kapot is. Dus alles kan zoals auto's, pop pen, spelletjes, puzzels, boekjes, kindermeubel tjes, schaatsen, buggy's en fiet:szit:jes. Vorig jaar was er voor construc- tiespeelgocd zoals lego, duplo noppcr en dergelijke veel be langstelling, evenals spellen Holtens Nieuwsblad Parker-Jotter ballpoint wordt u goed geïnformeerd. daarvan verzekerd abonnee opgeeft. Geef dat ook eens aan een ander door' I Gebruik deze bon voor het opgeven van een abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Abonnementsprijs f 77,10/ Losse nummers f 1,65 Ondanks de concurrentie van het voetbal, hebben duizenden mensen in Overijssel afgelopen dinsdag Holten gezien bij TV Oost. De omroep had opqames gemaakt voor het programma Dialectpad om onder meer in te gaan op het dialecten dc onderlinge verschillen Vele Holtenaren kwamen daarover aan het woord. Zo gaf onderwijzer journalist Ineke Smit haar visie over het lesgeven. Ook de leerlingen van de Haarschool gaven een prachtige vertolking van het Sallands lied. In Enschede, waar onder meer het Holtens Nieuwsblad wordt ge drukt, werden opnames gemaakt bij dc indrukwekkende persen cn werd een spel met letters gespeeld bij dc afdeling Press2Go waar het Holtens Nieuwsblad een van de ve le kranten is die daar wordt opge maakt. Daarnaast waren er onderwerpen als het straatintervieuw, een praat je in zaal Vosman, 'wat zeg je', het spreekwoord, 'Oet'n hook' en een prijsvraag. Dc komende weken zal bet pro gramma uit andere plaatsen ko- TV Oost aan het filmen bij de afdeling Press2Go Oostelijke Weekbladpers in Enschede waar onder it Holtens Nieuwsblad wordt opgemaakt. f<ho: h Jan Poorterman van dc Nederlandse Touwtrckkersbond liet weten bezig te zijn met een topsportbeleid voor touwtrek- kers. Volgens hem zullen straks waarschijnlijk ook leden van Okia hieraan mogen deelnemen. Het politiebureau is vorige week officiëel in het gebruik genomen. Tal van hoogwaardigheidsbekleders kwamen een kijken nemen. Hier krijgt teamchef Jan Heerdink van de politie Holten/Bathmen van korpschef Wilzing van IJssel- land een beeldje voor het vernieuwde bureau. Foio: Poer Kochorsi Hij zei dit tijdens de kampi oensreceptie van de Okia in de kantine van Blauw Wit. De heren in de zeshonderd kilo klasse zijn namelijk voor de derde keer Nederlands Kam pioen geworden. Daarnaast werden ook de heren 680 B kampioen. Poorterman: „Vanaf volgend jaar moet een ploeg betaalde touwtrekkers worden gevormd, die zich voor Nederland sterk maakt." Dc kans is groot dat Nederlandse deelnemers aan dc Worldgames een plaatsje krijgen in deze ropplocg. Ook leden van Okia hebben kans hier bij te mogen horen. Toch is het voor de vereniging nog niet echt dui delijk wie genomineerd staan. Hiervoor hebben zij dc officiële lijst nog niet ontvangen. Naast het Bondslid hield ook G. Barink van touwtrckkcrslocatie Gewest-Oost ccn toespraak. Hij vertelde bezig te zijn met een jeugdplan voor kinderen van 8 tot 12 jaar. „Tot nu toe was de minimale leeftijd om te mogen touwtrekken 12. We gingen er van uit dat deze sport voor jon gere kinderen niet geschikt was. Vooral omdat ze dan nog in de groeiperiode zitten," Dc Gelderse Sportfederatie heeft onlangs onderzocht of deze denkwijze ook daadwerke lijk klopte. Zij kwamen met dc conclusie dat het allemaal best meevalt, zodat ook kinderen on der dc minimale gestelde leeftijd met een gerust hart kunnen touwtrekken. Voor het eerst hield ook een wethouder een redevoering bij een receptie van Okia. E. van Schooien kwam daarom langs. Zijn woorden kwamen voort uit ervaring. Hij heeft vroeger na melijk ook in verenigingsver band touwgetrokken. Na afloop van de toespraken werd het kampioensteam gefeliciteerd door dc sprekers en overige aan- h Iedereen had zichtbaai Meermanskamp. voorde wat oudere kinderen. Klein speelgoed graag gebun deld inleveren. De inbreng is 25 cent per stuk/'bundel. Tachtig procent van de opbrengst van bet verkochte speelgoed is voor gever van het speelgoed en twin tig procent voor de peuterspeel zaal. Afhalen van niet verkochte spullen is op zaterdag 1 novem ber van 14.30 tot *15.00 uur. Tevens vindt dan de afrekening plaats. Niet afgehaalde spullen worden aan een goed doel ge schonken. Voor vragen kan men na 18.00 uur contact opnemen met Elly Aanstóo'f, telefoon 0548 - 36 28 58 of Janncke Dangremond, tele foon 0548 - 36 31 26. Tip van de Peuterspeelzaal: denk alvast aan 5 december. Tijdens de receptie van Okia was wethouder E. van Schoo- ten een van de sprekers. Foio: Pcict BuKhuis Ruim vijftig jeugdleden van de SV Holten deden afgelo pen week mee met de jaar lijks terugkerende Frits Paule Cup op sportpark Meermans kamp. Mede door hulp van dc weergo den hebben de deelnemers vol enthousiasme meegedaan aan dc zes onderdelen van dit door de Vojac georganiseerde evenc- Er werd geprobeerd zoveel mo gelijk puntc-n te halen met doel- schieten, verspringen, biljart- voetbal cn verwerpen. Bij de onderdelen hindernisparcours en sprint moest juist een zo snel mogelijke tijd worden neerge- Met behulp van zo'n twaalf vrij willigers werden de scores bijge houden en konden aan het eind van de middag de punten opge teld worden. Terwijl de deelne mers hun beste beentje voor zetten in de wedstrijd tegen de leiders, werd door de- organisatie de prijzen cn de Trits Paule Cup bokaal klaargezet. Deze ging dit jaar naar Jaap Huisman, winnaar in de leef tijdscategorie 5 tot cn met 7 jaar, hij had totaal de meeste punten. Dc andere prijzen gingen naar Tom Hofman (categorie 8/9 jaar), Gernt Jan ten Dam (cate gorie tot en met 12 jaar), Remon Muller (C-jcugd) cn Kim Hof man (categorie meisjes). Holtense koren geven concert Het Holtens Gemengd Koor geeft vrijdag 24 oktober haar jaarlijkse concei t. Ook dc ze keer vindt dit plaats in Dc Kandelaar. Aan hel: concert zal deze keer ook worden meegewerkt door Holtens jongste koor Amazing. Het: repertoire van de beide ko ren zijn nogal verschillend zo dat een afwisselende program ma wordt gebracht. Voor de- pauze zingt her Gemengd K<>or ónder meer liederen van A. Sulliv an en Joseph Haydn, ter wijl Amazing het wat lichtere genre ten gehore zal brengen; het meest Engelstalige generen, maar ook Aan dc Amsterdamse grachten en Tulpen uit Amster dam. Dit alles -,i capella. Na de- pauze zullen beide koren we derom aantreden waarbij het Gemengd Koor onder meer werken van Friedrich Silcher en Felix Mendelssohn Bartholdt zal uitvoeren. Amazing brengt onder meer enkele Zuidatri- kaanse liederen die worden be geleiddoor enkele leden van dc Holtense muziekvereniging. Els Praas begeleidt het Gemengd Koor op dc- piano. Dc aanvang is om 20.00 uui (zaal open 19.30 uur) en dc en tree bedraagt 7,50gulden inclu sief een programma. Als het aan een aantal Hol tense verenigingen ligt, komt er een onderzoek naar dc bouw van een overdekt zwembad in Holten. Dat bleek tijdens een informatie avond in de Biester. ïclub Twenhaars- vurig voorstander Voorzitter Gerrit van Coeverden vi informatieavond een voorbeeld van ec Van Coeverden perfect voor Holten zijn. zwem- en poloclub Twenhaarsveld laat tijdens de zwembad in het Drentse Norg. Zoiets zou volgens Vooral veld is zo'n bad. Het onderzoek volgens dc zwemclub worden verricht door dc ge meente die echter nog niks heeft toegezegd Volgens de zwem club zou het zwembad naast de- sporthal kunnen komen om zo een multifunctioneel sportcom plex te krijgen. Maar ook op dc huidige locatie net buiten het dorp wordt niet afgewezen. Dc kosten voor een nieuw te- bou wen zwembad liggen tussen de 2,5 en drie miljoen gulden gul den. Holten heeft op dit moment alleen een buitenbad dat drie maanden per jaar open is. Voor het opknappen ervan heeft de ge meente voor volgend jaar al ccn miljoen gulden uitgetrokken. Lees verder op pagina Oefening De brandweer en de EHBO hebben afgelopen maandag een geslaagde oefening gehouden, /.ic meer op pagina 3 SV Holten voetballers van SV Holten hebben in een spannende o noeting Kampen met 4-3 slagen. Lees verder op pagina 5 Handbal De herenhandballers konden in hun eerste thuiswedstrijd niet ïst komen. Zie pagina 5 Carnaval gaat weer beginnen Tijdens de Elfde van dc Elfde komt in zalencentrum De Poppe op zaterdag 15 novem ber een einde aan de regeer periode van Prins Hendrik uut Splo. De avond begint om 20.30 uur. Een van de hoogtepunten van deze avond is de opkomst van de nieuwe Prins der Fienpreu- vers. Verder wordt deze avond de Keunedarper van het jaar 1997 bekendgemaakt. Ook is er waarschijnlijk een optreden van dc dansgarde van de Bato en het uitreiken van de vcrenigingspeld aan leden die ai 22 trouw lid zijn. Oogstdiensten In gebouw Bethanië en in het Trefpunt wordt op zondag 26 oktober een gezinsdienst ge houden die in het teken staat van de oogst. Ds. Roozenboom is in beide diensten de voorganger die- in Bethanië begint om 9.30 en in het Trefpunt om 10.45 uur. fn Dijkerhoek is na afloop gelegen heid om koffie .te drinken en in Espelo kan dat voorafgaand aan dc dienst. In Espelo zal Campa- nella haar steentje bijdragen om er een feestelijke dienst van te maken. veel plezier tijdens de Frits Paule Cup op sportpark Maandag kenmerkte zich door van tijd tot tijd buien. We hadden te maken meteen actieve buienlijn vanuit het noordwesten die naar hetnoordoostentrok Nadatdebui- enlijn gepasseerd was stroomde koele en onstabiele lucht ons land bin nen, in deze luchtsoort ontstaan gemak kelijk buien waarvan sommige gepaard gingen met hagel. Tussen de buien door waren er perioden met zon. De tempera tuur kwam uit op 12.0'C. Over (twaalf uur) kwam er 12.0 millimeter neerslag in Holten naar beneden, en in Espelo 13.5 millimeter. Het weer was dinsdag een stuk vriendlijker dan de voorgaande dag. eerst waren er nog enkele lichte re genbuitjes verder overdag bepaalden stapelwolken en perioden met zon het weerbeeld en bleef het verder droog. Een lage luchtdruk boven Oost-Euro pa en hogedruk boven de Atlantische oceaan zorgden in onze omgeving voor een noord tot noordwestelijke stroming. De aangevoerde lucht was helder en onstabiel van opbouw. De maximumtemperatuur bedroeg 13.3'C Woensdag was het de gehele dag zwaarbewolkt en zonloos, door dat er geen zon was kwam de tempe ratuur niet hoger dan 9.6'C en verder was het een droge dag. We hadden te maken met een grensgebied tussen wat koude en drogere lucht boven het noorden van het land en vochtige luchtmassa's naar het zuiden toe, en waar Overijssel nog voor een groot- deel in bivakeerde. Pas aan het eind van de middag kwamen enkele opkla ringen vanuit het noordoosten ons land binnen drijven. De wind kwam uit het zuidwesten en was zwak tot matig (krachttwee a drie) Donderdag vroeg in de ochtend was het koud met 1.8'C in de weerhut en op klomphoogte was het 0.4'C. In Es pelo was het nog wat kouder met een minimumtemperatuur van 0,8'C, en op tien centimeter boven de grond -1.2'C, mogen we officeel spreken van nachtvorst. Later kregen we dichte mist, nadat de mist was opgetrokken hadden we laaghangende bewolking en wolkenvelden, ook was er gere geld zon. Tegen de avond nam de bewolking vanuit het westen geleide lijk toe op nadering van een warmte- front dat de voorste begrenzing vorm de van wat zachtere en vochtige lucht. Vrijdag lag een warmtefront boven het oosten van ons land en trok naar Duitsland weg, dit ging gepaard met lichte regen en motregen. Achter het warmtefront werd met een zuidwes telijke stroming zachte en vochtige, stabiele lucht aangevoerd. Verder bleef het in de middag bewolkt afge zien van een paar opklaringen van uit het zuiden, ook liet de zon zich maar af en toe zien. Door de zachte lucht kwam de temperatuur uit op 15-7'C. Zaterdag was een fraaie herfstdag en was het zonnig en zacht, alleen af en toe een paar van die veldjes met slui erwolken maar daar had de zon geen moeite mee. Een zuidelijke stromimg voerde vrij zachte lucht aan. Ook de temperatuur profiteerde hiervan want het werd met 20.1'C een warme dag. Zondag ochtend met zonsopkomst waren er mistbanken en was het sterk nevelig, dit was een prachtig gezicht vooral over de weilanden en de koei en die in mistbanken stonden. Verder was het een prachtige najaars dag met volop zon, wel was het wat licht- bewolkt en was het rustig weer. Met een zwakke zuid tot zuidwestelijke stroming werd warme lucht aange voerd. Met een temperatuur van 20.6'C was het buiten zeer aange naam voor de tijd van het jaar en was het goed fietsweer. Meteo Holten. Freddie Paaiman

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1997 | | pagina 1