Politie Holten/B athmen gaat extra surveilleren Holten op tv bij TV Oost Holtens Nieuwsblad Landelijke Voetpadendag tweede keer op Holterberg Jubileum Priscilla feestelijk gevierd Gezellige week leerlingen Waerdenborch in Arnhem U ontvangt een fraaie *'s 'ezerParker-Jotter ballpoint abonnee opgeeft. BON Alle informatie tegen woninginbraken in preventiebus op het Smidsbelt IN DIT flüN*DAEB i h Laatste training Helloop Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 16 OKTOBER 1997 TV Oost heeft vorige week opnames gemaakt in Holten. In het pro gramma wordt onder meer ingegaan op de dia lecten en op de onderlin ge verschillen hiervan. Op maandagmiddag ver scheen er een team van TV Oost om opnames te maken van de leerlingen van groep zes. zeven en acht die het Sallandsc Lied zongen. Het programma wordt gepre senteerd door Gerard Oos terlaar van Hölleboer. Men wou graag een uitvoering hebben van het Sallands lied en het liefst gezongen door kinderen. De Haarschool werd hier voor benaderd door Harrie Vclderman, bij menigeen bekend van de dialect cur sussen in het Dorpshuis. De medewerking werd vlot toe gezegd. De opnames werden buiten gemaakt, onder een schitte rende herfstzonnetje. On der nauwkeurige aanwijzin gen van Thea Kroese en Oosterlaar zongen de Haar- schoolleerlingen uit volle borst het Sallandslied voor de camera. Ook bij het Hol tens Nieuwsblad zijn opna mes gemaakt. De uitzen ding van het programma is op dinsdag 21 oktober van 20.20 uur tot 21.00 uur. Het 50-jarig jubileum van de Gereformeerde vrouwen ver eniging Priscilla is vorige week feestelijk gevierd in een volle ontmoetingsruimte van de Kandelaar. Na een hartelijk welkom door mevrouw Bolink-Landewcerd aan genodigden en oud-leden en belangstellenden werd gezon gen gez. 434,1 en 2. LÓT zij de heer, de almachtige koning dei- Na gebed werd de openingsli- turgie gelezen door mevrouw Van Leeuwen en mevrouw Hulsman afgewisseld met sa menzang. Hierna werden vier leden gehuldigd die meer dan 45 jaar lid waren: de dames Kolk man, Scholman, Veldhuis, Wig- gers. Het jaarverslag, opgemaakt door mevrouw Veldhuis en me vrouw Stam was een leuk over zicht uit de vijftig verdwenen jaren. De oprichting vond plaats on der de stuwende leiding van me vrouw Hoogkamp (predikants vrouw uit 194"7). De contributie bedroeg toen 25 cent per avond. En er werd zeven keer per jaar vergaderd, en wel met 'Lichte Maan'. In deze eerste jaren koste een half pond koffie nog 82 cent en één liter melk twintig cent Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens tan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Abonnementsprijs f 77,10Losse nummers f 1,65 Vanaf camping De Holterberg ging zondag in Holten de Lan delijke Voetpadendagvan start. Tussen 10.00 en 14.00 uur kon den wandelaars een tocht ma ken van twaalf of zeventien kilo- Hen dikke tweehonderd mensen liep de route, dat door de Vrienden van het Holterpad was uitgestip peld. „De deelnemers kwamen overal vandaan. Doordat de naam Holterberg bij de meesten een be kend begrip is, trekt dat altijd veel mensen aan," zegt T. van Beek van de Vrienden van het Holterpad. „Dit jaarlijkse weckend wordtdoor dc landelijke wandelvcrcniging NEMOgehouden. 7.i) maken zich sterk voor het blijven bestaan van voetpaden in Nederland, Steeds vaker zie |e dat deze uit het land schap verdwijnen," zegt Van Beek. „Met deze dag probeert de club het belang van de paden onder ogen te brengen." De route in Holten looptdan ook voor99proccntovcr onverharde wegen. Toch is een stuk straat vaak niet tc vermijden. „Bij dc Hölterbergontkom jc c-r niet aan de route op sommige plaatsen te laten lopen >p bijv< lorbccld dc Toc- nstenweg," geeft Van Beek aan. De leeftijd van dc- deelnemers liep behoorlijk uiteen. Zo liepen 7-jari- ge kinderen met hun ouders mee door het bos. Maar ook mensen van 60 jaar en ouder liepen mee. Vaak hadden ze in een krantje van de VVV gelezen dat er een wandel route was uitgezet op de Holter berg. De Voetpadendag is uitsluitend re creatief. Een wedstrijd is er clan ook niet aan verbonden. „Mensen ko men met rugzakjes aanlopen en ge nieten van dc natuur. Bi| mooie paddenstoelen blijven zc staan of rusten uit met een-broodje," maakt de vriend van het Holterpad duide lijk. Op de top an de berg hadden we een koffiestand staan, zodat mensen ook daar terecht konden." Vele wandelaars konden genieten Holterberg tijdens de Voetpadendag. de natuur Foto: Pctc op de Gemengd Koor Het Holtcnse Gemengd Kot naarstig op zoek naar nieuwe den. Zie meer op pagina 3 Praisen Op een hele leuke manier God danken. Dat kan ondermeer via het praisen Lees pagina 5 ■Vt I Jannie Vasters De Holtcnse Jannie Vasters is helemaal gek van de ATB-fiets. Zie pagina 11 Autocross Zowel dc Trekkcrslep als de Er- wincross waren spannend om te zien. Lees meer op pagina 13 De politie Holten/'Bathmen gaat met ingang van de nieuwe wintertijd niet eigen mensen extra surveilleren in de avond uren. Dit gebeurt met een onopvallende wagen met agenten in burger. De vier dames die al meer dan 45 lid zijn van Priscilla werden tijdens het feest van dc 50-jarige vereniging in het bloemetje gezet. Van links naar rechts de dames Wiggers, Scholman, Kolkman en Prese. Rechts staat presidente mevrouw Bolink. Eigen foio Daarna was er een gezellige pau ze met een drankje en kon men elkaar ontmoeten waar goed ge bruik van werd gc-maakt. Na het zingen van het Bondslied was er gelegenheid voor sprekers. Me vrouw D. ter Weclc \an het provinciaal bestuur was dc eer ste en mevrouw Berg uit Bar- chem deed de rest. Zij sprak de wens uit dat de vereniging mag blijven bestaan. „Deze ge spreksgroep, die de bijbel als leidraad hanteerde, is zo nodig hierin sterk te staan in deze geëmancipeerde tijd", aldus Berg. Een lettei spel met spreuken volgde en samen vormden ze de Kitcr van vijftig jaar Priscilla de naam van dc gespreksgroep. Het toneelstukje de Wasseldook viel ook erg in de smaak. Tot slot voerden twee dames nog een act op over de afgelopen vijftig jaar. Mevrouw Van Léeu- wen-Bcldman dankte dan ook allen voor hun meewerken aan deze avond, ook de organist Jan Tromop en koster Mcijcrink als mede ds. Mulder werden be dankt voor de fijne leiding van de herdenkingsdienst. Afgelo pen zondag tijdens dc kerk dienst met als thema de Regen boog sprak ds. Mulder een slot woord en eindigde met dankge bed. „Het gaat vooral om de invals wegen, sluiproutes en inbraak- gevoelige wijken", zegt team chefjan Heerdink. „Zo willen we het aantal woninginbraken verminderen." Je moet dit volgens Heerdink zien als extra dienst. „In de avonduren worden er in Holten en Bathmen statistisch gezien veel inbraken ge pleegd als je dat vergelijkt met ver wante plaatsen. De ligging aan de A1 is natuurlijk een perfecte route voor inbrekers die hier hun slagwil- lcn slaan, die lieden zijn zo weer weg. En door dc extra surveillance willen we dat inbrekers met een grote boog om Holten en Bathmen rijden." Als de wintertijd ingaat begint ook het verenigingsleven meer vorm te krijgen waarbij veel mensen van huis zijn. „De beveiliging van veel woningen laat vaak tc wensen over", zegt Heerdink. Om dat al vast te verbeteren kan iedereen op zaterdag 18 oktober van 10.00 tot l6.00 uur op het Smidsbelt naar dc preventiebus van dc politie voor gratis informatie. Twee goed opge leide agenten geven advies over on der meer hang- en sluitwerk. „Ook mensen met een smalle beurs kun nen hun woning heel goed beveili gen tegen inbraak", zegt1 Ieerdink. „Je moet als het ware investeren in je eigen veiligheid. En als je begint met het bev eiligen van het hang- en sluitwerk ben je al een heel eind." Het is voor de inbrekers redelijk makkelijk te beoordelen of bewo ners al dan niet thuis zijn. Dat is vol gens dc politic re zien aan onder meer dat dc gordijnen vaak open worden gelaten bij het vertrek uit dc woning, de vcrlichtingis niet aan en de inbreker kan bij wijze an spreken dwars door de woning heenkijken en zien of er iets te ha len valt. Sommige mensen hebben vaak slechts één lampje aan wat echter ook heel vaak betekent dat er niemand thuis is. Indien dc sloten op dc deuren en ramen daarbij totaal onvoldoende zijn, is het betrekkelijk eenvoudig dc woning binnen te gaan. Als er niemand thuis is, is er weinig risico voor de inbreker en met slechte slo ten kan men eenvoudig en snel de worung binnen. De politie geeft tal van adviezen om de kans op een inbraak aan zienlijk kleiner te maken. Zo zijn daar: sluit de gordijneb of laat deze sluiten door buren of kennissen indien de bewoner 'met licht' is vertrokken. sluit minimaal twee lichtpunten aan op een tijdschakelaar laat ook op de eerste v erdiepingecn lamp branden. doe een radio of televisie aan zodat de inbreker die met zijn oren tegen het raam gaat luisteren wel geluid hoort maar niet kan horen of er daadwerkelijk iemand thuis is. zorg dat de achterzijde van de- woning verlicht is met een benadcringsschakclaar of schcmerschakelaar. - zorg voor kwalitatief goed hang en sluitwerk. Ook de politie kan niet alles alleen en heeft de hulp van bewoners no dig. Heerdink: „Indien u vindt dat u iets vreemds of verdachts ziet, bel dc politie en neem indien mogelijk zoveel mogelijk op zoals kenteken, kleur voertuig, merk en type, hoe veel personen cn welke rijrichting, C)ok als u iets hoort maar niets ziet, bel dan toch de politie cn indien u 's nachts iets hoort, laat dan her licht uit en bel dc politie en probeer tc observeren zonder dat iemand u ziet. Maar vooral: speel geen eigen rechter." Iedereen die meer informatie wil, kan altijd op maandag tussen 9.00 en 12.00 uur en 13.00 en 17.00 uur terecht op het politicbureau in Hol ten. Ook kan altijd een afspraak worden gemaakt via telefoonnum mer 0548 - 36 44 44. Enquete over koopavond Een enquete onder de Hol tcnse winkeliers moet duide lijk maken of de vrijdagse koopavond nog wel gewenst is. Velen hebben geen ver trouwen meer dat deze avond ooit nog een succes wordt. Dat werd duidelijk afgelopen maandag tijdens de najaarsver gadering van de Holtcnse Han dels Vereniging in café de Bies- ter. Officieel is dc koopavond op vrijdag nog een proef. Vorig jaar werd namelijk besloten om de donderdag te verruilen om zo vooral meer toeristen tc trekken. Dat blijkt echter niet het geval. oorzttter Albert van de Maat van de HHY vindt dat de uitslag van dc enquete geen verdere verdeeldheid onder de winke liers moet brengen. Iedereen moet zich volgens hem dan ook houden aan de uitslag. Leerlingen cn begeleiders van dc scholengemeenschap dc Wacrdenborch vlak voor hun vertrek bij jeugdherberg Alteveer in Arnhem. Foto: Mare Pluim De vier Vbo leerlingen van de afdelingen Ad, Vp, Vz en LN van scholengemeenschap dc Waerdenborch uit Holten zaten afgelopen week in Arnhem voor de jaarlijkse werkweek. Vanuit het basiskamp, jeugdherberg Alteveer, zwermden zc dage lijks over Arnhem uit. Ook dit jaar was het weer een in tensief programma met een cultu reel, maatschappelijk en beroeps oriënterend karakter. Overdag werden zo'n vijftig bedrijven en in stellingen bezocht zoals de ABN- Amro Bank, Arnhem Promotion, winkelcentrum Kronenburg, een dagverblijf voor verstandelijk ge handicapten, verzorgingstehuizen, het Nederlands Rundvee Syndi caat en een groot Iandbouwmccha- nisatiebedrtjf. Daarnaast gingen groepen leerlin gen naar de rechtbank, de politie, de bakker,sschool, dc slagcrsvak- school cn een groep leerlingen heeft een gesprek met dc wethou der. De avonduren waren inge ruimd voordans, en maatschappe lijke discussie en ontspanning. Op maandagavond was er een mul ticulturele activiteit, waar in vier groepen eerst kennis werd gemaakt met culinaire lekkernijen uit de An tilliaanse, Arabische, Surinaamsc- en Koerdische keuken. Aanslui tend was er een stevige discussie over vooroordelen en racisme met vertegenwoordigers van genoem de bevolkingsgroepen onder lei ding van ervaren gespreksleiders met als doel om tot meer weder zijds begrip tc komen. Op dinsdagavond kwamen de An- tillianen de Holtcnse leerlingen en kele Antilliaanse dansen aanleren. De ontspanning werd echter niet vergeten. Woensdagavond stond in het teken van aerobics, zelfver dediging ot zwemmen. Op don derdagavond werd de werkweek afgesloten met een gezellig samen zijn in dc jeugherberg. De laatste zaterdagmorgen- training voor dc Diepe Hel Holterbergloop is aanstaan de zaterdagmorgen om 9.00 uur vanaf sportpark Meer manskamp. Vanaf hier lopen de atleten naar het start- en tinishpunt bij het Losse Hoes. eamchef van S de Al. Als dc de politie Holten/B athmen Jan Heerdink in de onopvallende politieauto wintertijd ingaat wordt er extra gesurveilleerd. f<«o: Peter Koehorst De rek- cn Strekoefeningen worden niet vc-rgctcn waarna een ieder zi|n of haar vijf of tien mijl kan lopen. De verkenning van het parcour is volgens de- trainers zeer nuttig om zo op 25 oktober niet voor een verrassing komen te staan. Diegene die zich nog willen voorinschrijven voor de Hei loop kan terecht bij Hennv Markvoort, Erve Wiegmannink 12, telefoon 0548 - 36 30 92. Tevens zijn er inschrijfformulie ren te krijgen bij fotozaak Mul der. Ook kan men hier de inge- vculde papieren en geld afgeven De organisatie doet nog een oproep voor alle Holtcnse deel nemers die meedoen aan de loop om op de fiets te komen naar Meermanskamp. Er is een stalling aanwezig. Dc ontlast de mensen die verantwoordelijk zijn voor het parkeren. De Yclcna Koptova uit Rusland is een van dc toppers die op zaterdag 25 oktober de Diepe Hel Holterbergloop kleur gaan geven. De Russin was zesde op de olympische spelen in Barce lona op dc drie kilometer en tiende op het K atletiek op de tien kilometer in Athene. Rond dc 1.250 deelnemers ver wacht dc organisatie aan de start voor de tocht van Holten naar Nijvcrdal cn weer terug over de Holterberg. Ook Annct cn Si mon Bell uit Duitsland hebben reeds bun inschrijving beves tigd. Daarnaast staat dc Neder landse topper Liesbcth Frcrik- Maandag was een prachtige na jaarsdag. 's ochtends met zons opkomst hadden we nevel en mistbanken en dit was boven de weilanden goed te zien De gehele dag was het vrij zonnig, alleen was er wel dunne sluierbewolking en cirrusbewolking (windveren) wat in houdt een weersverslechtering binnen niet al te lange tijd. De wind kwam uit het zuidoosten en was matig. Ook de temperatuur deed goede zaken want het werd 21.TC, een warme dag dus. terwijl 15.0'C normaal is was het een dag om in te lijsten. Dit mooie werd weer kwam tot stand door een zuidelijke stroming die warme en droge lucht aanvoerde vanuit Frankrijk. Dinsdag vroeg in de ochtend om on geveer 3.30 uur trok een onweersstoring en buiige neerslag vanuit het zuiden over het land en trok naar Noordwest- Duitsland weg Dit leverde in Holten 7.6 millimeter en Espelo 5.6 millimeter neerslag op. Met de storing werd ook warme lucht mee gezogen en hadden we een bijzonder hoge minimumteperatuur van 15.5'C, en leek het wel een zwoele zomernacht (normaal 7.0'C). Verder was er veel bewolking, in de middag kregen we opklaringen en perioden met zon, later in de namiddag hadden we enkele buien en windstoten door een trog (buienlijn)dievanhetwestenuitoverons land trok. Er stond een matige tot vrijkrachtige zuidwesten wind (kracht vier a vijf), en is de herfst goed op gang gekomen. De temperatuur bedroeg 20.6'C. Woensdag waren er wolkenvelden en geregeld zon, maar al snel trok de lucht dicht en even later hadden we paar motregenbuien gevolgd door in de middag van tijd tot tijd lichte regen maar dit leverde weinig neerslag op. Een warmtefront lag boven liet midden van het land en trok gelei delijk verder noordoostwaarls. Donder dag was een onstuimige herfstdag. Het stormachtige weer hoorde bij een klein actief lagedrukgebied dat ten noorden van de Wadden naar het oosten trok. De zon liet zich met tussenpozen zien, de meeste regen viel 's nachts, overdag enkele buien met flinke windstoten. De wind kwam uit het zuidwesten en was vrij krachtig tot krachtig (kracht vijf a zes). De maximumtemperatuurwerd nog 19.TC. Over (2d uur) viel er in Holten 8.6 millimeter en Espelo 7.5'C millimeter neerslag In de nacht van donderdag en vrijdag ochtend viel er veel neerslag. Holten ving 16.0 millimeter neerslag op, Espelo 20.4 millimeter. Dit had te maken met een frontale golf die trok van het noorden van de Wadden richting Denemarken. Het bijbehorend koufront trok in de ochtend van west naar oost over het land met buiige neerslag. Vrijdag overdag sta pelwolken en geregeld zon. tegen het eind van de middag buien vergezeld van onweer. Ook "s avonds vok een enorme buienzone over ons (and Zaterdag was het een wisselend beeld van opklaringen en zon. stapelwolken en enkele buien, ook was de wind in kracht sterkafgenomenenwasslechts matig uit west tot zuidwest. Over het etmaal viel er 10.0 millimeter in Holten, Espelo 7 8 mil limeter. Zondag om ongeveer 8.00 uur met een bui konden we een regenboog aanschouwen. Verder overdag was er aardig wat zon en viel er een enkele bui. Een krachtige noordwestelijke stroming voerde heldere, polaire en onstabiele luchtaan. Minimumwerd 13.4'C. Meteo Holten, Freddie Paalman

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1997 | | pagina 1