'Een zeer markante man is heengegaan' j Twijfel subsidie kinderboerderij Holtens Nieuwsblad -•r'-:;*v Floralia goed bezocht Zaagmolentroffee voor de elfde keer ONDERNEMERS- BEURS MARKELO uunimeR Klootschieten in Dijkerhoek 11 U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint BON Nieuw verdeelsysteem voor huurwoningen Jan Vogel beste darter •e KoekactieBlauw Wit military Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 2 OKTOBER Abonnementsprijs f 77,10/ Losse nummers f 1,65 Voor de elfde keer wordt op 23, 23, 30, 31 oktober en 6 en 7 november de schietwedstrijd om de Zaagmolcntrofee gehou den. In tegenstelling tot voorgaande jaren is het schietfcstijn wat later ge pland in verband met het 40-jarig jubileum van de vereniging op 18 oktober. Alleen verenigingen uit Holten kunnen aan dit toer nooi meedoen, wel kan een vereniging met meerdere teams inschrijven. Een team bestaat uit vier personen. I.cdcn van Schietvereniging De Zaagmolen zijn van deelname uitgesloten. De teams worden ingedeeld in drie klassen: heren, dames en junioren. Alle gemengde groepen worden bij de he ren ingedeeld. De junioren (12 tot 18 jaar) mogen alleen met de windbuks schieten terwijl de dames en de heren zowel met windbuks al vuurbuks zullen schieten. Plaats van handeling is ons verenigingsgebouw aan de Maatmansweg 3 in Dijker- hoek. Het inleggeld be draagt twintig gulden per team. Naast diverse andere prijzen stelt De Zaagmolen een trofee als hoofdprijs be schikbaar. Opgave is telefo nisch mogelijk tot en met 15 oktober bij G. Stevens, tele foon 0570-55 13 91. Ook kan daar informsatie wor den ingewonnen. Het is wel gemakkelijk indien men bij opgave weet wanneer men ongeveer kan komen schie ten zodat de teams dan ge lijk ingedeeld kunnen wor den. De Zaagmolen rekent erop dat de deelname per team ongeveer twintig minuten in beslag zal nemen. De prijs uitreiking is op woensdag avond 19 november om 20.30 uur in het clubge bouw aan de Maatmansweg. De buurtvereniging School- kring Dijkerhoek houdt op zon dag 5 oktober een klootschiet- middag. De s Hollens Nieuwsblad geïnformeerd. als u ons een nieuwe daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Geef dat ook eens aan een ander door! I Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan Holtens Nieuwsblad I Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede I „Een zeer markante man is heengegaan. Hij was burge meester, maar vooral ook burgervader," omschrijft burgemeester D.J. Verhoe ven de afgelopen weekend op 83-jarige leeftijd overleden Willem Henric Enklaar. Kon na de oorlog werd Enklaar burgemeester van Holten. Hij maakte een ambtstermijn van 35 jaar vol en zorgde voor twee belangrijke punten in zijn ge meente. Na zijn pensioen in 1979, trok hij zich terug in een huisje te Dijkerhoek, waar hij tot zijn dood heeft gewoond. Op eigen initiatief zorgde hij in 1947 voor de aanleg van de Canadese begraafplaats op de Holterberg. Hij zocht zelf een geschikt stuk grond uit, dat op advies van Enklaar door het Rijk werd opgekocht. Maar ook was dc burgemeester direct betrok ken bij dc opbouw van Holten net na dc oorlog. Met de hulp van Canadese bevrijders zorgde hij voor onderdak in de winter voor dc boeren die getroffen waren door de laatste vernieti gingsmachine van de Duitsers. Lees verder op pagian 9 •Oud-burgemeester Enklaar is op 83-jarige leeftijd overleden. Het begrote bedrag van 25 duizend gulden voor de toekom stige kinderboerderij, is voor de commissie recreatie een struikelblok. CDA en D66 hebben beide twijfels over het voortbestaan van de kinderboerderij wanneer de begrote subsidie na vij f jaar weer stopgezet wordt. Volgens wethouder L.H. Rensen is de 25 duizend gul den subsidie vooral bedoeld om het personeel mee te kun nen betalen. „Bij zo'n attrac tie is goed personeel onont beerlijk. Hierop kun je niet bezuinigen," vindt Rensen. „Het is voor vijf jaar begroot omdat het voor ons nog niet bekend is of de kinderboer derij een meerwaarde is voor Holten." H.J. Dul (CDA) is bang dat de Stichting Kinderboerderij na vijf jaar niet meer zonder de gemeentelijke financiering kan. „In die vijf jaar stellen zij zich in op die subsidie. Ik heb het idee dat ze straks na die termijn niet meer zonder kunnen. Zeker ge zien de geraamde eigen ont vangsten." Ook D66 vindt de manier van subsidiëring niet goed geregeld. D. van der Torre: „Het moet een afbouwende financiering zijn, zodat de stichting zich kan instellen op eigen verdienste. Nu zijn ze voor zestig procent afhankelijk van subsidie. Na vijf jaar kun je op je handen natellen dat het fout gaat." Wethouder Rensen geeft als antwoord dat de 25 duizend gulden voor rekening is voor dc gemeente en dat het stichtingbc- stuur de resterende kosten zelf moet dragen. Dul vindt dat niet alleen dc gemeente in geldbuidel moet tasten. Dc kinderboerderij is een goed idee, maar als wij straks 25 duizend gulden geven, vind ik dat anderen ook geld I In het Klavier werd afgelopen zondag het Open Holtens dartstoernooi gehouden. Dit toernooi werd bezocht door 32 spelers en speelsters waarvan ongeveer de helft uit Holten en de rest uit omliggende plaatsen zoals Olst, Wijhe, Almelo en Enschede. Naast veel spannende wedstrijden was het vooral een gezellig toernooi. In de halve finales waren nog twee Holtenaren aanwezig, Gert Willems en de ons allen bekende 'Tippie'. Deze verloren helaas beide hun partij zodat de finale tussen Jeffry Becrnink en Jan Vogel, beide spelend in de Oost Nederlandse Dartscompetitié, werd gespeeld. Dit levede eeti vrij gemakkelijke 4-1 overwinning op voor Jan Vogel, die zich dus een jaar lang Holtens kampioen mag noemen. uur bij de familie Vcneklaas aan de Vijfhuizenwcg. De prijsuitreiking is na afloop bij het Bonte Paard. Op zondagmiddag 16 november houdt de buurtvereniging een '13.30 en 14.00 playback-show. De laatste dertien nieuwe be woners van de Abraham Berghof hebben de sleutel vorige week overhandigd ge kregen. Op 27 november zal dit heugelijke feit gevierd worden met een officiële ope- ning. Door dc oplevering van dc Berghof zijn veel huurwoningen vrijgekomen in Holten. Deze zijn door Stichting Onze Wo ning op een nieuwe manier aan dc man gebracht. Woningzoe kenden hebben nu zelf in han den welk huurhuis ze graag wil len hebben. Hiervoor krijgen ze door Stichting Onze Woning een lijst toegestuurd, waarin de op dat moment aangeboden huizen in staan vermeld. Ook staat erin vermeldt aan welke voorwaarde de woningzoeken de moet voldoen om in aanmer king van het huis te komen. Rayonhoofd G.J. Gols van Stichting Onze Woning; „Een voorbeeld hiervan is dc hoogte van het jaarinkomen. Dit is niet: gedaan om mensen te behoeden voor een huurprijs die zij niet kunnen opbrengen, maar puur een huursubsidiekwestie. Hier mee wordt voorkomen dat er teveel aan huursubsidie moet worden uitbetaald. Daarnaast worden mensen met een hoog salaris geweerd uit woningen Kans verbreding Al mogelijk Een verbreding van de auto snelweg Al zal in de toe komst waarschijnlijk niet uitblijven. Rijkswaterstaat adviseert de gemeente Holten hier nu al rekening mee te houden door geen grond langs deze weg te ver kopen. De rijbaanverbreding is vooral nodig om in de toekomst het steeds toenemende verkeer te kunnen handhaven en files te voorkomen. Wanneer de ge meente besluit grond langs deze weg toch te verkopen, dan kan dit bij een aanpassing van de Al problemen op gaan leveren. Vooral het terugvorderen van de grond kost dan veel tijd. Noteer alvast in uw agenda 17-18-19 oktober a.s. Locatie: „De Haverkamp" Stationsstraat Markelo Erna Broekhuis met twee leerlingen Nienke Derks en Remko Haverslag bij een deel van de bloemstukken van de leerlingen. Foto: Peter Koehorst met een lage huur, zodat hieraan geen tekort ontstaat voor diege ne met een minimum inko- Dit systeem is sinds kort inge voerd als vervanging van de oude manier, waarbij de ge meente de woningen uitdeelde. Met een puntensysteem kregen aanvragers via de gemeente een huis toegewezen, die bij hen paste. De keuze tussen meerde re woningen voor toekomstige huurders was zo zeer beperkt. „Het nieuwe systeem werkt nog steeds met een puntensysteem, maar mensen kunnen nu hun eigen voorkeuren kenbaar maken. Wanneer er meerdere woningzoekenden op een be paald huis hebben ingeschre ven, krijgt diegene met de mees te punten voorrang," verduide lijkt het rayonhoofd. Het gaat nog om een testperio de, maar volgens Gols zijn dc resultaten tot nu toe goed en de reacties erg positief. Wie in aan merking wil komen voor een huurhuis via Stichting Onze Woning, moet zich daar laten inschrijven. Voor meer infor matie kan men bellen met 0570 - 50 01 00. De o.b.s. Dijkerhoek heeft af gelopen weekend haar jaar lijkse Floralia gehouden. Deze was dit jaar opgezet rond de kennismaking met het door de school geadop teerde Foster Parents Kind, Marvin Tumapang. Dc bezoekers konden via een rode draad spel vijf vragen be antwoorden waarvan de ant woorden te vinden waren in een door leerlingen van groep zeven en acht samengestelde stand over Marvin. L'it de goede op lossingen - er waren honderd inzendingen waarvan slechts vijftien procent fout waren - kwam dc familie Van Harmclcn als winnaar naar voren. Zij ont vingen een mand met derde wc- rcldartikelcn. Een zelfde prijs was er voor Mini Podt. Haar ingezonden bloemstuk - waar de publieksju ry een oordeel over mocht vel len - won.overtuigend. In het kader van het onderwerp 'derde wereld' maakte zij een fraaie ezel van stro met aan beide zijden kruiken gevuld met een bloem- Internationale praise-avond Dc Evangelie Gemeente de Loofhut houdt op zaterdag avond 11 oktober in gebouw Irene een Praise-avond. De aanvang is 20.00 uur. Enkele leden van de Gemeente hebben kennissen en familiele den in Berlijn. Zo zijn ze ook bekend met een Evangelie Ge meente in Berlijn. De bijna com plete muziekgroep/begelei dingsband van deze Gemeente komt op 9, 10, 11 en 12 oktober naar Holten waar ze onderge bracht zi|n bij mensen van de Loofhut Gemeente. Zaterdagavond 11 oktober zul len ze dan, samen met de mu ziekgroep van de Loofhut Ge meente, een Praise-avond hou den in gebouw Irene. De toegang is vrij, aan het eind van tic avond is er wel een collecte. Een groot schema met dc teksten van de liederen maakt het meezingen eenvoudiger, zo wel in hei Nederlands als in het Duits. Voor gesproken teksten hebben ze een prima vertaalster. stuk. De kinderen maakten on der leiding van Erna Broekhuis en een aantal ouders ook weer bloemstukken op school. Deze- werden ook dit jaar beoordeeld door Henk Lammers van bloc- menzaak Marjo. De bond van Plattelandsvrou- wen afdeling Dijkerhoek liet een overzicht zien van de dit seizoen gemaakte werkstukken, waarbij de drie dimensionale knipwer ken bijzonder in het oog vielen. Na een goed bezochte middag, was er ook gedurende de avond ruime belangstelling voor dc rommelmarkt, de plantenstekjes en het rad van avontuur. Dc bar en dc kraam waar saté- en Viet namese lomepia's werden ver kocht, waren aan het einde van de avond door hun voorraad heen. Al met al kan men terug zien op een geslaagde dertigste Floralia, die door dc opbrengst, dc ouderraad in staat stelt weer tal van zaken voor de school te organiseren. NBvP: cursus politieke scholing Met de landelijke en gemeen teraadsverkiezingen in het vooruitzicht houdt de NBvP afdeling Holten een cursus politieke scholing. De cursus wordt gehouden op 29 oktober en 12 en 26 novem ber van 20.00 tot ongeveer 22.00 uur. Cursusleidster is me vrouw L. Steenhuis-Wieringa. De eerste twee avonden zijn in zaal Vosman. De derde avond wordt gehouden in het gemeen tehuis. Ook niet-leden zijn van harte welkom en kunnen zich voor deze avonden opgeven. Het Holtens Nieuwsblad besteedt volgende week ruim aandacht aan deze cursus. Traditiegetrouw houdt dc ac tiviteitencommissie van Blauw Wit vroeg in het seizoen de jaar lijkse koekaktie. Ook dit jaar staat deze activiteit weer op het programma. Op vrijdag 3 oktober of op maan dag 6 oktober kan men de ver kopers van de Bussink ontbijtkoek aan de deur verwachten. De prijs voor één koek bedraagt drie gul den. Twee kosten er 5,50 gulden en dt ie exemplaren zijn voor 7,50 gul den te koop. De opbrengst komt ten goede aan de jeugdafdeling, vandaar ook dat zij bij deze actie de verkoptis zijn. Blauw Wit hoopt dat u hen niet te leur stelt, zodat ook dit jaar de actie weer tot een succes mag worden. Open dienst In dc Kandelaar wordt op zon dag 5 oktober de eerste Open Deur dienst van het nieuwe sei zoen gehouden. Naar aanleiding van het Open Deurblad van september luidt het thema 'Dwarsliggers'. Dc voorganger is ds G.W. Marchal uit Beekber gen. Het Holtens Mannenkoor, zorgt voor de muzikale omlijs ting. Dc dienst begint om 19.00 uur. Vanaf 18.50 uur is er sa menzang. So What? De jongerenclub van de- Stichting voor Sociaal en Cultureel Werk in Holten geeft vanaf vandaag vrijwel elke dag antwoord op een vraag van jongeren in Hol- Zie meer op pagina 3 Jongerendag Dc jeugd- en jongerendag is weer een groot succes ge worden. Iedereen heeft zich de hele dag uitmate goed vermaakt. Lees pagina 5 Vrienden Espelo De vriendenclub uit Espelo is een dag op een stap ge weest met blinden en slech- zienden. Iedereen was het er over eens dat het een dag was om nooit te vergeten. Zie pagina 5 Verlies SV Holten SV Holten heeft de goede reeks niet voort kunnen zet ten. Tegen Wesepc werd in eigen huis verloren. Verslag op pagina 7 Blauw Wit gestaakt De wedstrijd in Zutphcn van Blauw Wit is gestaakt vanwege een ernstige bot sing. Zie meer op pagina 7 Atletiek Onlangs is de afdeling atle tiek van de SV Holten weer begonnen met trainen. Le den zijn van harte welkom. Maandag was het de gehele dag i-bewolkt en zonnig. De wind kwam uit het noordoosten en was zwak tot matig (kracht twee a driel. Ook lag de temperatuur op een aangenaam niveau van 20 4'C. Een hogedrukgebied met het centrum ten noordwesten van het Waddengebied zorgde voor rustig weer, een noord oostelijke stroming voerde heldere lucht aan. De relatieve luchtvochtigheid was laag met 37 procent. Volgens de ka- lenderklimatologie verkeren we nu in de fase van de Oude-Wijvenzomer. Deze duurt van 15 tot en met 25 september periode op. De weersomstandighe den zijn uitstekend voor het mais hak- selen omdat de akkers er droog bij liggen.Ook namen we waardig afscheid van de zomer van 1997. Dinsdag was het minder zonnig doordat er veel wol kenvelden waren. Dit werd veroor zaakt door de krimping van de wind van noordoost naar noord, en de lucht een langer traject over de Noordzee moest afleggen doordat de wind tijde lijk van zee waaide. Nu begon de atro- nomische herfst, de aarde heeft nu een zodanige positie ten opzichte van de zon ingenomen dat de zon de eve naar passeerd van noord naar zuid. Woensdag was niet zo'n fraaie dag met de zon viel het tegen, wel bleef het droog en was het somber. Dit was ook aan de temperatuur te merken die niet verder kwam dan 16.3'C. Een zwakke noordoostelijke stroming voerde aanvankelijk vochtige lucht aan. Tegen de avond drong in het noordoosten langzaam wat drogere lucht binnen. De bewolking lostte ge deeltelijk op en konden we de zon toch nog even zien. Donderdag hadden we prachtig na jaarsweer om van te genieten er was de hele dag volop zon. de wind was zwak tot matig rond kracht drie. De temperatuur mocht er ook zijn met 21.9'C. Het droge, rustige zonnige en stabiele weer had nog altijd te maken met een omvangrijk hogedrukget:-J boven het noordwesten van Eur dat van geen wijken \a mooie nazomer weer bracht. Vrijdag was een zonovergoten dag. dit fantas tische weer hadden we te danken aan het eerder genoemde hogedrukge bied wat nog steeds weersbepalend is. Met een zwakke tot matige, oost- -noordoosteli|ke stroming werd hel dere en vrij droge lucht aangevoerd. Zaterdagmorgen was het zwaarbe wolkt, dit had te maken met een zwak en weinig actief koufront (dit gaf geen neerslag). Dit lag in de ochtend over het land en trok langzaam zuidwaarts. In de middag lostten de wolkenvelden grotendeels'op en later was het vrij wel onbewolkt en vrij zonnig. Een noordoostelijke stroming voerde eerst vochtige lucht aan, die in de middag geleidelijk droger werd. Zondagmorgen begon met dichte mist en stratus-bewolking, doordat er weinig wind was duurde het lang voordat de mist was opgetrokken. Na het middaguur kwam de zon te voor schijn en bleef het de gehele middag onbewolkt en zonnig. Het hogedruk gebied blijft nog altijd het weer bij ons bepalen, ons land bevond zich in een gebied met weinig luchtdrukverschil- len en was het rustig en zonnig weer. De maximumtemperatuur werd 19.0'C. Meteo Holten, Freddie Paalman Europa

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1997 | | pagina 1