SV Holten vol afschuw over vraatzuchtige larf Holtens Nieuwsblad, Extra training Diepe Helloop 1 Rouwenhorst al halve eeuw lid van de Bovag De 'achtertuin' als opstijgplaats Mac: Nacht om Holten Holten maakt cd-rom Open avond NBvP Holten Keunefeesten Holten U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint BON Duizenden beestjes houden komende voetbalwedstrijden met z'n allen tegen NUMMER Kwart eeuw scouting voor gehandicapten Cursussen Theaterfiets Holtens Nieuwsbldu DONDERDAG 4 SEPTEMBER De tiende Diepe Hel Holterbergloop wordt op 25 oktober gehouden. Deze aansprekende loop over twee, vijf en tien En gelse mijlen trekt al jaren z'n twaalf- a dertienhon derd deelnemers. Lopen in dit prachtig na tuurgebied met zijn aantrek kelijke hoogteverschillen wordt gezien als een uitda ging. voor de wat getrainde atleten. Daarom geeft de or ganisatie ook dit jaar de mo gelijkheid om voor deze loopgezamclijk te trainen. De trainingen worden gege ven in goed overleg met de afdeling Atletiek van SV Holten die ook de trainers levert. Met zwaartepunt zal op de duurloop komen te liggen bijvoorbeeld van één a anderhalf uur. Uiteraard zal aan het eind van deze trainingsreeks het parcours van de Diepe Hel lloltcr- berg worden verkent. De start is op zaterdag 13 september, het vertrek is om 9.00 uur vanaf sport park Meermanskamp. Aan deze trainingen zijn geen kosten verbonden. Ieder een kan meedoen aan deze extra trainingen. Foio: Joke Oos De Nederlandse Bond van Plat telandsvrouwen is een maat schappelijke organisatie, die op z'n tijd maatschappij kritische onderwerpen onder de aan dacht van haar leden brengt. In de huidige samenleving hebben wc volgens de bond onder meet tc maken met problemen voort komend uit alcohol- en drugs gebruik en bij onzorgvuldig drugs gebruik en intieme i Noteer alvast in uw f^euHe^eefteu) agenda 11-12 en 13 september Als lezer van het Holtens Nieuwsblad geïnformeerd. als u ons een nieuwe daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Abonnementsprijs f 77,10 Losse nummers f 1,65 Garage Rouwenhorst is vijf tig jaar lid van de Bovag. De Bond van garagehouders (Bovag) gaf eigenaar G.H. Rouwenhorst daarom een in gelijste oorkonde. Zelf bestaat de bond nog maar 65 jaar, zodat dit een behoorlijke mijlpaal is tc noemen. De Bovag is volgens Rouwenhorst een be langrijke organisatie voor gara gehouders. „Zij staan ons bij wanneer cr wetswijzigingen zijn rond bijvoorbeeld het milieu." Maar de naam Bovag is ook een kenmerk van kwaliteit. „Klan ten gaan eerst naar dealers van het eigen automerk, daarna naar de Bovaggaragcs en dan pas naar niet gebonden merken." De garantie van de bond is voor veel klanten belangrijk om voor zo'n garage te kiezen. „Het straalt betrouwbaarheid en kwa liteit uit," zegt Rouwenhorst. Door dc steeds strenger wor dende kwaliteitseisen moet een garage veel regelen. De Bovag helpt hierin door informatie tc verstrekken en begeleidt het be drijf bij de maatregelen die ge nomen moeten worden. 9 Een G.H. Rouwenhorst krijgt van de Bovag een oorkonde De heer en mevrouw Ter Schure kregen afgelopen weekend wel een bijzonder cadeau: een ballonvaart. Deze werd hen aangeboden door het tiende elftal van de SV Holten omdat het echtpaar al 25 jaar gelukkig met elkaar is getrouwd. Ook heel special was de plaats van vertrek: de Kalfstermansweide, bij wijze van spreken de achtertuin van het energieke echtpaar. Toen het ruime sop was gekozen, konden dc achterblijvers genieten van een hapje en drankje in de muziekkoepel. mens tot mens met dc mogelijke gevolgen hiervan. Mevrouw Gré Post uit Hengelo kan uit hoofde van haar beroep (was werkzaam bij G.G.D.), hier over zeer helder vertellen. Dc afde ling Holten van dc N Bv P nodigt ie dereen van harte uit tot het bij wonen van deze open-afdelings avond op maandag 15 september in zaal Vosman om aanvang 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is er gelegen heid tot koffiedrinken. Bejaardensoos De Holtense Bejaardenso ciëteit heeft weer een leuk programma voor het ko mende seizoen op het pro gramma staan. Lees meer op pagina 3 Toernooi Hockey De Hockeyclub Holten heeft weer een leuk familie- gehouden om het seizoen in te luiden. Zie pagina 3 Boschkamp Er was weer veel te zien tijdens het druk bezochte Open Huis in dorpshuis De Boschkamp. Lees pagina 5 Nationaal Park niet boven alles Wanneer de aanvullende voorwaarden van een Natio naal Park Sallandse Heuvel rug niet passen, geven burge meester en wethouders een negatief advies aan de raad. Bij Dalzicht en Natuurdiorama zijn centrale hoofdsteunpunten gepland. Dit zijn centrale ont moetingsplekken waar horeca en ondernemers zich kunnen vestigen. Verder moet hierdoor het verkeer worden afgerem- d.„Er moet veel aan dc infrasc- tructuur gebeuren om hard rij den te voorkomen," zegt burge meester D.J. Verhoeven. De centrale hoofdsteunpunten geven toeristen de mogelijkheid fietsen te huren of iets tc eten. „De gemeente kan helpen on dersteunend bezig te zijn, maar ondernemers zullen ook de han den uit de mouwen moeten ste ken. Wij gaan namelijk geen ijs jes verkopen en fietsen verhu ren," geeft Verhoeven aan. Bugemeester en wethouders hebben geen problemen met het opgestelde onderzoeksrapport van de provincie en betrokken gemeenten. Zij gaan daarom ook normaal gesproken ak- Afscheid van Sigrid Fekken Leden en relaties van de VVV Holten worden van harte uitge nodigd om afscheid te nemen van beheerder Sigrid Fekken op donderdag 11 september om 16.00 uur bij café 't Klavier. Ook kan men kennis maken met dc nieuwe beheerder Monique Slot. In dc nacht van zondag op maandag trok van het zuidwesten uit ccn zeer actief buiengebied over ons land. hierbi) kwam onweer voor co plaatselijk nrichtcn en ook viel er plaatselijk veel regen. InDcBiltviciil Gmillimctcrcn in Holten slechts 0.1 millimeter Maandag waren er eerst wolkenvelden daarna zonnig en zeer warm Een zuidoostelijke stroming veterde zeer warme en vochtige onstabiele lucht aan. Tcgen het etnd van dc middag nam dc bewolking geleidelijk toe op nadering van een golvend koufront, lopend van Bretagme via Zuid-F.ngcland naar Denemar ken. Voorbet ifont lag een buien lijn langsTcael-Eind- hovcn en verplaatste zich noord oostwaarts Ook werd een hoge maximumtempera tuut bereikt van 32.3'C. Na 21.00 uur kregen wc een flinke on weersbui met veel regen en ontladingen waarvan et ccn paar heel dichtbij waren, cr viel 8 8 millime ter neerslag in Holten cn in Espclo 5.2 millimeter. Dinsdag was een totaal andere dag cr was veel be wolking. na 10.00 uur kregen wc regenbuien, het gro< itstc deel van dc middag bleef het regenen. Dc temperatuur bedroeg 20.4*C, wat zeer aangenaam was na al die hitte. Er viel overdag lü.2mülimcrcr in Holten cn Espclo 13 0 millimeter neerslag. Dc regen hoorde bij ccn eerder golvend koufront dat heel langzaam oostwaarts over ons land trok, cn kwam boven dc oostgrens tot stilstand. Tegen zonsondergang scheen de zon nog heel even. Woensdag eerst v cel bewolking, in dc middag sta pelwolken cn perioden met zon Tegen het eind van dc middag nam de bewolking snel toe cn viel cr in korre veel regen, ook kwam er ccn onweer- sklap voor. Een buienli jn trok van het zuidwesten over ons land naar het noordoosten weg. 1 (oltcn ving 8.0 millimeter neerslag op. Espclo 6.~ milli meter. Dc temperatuur werd 24.9'C. net geen zo- mcrscdag. Donderdag was een grotendeels v cr- regende dag, het regende langdurig. In dc middag was het met tussenpozen droog. Tegen dc avond klaarde het wat op cn was zelfs dc zon nog tc zien. Ook kwam voor het eerst deze maand dc tempe ratuur onder dc 20.0"C uir, namelijk 17.5'C. Een kleine actieve storing in bet oosten van het land bracht plaatselijk veel regen. I lolten kreeg over 24 uur 10.S millimeter. Espclo 8.0 millimeter. Vnjdagmorgen w aren er veel wolkenvelden, in dc middag stapelwolken cn kregen wc enkele lichte regen buitjes, maar dit leverde niet veel neerslag op: Ook stond crccn matige tot vrijkrachrigc wind uit het zuidwesten (kracht vier a vijf). Met ccn ste vige zuidwestelijke stroming werd boven ons land frisse, heidereen onstabiele lucht aangevoerd. Za terdagmorgen was cr veel dunne bewolking waar dc zon geregeld door heen scheen. Met dc middag werd dc bewolking dikker en verdween dc zon, la- tcropdc middaggevoigd do< ir enkele lichte regen buitjes maar het bleef grotendeels droog. In dc avond tijdens zonsondergang konden wc ccn te- genboogaanschouw en tijdens ccn regenbui. Zon dag waren er veel wolkenvelden die dc zon belem merden om viilop tc schijnen, cn hadden w-e peri oden met zon later op dc middag werd het nog vrij zonnig, cn sloot augustus waardig af met Meteo Holten, Freddie Paalman Onder een klein stukje gras kunnen tientallen larven zitten. Foto: Peter Koehorst De scoutingsgroep voor li chamelijk gehandicapten, de B.E. St. Joris Overijssel, viert dit jaar haar 25-jarig bestaan. Dat wil zeggen dat de Stich ting 25 jaar geleden werd op gericht. Het eigenlijke scou- tingwerk met lichamelijk ge handicapten was er echter al lang. De B.E. St. Jorisgrocp is een scoutinggroep die zich speciaal richt op lichamelijk gehandicap te jongeren in de leeftijd van 6 tot cn met 26 jaar. Zij zijn ver deeld over vier leeftijdsgebon den groepen. Eens per maand komt elke groep een weekend bij elkaar in de blok in Holten. Wie er belangstelling voor beeft om de scoutinggroep eens wat beter tc leren kennen krijgt daar voor binnenkort de mogelijk heid. Op zaterdag 13 september staat dc groep namelijk met een informatiestandje in het cen trum van Holten op dc Smids- bclt. Dit zal zijn tussen 13.00 en 17.00 uur. Tevens wordt er ccn vossenjacht gehouden door het lende groep met veel nieuwe instroom van leden uit de hele regio. Op dit moment moet cr zelfs een van dc groepen met ccn wachtlijst werken gezien de hoeveelheid aanmeldingen. Reden genoeg om altijd dringend op zoek te zijn naar nieuwe leiding: in dit geval vooral voor dc leeftijdsgroep van 6 tot 12 jaar. Voor meer informatie kan men bellen met groepsvoorzit- ter G. Oortwijn, telefoon 0572 - 35 65 98. De B.E. St. Jorisgroep is ook r 25 jaar nog steeds een Bprankc Zondagsschool weer van start De zondagsschool Holten begint 7 september weer aan een nieuw seizoen. Deze eer ste morgen ziet er altijd een beetje feestelijk uit. Vanaf 9.30 uur zijn kinderen in de leeftijd van 4 tot cn 12 jaar van harte welkom bij de Bosc hkamp. Vanaf zondag 14 sep tember is dan weer elke zondag morgen gewoon zondagg- school. Niéuwe kinderen zijn van harte welkom. De gemeente Holten is van plan een cd-rom uit te gaan brengen. Het moet een mo dern visitekaartje worden voor de gemeente cn Holten- se bedrijven. Ondernemers kunnen hun zaak hierop pro moten, terwijl de gemeente laat zien hoe mooi Holten is. Naast dat dc cd tc koop zal zijn. komen cr waarschijnlijk ook in formatiezuilen waar het publick de schijf kunnen raadplegen. Tijdens ccn bijeenkomst van dc Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hield ccn softwarebedrijf uit Ootmarsum een toespraak over de mogelijk heden van cd-roms. Deze ge meente heeft namelijk zuilen ge ïnstalleerd met ccn interactieve schijf. Toeristen kunnen hier zelf de informatie zoeken die voor hen belangrijk is. Burge meester cn wethouders van Holten waren zo enthousiast dat zij het ook wel iets voor de eigen gemeente leek. Het college schreef dc VVV, dc Rabobank en nog enkele vereni gingen aan om de interesse te polsen. Het wachten is nu op een offerte, maar de kosten zul len waarschijnlijk 75 duizend gulden bedragen. „Het is eigen lijk een luxe gemeentegids," geeft Sigrid Fekken van de VVV aan. Volgens haar kunnen be drijven de schijf als relatiege schenk gebruiken. „Er komen niet alleen tocrisusche voorzie ningen op de cd-rom, maar on dernemers kunnen hierop ook hun eigen bedrijf promoten Bedrijven zijn nog niet aange schreven voor deelname, want dc offerte moet eerst nog wor den uitgebracht. De kosten voor bedrijven tlic mee willen doen is dan ook nog niet bekend. Tijdens de vakantie is het pro ject op ccn laag vuurtje terecht gekomen, maar volgens Sigrid zit er nu weer schot in. „Er zijn drie instanties bezig met de ont wikkeling. Dc VVV zit doet mee voor het recreatiegedeelte, de Rabobank voor de ondernemin gen terwijl de gemeente andere belanghebbenden onder haar hoede neemt." Fekken: „Voor ons is de plaat sing van musea, fietsroutes c-n andere toeristische accomodatie belangrijk. \X ij willen graag mee doen met het project. We hopen wel dat wij een zuil voor het pand krijgen waar toeristen de cd-rom kunnen raadplegen." Theaterfiets houdt een Thea tercursus voor jongeren van 12 tot 16 jaar. De cursus duurt van september tot eind april en vindt plaats op woensdag avond van 19.30 tot 21.00 uur. Er wordt gewerkt aan een thea terproductie met spel kleding, schmink, decor cn muziek. Als afsluiting wordt er ccn voorstel ling gespeeld. Dc kosten per les is ccn tientje. In totaal zijn er ongeveer 25 lessen. Ook is er een Theatercursus voor volwassenen. Deze cursus duurt tien lessen en vindt plaats op donderdagavond van 20.00 tot 21.30 uur. De kosten bedra gen 150 gulden. Daarnaasr is het Kindercircus. De Circusschool van Theater fiets voor kinderen vanaf 8 jaar wordt gehouden op dinsdag middag van 17.00 tot 1~.45 uur (september tot mei). De kosten zijn honderd gulden. De start van de cursussen: dins dag 16 september circus, woens dag 9 september jongeren en donderdag 10 september vol wassenen. Voor aanmelding kan men bellen met Theaterfiets, te lefoon 36 18 43. Mac dc Holterberg houdt in de nacht van 4 op 5 oktober voor de 28ste keer de nacht- puzzelrit 'Nacht om Holten'. Het is een puzzclrit, eenvoudig van opzet zodat iedereen deze rit kan rijden. De totale lengte van de rit is ongeveer tachtig kilomeier en de gemiddelde- snelheid bedraagt 24 kilometer per uur, Dc rit, die volgens ccn eigen routebeschrijving cn eigen re glement wordt verreden, wordt dit jaar verzorgd door Ep Klein Tecselink, Gcrrit Agtcrkamp, Henk Oolbekking en Gé Knob- ben. Dc start is vanaf 20.00 uur bij het clubhuis van dc Mac, 't Suurhuus aan de Beuseberger- weg 37 Daar is ook een pauze en het eindpunt. Het inschrijfgeld bedraagt even-als vorig jaar vijftien gulden bij voorinschrijving en twintig gulden 's avonds aan dc start. Inschrijven kan vanaf 19.30 uur. De vóórinschrijving sluit op maandag 22 september. Voorin- schrijvers ontvangen voor 4 ok tober bevestiging van hun in schrijving met de starttijd en het startnummer. Alle deelnemers c wangen eer rallybord en een jaarschildje. Ui teraard zijn er ook dit jaar weer prachtige prijzen te winnen. Voor nadere inlichtingen kan men terecht bij Henk Óolbek- kink, telefoon 36 34 83 of Jan Vincent, telefoon 36 42 00. SV Holten wordt geplaagd door een vraatzuchtige larf. Tientallen vierkante meters gras van zowel het hoofd- als een bijveld zijn al aangetast. De gemeente kan niet anders dan het beestje bestrijden, maar' de komende wedstrijden zijn al afgelast. Bert Jansen Manenschijn van Gemeentewerken is druk bezig om de larve die het gras v Holten aantast tc bestrijden. Foto: Peter De boesdoener is de larve van een meikever, de Engerling. „Normaal zitten ze dieper in de grond. Vanwege de droog te komen ze naar de opper vlakte en vreten de wortels van het gras op waardoor stukken gras worden aange tast", legt chef buitendienst van de gemeente Gerard Gra ve uit. Ook dc kraai doet zijn uiterste best om het begin van het voet balseizoen van dc SV Holten tc vergallen. De vogel ziet die lar ven-als een lekker hapje en woelt daarbij grote graszoden om. Zo'n plek wordt steeds groter. Op het hoofdvcld zitten al ze ven plekken van een paar vier kante meter die zijn aangetast. „Je kunt er niet veel tegen doen, behalve'met dc juiste middelen bestrijden", aldus Grave. „Daar bij worden eerst plaggen gesto ken, dan worden er bestrijdings middelen op gelegd waarna er nieuwe graszoden op worden gelegd." In totaal is er zeventig vierkante meter nieuw gras aan geschaft. Zowel het hoofdveld als veld vijf blijven tot het weekend van 20 september dicht om de zo den goed tc laten groeien. Het beestje heeft er voor ge zorgd dat de bekerwedstrijd van»' SV Holten tegen SDOL afgelo pen dinsdagavond werd afge last. De wedstrijd wordt ver schoven naar dinsdag 9 septem ber. De ontmoeting begint om 18.30 uur.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1997 | | pagina 1