Restantenmarkt nieuw onderdeel Keunefeesten Met de hond het water in 1 Holtens Nieuwsblad 'Tijdens het dansen verdwijnen de zorgen' Elly Beltman wint prijs Rabo Top-40 Music Tour -- Canadese band zorgt voor mooi schouwspel Kaarten Keunefeesten "f"!!1™8, bijna uitverkocht Keunefeesten Holten Uontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON HOOGTEPUNTEN STÖPPELHAENE 97 Van 27 t/m 31 aug. grote beurs Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 28AUGUSTUS 1997 Abonnementsprijs f 77,10 Losse nummers f 1,65 Camping de Holterberg houdt op zaterdag 6 sep tember van 14.00 tot 17.00 uur zwemmen voor vrouwtje, baasje en de „Het is voor de eerste keer dat we dit houden", zegt eigenaar Willy Vencklaas. „Het is bedoeld om de Hol- tense bevolking kennis te laten maken met het nieuwe zwembad." Volgens Veneklaas zijn er veel honden die gek zijn op water. „Vaak moeten ze dan naar 't Vletgoor. Maar het baasje kan het water niet in. En een hond is een maatje. En wat er dan leuker dan samen met de hond het wa- Het zwembad gaat na dit schouvyspel dicht om in het voorjaar weer te worden ge opend. De kosten bedragen vijf gulden inclusief bier en brokjes. Naar aanleiding van de Rabo Top-40 Music Tour werd af gelopen donderd de prijzen uitgereikt die hierbij gewon nen konden worden. Een ge lukkige Elly Beltman uit Nij- verdal won als eerste prijs een discman. De Rabo Top-40 Music Tour werd vrijdagmiddag 8 augustus gehouden op het Smidsbclt. TV-presentator Bart Ettekoven was aanwezig om te assisteren bij de vele spelletjes die werden gehouden. Verder draaiden twee diskjockeys de nieuwste hits aan elkaar. Op een uitgedeeld formulier konden bezoekers meedoen aan een prijsvraag. Zij dienden hun favoriete videoclip op te geven. Verder aan wie ze deze opdraag- den en waarom ze dat wilden doen. Elly gaf de videoclip Freak van Silverchair op als haar favoriet. Deze droeg ze op aan de presen tator Bart Ettekoven. „Omdat hij ontzettend knap is en lekker gek kan doen." Zij won hiermee de hoofdprijs. De automatische fotocamera ging naar Dianne Pattimukaij uit Holten City, zoals ze dat zelf treffend schreef. De cd-bon van veertig gulden kwam in handen van Marith Kroon uit Holten. De prijswinnaars kwamen met vrijwel de hele familie naar de Rabobank. Tweede van links staat Marith Kroon die met een derde plaats een cd-bon in de wacht sleepte. De vijfde van links is winnares Elly Beltman die een disman won. Naast Elly staat Dianne Pattimukaij met een fonkelnieuwe fotocamera. F P h,,],!,,,,. Voor het eerst zal in Holten tijdens de Keunefeesten een restantenmarkt worden gehouden. Het gaat om uitverkoop van restanten of zomerpartijen die winkeliers nog in de casthebben liggen. Kunst en Cultuur Dc Stichting Kunst cn Cul tuur Holten heeft voor het nieuwe seizoen weer een boordevol en interessant programma. Zie meer op pagina 3 Hester Plus Modezaak Hester Plus be staat vijf jaar. Dat wordt natuurlijk gevierd. Lees pagina 3 Arfman Afrasteringsbedrijf Arfman kent vrijwel iedereen. Maar wat doen ze eigenlijk. Zie pagina 5 Optiek Jos Bij Optiek Jos worden de Italiaanse Weken gehou den. Lees meer op pagina 5 Open Dag Tijdens de Open Dag in dc Boschkamp gaat veel ge beuren. Onder meer is dc fotoculb aanwezig. Een verslag op pagina 7 Inge Fürste Holtense Inge Fürste expo- t binnenkort in boerde rij Strunk in Raaltc. Zie pagina 9 deze De Burlington Teen Tour Band uit het Canadese Ontario zorgde voor veel vermaak op een warme zaterdagmiddag. Niet dat er echt veel publick op af kwam, maar vooral voor de toeristen was er genoeg te zien en te horen. De bedoeling was dat de band na een bezoek op dc Canadese begraafplaats tegen 15.00 uur een parade door het dorp zou houden. Echter door omstandigheden was het een uur eerder al dolle pret. Foto: Joke Oostcrvclt Omdat het idee markt op het laatste naar voren werd gebracht, zijn winkels nog niet aange schreven voor deelname. De markt zal zaterdagochtend 13 september in de Keunetcnt worden gehouden. Sommige leden van de Holtense Handelsvereniging gaven aan dat zij wel in waren voor een restantenmarkt. Dit is voor hun ccn mooie gelegenheid hun oude voorraad voor een kleine prijs de deur uit doen. Omdat liet winterseizoen er weer aan zit tv komen, moeten de schappen leeg zijn voor dc nieuwste aan- De zaccrdagochtend van de Keunefeesten staat dc tent toch leeg, zodat er werd geopperd om daar een restantentmarkt in te houden. De korte aanmel dingsperiode hoeft volgens Kcunefeestenwoordvocrdcr Jan Herman ten Velde geen pro bleem te zijn. „Al diverse winke liers hebben zich als gegadigden aangemeld". Rondom het Smidsbelt zal tradi tioneel de vrijmarkt weer plaats vinden. Dit is absoluut geen concurrentie volgens Ten Vel de, omdat bij de restantenmarkt nieuwe artikelen verkocht wor den en het hij ccn vrijmarkt vooral om verzamelde oude spulletjes gaat. De Sallandse Heuvelrug en het gebied rond de Holter berg oefent een grote aan trekkingskracht uit op en grote groep recreanten. Zij genieten van dc karakteristie ke omgeving bestaande uit bossen, heide en vergezich ten. Naar aanleiding van dc verken ning naar de inrichting van ccn hoofdsteunpunt aan de zuidzij de van de Holterberg ten behoe ve van dc recreant is het van belang te weten wat de mensen van dc recreant zijn en wat zijn motief is om naar dit gebied te komen. jHct is dan logisch dat een en quête onder deze doelgroep van groot bc-lang wordt geacht om tot ccn verantwoord en gedra- plan te komen voor het nabij de Holterberg in Harmonie met de geuitte be hoefte. De gemeente Hcllcndoorn en Holten hopen op een flink aan tal ingevulde enquêteformulie ren. Onder de inzenders worden enkele aantrekkelijke prijzen verloot. Het onderzoek is ge pland op 4,6 cn 7 september. Kroon op studie Jeroen Haverslag (23) uit Hol ten is aan dc Katholieke Univer siteit Brabant in Tilburg ge slaagd voor de opleiding Fiscale Economie. Dc kaartverkoop voor de Keunefeesten gaat heel hard. Vooral de passepartout-kaar- ten zijn erg in trek. Deze zijn dan waarschijnlijk volgende week ook helemaal uitver kocht. De Keunefeesten worden ge houden van II tot en met 14 september. Naast de oude ver trouwde evenementen zijn ook enkele inge- Noteer alvast in uw \^euuefeeften) agenda 11-12 en 13 september bouwd. Om alle belangstellen den te kunnen herbergen wor den twee tenten gebruikt voor de festiviteiten. In tie kleine tent zal zaterdag middag 13 september voor bet eerst in Holten een travestie show gehouden worden. Hier aan doen acht clubs mee. Elke vereniging laat twee leden ccn modeshow lopen met een jurk cn ccn badpak aan. Juryleden mogen daarna een oordcel vel len wie de beste is. Na deze komisch bedoelde show kunnen de overige leden hun kunnen door Holten cn over de Holter berg, zullen de motoren opge steld staan bij dc feesttenten voor bezichtiging. De laatste dag is tradidoneel een echte familiedag. Na drie jaar Boh Foi Toch krijgt deze band versterking van de Palcmiger Spatzen. Dc laatste groep is een soort Tiroler band, die vooral in Limburg bekend is maar hier langzaam begint door te breken. Beide bands betreden afwisse lend het podium. Geen kermis in Holten Het Nostalisch circustheater Pepe Francony uit Nieuwe Pekela krijgt van het college van B en W geen toestem ming de tenten op te slaan op de Kalfstermansweide. Daar is volgens burgemeester D.J. Verhoeven geen plek voor. „In het weekeind ervoor zijn de Keunefeesten op de Kalfster mansweide", aldus Verhoeven. „En we weten niet zeker of een week later dc tenten al zijn opge ruimd. Mocht het slecht weer zijn dan is de weide ook slecht bereikbaar door de modder. Een andere plaats kan de ge meente niet aanbieden." Het circus probeert nu via een parti culier onderdak te vinden. Ben en Marjan van dansschool Vollenbrock kunnen nog even uitrusten voor het nieuwe seizoen. Binnenkort kunnen de dansschoenen van de plank en kan het nieuwe seizoen eindelijk beginnen. Foto; Peter Koehorst laten in liet opvo Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede een toneelstukje, een playbac- kact of iets dergelijks. Dc helft van hel aantal opgetreden tra vestieten mag in dc jury plaats nemen voor de broodnodige hulp. Guus Meeuwis zal zaterdag de gehele dag aanwezig zijn in Hol ten. Hij neemt een band van veertien personen mee, waaron der een blazersensemble, 's Mid dags houdt dc groep een sound check, zodat ze de twee uur die ze optreden tot een goed einde zullen brengen. Motorclub MAC Dc Holterberg houdt zaterdagmiddag een Keu- nerit. Met vijftig oude geeft het de Keunefeesten nostalgisch tintje. Na ccn Bejaardensoos weer van start De gezelligheid van de bij eenkomsten van de ouderen zal eindelijk weer beginnen. Op dinsdag 2 september komen de leden weer bij elkaar. Ze wisselen eerst war vakantiebek-venissen aan elkaar door en maken, de rest vol met een gezellige bingo. Iedereen is natuurlijk van harte welkom. Het voorziet namelijk in aangename contacten en her is een vreugde om het alleen zijn tc doorbreken. De middag begint om 14.30 uur cn duurt tot 16.30 uur. Dc kosten zijn alleen het gebruik van een kopje koffie. De plaats van samenkomst is gebouw Irene aan de Bosch kampstraat. Dansschool Vollenbrock begint aan nieuw seizoen Vrijwel de hele regio kent ze: Ben en Marjan van dans school Vollenbrock. Elk jaar weer melden honderden leer lingen zich aan om de eerste schreden te zetten op de dansvloer. Het kan bijna met anders of iedereen haalt zich dc c e pas- K $j§j& Woensdag 27 aug.:cabaret fe Donderdag 28 aug.:optocht praalwagens "w. Vrijdag 29 aug.:boerendag T* Zaterdag 30 aug.:blaozersfestival Zondag 31 aug.:Taptoe de foxtrot nog helder voor de geest. Na een zomer stop begint binnenkort het nieu we seizoen. „Een spannende en zenuwach tige tijd." Zo typeert dansleraar Ben Vollenbrock de tijd vlak voor het nieuwe seizoen. „Je vraagt je alujd af of de leerlingen dit jaai wel komen. En elk jaar komen ze weet", relativeert hij zijn retorische vraag. De danslessen duren 24 tot 26 weken, van september tot half april. Daarna is het nog zes weken oude dansen zoals dc Valcta of de Sint Bernardswals. En natuurlijk dc Weense wals die veel op bruiloften worden gedanst. Ben: „Let maar eens op, dan is alujd de vloer vol. Bij de mcestcn komt dan een stukje nostalgie naar voren." Denk niet dat als je alle dansen kent je als dansleraar ook klaar bent. „We gaan regelmatig naar studiedagen van de dansbond", legt Bens partner Marjan uit. „Daar leren wc nieuwe figuren cn ook nieuwe dansen. En aan het einde van het seizoen is er altijd een groot congres met veel workshops waar je ook veel van opsteekt. Je kunt niet stil blijven staan. De danswcreld is volop in Vollenbrock is in 1970 begon nen als dansleraar. Negentien jaar later is hij naar Holten geko men. Hoe hij het zolang heeft volgehouden? „Ik kan heel goed met mensen opschieten. Hele generaties ken ik. En het geluk is dat ik goed namen kam onthou den waardoor je ook snel ccn stukje achtergrond van mensen leert kennen. Ik ben altijd geïn teresseerd in de mensen. Het sociale aspect is net zo belang rijk als dc danslessen zelf." Wel licht dat leerlingen vaak lang blijven hangen. Twee tot drie jaar is geen uitzondering. „Zc weten dat je zc aandacht geeft." Bij Ben hoort natuurlijk ook zijn partner Marjan. Vaak is zc zijn assistent, maar zc geeft ook zelf danslessen. Ik ben als onderwij zeres vertrouwd met het onder wijs en vind het fijn om met mensen tc werken.", zegt Mar jan. Ook geeft zc al vijf jaar les aan de Lathmcrbewoners. Dat kan alleen als vrijwilligers haar helpen. „En altijd zijn er genoeg mensen die me bijstaan. Dat is echt geweldig", aldus Marjan. Typerend is dat Vollenbrock een van de weinige succesvolle dansleraren is die geen eigen zaal heeft. „Ik kom overal, je kunt het zo gek niet bedenken. Zo belde onlangs iemand op uit Empe bij Voorst of ik daar een groep dansles wilde geven. Waarom ik? Er zijn genoeg dansleraren in die buurt toch. Het bleek dat een van hun fami lieleden ooit les bij mij had ge- bad. Dat was zo goed bevallen dat zij ook les van mij wilden. Toch mag Vollenbrock het Bonte Paard in Dijkerhoek als zijn thuishonk rekenen. Zeker drie keer in de week heeft hij de gezellige zaal tot zijn beschik king. „Soms moet ik uitwijken omdat er een bruiloft is. Je denk dat dc leerlingen dat heel verve lend vinden. Maar het blijkt dat velen het juist als leuk ervaren om eens ergens anders te dan sen." Voor het nieuwe seizoen kan iedereen die zich wil aanmelden bellen met Vollenbrock (tele foon 36 40 00). En iedereen is welkom. Bii veel dansscholen is bijvoorbeeld een spijkerbroek verboden. Bij Vollenbrock geldt deze regel niet. Iedereen moet zich thuis voelen. Tijdens de lessen hoeft niemand in driede lig grijs tc verschijnen. Ook een vlinderdasje mag in de kast van vaders blijven liggen. Slechts sportschoenen zijn met toege staan. „Alleen met afdansen vra gen we om nette kleding", legt Ben uit. ...Maar vaak gaar het vanzelf met het tenue. Ze pas sen zich heel snel aan. Zo had den we eens een jongen met lang haar. Dc tweede les was het haar al iets korter cn de derde les was het keurig kort", lacht Marjan. In het eerste jaar worden de volgende dansen gegeven: de Engelse Wals, de'Tango en na tuurlijk de Quick Step oftewel de Foxtrot. Deze dansen wor den internationaal ook in hc-t eerste jaar gegeven. Het is een soort basis voor de verdere dan sen. En dansen is echt plezier voor twee. Of zoals Ben het verwoordt: „Tijdens het dansen dag was een zonnige dag. alleen in de mid- r sluierbewolking. De wind was matig rond kracht drieen kwam uit oostelijke richting. De maximumtemperatuur werd hoog met 29.4'C. Ook was de relatieve luchtvochtigheid weer erg laag met 25 procent, normaal is voor ons land veertig procent. Een hoge- drukgebied boven Scandinavië zorg de voor een zwakke oostelijke stro ming, hiermee werd warme droge lucht aangevoerd. Tevens zijn nu de Hondsdagen voorbij die ruim vier we ken hebben geduurd Ook dinsdag was het eerst zonnig en warm, in de middag dreven er vanuit het zuidoos ten wolkenvelden over en die af en toe de zon hinderden. De temperatuur bedroeg 26.3'C. Tegen het eind van de middag raakte het geheel bewolkt, op nadering van een storing boven Duitsland drong bewolking Noord oost-Nederland binnen, hieruit vielen siechts enkele regenspatjes, maar die waren al verdampt voor dat ze de grond raakten. Woensdagmorgen was het eerst zon nig. tegen het middaguur dreven de eerste stapelwolken over. Dit bleef in de middag ook zo en waren er perio den met zon. Om 16 45 uur dreef er een bui langs de zuidelijke kant van Holten, dit leverde slechts een paar regendruppels op. Een oostelijke stro ming zorgde voor warme, en aanvan kelijk onstabiele lucht. Een storing in de bovenlucht lag vrijwel stil boven Duitsland en zorgde voor meer be wolking. Donderdag scheen de zon minder fel. Doordat de aanwezige lucht erg vochtig was voelde het bui ten drukkend aan, ook bleef het de hele dag heiig. In de middag werd de lucht aanvankelijk onstabiel van op bouw en vormden zich stapelwolken maar deze haalden het buienstadium niet. Opnieuw werd het weer een zo merse dag, de temperatuur haalde een waarde van 28.7'C. In de nacht van donderdag op vrijdag was het zwaarbewolkt waardoor het niet veel afkoelde, de temperatuur zakte niet verder dan 18.9'C en was het dus zwoele nacht. Vrijdag vroeg in de ochtend viel uit de bewolking af en toe lichte regen Later op de morgen liet de zon zich nog even zien. Na het middaguur kregen we met buiige neerslag te maken, in de vorm van motregen en regen. Wol ken en regen horen bij een koufront boven de Noordzee, deze lag ten noordwesten en trok langzaam zuid oostwaarts. Deze vormt de voorste begrenzing van koelere oceaanlucht Ook lag de maximumtemperatuur op een aangenaam niveau namelijk 22.1'C-, dit zullen de meeste mensen aangenaam vinden na al die hitte. Holten ving in totaal 3.0 millimeter op. Espelo 2.0 millimeter neerslag. Dit A" ""'uur heel goed gebruiken na droogte van de afgelopen weken. Ook al klopte de weersverw- achtig met de regen was welkom. We derom hadden we een zwoele nacht Zaterdagmorgen was het nevelig en zwaarbewolkt, later kregen we een motregenbui. In de middag bleef de bewolking en kwam af en toe de zon te voorschijn. Ook voelde het benauwd warm aan door de hoge relatieve luchtvochtigheid van 71 procent en een hoge temperatuur van 25.1'C. Een zuidelijke stroming zorgde voor war me, en veel vochtige lucht. Opnieuw hadden we een zeer warme nacht met een waarde van 20.0'C. Zondag was een warme zomersedag met veel zon, eerst wolkenvelden en in de middag enkele stapelwolken, het voelde door de warmte drukkend aan met een temperatuur van 30.0'C. Meteo Holten, Freddie Paalman

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1997 | | pagina 1