Velen genieten van groot feest Espelo Goede moed boeren ondanks varkenspest Puike voorstelling op Schure-Oamd Van broddellap tot letterdook LJ> Holtens Nieuwsblad Nieuwe sponsor T wenhaar sveld A Maak kennis met de badmintonsport Atleten in training HOOGTEPUNTEN STÖPPELHAENE '97 Van 27 t/m 31 aug. grote beurs U ontvangt een fraaie Hulsman: 'Ik heb goede hoop voor deze streek, maar j e weet het natuurlij k nooit' Nieuwe expositie in de Oudheidkamer: Yogacursus SV Bato pi JS* ■v. -yi Dijkerhoek krijgt zin Familietoernooi Hockeyclub Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 21 AUGUSTUS 1997 Iedereen die kennis wil met badminton kan een kijkje nemen in sporthal 't Mossink tijdens het Open Huis van de bad mintonvereniging op maandag 25 en woensdag 27 augustus. De jeugd tot 16 jaar is op beide avonden welkom van 19.00 tot 20.00 uur, de vol wassenen van 20.00 tot 22.30 uur. Als dat niet schikt kunnen liefhebbers van deze fascinerende sport op één van de twee wekelijkse speelavonden komen. Deze avonden zijn op de maan dag- en de woensdagavond. De Badmintonclub Holten zorgt voor een racket. De voordelen van badmin ton zijn onder meer dat je binnen de beschikbare tijd kunt spelen op die momen ten die jou schikken, je zelf bepaalt met wie en tegen wie je wilt spelen, beginners kunnen na korte tijd al ge zellig spelen en bij BCH mag je trainen, het hoeft echter niet. Voor meer informaüe kan iedereen terecht bij de vol gende personen: Reijer Dorresteijn, telefoon 36 26 20; Harrie Menk- horst, telefoon 36 10 32; Coby Lahuis, telefoon 36 35 54 of Eugenie Roeke- visch, telefoon 0573 - 25 79 28. ZPC Twenhaarsveld heeft een shirtsponsor gevonden voor de waterpolo-teams Dames en Hcrcn-I: Globe Reisburo siert op de nieuwe shirts. Door de nieuwe shirts zijn de beide waterpo- lotcams voor de komende periode weer herkenbaar op menig watcrpolo-toernooi en in de wedstrijden van de komende waterpolo-competitie. De shirts hebben al direct hun nut bewijzen tijdens het Internationale Waterpolotoernooi in het groningense Ter Apel, in het weekend van 15 tot en met 17 augustus. Hier zullen leden van de beide teams uitkomen in waterpolowedstrijden met ongeveer 120 andere verenigingen deelnemen. Foto: Pcict Bulthuis De afdeling atletiek van de SV Holten is weer begonnen met de trainingen. Iedereen die eens kennis wil maken, kan de eerste drie keer zelfs Groep 1 traint op dinsdag cn donderdag van 17.00 tot 18.00 uur, groep 2 op dinsdag cn don- i derdag van 18.00 tot 19.00 uur en groep 3 op dinsdag en don derdag van 19.00 tot 20.15 uur. De G-adetick traint op maandag van 18.45 tot 19.45 uur, de da mes op maandag van 20.00 tot 21 15 uur en de heren op woens dag van 20.00 tot 21.15 uur. Voor meer informatie kan men bellen met telefoonnummer 36 14 62. Woensdag 27 aug.:cabaret Donderdag 28 aug.:optocht praalwagens Vrijdag 29 aug.:boerendag Zaterdag 30 aug.:blaozersfestival Zondag 31 aug.:Taptoe/koetsenshow I Holtens Nieuwsblad Parker-Jotter ballpoint wordt u goed geïnformeerd daarvan verzekerd abonnee opgeeft. Gebruik deze bon het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Abonnementsprijs f 77,10/Losse nummersf 1,65 De school- en volksfeesten in Espelo hebben hun doel weer niet misgeslagen. Alle dagen was het dolle pret voor de vele bezoekers. De revue was nog mooier dan vorig jaar. Een bomvolle tent met zo'n 550 man genoten met volle teugen. Voor de tweede keer was er geen pauze ingelast. „Dit is gedaan omdat het na de pauze vaak wat rumoerig werd in de tent", blikt organisator Wim Nijcnhuis terug. Tijdens de revue werd natuurlijk menige Splodcr op de korrel genomen. Na afloop werd tot in de kleine uurtjes uitbundig ge feest op dc muziek van de band Atlantic. Zaterdag moest ccn ie der weer vroeg uit dc veren voor dc optocht, waaraan zo'n dertig groepen aan deelnamen. Lees verder op pagina 7 erd menig Sploder natuurlijk op de korrel Tijdens de revue genomen. De varkenspest heeft in gemeente Dalfsen huisgehouden. Voor veel boerenbedrijven leidt dit tot vergaande maatrege len. Een totaal vervoerverbod van vee en streng toezicht op de hygiëne zijn enkele van deze regels. Ook een stukje van Holten valt binnen het gebied. E.H. Hulsman heeft een ge mengd boerenbedrijf met koeien en varkens. Zijn on derneming staat in Dijker- hoek en valt daarmee net in de zone waar het verbod op veevervoer geldt. Dc toegangsweg naar de stallen heeft Hulsman afgezet met be hulp van een touw. Verder lig gen er ontsmettingsmatten op de grond net als een bak met ontsmettingsmiddel. Bezoekers dienen hier hun schoeisel in te dopen voordat ze verder het terrein opgaan. ,,'s Avonds rond half twaalf zei mijn zoon tegen me dat er var kenspest was ontdekt in Dalfs en. Op dat moment wisten we nog niet dat wij zelf ook in de vervoersverbodzone vielen. La ter hoorde ik dat delen van Hol ten binnen het gebied lagen, zodat mij duidelijk was dat liet ook voor ons gold," zegt Huls man. De anti-varkenspestmaatrege- lcn op zijn bedrijf had hij overi gens al getroffen toen in Toldijk het vims werd ontdekt. Maar nu is alles ccn stuk strenger gere geld. „De mest mag pas zes dagen na lozing worden uitgere den. Dc putten worden hiervoor verzegeld, waarna een loonwer ker onder het toeziend oog van een overheidscontroleur de mest moet uitrijden." De boer mag het dus zelf niet doen, maar is verplicht daarvoor iemand an ders in dienst te nemen. Het vervoerverbod is vooral las-' tig vanwege het aantal varkens dat elke week weer groeid. Huls man heeft 170 zeugen en weke lijks komen daar ongeveer hon derd door geboorte bij. „De nieuwe biggen moeten een plaats hebben. Wij zijn bezig met uitbreiding, zodat we ze nog kunnen herbergen in de nieuwe loods. Maar wanneer deze vol raakt zal ik met tenten moeten gaan werken," zegt de boer. Tot nu toe bestaat er namelijk nog geen opkoopregeling voor het overschot aan biggen. Het te veel aan varkens afmaken is dus nier mogelijk. „Varkens die naar het slachthuis moeten, worden als eerste vrijgegeven. Maar het blijft afwachten wanneer biggen naar andere bedrijven mogen worden ondergebracht." Vol gens Hulsman zit dat er nog niet in en kan het wel tot oktober duren voordat bet zover is. Toch zijn de regels al wat soepe ler geworden. Verdachte bedrij ven zijn intussen onderzocht op dc aanwezigheid van varken spest. Naast het cnc geval blijkt cr verder niets meer gevonden tc zijn. Daarom is vorige weck woensdag het vervoer van ander vee dan varkens weer vrijgege ven. „Voor de verdachte bedrij ven geldt nog wel dat ze een ontheffing moeten aanvragen voor het vervoer," verduidelijkt Hulsman. Lees verder op pagina 7 Boer Hulsman verwacht niet dat de varkenspest r n over zal slaan. Foto: Peter Bulthuis De Holtense band Hazenbagger gaf een mooie show weg tijdens de Schure- Oamd. Foto: Peter Bulthuis Heel veel publiek was er afgelopen zaterdagavond niet tijdens de Schure-Oamd. Maar dat mocht de pret voor de aanwezigen niet drukken, sfeervol was het zeker. Zowel de Spitfires als de Holtense bang Hazenbagger gaven een puike show bij jongerencentrum De Schure. Waarschijnlijk door het feest in Espelo bleven veel mensen weg. Toch kan de organisatie terugkijken op een geslaagde avond. In dorpshuis De Boschkamp houdt SV Bato vanaf 3 sep tember elke woensdag van 9.15 tot 10.15 uur en van 10.30 tot 11.30 uur een yogacursus. De lessen staan onder leiding van Hennie van Wieringen. De kosten bedragen twee honderd gulden voor 24 les- Yoga is een techniek om tot lichamelijke en geestelijke ont spanning te komen. Er zijn vele soorten yoga. Bi| SV Bato wordt een combinatie van Hatha-yoga en Raja-yoga gegeven; uitste kend geschikt voor de westerse mens. Hatha is een vorm van bewegen van waaruit men zich goed leert ontspannen cn die men kan gebruiken om lichame lijk klachten tc verminderen. Raja leidt stap voor stap naar het innerlijke van klachten. Ook op dc maandagavond wordt ccn cursus yoga gegeven van 19.00 tot 20.00 uur in dc bovenzaal van het Klavier. De lessen staan hier onder leiding van Charlotte Weysenfeld. De kosten zijn tweehonderd gulden voor 24 lessen. De lessen begin nen op 1 september. Opgave voor deze cursussen kan bij Marictjc Eggink, tele foon 36 60 30. De Oudheidkamer Hoolt'n presenteert van vrijdag 29 au gustus tot en met zaterdag 13 september een tentoonstel ling over broddellappen en merklappen. Broddellappen zijn de eerste be ginselen van breien, naaien en haken en wordt de meisjes vanaf 9 jaar op de lagere school onder wezen. Op de tentoonstelling ziet men een grote verscheiden heid van stop en maaslappen, gebreide kousen van wit katoen waar met stop en maaswerk op geoefend moest worden. Ook zijn er vcrstellappen van wit ka toen, flanel, gestreept en geruit textiel, waar lapjes in werden gezet. Tevens kunnen de bezoe kers genieten van gehaakte pan- nclappcn die te stijf of veel tc los werden gehaakt. Verder zijn er poppekleertjes en modellen op schaal in brei- naai en haakwerk. Bi) het versieren van textiel zijn onder meer de eerste kruissteek- jes te ziejn die werden gebor duurd op stramien. De oudste merklappen waren in de eerste plaats niet bedoeld als wandver siering maar als oefenmateriaal. Een meisje moest haar eigen uitzet kunnen merken (letteren). De oudste doeken dateren uit de achttiende eeuw. Geliefde mo tieven "werden uit de bijbel ge haald zoals Adam en Eva bi| de Levensboom, de Verspieders cn de haan als teken van waak zaamheid. Uit de mythologie haalde men de eenhoorn als te ken van kuisheid en zuiverheid, de pauw als teken van onsterfe lijkheid en de hond als teken van trouw. Aan het einde van de negentien de eeuw kwamen patronen uit Duitsland en stapte men van zijden borduurgaren over op fel gekleurde wollen garens. De af beeldingen werden groter en de initialen van de maakster en haar ouders werden op dc doeken geborduurd. De oudste ten toongestelde doeken dateren uit de achttiende eeuw. Er zi)n nieuwe doeken te bewonderen die aan de hand van een oud patroon nageborduurd zijn en nieuwe doeken die een eigen ontwerp laten zien. Dc Oudheidkamer is geopend op maandag, dinsdag, vrijdag en zaterdagmiddag van 13.30 uur tot 16.00 uur en bevindt zicht in het VVV-gebouw aan de Dorpsstraat. Voor vragen en in formatie kan men bellen met 36 23 56 of 36 25 61. De toe gang tot deze expositie is gratis. SV Bato Het nieuwe programma van SV is uit met een keur aan sportieve Lees verder op pagina 3 Zomerserie In de zomerserie Tussen zo merzon cn donderslag deze week aandacht voor Bungalow park Twenhaarsveld. Zie pagina 5 Zwemvierdaagse Bij cn rond dc zwemvierdaagse was ccn groot randprogramma. Zie meer op pagina 5 Feest Espelo Waarin een klcincgcmccnschap groot kan zijn laat Espelo zien. Lees meer op pagina 7 Vrijwel alle punten die tijdens de informatie-avond een paar weken geleden door bezoe kers naar voren zijn gebracht over de herinrichting van Dij kerhoek zijn door B en W overgenomen. Dit houdt onder meer in dat bij de school in Dijkerhoek geen wegversmalling komt maar ccn groenzone waar ouders hun auto kunnen parkeren of hun kinderen kunnen afzetten. Ook komt er een verhoging van de kruising op dc Tromopsweg. De hockeyclub houdt op zater dag 30 augustus weer haar fami lietoernooi als start van het nieu we seizoen. Deze dag die om 10.00 uur begint is zowel voor leden als voor nict-leden. Er worden teams samengesteld die behalve natuurlijk gaan hockycn ook allerlei spelletjes doen. Na afloop is cr ccn prijsuitreiking. Maandag was gehele dag zonnig •warm. meteen zuidoostelijke stroming werd nog altijd warme en droge lucht aangevoerd. Wederom was het weer een tropische dag, ook stond er eem matige oostzuidoosten wind (kracht vier), zodat het hard droogde met zon en wind en is het gevaar voor bosbranden zeer groot. De relatieve luchtvochtigheid was we derom erg laag met 28 procent, de maximumtemperatuur werd 31.TC. Ook mogen we nu van een hittegolf spreken, dit houdt in dat er vijf zomer se dagen van 25.0'C en hoger achter elkaar moeten zijn en drie tropische dagen van 30.0'C of hoger. In de nacht van maandag op dinsdag hadden we een zwoele nacht met een minimum temperatuurvan 17.8'C. Dinsdag was het ook warm en zonnig, in de loop van de middag hadden we dunne sluierbewolking maar deze hinderde de zon nauweüjks. Ook kwam de temperatuur weer boven de 30.0'C uit: namelijk 31.7'C als maxi mum. Een hogedrukgebied boven Scandinavië zorgde in onze omge ving voor een oostzuidoostelijke stro ming die zeer warme en droge lucht aanvoerde. Woensdag was het op nieuw tropisch warm en zonnig en wederom een lage relatieve lucht- vochtighied van 25 procent Later in de middag was er sluierbewolking die zeer langzaam overdreef. Maximi- maal werd het 32.6'C; zo'n hoge tem peratuur was dit jaar nog niet voorge komen. Een vlak lagedrukgebied met het centrum boven het midden van het land trok langzaam in noordooste lijke richting. De aanwezige lucht is Donderdag was een totaal andere dag dan de voorgaande dagen, er was veel bewolking en er waren perioden met zon, ook moest de temperatuur een stap terug doen. Doordat de wind gedraaid was naar zuidwest tot west, stroomde er koelere lucht ons land binnen en werd de tropische hitte verdreven en kwam de maximum temperatuur uit op 24.6'C. Ook kwam er een einde aan de hittegolf die duur de van 5 tot en met 13 augustus, omdat de temperatuur de 25.0'C niet meer haalde. Een zwaje koufront was hier de oorzaak van. deze lag van Leeuwarden naar Twente en trok naar het noordoosten weg Nabij het front was de lucht de in de onderste ni- veau's tamelijk vochtig. Ook vrijdag morgen was het bewolkt en was er weinig zon. De middag verliep an ders. er waren stapelwolken en gerp- geld was er zon. De maximumtepera- tuur kwam uit op 26.0'C. Een langge rekt hogedrukgebied met een uitloper tot over de Noordzee veroorzaakte een noordwestelijke stroming die vochtige lucht aanvoerde Zaterdag begon nevelig met laaghan gende bewolking die maar moeizaam oploste en was er voor de zon weinig ruimte. In de middag waren er veel stapelwolken en perioden met zon. Een uitgestrekt hogedrukgebied met de kern net ten noorden van ons land bepaalde het weer. Een zwakke noordoostelijke stroming voerde vrij vochtige lucht aan. Zondag was warm en zonnig alleen was er lichte bewolking. Midden op de middag yormden zich stapelwol ken en een enkele haalde het buien stadium en ontwikkelde zich tot een regen-onweersbui. Alleen de oost grens van Markelo en Twente kregen er mee te maken. In Twenthe viel 9.0 millimeter, in Holten en Espelo viel niets, alleen kwam er onweer op af stand er voor, de maximumtempera tuur werd 29.1'C. Meteo Holten, Freddie Paalman

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1997 | | pagina 1