cOp naar volgend jaar5 Holtens Nieuwsblad Herman Vruggink 40 jaar in dienst bij Nido 'Het enthousiaste publiek vind je alleen hier in Holten' in du Nieuw seizoen Mozaïek r:i iMis Strenge vervoerregels in varkenspestgebied HOOGTEPUNTEN STÖPPELHAENE '97 Van 27 t/m 31 aug. grote beurs U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON Stichting Triathlon Holten kijkt alweer vooruit na zeer geslaagd evenement: Vrouw(38) verkracht 'IHfeSiJ*». .h 1.W li takAaL*>.h r f p 'NUMMER Hottens Nieuwsblad DONDERDAG 14 AUGUSTUS 1997 De scholen zijn weer be gonnen, dus gaan ook de kinderkoorrepctitics van het koor Mozaïek weer beginnen. De deelnemers gaan weer allerlei liedjes zingen, maar dat hoeft niet altijd rustig stilstaand te zijn. Ze doen zeker ook een spel. Ook de instrumenten doen weer mee. Wie van zingen houdt kan gerust eens komen op de Open- Repetitie op dinsdag 19 augustus van 16.30 tot 17.30 uur in de kelder van de Kandelaar. Kinderen van 7 tot en met 12 jaar kunnen lid worden van Mozaïek. Niemand komt beslist niet voor niets, want er is voor iedereen een verrassing. Voor meer informatie kan men bellen naar Elinc Paal man, telefoon 36 15 40 of Jannie Ribbink, telefoon 36 41 98. assieke nspest oer In Holten wordt m vervoersverbod geldt. Er geldt een algeheel ver voersverbod van vee in een twintig kilometerzone rond om Dalfsen. Hier is vorige week een geval van varken spest ontdekt. Donderdag 6 augustus heeft de Gewestelijke Land- en Tuin bouw Organisatie (GLTO) ver gaderd over de hiervoor be staande wetgeving. Aan de boe ren binnen de twintig kilometer zone is per brief bekend gemaakt welke regels nu gelden. Vooralsnog geldt het strengste regime. In Holten en omgeving gaat het om de Holtcrbcrgcr- weg, overgaand in Molcnbcltcr- weg tot de Koninginnelaan. De Koninginnelaan volgend in wes telijke richting tot Burgemeester van de Borchstraal. De Burge meester van de Borchstraat vol gend in zuidelijke richting tot de N344. Dit houdt in dat hier geen vee, sperma en mest mag worden vervoerd. Verder is het verbo- het gebied die speciaal voor vee bedoeld zijn. Ook wanneer hier geen dieren in worden ver plaatst, mag dit niet worden ge bruikt. Het vervoer van pluim vee is overigens wel toegestaan. Het vervoer van pluimveemest echter weer niet. Verder is hygiëne op het boe renbedrijf van groot belang om de pest een halt toe te roepen. Zo mogen mensen die in con tact met varkens zijn geweest niet bij \arkcnshottders op het bedrijf komen. Bedrijfskleding, overalls en laarzen moeten het liefst alleen in de stallen gedra gen worden. Verder moeten be zoekers aan de stallen de handen goed wassen met desinfecteren de zeep en moeten de laarzen na elk stalbezoek gereinigd en ont smet worden. Verder mogen huisdieren niet loslopen. Bezoekers moeten hun auto op de openbare weg parkeren en horen zich aan de hygiënevoor- schriften te houden. Door de laarzen te baden in een desinfec- tiebad kan besmetting worden voorkomen. Ook dient de boer alle bezoekers aan zijn bedrijf te registreren. Verder mogen vuile wagens nier her erf op. Voor verdere informatie over de varkenspest kan men terecht bij het LNV Crisiscentrum in De venter,telefoon 0570 - 64 99 35. Woensdag 27 aug.:cabaret Donderdag 28 aug.:optocht praalwagens Vrijdag 29 aug.:boerendag Saterdag 30 aug.:blaozersfestival 1111 Zondag 31 aug.: Taptoe/koetsenshow Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. aan een ander door! I Naam. Adres Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Woonplaats: 1 per jaar ad 77.10 Abonnementsprijs f 77,10Losse nummers f 1,65 Herman Vruggink is op 6 gustus gehuldigd tijdens een receptie die hem door de di rectie werd aangeboden. Juist op die datum was het veertig jaar geleden dat Vrug gink op 14-jarige leeftijd bij het bedrijf - toen nog Univer sal - aan de Industriestraat aan de slag ging. In zijn toespraak tot de familie Vruggink sprak directeur B. On land van Nido zijn waardering uit voor de bijdrage van de jubi laris aan de firma gedurende de afgelopen veertig jaar. „Het is in deze tijd een hele prestatie om het veertig jaar bij één en het zelfde bedrijf te kunnen vol brengen", aldus Onland. „Vaak overleven firma's de veertig jaar niet eens. Met een weeksalaris van 14,49 gulden begon Vruggink bij Nido dat toen nog maar veertien me dewerkers telde. Vele mooie anekdotes over Vruggink als medewerker en voorman in de daaierij kwamen natuurlijk ook aan bod op de gezellige en druk bezochte receptie in de kantine van Nido. Herman Vruggink is onlangs gehuldigd omdat hij al veertig jaar in dienst is bij Nido. Eigen fou, borden duidelijk gemaakt dat hier een Stichting Triathlon Holten heeft zich zeer tevreden uitge sproken over de dertiende triatlon die afgelopen zaterdag is gehouden. Er hebben zich geen grote ongevallen voorge daan, het was gewoon één groot feest voor Holten en de vele deelnemers. staat. Wat de triatlon in Holten betreft moet vóór januari be kend zijn hoe het tijdschema in grote lijnen gaat lopen." Het aantal uitvallers is met der tig mensen zeer weinig te noe men. „Bij de recreanten zijn vooral door blessures en uitput ting deelnemers gestopt. Voor de elite geldt dat ze afhaken wanneer dc kans op een prijs bekeken is. Dit doen ze vooral om energie tc besparen voor de volgende triatlon," geeft Mark- „Er hing een goede sfeer en ondanks de hitte was er veel publiek aanwezig," laat be stuurslid Hendri Markvoort weten. „Ik heb mensen op de tribune gesproken die zeiden dat ze het er maar een paar minuten uithielden. Zo heet was het." Vanwege dc warmte werd langs het parcours om de twaalfhon derd meter een waterpost neer gezet. Hier konden de deelne mers bijtanken wanneer ze daar behoefte aan hadden. „Ook veel omwonenden zorgden spon taan voor verfrissing. Zo had den sommige Holtcnaren een tuinslang in een boom geplaatst die als douche dienst deed. Dat zijn mooie dingen," zegt Mark voort trots. Dit jaar werd voor bet eerst de Schipbeek gebruikt voor het on derdeel zwemmen. „Het liep perfect. Niemand had last van het publick en dc persmotoren hadden ruim baan. Van de deel nemers hebben we alleen maar complimenten gekregen." Markvoort zegt dan ook dat het een vast onderdeel van de Hol- tense triadon moet worden. Of ook andere deelnemers buiten de elite volgend jaar gebruik zullen maken van bet open wa ter moet nog besproken wor den. Toch zit een uitbreiding naar de nationale wedstrijd er wel dik in. Voor de recreanten is de kans hierop kleiner want vol gens het bestuurslid blijft het zwembad toch het veiligste. Donderdag 14 augustus oor deelt dc stichting met de 35 blokhoofden hoe dc zaterdag is verlopen. Hier zal de Schipbeek worden besproken, maar daar naast ook wat volgend jaar beter zou moeten. Twee weken later vergadert het bestuur dan al weer over de wedstrijd van vol gend jaar. „De bond wil graag vroeg weten wat er op de agenda Dit jaar was er geen jcugdklasse- ment, terwijl dit vorig jaar nog wel zo was. Het ging toen om een run-bike-run-wedstrijd (lo- pen-fietsen-lopen) maar voor dit jaar is daarvan afgezien. „We hebben deze keer zoveel nieuwe dingen erbij gekregen, dat we daar alles op hebben gericht. Zo is dc Schipbeek erbij gekomen c-n is het fietsparcours compleet hernieuwd," laat Markvoort we ten. Daarnaast probeert Holten zich te promoveren om de Ne derlandse Kampioenschappen van 1999 en 2000 binnen te halen. Een optie ligt nog open voor 2001. Dc stichting richt zich daarom vooral op de hier voor essenticle dingen. Het evenement is dit jaar weer groter dan voorgaande jaren. 550 Vrijwilligers waren zaterdag in touw. Dat zijn er volgens Markvoort honderd meer dan vorig jaar. Daarnaast is volgens hem het budget gestegen van 75 duizend gulden naar 250 dui zend gulden. Ondanks dit be drag is zo'n groot evenement volgens hel' bestuurslid niet te organiseren zonder de hulp van de vele vrijwilligers. Daarnaast zijn ook de behulpzame omwo nenden een belangrijke schakel. In naam van de stichting wil hij deze mensen dan ook hartelijk bedanken voor hun medcwcr- king. De politie heeft een deel van het Recherche Bijstands Team Overijssel opgeroepen om dc verkrachting te onder zoeken van een 38-jarige vrouw op de Holterweg te Bathnien/Lettele. Inmiddels onderzoeken vijftien recher cheurs deze zaak. Het feit werd gepleegd op zon dagavond 10 augustus 1997 ver moedelijk tussen 22.45 en 23.30 uur. Het slachtoffer fietste over het fietspad, ongeveer drie kilo meter vanuit dc richting 'Oude Molen' en gaande richting Hol ten, ter hoogte van een kwekerij. Zij werd door een haar onbe kende man van haar fiets ge trokken en tien tot vijftien meter van het fietspad weggesleept. Vervolgens werd ze door de man verkracht. Naar aanleiding van berichten in dc media en in het ingestelde onderzoek kwam naar voren dat de verdachte vermoedelijk ge bruik heeft gemaakt van een donkerblauwe Volkswagen, type Golf of Jetta, mogelijk bouwjaar tussen 1983 en 1992. Hij reed vanaf een parkeerplaats aan de Holterweg, in de richting Holten weg. Mogelijk dat dc man voor Holten nog een ander voertuig heeft ingehaald. Het signalement van de man is als volgt: vrij tenger postuur, kort donker haar, geen baard en 7: 7". De start van de Elite was voor het eerst in de open water. Bij de Schipbeek leverde dit natuurlijk een mooi plaatje Op. Foto: Peter Bulthuis Henri ten Brinke haalde met nummer 901 als eerste de eindstreep in de kwart triat lon van het Holtens Kam pioenschap. Vorig jaar won dc Holtenaar ook al en zater dag hield hij dit in ere. Dit jaar was hij zelfs iets sneller. Ion." Volgens de winnaar wor den er dan letterlijk klappen uit gedeeld, doordat je tijdens het zwemmen elkaar raakt. Ten Brinke zou wel graag mee willen doen aan de elite maar dit kan niet zomaar. „De Bond geen bril, smal gezicht, vermoe delijk lichtbruine huidskleur, sprak Nederlands met buiten lands accent, droeg onder meer een lichtkleurig t-shirt, de dader heeft vermoedelijk besmeurde kleding opgelopen en de kans bestaat dat de huid van de ver dachte door brandnetels geha vend c.q. 'herkenbaar' is/'was. Omdat er omstreeks dat tijdstip nog vrij veel verkeer op dat wegvak was, vraagt dc politie de medewerking van het publiek. Zo kunnen passanten misschien verdachte auto's of personen gezien hebben in de omgeving van dc Holterweg, tussen Oude Molen en Dijkerhoek. Welke bi|zondcrheden zijn opgevallen en dan vooral in de combinatie met een soortgelijke auto (VW Golf of Jetta)?; Wie heeft er die bewuste zondagavond, tussen 22.00 en 1.00 uur iets bijzonders gezien op de weg Deventer - Holten? Mogelijk probeerde de dader zich al eerder aan andere vrouwen te vergrijpen en zijn deze gebeurtenissen bij de poli tie niet bekend. Verzocht wordt dit aan het rechercheteam te melden. Vertrouwelijkheid van de informatie wordt gewaac- borgd.De politie verzoekt nadere informatie over verdachte personen, voertuigen of identiteit van cle dader te melden bij dc politic in het district Zuid, telefoon 0570 - 62 2211. Henri ten Brinke komt als Holtense triatlon. In 1996 deed hij de kwart triat lon in 2.14 uur en zaterdag maakte hij cr 2.11 uur van. Ko mend weekend probeert hij al weer furore tc maken in de hele triatlon in Almcre. Zijn start in zwembad Twen- haarsveld was overigens niet zo sterk. Hij kwam hier als 46ste uit het water, maar dit maakte hij vooral tijdens het lopen goed. „Ik had geen last van de warmte. Het is vooral belangrijk bij het laatste onderdeel dat je je zelf nat houdt. Je moet dus niet alleen veel drinken, maar ook water over je hoofd gieten," geeft Ten Brinke als advies. De elite startte in het open water van de Schipbeek. Ten Brinke startte zijn wedstrijd echter in het zwembad. Voor hem maakt het niet uit, maar volgens de triatleet zijn er velen die liever voor het schone zwembadwater kiezen. „In natuurwater kun je dc bodem niet zien en dat vin den veel deelnemers niet prettig. Daarnaast is dc ruimte bij de Schipbeek te beperkt voor zo'n grote groep als dc kwart triat- de streep bij de Foto: Peter Bulthuis schrijft jouw aan om mee te doen aan de elite en niet anders om. Ze kijken naar het klasse ment of je tot de top mag ho ren," zegt de sporter. Zelf zag Ten Brinke Jan Metse- makers en Erik Jansen als de grootste kanshebbers voor de Hazenbagger Het hoogtepunt tijdens de Schurc-Oamd is ongetwijfeld de Holtense band Hazenbag- §cr' Ziepagina3 Slot nieuw bij VW Monique Slot is de nieuwe be heerster van de VW en volgt daarmee Sigrid Fekken op. Lees meer op pagina 3 Feest Espelo Het wordt aanstaand weekend weer groot feest in Espelo tij dens de school- en volksspelen. Zie pagina 5 voor meer info. SV Holten De voetballers van SV Holten gaan met een jong team de nieu we competitie in. Verslag op pagina 5 Triatlon Voor iedereen die nog even wil nagenieten, een verslag van dc triatlon van afgelopen weck. Zie pagina 6 en 7 eerste plaats. „Marcel Wilmink had ook grote mogelijkheden, maar hij heeft het lopen ver prutst. Met het fietsen heb ik nog een hele tijd naast hem gereden. Bij het zwemmen was hij zelfs de eerste." Ten Brinke is zeer lovend over het publiek. „Bij de elite komen toch andere mensen kijken dan bij het Holtens kampioen schap." Volgens hem vind je nergens die betrokkenheid van de kijkers met de wedstrijd. Dit komt dan ook doordat heel veel Holtenaren meedoen aan de tri atlon. Familie en kennissen ko men dan de eigen deelnemers aanmoedigen. Zi|n zonen Pim en Niki deden ook mee aan het evenement. Beiden namen deel aan de acht ste triadon. Ten Brinke vindt het jammer dat er dit jaar geen jcugdklassement werd gehou den. „Er is tc weinig aandacht voor dc jeugd. De stichting zou dit veel meer moeten promoten. Niet twee weken van tevoren, maar al maanden voor die tijd. Anders is het veel te kort dag voor de jeugd om dan nog goed te kunnen trainen." Ten Brinke heeft het idee dat veel jongeren graag mee zouden willen doen, maar te laat worden geatten deerd wanneer zij zich móeten inschrijven. Handbal training weer van start Met de start van het nieuwe schooljaar beginnen ook de handbaltrainingen weer. Op de donderdagmiddag traint de jeugd weer op sportpark Meermanskamp. In de avond zijn de trainingen voor de A-jeugd en de dames en he ren senioren. De trainingstijden zijn voorlo pig gelijk aan het het vorige seizoen. De kaboutergroep traint op donderdagmiddag om 15.30 uur in de gymzaal aan dc Vrijheidslaan. Een ieder die kennis wil maken met het handbal is van harte welkom op de trainingen. Voor informatie hierover kan men contact opnemen met mevrouw R. Kappert (telefoon 36 32 07) of met de heer J.V. Dorlas (tele foon 36 35 30). de deelnemers ongeduldig te wachten bij Foio: Peter Koehorst Maandagochtend en -morgen hadden we veel bewolking, later losten de wolken op en kwam de zon te voorschijn. In de middag waren er stapelwolken en scheen de zon periodiek. De noordoosten wind was matig (kracht drie a vier), de maximumtem peratuur werd 24.2'C. Een rug van hogedruk strekte zich via Schotland uit over het noorden van de Noord zee. Met een matige noordoostelijke stroming werd aanvankelijk stabiele lucht aangevoerd. Dinsdag was een mooie zomerdag, 's morgens was het lichtbewolkt en vrij zonnig. In de mid dag was het zonnig alleen dreef er dunne sluierbewolking over. de tem peratuur bedroeg 25.6'C. Een'hoge- drukgebied boven Scandinavië be zorgde ons dit fraaie weer. Met een noordoostelijke stroming werd vrij warme en tamelijk heldere lucht aan- gevooerd. Ook was het een ideale zomeravond voor Tour d' Overijssel die in Holten was op de Smidsbelt. de temperatuur bleef 's avonds lang bo ven de 20.0'C. Woensdag was een fantastische dag met volop zon en enkele stapelwolk jes. De relatieve luchtvochtigheid was met 35 procent laag. De maximum temperatuur haalde een waarde van 27.6'C. Een hogedrukgebied boven Scandinavië en een lagedrukgebied ten westen van Frankrijk voerde een oostelijke stroming warme en relatie ve droge lucht aan. Donderdag was het 's morgens zonnig, in de middag dreven er stapelwolken over en had den we geregeld perioden met zon Er stond een matige oosten wind (kracht drie a vier). Een oostelijke stroming voerde warme droge lucht aan. Vrij dag was het zonnig alleen in de loop van de middag waren er enkele sta pelwolkjes aan het zwerk te zien en bleef het zonnig. De maximumtempe ratuur bedroeg 28.7'C. Een hogedruk gebied boven Noordoost Europa had een uitloper boven de Noordzee en hield een oostelijke stroming in stand. Zaterdag was een zeer warme dag, 's morgens was het onbewolkt en zon nig. 's Middags waren hier en daar stapelwolken maar het bleef zonnig. Er stond een zwakke wind, waardoor het warm aan voelde, ook werd de eerste tropische dag (30.0'C of hoger) van het jaar een feit. De maximum temperatuur haalde een waarde van 30.5'C. Het luchtdrukverschil boven ons land nam verder af. daardoor bleef het warm zomerweer met wei nig wind. Een zwakke zuidoostelijke stroming zorgde voor zeer warme en droge lucht- De relatieve luchtvoch tigheid was zeer laag: namelijk 29 procent. Zondag was het de hele dag zonnig en erg warm. Opnieuw wee? een tropische dag met een maximum temperatuur van 31.2'C. Ook was de lucht erg droog, de relatieve lucht vochtigheid was dan ook erg laag met 26 procent. Een langzaam verder in kracht toenemende oostzuidoostelij- ke stroming voerde zeer warme en relatieve droge lucht aan. In de avon den kon men lang buiten zitten omdat de temperatuur maar langzaam daal de, omdat er praktisch geen wind was voelde het warm aan. Meteo Holten, Freddie Paalman

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1997 | | pagina 1