Info Gemeente Holten mm 7* ALBERT HEIJN HOLTEN Onze Top 10 van deze week. ch L1J Waterbedden! 3 maanden gratis* /1QU/1RIU5 Voor zonnige drankjes 17.95 |0n9e 19.95 7.50 't BOCKJE knallende voordeeltjes O O 99 1.99 99 1.59 Topper van de week 0.99 2.99 Gall Gall 32.95 29.95 42.50 „De Poppe" nieuwe aardappelen HOLTEN mËom 1 DONDERDAG 7 AUGUSTUS 199^ HO/ZA 4 keuze uit 3 topmerken 3 maanden gratis proefslapen* zéér scherpe prijzen tot 10 jaar garantie gratis geplaatst (of ingebouwd in uw huidige ledikant) WATERBEDDEN WIJ HEBBEN AL EEN COMPLEET SOFTSIDE WATERBED VANAF 1.895,- Bornerbroeksestraat 35-37 7607 KE Almelo Telefoon 0546 - 45 50 43 Wij vertellen u graag meer over de details! (donderdags koopavond) bessenjenever kersenbrandewijn cream likeur Hartevelt 1 Itr. jenever Glen Grant 0.7 Itr. Scotch whisky31.95 Warsteiner 0.30 Itr. premium pils 5 fles glas Cointreau 0.7 Itr. likeur 30.95 1996 Prince 0.75 Itr. de Touraine Sauvignon Blanc 7.95 WILLIAM LAWSON'S Scotch whisky 1 itr. 29.95 Slijterij Wijnhandel Brink 2 Bathmen Tel. 0570 - 541278 chipknip Ook deze week weer want ALBERT HEIJN blijft op de kleintjes letten!!! O O Zomerprei, kort afgesneden, kilo Dole bananen, kilo Rundertartaar, 100 gram m®® Cfl Goudse lichtbelegen kaas 48+, Cl C\f\ kiio@©@ i35tf y.yu 01 Ontbijtkoek, volkoren of gesneden li.99T ongesneden of oude wijvenkoek H99I* ca. 350 gram 01 Witte-, tarwebolletjes of witte puntjes, ion zak6stuks x./Lv 01 Delicata tablet, 1 Q Q alle soorten, per stuk 200 gram 2&T 1.^7 7/ OlWasverzachter, puur 15:581, meibloesem, lavendel of lentedauwJA98T, o qq duo, 2 navulpakken 500 ml ó.)3o Knorr Spécial soepen, 1 Q Q alle smaken, zakje voor 1 liter ATS' 1.0:7 01 Comfort toiletpapier 3 laags met decor, /i on 2 pakken a 4 rollen Nü 2e pak halve prijs. Pouilly Fumé WZBSï Sancerre ftó§5], Q QC of Chablis 14435), fles 0.75 I O.OJ 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. Spa rood Ons eigen extra'tje 1,5 liter van 1.29 nu Croky chips alle smaken, zak 300 gr. nu 2 zakken van 5.18 voor 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. Aanbiedingen gelden Jm zaterdag 9 augustus a.s. Whisky W. Lawson's 100 cl van 35.95 voor 5 bonus miles Bailey's 100 cl van 31.95 voor Pinot Blanc Alsace doos aanbieding 6x75 cl van 53.70 voor GEMEENTEHUIS Smidsbelt 6 7451 BL HOLTEN Telefoon 0548-37 38 39 Fax 0548-36 10; 25 'Postadres: Postbus 13 7450 AA HOLTEN Het gemeentehuis is geopend voor publiek van maandag tot en met vrij dag van 8.30 rot 1230 uur en van maandag tot en met donderdag van 13.30 tot 18.00 uur op afspraak. ITet gemeentehuis is op de vrijdagmidda gen van de even weken gesloten. Dit houdt in dat het gemeentehuis op 8 cn 22 augustus is gesloten. GEMEENTEBESTUUR: Burgemeester D. Verhoeven Portefeuille: algemene en bestuurlijke zaken inclusief regionale samenwer king, openbare orde en veiligheid; fi nanciën; ruimtelijke ordening; onder wijs; personeel en organisatie; automa tisering; representatie. Wethouder E. M. van Schooten Portefeuille: gemeentewerken; wegen en riolering; verkeer e lieu en gemeentereiniging: r toerisme, natuurbehoud; economische zaken en bedriivenbeleid (markt). Wethouder L. H. Retisen Portefeuille: volkshuisvesting (bouwen en wonen): beheer gemeente- eigendommen; sociale zaken en werk gelegenheid; welzijn en spon; gezond heidszorg (Wc t voorzieningen Gehan dicapten); woningtoewijzing kunst en cultuur; monumenten. Spreektijd burgemeester en wethou ders De burgemeester en dc wethouders houden een spreektijd na telefonische afspraak. Een afspraak kan worden gemaakt via POLITIE: Alarmnummer 1 1 2 (dag en nacht be reikbaar); overigens 36 44 44. BRANDWEER: Alarmnummer 1 1 2 (c reik baar';: overigens 36 43 40. GEMEENTEWERKEN: De storingsdienst gemeentewerken is 24 uur per dag bereikbaar (telefoon 36 19 72) voor klachten over onder meer defecte rioletingspompen, de fecte straatverlichting, gaten in het wegdek of andere storingen. Buiten kantooruren kan men naam, adres, te lefoonnummer en aard van dc klacht inspreken op een band, waarna de dienstdoende stonngsambtcnaar auto matisch bericht krijgt. De getneentesverf is van maandag tot en met vrijdag geopend van 13-00 tot 15.30 uur en op zaterdag van 13.00 tot 15.00 uur DIERENBESCHERMING E. Westhof. resjo-inspecteur, tel 51 71 71. ENERGIEVOORZIENING; N.V. Regionaal Energiebedrijf IJssel- mij Salland, Deventer, telefoon 0570- 69 11 00 tijdens kantooruren. Storin gen aan gas/electra (06-89 98 89 dag cn nacht bereikbaar). WONINGBOUWVERENI GING ONZE WONING: Spreekuur Hoitcn in gemeentehuis: elke maandagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur. BIBLIOTHEEK Ronkstraat 3, tel. 36 24 87. Maandag en vrijdag van 14.00 tot 17.30 uur en van 18.30 tot 20.30 uui woensdag van 10.00 tot 12.00 uur er van 14.00 tot 17.30 uur. zaterdag var 10.00 tot 12.00 uur. VERGUNNINGEN Openbare kennisgeving wat betreft verleende ontheffingen of vergunnin- gen Kapvergunning is verleend voor: - 1 eik Kcnemansstraat 23/25 - 1 den Fnzantenweg 24 - 1 spar Vianenwcg 58 - 7 dennen en 1 douglas Postweg 120 Volgens de Algemene wet bestuurs recht kunnen belanghebbenden tegen één of meer van bovenvermelde be sluiten een bezwaarschrift indienen bij burgemeester cn wethouders, post bus 13, 7450 AA Holten. Over de ui terste indieningsdatum van een be zwaarschrift kun; u inlichtingen in winnen bij de afdeling algemene za ken, tel. 373839. EVENEMENTEN Op dc daarbij aangegeven plaatsen en data worden de volgende evenemen ten gehouden: - Nationale Rabo Top 40 op dc Smids belt op vrijdag 8 augustus 1997 van 14.00 tot 18.00 uur - Triathlon Holten in het centrum cn op diverse wegen in dc bebouwde kom en het buitengebied op zaterdag 9 augustus van circa 12.00 tot 21.00 uur Deze mededeling is uitsluitend bedoeld als informatie. Dc vergunningen, onthef fingen c.d. voor deze evenementen zijn meestal al op een eerder tijdstip bekend gemaakt. Dit betekent dat de termijn waarbinnen ccn bezwaarschrift moet zijn ingediend in de meeste gevallen al ver streken zal zijn. VERGADERINGEN beheer dient een verandering van een bc- dujf, die geen dan wel uitsluitend gun stige gevolgen heeft voor het milieu, te worden gemeld. Burgemeester cn wethouders van Holten maken bekend dat door hen de volgende meldingen zijn ontvangen: 1. van Exportslachteri) 'Chris Hogcslag' B.V., Slachthuisstraat 2 te Holten een melding ingevolge artikel 8.19 van dc Wet milieubeheer. Dc melding bctrelt dc verplaatsing van een hogedruk- pomp en de opslag van olieen en vet ten op het perceel a straat 2 te Holten 2. van dc heer D.J. Jar weg 8 te Holten, cci artikel 8.19 van dc Wet müieubcht Dc melding betreft de uitbreiding van de bestaande berging op het perceel Maneschijnswcg 8 te Holten De meldingen en de hierop betrekking hebbende stukken liggen tussen 8 augus tus cn 5 september 1997 ter inzage op de afdeling algemene zaken van het ge meentehuis Hoitcn, dagelijks van 8.30 tot 12.30 uur. n de Slachthuis- :n, Maneschijns- melding volgens wat betreft de goedkeuring kunnen be langhebbenden binnen zes weken, met ingang van de dag na de bekendmaking van dit besluit, beroep instellen bij dc af deling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's- Gravenhage. Het besluit van Gedeputeerde Staten wat betreft de goedkeuring treedt in werking na afloop van dc beroepstermijn. Indien binnen deze periode een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van dc afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. N\ VERORDENINGEN RUIMTELIJKE ORDENING Openbare commissievergaderingen De eerstvolgende vergadering van de commissie Onderwijs vindt plaats op maandag 11 augustus 1997 om 19,30 uur in kamer 9 van het gemeentehuis. De agenda vermeldt onder meer: - concept-raadsvoorstel om ten behoeve van scholengemeenschap De Wacrdcn- borch te participeren in een vervolgon derzoek bestuurlijke schaalvergroting openbaar voortgezet onderwijs in Oost- Nederland Dc agenda met bijbehorende voorstellen ligt op dc gebruikelijke wijze voor ieder een bij dc gemeentesecretarie, kamer 6 (leeszaal/bibliotheek), ter inzage. Wie van het spreekrecht gebruik wenst te maken kan dat tot uitcrli|k vier uur vóór de aanvang van dc vergadering opgeven bi) de secretaris van t' Bekendmaking meldingen art. 8.19 Wet Milieubeheer Volgens artikel 8.19 van de Wet milieu- Vrijstelling bestemmingsplan Buiten gebied De burgemeester geeft volgens artikel 19a, lid 4 van de Wet op dc Ruimtelijke Ordening, kennis van ccn verzoek om vrijstelling van het bestemmingsplan Bui tengebied. Dit ligt met het concept besluit tot het verlenen van vrijstelling met ingang van 12 augustus 1997 gedu rende twee weken voor iedereen ter in zage op de gemeentesecretarie, afdeling algemene zaken. Dtt verzoek heeft betrekking op het tij delijk gebruik van ccn gedeelte van het perceel Bontenwcg 1 voor de uitoefening van bedrijfsactiviteiten. Het omvat het vervaardigen van kleine elcktriciteitskast- jes ten behoeve van bedrijven. Gedurende genoemde termijn van ter in zage legging kan iedereen schriftelijke be denkingen naar voren brengen tegen het verlenen van vrijstelling. De in te bren gen bedenkingen dienen te worden inge diend bij burgemeester en wethouders, postbus 13, 7450 AA in Holten. Goedkeuring twintigste wijziging be stemmingsplan Dijkcrhoek Burgcmccstc-r en wethouders van Holten maken bekend, dat Gedeputeerde Staten van Overijssel bij hun besluit van 4 juli 1997, kenmerk RGP 97/1138, de twintig ste wijziging van het bestemmingsplan Dijkcrhoek hebben goedgekeurd. Deze was vastgesteld bij besluit van burge meester cn wethouders van 17 juni 1997, nr. 12/lJm. Het wijzigingsplan is vastgesteld met het oog op de bouw van twee vrijstaande woningen aan de Hakkcrtswcg te Holccn, Het besluit van Gedeputeerde Staten cn het goedgekeurde plan liggen bij de ge meentesecretarie, kamer 6 (leeszaal/ bi bliotheek) voor iedereen ter inzage. Te gen her besluit van Gedeputeerde Staten Verordening straatnaamgeving en huisnummering 1997 Burgemeester en wethouders maken be kend dat de raad bij zijn besluit van 23 juni 1997, nr. IJm/'97.06.10c een (nieu we) Verordening straatnaamgeving en huisnummering 1997 heeft vastgesteld. Tevens zijn besluit van burgemeester en wethouders van 5 augustus 1997, nr. 13/lJm, nadere technische voorschriften als bedoeld in artikel 7, lid 1, van die verodening vastgesteld. Dc verordening, die volgens het besluit van burgemeester en wethouders van 5 augustus 1997 in werking treedt op de achtste dag na die van haar bekendma king (dat wil zeggen 15 augustus 1997) ligt tijdens kantooruren voor iedereen kosteloos ter inzage op de gemeentese cretarie, kamc-r zes (leeszaal/ bibliotheek). Iedereen kan op zijn verzoek tegen beta ling van de daarvoor verschuldigde leges een afschrift van het raadsbesluit cn de technische voorschriften krijgen. ZWEMBAD Sluiting zwembad in verband met triatlon In verband met de dertiende Holtensc Triatlon is zwembad Twcnhaarsveld op zaterdag 9 augustus 1997 voor recreatief zwemmen gesloten. Het zwembadterrcin is wel gratis toegankelijk voor toeschou wers van dc triatlon. MEDEDELINGEN Verplaatsing warenmarkt Holten op 8 augustus a.s. Op 8 augustus a.s. wordt in Hólten de manifestatie „Rabo-top 40" georgani seerd. Deze vindt plaats op de Smidsbclt. Derhalve kan de warenmarkt op de Smidsbclt op vrijdagmiddag 8 augustus a.s. geen doorgang vinden. Dc waren markt zal daarom op vrijdagmiddag 8 au gustus a.s. worden verplaatst naar de Bo- schkampstraat en de Tuinstraat. Teneinde voldoende ruimte voor dc marktkramen te verkrijgen, verzoeken wij u vriendelijk om op vrijdag 8 augustus 1997 vanaf 11.00 uur geen auto's of andere (motorvoertuigen in dc Boschkampstraat en dc Tuinstraat te parkeren. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking. Café-restaurant rekreatieoord Speciaal ingericht voor: bruiloft diner barbecue- of personen gourmetavonden Telefoon 0547-36 12 06, Markelo Te koop „Parel" W. G. Markvoort Oude Stationsweg 7, 0548-36 18 69 na 5 uur of zaterdags Bart Ettékojïien pre"s e n t e Date: vrijdag 8 augustus a.s. Smidsbelt, Holten We start at: 14.00 We leave you at: 8.00 RABOBANK HOLTEN FINANCIERING EN VERZEKERINGEN Voor de goedkoopste ★AUTOVERZEKERING* hoeft u niet ver te gaan. Bel ons Teernstra Vos Ass. Tel. 074-2 42 56 73. 24 uur per dag bereikbaar VAKANTIEVERBLIJVEN Stacaravans t.h. in de Belg. Ardennen v.a. f240- pw. allin. Vrij na 16/8. Tel. 043-4 59 15 98. MEUBELEN. KLEDING EN HUISRAAD Gevr.potkachel gas, leren bankstel,gevelkachel therm. 0548-51 46 16. Houtworm en boktorbestr. in boerderijen, woningen, kerken, schuren, etc. Vrijbl. inspektie/offerte. Levering vloeistof dhz. Ovon Tel. 0523-23 27 64. HUISHOUDELIJK WERK Gevraagd: hulp in de huishouding op boerderij. Leeftijd 25-55 jaar vo'or enkele ochtenden/ Middagen per week. Tel. 0548-36 14 56. Volop keus in 2e hands gazonmaaiers. Broekhuis. Deventerweg 79, (Dijkerhoek) Holten. Plaats hier uw advertentietekst Per vakje een leesteken of spatie gebruiken. (Denk aan adres en/of telefoonnumer en vergeet niet om belangrijke details te vermelden). REGEL De kosten van uw advertentie: Prijzen zijn incl. 17,5% BTW t/m 3 regels f 18.15 per regel meer f 6.05 Hoe opsturen De volledig ingevulde bon, voorzien van uw eigen banknummer en handtekening of met bijgevoegde giro-betaalkaart of bankcheque, dient 2 dagen voor plaatsing in ons bezit 'e zijn. Opdrachten die te laat zijn worden doorgeschoven naar de volgende week. In gesloten envelop toezenden aan Oostelijke Weekbladpers b.v. afd. Telefonische Verkoop Antwoordnummer 97, 7500 VB Enschede (een postzegel is niet nodig) Hoe betalen Vul op de bon uw eigen bankrekeningnummer in en plaats uw handtekening. Daarmee stelt u ons (éénmalig) in de gelegenheid om het bedrag te incasseren. Ook kunt u een ingevulde en ondertekende girobetaalkaart of bankcheque bij de bon opzenden. Ondergetekende: Adres: Postcode:Woonplaats: Telefoon: j verleent hierbij een éénmalige machtiging aan Media Collect om het verschuldigde bedrag af te schrijven ten laste van zijn/haar rekening. Postbanknr.' IIIL_ datum JI banknr.: I I I I I I l l handtekening rekeninghouder: Administratiekosten bij niet-kontante betaling f 6.50 Advertentie onder nummer/brieven buro v/d blad f 6.50 extra Bewijsexemplaar op aanvraag per post f 6.50 Telefonische opgave advertenties: 053-84 24 50 \oosteLyke LueekbLadperE Ha Joh

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1997 | | pagina 4