Topper wil parcoursrecord triatlon Holten aanscherpen Holtens Nieuwsblad Louws wint Litho van Patty Harpenau Eindelijk beweging op de voetbalvelden Varkenspest nadert Holten I TRIATHLON Roggemaaien zoals vroeger Randactiviteiten maken Zwemvierd aagse leuker U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON 1 W00nP,aaU 9 augustus '97 IN DIT NUMMER Regenboogkleuren in de recreatietent Concertkaarten VW Spetterende show Tour d'Overijssel Telefoon' Als lezer van hel Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Adres: Geelt op als abonnee voor het Dhr./mevr. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Adres Woonplaats I Hi/lztj betaalt abonnementsgeld per/aar ad 77,10 H-TT Oj? jrttf'frrfctf Ibvw Inlichtingen WV Holten - Telefoon '0548 - }6 15 jj Holtens Nieuwsblad Geen kaf maar koren Honderen mensen trokken de ze weck naar dc Oudheidkamer om hun kunstwerken te laten taxerfen. Een Rembrandt zat er echter niet bij. Lees meer op pagina 3 Tour d'Overijssel Een bomvolle Smidsbelt be leefde veel plezier aan onder meer een opteden van Tim Im mers ujdens de Tour d'Overijs sel. Zie pagina 3 Zomerserie In de rubriek Tussen zomerzon en donderslag deze week een verhaal over recreatiepark De Prins. Lees pagina 5 Blauw Wit Het seizoen voor Blauw Wit is in aantocht. Nu alvast een voor beschouwing. Zie pagina 3 voor meer info DONDERDAG 7 AUGUSTUS 1997 Abonnementsprijsf 77,10/ Losse nummersf 1,65 Rabo top 40 op Smidsbelt De Rabo Top 40 Music Tour komt op vrijdag 8 augustus van 14.00 tot 18.00 uur naar Holten. Op de Smidsbclt komt een groot podium waar op Bart Ettekoven het evene ment zal presenteren. Disc jockey Arlo van Sluis draait de platen. Op het programma staan buiten het draaien van de laatste hits en de nieuwste tips, ook vele spelletjes. Jongeren kunnen meedoen aan quizblok- ken, de instrument playback- spel, het Rabo jongerenpasspel, blind date, Ken je kanjer en karaoke. Voor de winnaars zijn leuke prijzen te verdienen. Daarnaast dingen zij mee naar de hoofdjaarprijs, die bestaat uit een mountainbike. De toegang is gratis. De zevende week van het recreatiewerk gaat weer beginnen. En dat met een nieuw team bestaande uit Yvonne Hof uit Coevor- den, Ellen Eykelenkamp uit Diepenveen, Ronald van Hattum uit Emmel- oord en Diane Aanstoot uit Holten (contactper soon). Het thema van de komende week is Alle kleuren van de regenboog. Aan dit thema wordt vooral tijdens de kin dermorgens veel aandacht besteed. Tijdens die mor gens worden verhalen ver teld en een lied gezongen. Em misschien blijft kabou ter Pimmetjc ook deze twee weken nog wel logeren bij dc recreatietent naast bun galowpark De Lindenberg. De kindermorgens zijn van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur. De kosten bedragen een gul den. Op zaterdag 9 augustus is er 's avonds ter kennismaking een kampvuur waar de deel nemers broodjes kunnen bakken. Hier zijn geen kos ten aan verbonden. Op zon dag 10 augustus is er een kampdienst met als thema Gokken. Voorganger is past. G.B.M. Wiggers. Maandagmiddag gaan ze in het bos een leuk spel doen. Dit begint om 14.00 uur en is voor kinderen van 8 jaar en ouder. De kosten zijn 1,50 gulden. Op dinsdag avond is het zingen gebla zen tijdens de karaokea- vond (2,50 gulden). Woensdag wordt voor de kinderen een levend gan zenbord gehouden. Deze activiteit kost 1,50 gulden. Woensdagavond is er een barbeque. De deelnemers gaan gezellig met z'n allen bakken, braden en natuur lijk lekker eten. Voor vol wassenen kost dit 7,50 gul den en voor kinderen vijf gulden. Opgave moet vóór dinsdagavond 20.00 uur. Donderdagmiddag gaan de deelnemers er op uit in een huifkar. Deze activiteit is voor volwassenen en kinde ren en kost 1,50 gulden. Opgave graag vóór woens dagavond 20.00 uur. Vrij dagmiddag gaan ze met de kinderen hutten bouwen. De kosten hiervan zijn 1,50 gulden. Elke door dc weekst; dag is er om 18.45 tot 19.00 uur een klcutcrkwarticrtjc voor dc allerkleinsten. Welke avonturen daar weer wor den beleefd is nog een ver rassing, maar zeker is dat het heel leuk wordt. Geen moderne machines, maar ouderwets roggemaaien met dc graan maaier. Naderhand krijg je dan in dc zomerzon een prach tig plaatje van de schoven die deze week nog moeten drogen als- vorens ze met een dorsmachine uit 1961 worden bewerkt. Voor G. Wansink hoeven al die moderne machines niet om het rogge van het land te halen. „Het is toch mooi om deze ouderwetse manier in Stand te houden", zegt Wansink. Foto: Peter Koehorst Bij de VW in Holten zijn kaarten verkrijgbaar voor de volgende concerten: Nationale Taptoe (Breda) 21 tot en met 30 augustus, Schlagcrfcs- tival (Kerkrade) 6 september, Elvis Forever (Arnhem) 6 en 7 september, '13' Feat Leater But ler (Hcllendoorn) 11 september, Dc Dijk (Zaandam) 19 septem ber, Zesde Volendamsc avond (Barncveld) 20 september, Frans Bauer (Den Haag) 22 sep tember, The Dubliners (Marke- lo) 27 september, Artiestengala 1997 (Nijkcrk) 3 oktober, André Hazes (Rotterdam) 27 oktober. Holiday on ice (Arnhem) 5 tot en met 10 oktober, Rob de Nijs (Den Haag) 17 november en van Dik Hout (Den Haag) 21 november. Tevens is bij de VW dc Vrijgezellen Stapkaart verkrijgbaar (geldig tot en met 31 december) voor een comple te vrijgezellenav'ond in Starlight Dancepalace bij Amersfoort. Maandag e middag viel het met de zon flink tegen, 's Morgens was er eerst volop zon maar tegen het middaguur dreven er al stapelwol ken over, later in de middag ver dween de zon helemaal. Tegen de avond zagen we de zon nog af en toe ook viel er een enkel spatje regen. Een westelijke stroming werd in stand gehouden door een lagedrukgebied boven Zweden en een hogedrukgebied zuidwest van Engeland. Een zwak warmtefront boven de Noordzee trok oostwaarts en zorgde voor de vele bewolking. Dinsdagochtend en -morgen scheen de zon uitbundig, later dreef er sluier- bewolking over In de middag waren er stapelwolken en perioden met zon. Later op de middag verdwenen de stapelwolken en werd het vrij zonnig en warm. De maximumtemperatuur bedroeg 25.4'C. Dit mooie weer werd veroorzaakt door een kern van hoge- druk die bevond zich boven het zuid oosten van ons land en bewoog lang zaam noordoostwaarts. Woensdagochtend was het eerst nog vrij zonnig, in de loop van de morgen al snel gevolgd door wolkenvelden die vanuit het westen overdreven en toen stond er nog een flets zonnetje aan de lucht. In de middag nam de bewolking de overhand en was de zon nog af en toe te zien. Aan het eind van de middag kregen we een regenbui; dit leverde in Holten slechts 0.8 milli meter en Espelo 0.3 milimeter neer slag op. Daarna klaarde het weer op en kwam de zon weer te voorschijn, de maximum werd 26.1'C. Een kou front dat boven het westen van het land lag trok oostwaarts en verliet tegen de avond het oosten van het land- Donderdag hadden we veel wolken velden en was er geregeld zon. ook vielen er enkele lichte regenbuien. Toch stond er veel wind uit het westen tot zuidwesten (kracht vier a vijf). Hol ten ving 10 millimeter neerslag op en Espelo 1.2 millimeter Een lagedruk gebied tussen Schotland en Noorwe gen verplaatste zich oostwaarts en bereikte tegen de avond Denemarken. Het lagedrukgebied hield een krachti ge westelijke stroming in stand die onstabiele luchtaanvoerde. Vrijdag vroeg in de morgen hadden we eerst nog een regenbui, maar later op de morgen en middag stapelwol ken en perioden met zon. Later in de middag kregen we opnieuw een re genbui; dit leverde 2.7 millimeter in Holten en Espelo 2.8 millimeter neer slag op. Met een westelijke stroming werd vrij vochtige lucht aangevoerd. Een warmtefront, behorend bij een depressie bij IJsland, lag over het zuidwesten en trok langzaam in oos telijke richting. Zaterdagmorgen was er veel bewol king met af en toe lichte motregen buitjes. In de middag waren er stapel wolken en perioden met zon. Een rug van hogedruk boven het Verenigd Ko ninkrijk strekte zich uit naar de Noord zee. Over 24 uur viel in Holten 4 8 millimeter neerslag en Espelo 4 1 mil limeter. maximumtemperatuur werd 24.4'C Zondag was er vrij veel bewol king en hadden we perioden met zon. Een noordoostelijke stroming voerde polaire en onstabiele lucht aan waarin veel bewolking voorkwam. Een zwak koufront lag .vrijwel stationar boven D.J.C. Louws heeft bij de ABN-amro in Holten een li tho van Patty Harpenau ge wonnen. Zij kreeg dit kunst werk uit handen van rayondi recteur mr. G.S. Looijen. De prijs is onderdeel van de spaaractie die de bank gehouden heeft. Wanneer een klant van de ABN-amro aangaf dat hij vijf tienhonderd gulden wilde over maken naar zijn spaarrekening, kreeg hij een parco cadeau. Dit grote lichtgeweven doek is net als de litho ontworpen door Harpenau. Nadat de klant meegedaan had aan de spaaractie, kon hij mee dingen naar de litho. Hierdoor moest hij wel een origineel ge- bruiksidee bedenken voor de ontvangen omslagdoek, Louws gaf op dat het ook een goede zwangerschapsband zou kunnen zijn. Dit werd door de rayondirectie als leukste idee uit gekozen. D.J.C. Louws heeft onlangs een litho gewonnen bij de ABN- amro. Het werk is gemaakt door Patty Harpenau. Foto: Peter Bulthuis Blauw Wit speelde zijn eerste oefenduel deze week tt Na een lange zomerstop is ein- zijn deze week begonnen met mende weken aandacht aan het delijkweerbew egingte speuren de voorbereidingen op het nieuwe seizoen met uitgebreide op de Holtense voetbalvelden, nieuwe seizoen. Het Holtens reportages van de plaatselijkse Zowel Blauw Wit als SV Holten Nieuwsblad besteedt de ko- voetbalverenigingen. De Holtense Zwemvierdaag- se gaat van 11 tot en met 15 augustus weer van start. Naast het baantje zwemmen en de estafette op de laatste dag, kan bij zwembad Twen- haarsveld ook meegedaan worden aan randactivii Janneke Dangremond is één van de vrijwilligers van zwemclub ZPC Twenhaarsveld, die deze randactiviteiten op poten zet ten, Elk jaar weer wordt onder ling druk gebrainstormd over wat dit jaar op het programma staat. „We proberen steeds weer iets nieuws te brengen. Ook nu zijn nieuwe onderdelen bedacht, zodat er geen sleur in komt," geeft Dangremond aan. Dinsdagavond mag iedereen van 19.00 tot 19.30 uur verkleed van de duikplank springen. „Wc hebben het showstuntduiktcam De Mafkickers uitgenodigd, maar hun show duurt te kort. Daarom dachten wij om belang stellenden eerst te laten duiken. De Mafkickers jureren dan dit onderdeel," zegt de vrijwillig ster. Het stuntteam treedt zelf van 19.30 tot 20.00 uur op. Kinderen tot en met derden jaar mogen woensdagavond de stoeptegels van het zwembad kleuren. Hiervoor krijgen ze krijt uitgedeeld. „Zwemmers hebben gauw de neiging de teke ningen over het hoofd te zien. Zij lopen er dan zonder omkij ken overheen, zodat alles zoveel mogelijk met bloembakken moet worden afgezet," legt Dangremond uit. Mensen met een lang uithou dingsvermogen kunnen dit donderdagavond testen bij het spijkerbroekhangen. Van 18-30 tot 19.30 uur kunnen deelne mers zich vastklampen aan de broekspijpen die boven het zwembad hangen. Vrijdagavond kunnen kinderen tot en met 10 jaar vanaf 18.15 gaan ezeltje rijden. Iedereen krijgt een nummer, zodat ge drang langs de hekken kan wor den uitgesloten. „Wij hebben het wel eens met alle leeftijden gedaan, maar dat was niet zo goed voor de ezels. Dan zakt hun rug zo door en dat is ook weer niet de bedoeling." Ook worden op deze avond de prijzen uitgereikt voor het stoeptekenen, spijkerbroekhan gen en het spellencircuit. Dit laatste bestaat uit vier onderde len die alle vier dagen worden gehouden. Deelnemers kunnen per onderdeel punten scoren. Dit jaar kan aan het fietsband gooien, levend sjoelen, bloem pot gooien en het croquetspel meegedaan worden. „Bij het bloempot gooien wordt er niet met bloempotten gegooid, maar is het de bedoeling dat een bal daarin wordt geworpen," geeft Dangremond voor de duidelijk heid aan. Waarschijnlijk zullen ook dit jaar waar over de honderd be langstellenden deelnemen aan de randactiviteiten. Volgens de vrijwilligster blijft het toch af wachten. Zij doet de schatting aan dc hand van de gekochte kaarten. Op de Deventerweg en de toeristenweg naar Nijverdal geldt sinds dinsdagavond 20.00 uur een totaal vervoersverbod van varkens. Bij een boeren bedrijf in Hoonhorst is varkens pest ontdekt waardoor de ge wone veiligheidsregels die hier voor bestaan van kracht zijn. De straten waar het verbod geldt, vallen net in de dertig kilometer verbodszonc. Dc Gewestelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (GLTO) kon bij het ter perse gaan van deze krant nog niets zeggen. Secretaris Webbclink-Roelvink: „Ik heb net een telefoontje gekregen dat deze week een bijeenkomst is in Zwolle." Aan de varkensboeren in de omgeving zal 's avonds voor lichting worden verstrekt. Webbelink wist nog niet hoe laat en waai dat precies zou zijn. In juli werd in Toldijk ook al varkenspest gesignaleerd. Volgens de secretaris van de GLTO zal het hier echter niet zo'n vaart gaan lopen zoals dat in Noord-Brabant het geval is ge weest. „De boeren daar beheren als het ware grote varkensfabrieken en die kennen we in Holten en omge ving niet." Zij denkt dan ook dat verspreiding van" het virus mini maal zal blijven. Behalve natuurlijk de vele Holtense deelnemers, komen er aanstaande zaterdag ook Nederlandse top-atleten aan de start bij dc triatlon. Zo verkondigt Guido Gossclink dat zijn parcoursrecord van vorig jaar met anderhalve minuut wordt teruggebracht naar 1.48. Dat moet gebeuren in anderhalve kilometer zwemmen, veertig kilometer fietsen en tien kiloe meter lopen, een olypische afstand. Triatleet Casper van dc Burgh vindt het jammer dat zo weinig atleten zich hebben ingeschreven voor de elite- -wedstrijd. Vooral het aantal kanshebbers op een eerste plaats zijn op twee handen te tellen. Hij noemt zelfs het woord triest. „Veel adeten zitten in Hongarije waar ook een belangrijke wed strijd wordt gehouden. En een topper als Rob Barel is gebles seerd." Voor dc voorzitter van de Stich ting-Triatlon Holten, Peter Cor- stanjc, moet hier wel een oplos sing voor komen. „Zo is start- geld heel belangrijk. In totaal heeft de Stichting twintigdui zend gulden ter beschikking ge steld. Voor de eerste dame en eerste heer ligt vijfduizend gul den klaar." De toppers die aan dc start ver- schijen zijn onder anderen Gui do Gosslink, Luc Huntjes, Jan van dc Marei en Casper van de Burgh. Bij de dames maken Christine de Wit, Judy van de Berg en Wièke Hoogzaad kans op de hoogste plaats. In de tus senstand bij het Elitecircuit staat Van de Burgh bovenaan, ge volgd door Gosselink. Gosselink start in veel buiten landse wedstrijden. Zo was hij actief in Duitsland, Italië, Frank rijk, Belgic en Turkije. Toch haalt hij in eigen land dc beste resultaten. De Enschcdeër pak te vorig jaar dc zege in Holten. Een andere grote kanshebber is de Leidenaar Van den Burg die- vorig jaar de zilveren medaille in Holten kreeg omgehangen. Vooral op de fiets is hij nage noeg onklopbaar. De bekendste triadeet is waarschijnlijk Jan van de Marei uit Ter Aar. Vorig jaar werd hij in Holten vierde. Kilo meters heeft hij echter genoeg in de benen door zijn derde plaats dit jaar in Japen op de volledige triatlon. Bij de dames mag Lucicnnc Groenendijk uit Den Helder die net als vorig jaar (eerste plaats) voor de hoogste eer gaat. Ook mogen de toeschouwers de Am sterdamse Wieke Hoogzaad niet vergeten. De winnares van 1991, 1992 en 1995 werd vorig jaar tweede. Haar doel is het om naar de Olypische spelen in Syd ney te gaan. Ook Christine dc Wit uit Gemcrt en Judy van dc Berg uit Hypplovtushocf zullen zeker vooraan lopen. Dat Holten wil laten zien het een triadon zonder problemen kan organiseren, heeft alles te maken met het Nederlands Kampioen kwart triathlon. Op dit moment is het dc beurt aan Roermond dat tot en met vol gend jaar het NK heeft. Holten zou heel graag de drie jaren erna willen hebben. De Tour d'Overijssel die RTV Oost afgelopen dinsdagavond op het Smidsbclt heeft gehouden is een groot succes gewor den. Honderden bezoekers zongen mee op dc vrolijke vooral Nederlandstalige deunen. Foto; Fctcr Bulthuis

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1997 | | pagina 1