NOS tv covert triatlon *1 Holtens Nieuwsblad, Veel deelnemers Mac-fietstocht Gokken bij het re creatie werk Echtpaar Oosterkamp al halve eeuw getrouwd Triatlon Ballooning op sportpark 't Vletgoor Supportersvereniging HMV houdt vrije markt U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON Zwemvierdaagse voor het hele gezin Kermisloterij succes start Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 31 JULI 1997 Abonnementsprijs f 77,10 Losse nummers f 1,65 In het kader van de zomerac- of vrouw probeert te brengen, tiviteiten houdt de suppor- Getracht wordt om er ook eet tersvereniging van HMV muzikale omlijsting aan weer een vrije markt in het centrum van Holten op zater dag 13 september. Dit is ge lijktijdig met de Keuneesten. dat er een gezellige sfeer heerst rondom dit evenement op Smidsplein en directe omge ving op deze dag. Deze vrije markt wordt al weer voor de veertiende keer opgezet en nog steeds met succes, gezien ook de grote aanvraag voor een kraam en/of grondplaatsen, om allerhande artikelen aan de man De markt duurt van ongeveer 9.00 tot 16,00 uur. Voor verdere inlichtingen kan men bellen met J. Huzcn (telefoon .36 14 15) of met W. Harmelink (telefoon .36 30 12). Ondanks het toch zeer matige fietsweer en de slechte voor spellingen verschenen er afgelopen zondag toch nog tachtig deelnemers aan de start voor de jaarlijkse fietstocht van Mac de Holtcrbcrg. Zij hebber, kunnen genieten van een 38 kilometer lange prachtige route rond Markelo. Opvallend was dat er geen vakantiegasten meededen. Foio: JokeOostcrvcU De zesde week van het recre- atiewerk gaat weer beginnen. Het thema van de komende weck is 'gokken'. Vooral tij dens dc kindermorgens wordt hier aandacht aan be steed. Tijdens deze ochtenden worden verhalen verteld en een lied ge zongen. Ook wordt een bezoek gebracht aan het kaboutertje Pimmctje die bij het recreatie- werk logeert. Van maandag tot iet vrijdag is er van 10.00 tot 12.00 uur kindermorgen. De kosten zijn ccn gulden. Let op: Op woensdag is er geen kinder morgen. Op zaterdagavond 2 augustus .It begonnen wc met een kampvuur waarboven dc dcel- •mers broodjes gaan bakken. Op zondag 3 augustus om 10.00 is er ccn kampdienst. Het thema van deze dienst is: 'An- (s)'. Dc voorganger is ds. Rozenboom. Op maandagnud- 14.00 uur is er levend trivi- voor kinderen van 8 jaar en ouder. Op dinsdagmiddag is er smokkelspel om 14.00 uur, beide programma's kosten 1,50 gulden. Op dinsdagavond is er een 'Las •gas' avond. Dit belooft een bi]zondcr aantrekkelijke avond e worden. Dc kosten zijn twee ;uldcn. Woensdagochtend is cr om 6.00 uur een ochtendwande ling. Fr is die dag geen kindei- morgen maar om 11.00 uur is er ccn picknick voor ccn gulden. Woensdagavond is er volleybal om 19.30 uur voor dc sportieve volwassenen (1,30 gulden.) Donderdag is het griezelen blazen, om 19.00 uur is er kindcrspöoktocht voor gulden en om 22.00 uur is er spooktocht voor v> (kinderen onder de 12 jaar der begeleiding). Dc kosten dragen een rijksdaalder. Op dagmiddag wordt de week sloten met een spelmiddag. Elke door dc weeksc avond van 18.45 tot 19.00 uur is er een klcuterkwartiertjc voor de aller kleinsten. Deze week komen Pietcr Postbode en Bert Bos wachter langs om samen met de kinderen spannende avonturen te beleven. Dus voor iedereen wel wat te beleven in de tent naast bunga lowpark Dc Lindenberg. Afgelast De Open Dag land- en tuin bouw (de boer op) die op don derdag 7 augustus zou w orden gehouden is vanwege de varken spest afgelast. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Gerdiena Baan en Jan Oos terkamp, beiden 73 jaar jong, hebben woensdag 30 juli hun vijftigste huwelijksdag ge vierd. In hun flat aan de Dies- senplasstraat vierden zij deze mijlpaal met familie en ken- jVlcvrouw posterkamp heeft als kind altijd in Rijssen gewoond. Haar broer had in '1945 een vriendin in Holten wonen. Zo nu en dan ging ze wel eens met hem mee op bezoek bij de fami lie van dat meisje. De moeder van Jan Oosterkamp beheerde een kruidenierszaak aan dc Kerkstraat. Omdat Gerdiena daar vaak boodschappen deed, kwam ze in aanraking met haar huidige man. Na tlik twee jaar \erkering besloot het stel in 1947 te gaan trouwen. Moeder Oosterkamp was jaren lang weduwe en kon haar win keltje niet meer alleen aan. Haar zoon en schoondochter waren met plezier bereid om als hulp in de kruidenierszaak te werken. „Wij trokken bij zijn moeder in. Dat was vroeger heel gewoon," maakt mevrouw Oostcrkamp duidelijk. Later was de familie- inclusief de winkel genoodzaakt te verhuizen naar dc óverkant van de straat. „Mijn man heeft in '1949 het krui deniers- en het middenstands diploma gehaald," vertelt me vrouw Oosterkamp. „Dit was veel moeilijker dan nu. In die tijd werd alles namelijk los verkocht, zodat je veel kleine dinget jes moest weten," vult meneer Oosterkamp zijn vrouw aan. „Wanneer iemand een pond bruine bonen wilde hebben, dan moest je bijvoorbeeld vragen waar het voor was: voor de soep of voor bij de aardappels." In 1969 overleed de moeder van meneer Oosterkamp. Het echt paar hield daarna de kruide nierszaak voor gezien cn Jan ging bij dc post werken. „Het kruidenierswezen leverde te weinig geld op om van te kun nen leven. Daarom besloten wij om er mee te stoppen," laat meneer Oosterkamp weten. Het werken bij de post kwam Jan ook goed van pas toen hij een keer voor Sinterklaas speel de: „Doordat ik veel met huis nummers werkte, wist ik altijd precies waar de kinderen woon- Gerdiena Baan en Jan Oosterkamp kunnen het n uitstekend met elkaar vinden. vijftig jaar nog den die bij mij op schoot kwa men zitten. Verbaasd vroegen zij dan later aan hun moeder hoe het toch mogelijk was dat Sin terklaas exact wist wat hun huis nummer was." Maar Jan was ook vaak vraag baak bij vele Holtenaren die een bepaald adres moesten hebben. „Iedereen kende hem en hij ken de iedereen. Dat krijg je als je bij de post werkt," vertelt zijn Naast twee speciale verslaggevers van het Holtens Nieuws blad en tal van andere (nationale) media, mag de triatlon Holten zich voor het eerst verheugen op de komst van 's mans favoriete sportprogramma op de televisie: Studio Sport. Een stukje waardering voor alle vrijwilligers volgens be stuursleden Hendri Mark voort en Hanneke van der Spek. De NOS zal met een eigen camerateam komen. In totaal zijn cr acht bestuursle den, 35 blokhoofden cn cn vijf honderd vrijwilligers actief bij de triatlon. Op papier zijn zc allemaal vrijwilligers, maar wat het aantal uren dat cr wordt ingestoken mag je het best een professionele organisatie noe- „Twc-c weken na de vorige afle vering hebben wc alweer ccn vergadering gehad", zegt Mark- voort. „En ik moei eerlijk zeg gen dat we het helemaal niet slecht doen. Dat merk je ook aan de pers die komt. We heb ben al twaalf aanmeldingen die door vijftien mensen van ons worden begeleid." Ook met aantal Hol tense deel nemers is het niet slecht 'gesteld, wat heet. Een record aantal dit jaar van 123. Meer kan echt niet, dan zou het te druk worden in het zwembad. „We hebben al een wachtlijst voor de kwart triatlon van ongeveer dertig per sonen. We hebben zélfs velen bericht moeten sturen dat ze niet eens meer op dc wachtlijst' kunnen komen", aldus Van der Spek. Het enige waar de organisatie bang voor is het weer, vooral bij onweer. Dan zou de start zelfs kunnen uitgesteld of in het erg ste geval worden afgelast. In Recreatiebad Twenhaars- vcld is in augustus 1976 voor de eerste keer een zwemvier daagse gehouden. En omdat er sindsdien geen jaar voorbij is gegaan zonder zwemvier daagse, betekent dit dat het evenement dit jaar voor dc 22ste keer wordt gehouden en wel van maandag 11 tot en met vrijdag 15 augustus. De zwemvierdaagse is een eve nement voor alle leeftijden en voor het gehele gezin. In vorige jaren varieerden de deelnemers in leeftijd van 5 tot ver boven de 7(1 jaar. Dagelijks kan gestart worden tussen 18.00 cn 19.30 De bedoeling is dat op v de vijf beschikbare av steeds een afstand gczwc moet worden van vijfhonderd meter, oftewel twintig baantjes. Deelnemers van 10 jaar en lon ger en van 60 jaar en ouder mogen volstaan met 250 meter per avond, dus tien baantjes. Voor de oudere deelnemers (50-plussers) bestaat de moge lijkheid om in overleg met het badpersoneel bun baantjes op ccn ander tijdstip op dezelfde dagen te trekken zoals 's mor gens vroeg. Men heeft dan dc gelegenheid om in alle rust de vereiste afstand ie zwemmen. Voor dc ongetrainde zwemmers merkt de organisatie op dat ccn zwemvierdaagse beslist niet ver geleken kan worden met een wandel- of fietsvierdaagse. Men behoeft beslist geen 'waterrat' te zijn om dc vereiste afstand per avond ruimschoots binnen, het uur te volbrengen. Overigens is het ook helemaal niet belangrijk hoe lang men over die afstand doet; dc zwemvierdaagse is geen wedstrijd tegen dc klok of tegen andere deelnemers. Iedereen bepaalt zijn eigen tempo en tus sentijds rusten is toegestaan, mits men het water niet v erlaat. De deelnamekosten zijn 7,50 gulden per persoon, gezinnen (ouders met minderjarige kinde ren) betalen maximaal 22,50 gul den, mits aangemeld voor 11 augustus 17.00 uur. Abonnementhouders zijn nog goedkoper uit: vijf gulden per persoon met (bij vooraanmel ding) een maximum van vijftien gulden per gezin. In dit bedrag zijn begrepen dc toegang tot het zwembad op alle vicrdaagsc-a- vonden en de originele zwem- vierdaagse-medaille. Aanmel ding is mogelijk vanaf 2 augus tus bij de kassa van het zwem bad. Toeschouwers hebben alle avonden gratis toegang. Tijdens dc zwemvierdaagse is het zwem bad vanaf 18.00 uur voor recrea tief zwemmen gesloten. Tradi tiegetrouw zorgt Zwem- cn Po loclub Twcnhaarsveld weer voor ccn aantrekkelijk randpro- gramma. Ook dit |aar bevat dc zwemvier daagse weer een extra element: deelnemers kunnen, wanneer zc dat willen, zich laten sponsoren door familie en kennissen. De opbrengst hiervan komt ten goede aan het Ronald McDo nald Kinderfonds. Het motto van deze landelijke actie is dan ook: 'Maak een plons voor het Ronald McDonald Kinder fonds'. Dit fonds bouwt huizen bij zie kenhuizen waar ouders kunnen verblijven wanneer hun kind in het ziekenhuis ligt. Alles over deze actie staat in de speciale folder die bij het zwembad ver krijgbaar is. Deelnemers aan de sponsoractie ontvangen van McDonalds ccn gratis 'plon spakket'. Een extra reden dus om mee te doen dus. Trots tonen enkele bestuursleden en vrijwillig! de televisietoren zal worden neergehangen bij dc st s het spandoek dat hier aan de Schipbeek bij In navolging van voorgaande jaren houdt de Stichting Tri atlon Holten in samenwer king met de WV Holten en Blauw Wit de Triatlon Bal- looning. Het kleurrijke spec- takel heeft ditmaal plaats op vrijdagavond 8 augustus. Dc voorbereidingen op sport park 't Vletgoor beginnen om 19.00 uur, rond 20.00 uur kie zen ten minste vijf ballonnen het luchtruim. Daarbij zit ook de Cl000 bete luchtballon en een 'special sha- pe'-ballon via Foto Ten Velde. De belangstelling voor ccn bal lonvaart is laarlijks groot. In de- afgelopen jaren bracht de Triat lon Ballooning ook vele honder den belangstellenden op dc been. Naar verwachting zullen ook dit jaar talloze toeschou wers het opstijgen van dc kleur rijke gevaartes van nabij volgen. Dat opnieuw gekozen is voor't Vletgoor, houdt verband met de goede bereikbaarheid en prima parkccrmogelijkhedcn. Blauw - witters zullen het parkeren weer begeleiden en de vereniging zorgt tevens voor de inrichting van het terrein cn de aanwezig heid van de EHBO. Wie eens iets anders wil beleven en Holten cn omgeving vanuit hoger sferen wil zien, kan voor 350 gulden (inclusief verzeke ring en champagne) per persoon deelnemen aan dc circa ander half uur durende ballonvaart. Waar men uiteindelijk terecht komt is afhankelijk van de wind. Vorig jaar was dat onder meer in de omgeving van Olst. De minimum leeftijd van de ballonvaarders is 14 jaar. Vrijc- tijdskleding en stevig schoeisel. zoals laarzen, wordt geadvi seerd. In ccn van de volgauto's gaat men na de landing terug naar Holten voor de zogenoem de 'après-ballon' in de kantine van het sportcomplex. De deel nemers krijgen daar een glas champagne en ontvangen een diploma van deze luchtdoop. Indien dc ballonnen vanwege slecht weer niet kunnen opstij gen, krijgen dc ballonvaarders hun geld terug of wordt de luchtreis in overleg uitgesteld. Voor informatie of aanmelding kan men zich wenden tot de WV Holten. Dat geldt even eens voor informatie over de triatlon zelf. 'l, 1 Ook dit jaar bleek de kermisloterij weer een schot in de roos. Een goede honderd mensen stond al voor half tien bij het Rad van Avontuur op de trekking te wachten. Vol verwachting lokte de hoofdprijs: een reis naar de Costa Brava voor twee personen. Na de uitreiking van de eerste prijzen, waarbij slechts één keer opnieuw getrokken moest worden, ging men over tot de trekking van de hoofdprijs die beschikbaar was gesteld door alle kermisexploitantnen. Deze ging er tot grote verrassing van iedereen in" één keer uit. De gelukkige winna res was mevrouw Kuipers (foto), moeder van vijf kinderen. Haar eerste reactie was 'hoe doe ik dat met oppas' toch was zij zeer gelukkig met de hoofdprijs. Foto: joke Oosten-eit Tractorpulling Het Holtense tractorpuliing- team van Henk Meilink lukt het maar niet om goede resultaten neer te zetten. Hij hoopt op be tere tijden. Lees meer op pagina 3 Dorpsfeest Het Holtense dorpsfeest is weer cer>-succes geworden. Zo trok de rommelmarkt veel publiek dat vooral uit toeristen bestond. Zie pagina 3 Touwtrekken Dc ploegen van Splo en Look hebben tijdens het Holtens kampioenschap de beste resul taten neergezet. Lees pagina 3 voor meer info De Lindenberg In dc serie Tussen Donderslag en Zomerzon' deze week aan dacht voor bungalowpark Dc Lindenberg. Zie meer op pagina 5 Fokveedag in Espelo Dc jaarlijkse fokveedag in Espe lo wordt gehouden op zaterdag 23 augustus. De keuring vindt plaats om 9.30 uur op het terrein van de familie Boodc-Steegink aan dc Okkenbroekseweg. Hier worden de betere roodbonte koeien van Holten gekeurd. Voor opgave cn inlichtingen kan men tot uiterlijk 4 augustus bellen met G. Vcncklaas, Tro- mopsweg 9, telefoon 36 48 19. Maandagmorgen was er eerst nog een wazig zonne tje te zien en was het verder zwaar bewolkt en rond het mid-daguur begon het licht te regenen Het re gende de hele middag, ook zat er een kortstondige stevige regenbui tussen, tegen de avond werd de neerslag buiig van karakter Oorzaak hier-van was een storing die al dagenlang voor veel regen zorgde in Midden-Eu ropa. en ook bij ons het weer bepaal de; en zorgde voor veel bewolking en regen. Volgens de verwachting zou de regen ons land niet bereiken, maar nu de regen toch de grens is overgetrok ken zag de verwachting er totaal an ders uit. Holten kreeg 10.6 millimeter neerslag te verwerken en Espelo maar 6.6 millimeter, dit had te maken met het buiige karakter van de neerslag. Dinsdag was het weer een stuk beter, wel was er veel bewolking en waren er perioden met zon. Ook voelde het broeierig aan in combinatie met een hoge relatieve luchtvochtigheid van 57 procent; ook bleven de verwachte buien uit Boven ons land lag een zwakke vore bijbehorende een kern van lagedruk, die ten westen van IJ- muiden lag. De lucht was vochtig en onstabiel van opbouw. Woensdag ochtend en morgen was er eerst laaghangende bewolking, nadat deze was opgelost bleven er veel wolken velden over en waren er perioden met zon In de middag hadden we eerst nog veel stapelwolken Tegen het eind van de middag werd het toch nog vrij zonnig. De maximumtemperatuur bedroeg 24,9'C. Ook was er weinig wind, een rug van hogedruk lag bo ven het zuiden van ons land en zorgde voor rustig weer. Donderdagochtend bij het. optrekken van de nevel scheen de zon volop. Later al snel gevolgd door sluierbe- wolking en scheen er nog een wazig zonnetje, en was er tevens een halo om de zon te zien (kring om de zon) dit betekent meestal binnen niet al te lange tijd een weersverslechtering. In de middag was het wolkendek zo dik dat de zon niet meer te zien was. Rond 16.30 uur kregen we een lichte regen bui dit leverde geen meetbare neer slag op. Vrijdagmorgen was er veel bewolking en kregen we een regenbui en wat zon De neerslag was zeer gering; namelijk 0.2 millimeter. In de middag bleef het droog wel waren er veel stapelwolken en scheen de zon af en toe, op andere plaatsen kregen ze wel een regenbui, onder meer in Raai te met 3.0 millimeter. De wind kwam uit het zuidwesten tot westen en was matig (kracht vier). Met een matige tot vrijkrachtige westelijke stroming werd onstabiele lucht aangevoerd. Zaterdag overdag waren er van tijd tot tijd stapelwolken en hadden we perio den me» zon, He maximumtempera tuur werd 23.9'C. Een krimpende zuid westelijke stroming voerde aanvan kelijk onstabiele lucht aan. Zondag was er veel bewolking en vielen er enkele lichte regenbuitjes en de zon scheen af en toe. Er stond een matige tot vrijkrachtige wind uit west tot noordwesten (kracht vier a vijf). Een lagedukgebied boven Denemarken bepaalde het weer bij ons. Met een noordwestelijke stroming werd tegen de avond geleidelijk aan drogere lucht aangevoerd en kwam de zon vaker te voorschijn, 's Avonds verdween de bewolking. Meteo Holten, Freddie Paalman IRHUUS Y

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1997 | | pagina 1