ft Dertiende Triatlon Holten klaar voor het 'startschot' Ballonnen de lucht in Vakantie PRAAT Schureoamd met Spitfires en Hazebagger Holtens Nieuwsblad HOLTENS NIEUWSBLAD Uit het politierapport medische diensten kerkdiensten van dag tot dag burgerlijke stand Zakelijk BEKEKEN Ter Schure lid NVM DONDERDAG 24JULI1997 3 Ifgelopen week werden weer Jiverse autobestuurders be- icurd op de Toeristenwcg die de ter plaatse geldende gesloten- verklaring tussen 21.00 en 9.00 uur negeerden. Door diverse personen werden weer diverse smoesjes bedacht om aldaar toch te rijden, doch de politie heeft daar geen boodschap aan. De Rijksverkeersinspectie trof op de Al bij een routinecontrole een vrachtwagenchauffeur aan (die te veel alcohol had genut tigd. De plaatselijke politie nam het onderzoek over. De man [kreeg een boete van 650 gulden en een rijverbod van enkele 'uren. Ih de nacht van 17 op 18 juli werd een snelkraak gepleegd bij smederij Broekhuis te Dijker- hoek. Twee mannen trapten een deur van het bedrijf in. Toen zij naar binnen gingen, ging het alarm af. Desondanks wisten de daders voor enkele duizenden guldens gereedschap weg te ne men, waarna ze er van door gingen in een zeer snelle auto. De poliöe, die zeer snel ter plaatse was, kon aanvankelijk weinig uitrichten. In de omge ving van Heeten werd de be wuste auto echter aangetroffen. Met zeer grote snelheid vlucht ten de daders richting Zwolle. De verdachte auto kon niet wor den bijgehouden door de poli tieauto. Tot op heden zijn de daders nog spoorloos. Dezelfde nacht werd bij het AC-restaurant een aanhangwa gen, met daarop vijf fietsen, ge stolen. De aanhangwagen was gekoppeld achter een personen auto en extra met een ketting beveiligd. Desondanks zagen de dieven kans hun slag te slaan. Op 21 juli werden twee toeristen onaangenaam verrast, toen ze ontdekten dat een handtas was gestolen uit een fietstas. De per sonen hadden de Canadese be graafplaats bezocht en hun fiet sen gestald voor de ingang van de begraafplaats. In de handtas bevonden zich waardepapieren, zoals paspoorten, rijbewijzen en een kentekenbewijs. De diefstal werd gepleegd tussen 13.30 en 14.00 uur. Personen, die zich op genoemde datum en tijdstip in de omgeving ophielden en die menen iets verdachts te hebben gezien, wordt verzocht dit te melden bij de politie. Gevonden voorwerpen: hond (bruin/zwarte herder); een bon te boerentas; een zwarte verre- kijkertas (zonder verrekijker); driekleurig katje met witte voet jes; een grijze herenfiets merk Gazelle; een meerkleurigc kin derfiets merk Alpina; een AXA fictskabelslot, zwart; grote lang harige witte hond; j Verloren voorwerpen: verre kijker merk Minolta; zwarte por temonnee met inhoud; een zwarte sleutelhanger-porte monnee met opschrift 'Stukkcr'; gouden hanger met halve trouwring; gouden armband van I ongeveer drie centimeter breed. Holtens Nieuwsblad is een uit gave van Oostelijke Weekblad pers BV, behorende tot Wegener Arcade NV, in samenwerking met de stichting 'Holtens Nieuwsblad'. Stichtingsbestuur: W.H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4.7451 XC Holten, tel. 0548-36 30 22. Directie: J .V. Munsterman Advertenties: Getfertsingel41, 7513GA,Enschede,tel.053-4 84 24 50. Orders worden afgesloten en uit gevoerd overeenkomstig onze al gemene voorwaarden, gedepo neerd bij de Kamer van Koophan del en Fabrieken te Enschede. Adres redactie: Kerkhofsweg 18,7451 BG,Holten,Tel 0548-36 3803, Fax. 0548-36 64 97. Openingstijden redactie: El ke maandag van 9 00 tot 12.30 uur. Eindredactie: Peter Koehorst, tel.0570 - 630691,tel.mobiel06 - 52 71 30 69, e-mail. peter.koehorst@tip.nl Redactionele medewerkers:. Peter Bulthuistel. 06-54935841 Joke Oostervelt, tel. 0548 -3611 82 Meteologisch medewerker: Freddy Paalman, tel, 0548- 364007 (ook vooralle vragen over het weer) Advertentie-adviseurs: H. Scnottert, tel, privé 074 - 2 42 86 06. O. IJspeert, tel. privé 074 - 2 77 20 58. Advertenties kunt u in Holten opgeven bij: G.W. Knapen, Laren- seweg 3, tel. 0548 - 36 12 24 tot dinsdag 12.00 uur. In Bathmen: H. Voogsgeerd, De- venterweg34,tel.0570 - 54 16 65 tot dinsdag 12.00 uur. Abonnementen en klachten be zorging: Fam. Bouwhuis, Aal- poisweg 6, 7451 HK Holten, tel. 0548-361849. Arts: Weekenddienst: Huisart senmaatschap Holten, Keizers- weg 32, tel. 36 35 53. Spreekuren uitsluitend voor spoedgevallen: 11.00 en 16.00 uur, zonder af spraak). Apotheek: Vrijheidslaan 7, tel. 36 11 11. Geopend op werkda gen van 8.30 tot 18.30 uur, za terdag van 10.00 tot 17.00 uur, zon- en feestdagen van 11.00 tot 11.30 uur en van 16.00 tot 16.30 uur. Buiten de openingstijden eerst bellen om af te spreken wanneer de assistente in de apo theek is. Tandarts: Weekenddienst: J. Koppert, Taets v. Amcron- genstr. 25, Markelo. Tel. 0547 36 22 00. Behandeling na telefo nische afspraak. Dierenarts: Dierenartsencom binatie Holten, Houtweg 18, tel. 36 20 04. Spreekuur: zaterdag 8.00-9.00 uur. Daarbuiten: tel. 36 20 04. Dierenartsenpraktijk Holten, S. Minnema, Larensc- weg 54, tel. 36 28 35, bgg 52 16 29.' Thuiszorg Zuidwest Overijs sel: voor kraamzorg, ouder- en kindzorg, persoonlijke verzor ging en verpleging. Tel. 0570 - 68 60 00, ma t/ m vr. bereikbaar van 8.00-18.00 uur; 's avonds, 's nachts en in het weekeinde al leen voor spoedeisende zaken. Thuiszorg-hulpmiddelen centrum: Gaardenstraat 31, uit leen ma t/m vr. 13.00-13.30 uur en van 16.30 tot 17.30 uur. Vrij willige thuiszorg: informatie- en aanmeldpunt bereikbaar ma t/ m vr. van 9-00-12.00 uur. Ziekenvervoer: Alarmnum mer: 112 of dienstdoende arts: tel. 36 35 53. Fysiotherapie: Centrum voor Fysiotherapie Holten, Gaarden straat 31, tel. 36 22 99. Dagelijks geopend van 8.00-17.30 uur. Behandeling volgens afspraak. Praktijk voor fysiotherapie mevr. H. Versnel-Graaff, Oran jestraat 73a, tel. 36 42 51. Behan deling volgens afspraak (ook voor ziekenfondspatiënten). Ziekenfonds: Spreekuur: vrij dag van 8.30-10.00 uur en vol gens afspraak in het Kruisge- bouw, Gaardenstraat 29-31, tel. 361436. Thuiszorg Midden Overijs sel: Thuiszorg/ gezinsverzor ging en algemeen maatschappe lijk werk. Hoofdkantoor Nijver- dal, Kerkstraat 6, tel. 61 64 65. Tijdens kantooruren bereikbaar. Spreekuren: maandag t/m vrij dag 8.30-9.30 uur en volgens afspraak. Kantoor Holten, Gaardenstraat 29, tel. 36 27 84. Spreekuren: maandag t/m vrij dag 8.30-9.30 uur en volgens afspraak. Gastouderbureau: Tuinstraat 1, tel. 36 27 55. Spreekuur: dins dag van 9.00-10.00 uur, donder dag van 13.00-14.00 uur. Stichting Welzijn Ouderen: Gaardenstraat 29. Inlichtingen: 36 4910. Slachtofferhulp: 24 uur per dag bereikbaar, tel. 0572 - 36 09 22. Buiten de spreekuren wordt doorgeschakeld naar buro Slachtofferhulp Deventer of Telefonische Hulpdienst. Spreekuren; woensdag 9.00-11.00 uur in het politiebu reau Raalte. Politie: Alarmnummer: 112 (dag en nacht bereikbaar); overi gens: tel. 36 44 44. Brandweer: Alarmnummer: 112 (dag en nacht bereikbaar). Gemeentewerken: De storing- dienst gemeentewerken is 24 uur per dag bereikbaar (tel. 36 19 72) voor klachten over o.m. defecte rioleringspompen, de fecte straatverlichting, gaten in het wegdek of andere storingen. Buiten kantooruren kan men naam, adres, telefoonnummer en aard van de klacht inspreken op een band, waarna de dienst doende storingsambtcnaar au tomatisch bericht krijgt. Dierenbescherming: E. West hof, regio-inspecteur, tel. 51 71 71. Energievoorziening: N V. Re gionaal Energiebedrijf IJsselmij Salland, Deventer, tel. 0570 - 69 11 00 tijdens kantooruren. Sto ringen aan gas/electra (dag en nacht (06 - 89 98 89). Woningbouwvereniging Onze Woning: Spreekuur Hol ten in gemeentehuis: elke maan dagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur. Bibliotheek: Rorikstraat 3, tel. 36 24 87. Maandag en vrijdag 14.00-17.30 uur en 18.30-20.30 uur, woensdag 10.00-12.00 uur en 14.00-17.30 uur, zaterdag van 10.00-12.00 uur. Oudheidkamer Hoolt'n: Dorpsstraat 27, Holten. Tot en met herfstvakantie geopend op maandag, dinsdag en zaterdag van 13.30-16.00 uur. Ned. Hen. Kerk: Zondag 27 juli: 9.30 uur, ds. A. Sjollema, Apeldoorn. Nevendiensten. 19.00 uur, ds. A.J. Leermk. Col lecte in dienst: Diaconie. Uit gangscollecte: kerkvoogdij. Op pasdienst: Mevrouw Barvelink, Finet Beldman. Dijkerhoek: Zondag 27 juli: 9.00 uur, ds. A.J. Lccrink. Geref. kerk: Zondag 27 juli: 9.30 uur, ds H.Centers, Apel doorn. 19.00 uur, ds. J.R. Zijl stra, Amsterdam. Collecte in dienst: diaconie. Tweede collec te: evangelisatie. Kinderneven - dienst groep 2, 3 en 4 o.l.v, Tonny Fleusinkveld; groep 5, 6 en 8 o.l.v. Hans Stam. Oppas dienst; 0-3 jaar:4-6 jaar: Diessenplas: Woensdag 30 juli: ds. Roozenboom. RK kerk: Zondag 27 juli: 10.00 uur, Eucharistieviering, pastor Hogenelst. Oppasdienst: Me vrouw Barvelink, Finet Bel dman. Tent Interkerkelijk Recrea- tiewerk: 10.00 uur, ds. A.J. Leerink. Nieuw Heeten: Zaterdag 26 juli: 19.00 uur, Eucharistievie ring. Zondag 27 juli: 9.00 uur, Communieviering. Evangelie gemeente: HMV-gebouw, Dorpsstraat 24. 10.00 uur, Samenkomst. 19.00 uur, Bidstond. Okkenbroek: Zondag 27 juli: 9.30 uur, ds. J.F. Scheffer. Uit gangscollecte: Ned. Bijbelge nootschap. Kerktelefoon: Uitzendingen elke laatste vrijdag van de maand van 10.30 uur tot 11.30 uur en van 16.00 uur tot 17.00 uur (herhaling). Zondag 27 juli: Vakantie-fiets tocht Mac de Flolterberg, start tussen 10.30 en 13.00 uur vanaf clubhuis 't Stuurhuus. Maandag 28 juli tot en met vrijdag 8 augustus: Recreatie- werk. Dinsdag 5 augustus: RTV-Oost dag 12.00 - 16.00 uur, geen kaf maar koren in de oudheidkamer, drie live radio uitzendingen vanuit Holten op radio Oost om 11.00, 14.00 cn 16.00 uur, 's avonds Tour d'O- verijssel; 20.30 uur Tour de Overijssel. Donderdag 7 augustus: 10.00 - 16.00 uur. Open dag Land- en Tuinbouw (De boer op) start bij de VVV; 19.00 - 21.00 uur, Be- drijvenborreluurtje in VIP-tcnt. Vrijdag 8 augustus: Luchtbal lonvaart met de A-3 ballon, aan melden bij VW; 14.00 - 20.00 uur, Rabo-top 40 musictour op het Smidsbelt; 19.00 uur, start Geboren: Dawit zv N. Agoub en E. Makaschian; Isolde dv S. Essink en S.J.M. Schurman; Maarten Dennis zv A.J. Grote- om 20.00 uur. Zaterdag 9 augustus: 13.30 uur, start Triathlon (Elite-cir cuit) bij de Schipbeek, 15.00 uur in het zwembad; tijdens de Tri athlon promotionele activiteiten van sponsors in het centrum, 20.00 - 23.30 uur, Omega Show band en 22.00 - 22.30 uur, Harrv Slinger op Smidsbelt. Maandag 11 tot en met 15 augustus: Dagelijks vanaf 18.00 uur, 23ste Holtensc Avondzwenvierdaagse in zwembad Twenhaarsveld. Vrijdag 15 augustus: Revue Sploder Feest. Zaterdag 16 augustus: Op tocht Splodcrfeest. Zondag 17 augustus: Früh- schoppen Sploderfeest. Donderdag 21 augustus: Hei- dewandeling VW. Zaterdag 23 augustus: 9.30 uur, Jaarlijkse Fokveedag bij fa milie Boode-Steegink aan de Okkenbroekseweg in Espelo. boer en E.F. Dijkman. Ondertrouwd: D.J. Spenkelinken M.J.T. Tigchelovend voorbereidingen Triathlon Bal- looning op 't Vletgoor, vertrek Meubelzaak Schuppert heeft sinds kort haar collectie uitgebreid. De New Sity is een complete lijn die volledig aanpasbaar is ieders wensen. Eindelijk bestaat er dus maatwerk meubilair dat betaalbaar is voor de gewone man. Meubelzaak Schuppert is in deze omgeving de eerste die de collectie in huis haalt. Het gaat bij de New Sity-lijn om een moderne bank, een fauteuil en eetkamerstoeltjes. Bovendien zijn bij deze nieuwe collectie zitmeubelen ook bijpassende eetkamer-, salon- en bijzettafeltjes leverbaar. Allemaal in kersen- of beukenfineer. De meubelen zijn op aanvraag aan te passen. „Wanneer de klant graag een hogere rugleuning wil hebben of een hogere bank, dan kunnen wij dat in drie extra formaten leveren," geeft eigenaar DirkJan Schuppert aan. „De rughoogte kan zo ^en van 78,82 of 86 centimeter krijgen." Maar ook andere delen zijn aan te passen. Zo is bijvoorbeeld de zithoogte normaal 43 centimeter. Of dat ook zo blijft, hangt helemaal af van de wensen van de klant. Met pootjes van één, drieënhalf en vijf centimeter is de hoogte te veranderen. Maar dit kan ook eventueel in de romp gebeuren. Verder zijn er acht verschillende armtypen te krijgen en is de zitdiepte per plaats verstelbaar voor extra beenondersteuning. Alhoewel ook per zitplaats gekozen kan worden voor een niet verschuifbare zitting. Daarnaast is er de mogelijkheid van losse kussens of vaste stoffering. De bekleding van de New Sity banken en stoelen is naar keuze van hoogwaardig stof of kwaliteitsleer. Het gaat dan ook om stoffen die geleverd worden door bekende merken als Ploeg, Kvadrat, Gabriel en Fischbacher in de smaken klassiek, romantisch of modern. Het leer is te krijgen in semi-analine en volnerfleer. „Met behulp van een verf- en beschermlaag heeft de gelukkige eigenaar met deze nieuwe meubilair jarenlang zitcomfort," vertelt Schuppert. De families Borsch en van Gemert uit Lelystad bezochten Holten acht jaar geleden ook al eens. Samen met de kinderen genieten ze van hun vakantie op het Holtens bungalowpark Twenhaarsveld. Ook de twee jongens vermaken zich hier uitstekend, vooral het zwembad is favoriet, maar ook golfen en bowlen zijn gezellige vakantiebezigheden, 'lot nog toe vermaakt men zich uitstekend binnen de Holtense gemeenschap. Foto-, joke Oosicneii Aanvang zaterdag 9 augustus om 13.30 uur vanaf open water in Schipbeek Jongerencafé De Schure houdt op 16 augustus de Schureoamd 1997. Op zater dag 16 augustus treden op het terrein van De Schure aan de Beusebergerweg twee bands op. De avond wordt geopend dooi de in de regio al jarenlang beken de formatie de Spitfires. De avondwordt afgesloten door Hazenbagger. Jongerencentrum 'De Schure' is in 1969 ontstaan. Al in 1971 werd de eerste Schu- redag gehouden. Deze dag be gon met een auto-step-race. Vervolgens werd er een voetbal- Betsy ter Schure heeft van de Landelijke Ballotage Com missie (LBC) tc horen gekre gen dat haar kandidaatlid maatschap van de Neder landse Vereniging van Make laars om wordt gezet in een gewoon lidmaatschap met ingang van 1 juli 1997. Daarmee is Ter Schure, die werkzaam is bij Vincent Make laardij, volwaardig lid van de NVM wat ook betekent dat ze daarmee stemrecht heeft ver worven. De LBC is bevoegd tot het nemen van een dergelijke beslissing vanwege een aan haar gedelegeerde bevoegdheid van het hoofdbestuur. Bij het nemen van deze beslissing heeft zij het advies van de afdeling ingewonnen. Bovendien heeft zij, voorafgaand aan di t besl uit, de aanvraag gewoon lidmaatschap in 'Intern' gepubliceerd, zodat elk NVM-lid zijn eventuele bezwaar hiertegen heeft kunnen indienen. wedstrijd gespeeld tussen een dames- en een herenteam (3- 3 's Middags en 's avonds traden verschillende bands op. Met uitzondering van 1973 en 1979 vond er in die periode van 1971 tot en met 1986 elk jaar een Schuredag plaats. Wel kwam steeds meer de nadruk te liggen op de bands. De doe-activitciten vielen af. Door geldgebrek werd in 1987 geen Schuredag gehou den maar een groepenpresenta- tie. Daarna is het een tijdje stil geweest tot in 1991 de draad weer werd opgepakt met drie regionale bands. In 1994 is er, vanwege tc hoge financiële risico's, geen Schure- dag gehouden, maar in 1995 kwam er een Schureoamd met Boh Foi Toch. Na een schitte rend optreden werd de band meteen geboekt voor het vol gende jaar. De laatste jaren hebben altijd Nederlandstalige of dialect bands opgetreden. Toen in 1995 het contract met B.F.T. was ge tekend, werd besloten om de naam Schuredag te veranderen in Schureoamd. In de naam komt duidelijker naar voren dat het gaat om een activiteit die 's avonds plaats heeft en dat het gaat om dialectbands. Hoofddoel van elke Schu reoamd is namelijk dat het een grandioos feest moet zijn. Met de bands de Spitfires en Hazen- bagger zit dat natuurlijk wel snor. Het is de organisatie gelukt om beide bands voor zaterdag 16 augustus te contracteren. Het optreden van de Spitfires begint om 21.00 uur op het terrein van Jongerencafé De Schure aan de Beusebergerweg. De entree be draagt 17,50 gulden. Kaarten in de voorverkoop kosten 12,50 gulden. Voorverkoopadressen zijn De Schure, WV-Holten en Eetcafé 't Klavier. De dertiende aflevering van de Triatlon Holten begint op zaterdag 9 augustus om 13.30 uur. Het startschot klinkt in open water in de Schipbeek ter hoogte van de televisieto- Met 650 deelnemers vorig jaar, doen dit jaar meer dan zeven honderd atleten mee. Ook het aantal vrijwilligers is gestegen met vijftig naar vijfhonderd. Al leen de ongeveer tachtig atleten die meedoen aan het elite-circuit mogen om 13.30 uur starten in het open water (13.30 uur), de rest gaat vanaf 15.00 uur te wa ter in zwembad Twenhaarsveld. De finish wordt weer op de Smidsbclt waar ook een tribune voor 350 mensen wordt ge plaatst. De fietsers van het Elite- -parcours gaan door het dorps centrum met als wisselpunt tus sen fietsen en lopen achter het gemeentehuis. Het looppar- cours voert de deelnemers vaak langs de tribune. Ook is er een groot randpro- gramma van vier dagen. Op dinsdagavond 5 augustus treden in het kader van de Tour d'Ovc- rijssel van RTV Oost de volgen de artiesten op: Danny Christi an, Ronnie Tober en The Spitfi res. Overdag worden televisie opnames gemaakt van Geen kaf maar Koren waarv oor men tus sen 12.00 en 16.00 uur voorwer pen kan laten taxeren in de Oud heidkamer. Ook worden de hele dag drie radioprogramma's van uit Holten uitgezonden. Donderdagmiddag 7 augustus is het tijd voor een bedrijvenbor- rcluurtjc in de VIP-tent achter het gemeentehuis en de Rabo Top 40 Music Tour op het Smidsbelt op vrijdag 8 augustus tussen 14.00 cn 18.00 uur. Vrij dag zijn ook vanaf 19.00 uur op sportpark 't Vletgoor de voor bereidingen voor de Triadon Ballooning waar zeker vijf bal lonnen een uur later de lucht ingaan. Zaterdag 8 augustus worden door sponsors van de triatlon promotionele activiteiten in het centrum gedaan en is er de Sportblessure Preventie Tour. Voor de jeugd is er een Kinder straat in de Kerkstraat met on der meer een kindertheater, di verse kraampjes, springkussens, een draaimolen en kunnen ze zich laten schminken. Vanaf Net zoals de vorige aflevering moet de triatlon weer een daverend succes worden. Foio archief Holtens Niemysblad 20.00 uur treedt de Omega 22.30 uur ook Flarry Slinger be- Volgende week veel Showband op die van 22.00 tot geleid. nieuws over de triatlon. Op het terrein van camping De Hol- terberg werden vorige week vier luchtballonnen, op een veld tergro- te van half voetbal veld, vliegklaar ge maakt. Dit evenement vindt al enig jaren plaats. „Het was echter nog nooit zo grootschalig" zegt campingbeheer der Willy Venc- klaas, die samen met nog zeventien anderen, voornamc- koos. Na een zeer laag begin nende vaart over het cam pingterrein, ging het hoger op cn zag een zeer grote groep kijkende gasten hoe de ballon nen steeds ver der dreven. Uiteindelijk werd geland in Deldencrbroek. Het ballon ge- Foio: joke Oosicrvcit deelte werd ver zorgd door Ex- lijk campinggasten, het luchtruim cellent Balooning uit Excl.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1997 | | pagina 3