Hans en Grietje1 halen finish niet Keunefeesten voor het eerst met tweede tent Holtens Nieuwsblad Traanman en Jansen al vijftig jaar bij SV Holten ^-""BRADERIE - ÜARKILO La' Ontbijjtwandeling met het Natuutdiorama Dorpsfeest van start met opening kermis U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint «Tri? Recreatiewerk: Ander(s) EMoltens Nieuwsblad DONDERDAG 24 JULI 1997 Ook dit jaar houdt Na- tuurdiorama Holterberg weer drie ochtendwandelin gen met ontbijt voor vroege vogels. Deze worden gehou den op woensdag 30 juli, 6 en 13 augustus. Juist als de natuur op haar mooist is, nevelflarden tussen de vliegdennen hangen en de vogels druk in de weer zijn, wandelt men langs de mooiste plekken van de Holterberg. Na de excursie wordt er ont beten bij restaurant de Wielen en vervolgens wordt er een be zoek gédracht aan het Natuur- diorama. Elke tocht, die onder leiding staat van Kees Bos, begint bij voldoende deelname om 7.00 uur bij N atuürdiorama Holterberg en duurt ongeveer anderhalf uur. De kosten zijn 19,50 gulden. Hierbij inbegrepen zijn de ex cursie, het bezoek -aan het Natuurdïorama en het ontbijt. Reserveren is noodzakelijk aan gezien het maximaal aantal deelnemers vijftig bedraagt. Voor reserveringen en/of in formatie kan men bellen met te lefoonnummer 36 19 79. -^r~. Er is weer kermis in het Hol- tense land. Dinsdagmiddag om klokslag twee uur moch ten de eerste bezoekers een gokje wagen bij de grijpers, j Maar jezelf even door elkaar husselen in de spin kan ook j op het programma staan. De i kermis start het dorpsfeest dat tot zaterdag gaat duren. Het zuigende geluid van de pneumatische bewegingen van de spin maakt meester van het plein tegenover het gemeente huis. Het geeft aan dat het bijna tvvec uur is. Veel jongeren kijken nieuwsgierig rond naar de at tracties. Ze proberen een keuze te maken waar ze als eerste in zullen gaan zitten. Velen proberen eerst de auto- Noteer alvast in uw agenda Dinsdag 29 juli a.s. van 13.00-21.00 uur Als lezer van het Holtens Nieuwsblad daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Geef dat ook eens tan een ander door! Gebruik deze bon het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede i/.mJ'. hij,'Zij bc-tast per jaar ad 77,10 Abonnementsprijs f 77,10Losse nummers f 1,65 Bij het populaire spelpro- gramma Ter land ter zee en in de lucht waren afgelopen weekeinde bij het onderdeel freewheelen ook twee uit Holten afkomstige deelne mers aanwezig. Esther Stegeman deed evenals Henk Aanstoot mee aan het spcctakel in Dordrecht. Presen tator was Rob Fruithof, bekend van het televisieprogramma Waku Waku. Vooral tegen het eind van het evenement waren er twee stevige onweersbuien. Henk Aanstoot die samen met Henk Wolthuis van de helling ging was al voor de zesde keer deelnemer. Helaas werd ook deze keer geen prijs behaald en ook de finishlijn was te ver weg, op het schommelende brugje ging' het stel met hun 'Hans en Grietje' wagen ten onder. Ruim driehonderd uun werd in het maken van de wagen gesto ken. De snelheid waarmee hij dan ten onder gaat is werkelijk supersnel. „Je verneemt niet eens dat je valt, zo razendsnel gaat het", aldus Aanstoot die nog niet zeker is van een eventu eel vervolg volgend jaar. Ook de jury (John Blankenstein, Paul Dijkman, Klaas Wiltink, Sandra Voetelink en Maxim Re- tich) zette geen nominatie op het voertuig, zodat ook de orgi- naliteitsprijs aan de neus van de Holtenaar voorbijging. On danks sponsoring van De Pop- pe en het vervoer van Veltkamp sloop- en grondwerk uit Henge lo mocht het ook deze keer niet lukken. Over de datum van uit zending is nog niets bekend. Triatlon Binnenkort gaat de triatlon weer van start. Deze week en de ko mende week alsvast een voor- Zie pagina 3 Camping Ideaal In de zomerscric Tussen zo merzon en donderslag is het de ze week de beurt aan Camping Ideaal. Lees meer op1 pagina 5 Struisvogels Dienand Stegeman heeft een bijzondere boerderij. Hij houdt namelijk struisvogels. Zie voor een uitgebreid verhaal pagina 5 Fokveedag Espelo Henk Aanstoot en Henk Wolthuis als Hans en weg naar de start van Ter land ter zee en in de lucht. Guus Meeuwis, B.E.D. en Marinne Weber klappers van steeds grotere feesten De jaarlijkse fokveedag in Espe lo wordt gehouden op zaterdag 23 augustus. De keuring vindt Grietje op plaats om 9.30 uur op het terrein Eigen foio van de familie Boode-Steegink aan de Okkenbroekseweg. Hier worden de betere roodbonte koeien van Holten gekeurd. Het lijkt een cliché, maar de Keunefeesten worden dit jaar groter en mooier. Dat blijkt uithef programma dat deze week bekend is geworden. Er wordt voor het eerst in de geschiede nis zelfs een tweede tent geplaatst naast de grote feesttent op de Kalfstermansweide. De feesten vinden plaats van donder dag '11 tot en met zondag 14 september. scooters uit Met vreselijkste botsingen gesimu leerd. Niet dat er ook maar ie mand een schrammetje oploopt. De beveiliging is door de jaren heen beproefd, zodat er weinig fout kan gaan. Het plezier, daar draait het om. Volgens wethouder van Schooten zou het wel eens de laatste keer kunnen zijn, dat de attracties rond het gemeente huis staan. Volgend jaar is waar schijnlijk de Kalfstermansweide klaar voor dit evenement. Wel wordt dit terrein nu al gebruikt voor bijvoorbeeld het touwtrek ken. Maar de zware belasting van een kermis kan de weide nog niet aan. Voor de Keunefeesten zijn natuurlijk ook weer passe-par- touts te koop. Dit kan als van af 1 augustus. De kaarten kos ten 25 gulden en zijn het hele feest overal geldig. De passe partouts zijn te koop bij de plaatelijke horeca, de VW, fo to Ten Velde en Novalux. „Het programma is nog breder en gevarieerder dan afgelopen ja ren", zegt organisator Jan Herman ten Velde. „Zo komt op de donderdagavond B.H.D., de Nederlanse Take That. Ook is et- die avond een drive-in show." De toegang tot deze zeer waarschijn - De zaal gaat om 19.30 uur open en B.E.D. speelt vanaf 21.30 uur. „Doordat de belangstelling de af gelopen jaren zo groot was, was het Vaak bomvol in de tent. Daarom hebben we besloten om voorde eerste keer een extra, klei nere, tent: er bij de zetten", legt Ten Velde uit. „Het wordt voor al een gezellige plaats wat tc drin ken,. een soort café." De grote tent wordt ook weer verbeterd door onder meer een directe ver binding naar de toiletvoorzienin gen. Niemand hoeft: dus meer met z'n knieën door de modder. Op de vrijdagmiddag is er weer het trad i tionek bed ri jvenborre - Express zorgt voor de sfeervolle muziek. De organisatie verwacht net zoals vorig jaar zeker weer vijfhonderd belangstellenden. Vrijdagavond komt dc bekende Nederlandstalige artiest Marianne Weber. Zij zal samen 'spelen met Green Light Express. Ook zingt Marianne natuurlijk nummers van de best verkopen de cd van het jaar 'de Regenboog' die zij samen met Frans Bauer heeft volgezongert. Ten Velde: „Zaterdagmiddag gaat in de kleine tent iets nieuws gebeuren. Verengigmgen en vriendenclubs worden door ons aangeschreven om mee te doen aan het open podium. Elke groep levert een show af. Maar ze moe ten een persoon afvaardigen die meedoet aan dc travesieshow," Guus Meeuwis en Vagant is de klapper op dc zaterdagavond. Ze geven een volledig concert van twee uur die rond 22.30 uur be gint. Ook treedt het showorkest Central Park die avond op. Op dc zondag komt traditiegetrouw Boh Foi Toch weer opdagen. Deze keer samen met de Palemiger Spatzen, een internati onaal bekende band uit Zuid- Limburg. ii: Fietsen met Mac de Holterberg Mac de Holterberg houdt aanstaande zondag weer de jaarlijkse fietstocht. Niet al leen leden, maar ook niet-le- den zijn van harte welkom. De deelnemers gaan dit jaar richting Friezenberg en Marke- lo, een rit van ongeveer veertig kilometer. Een luenhpakket meenemen is niet nodig want onderweg zijn drie stops inge last. Er kan worden gestart tussen 10.30 en 13.00 uur vanaf het Mac-clubhuis 't Stuurhuus aan de Beusebergerweg 37, telefoon 36 47 16. Daar is ook de finish. Het inschijfgeld bedraagt 6,50 gulden (all in). Voor meer infor matie kan men bellen met Arie Leppink, telefoon 36 31 43 of Marinus Krikkink, telefoon 36 10 68. Geslaagd Bij SV Holten weten ze eigenlijk niet anders of Jante Traanman en Ap Jansen zijn lid. Voor hun 50-jarige lidmaatschap zijn ze onlangs gehuldigd. Eigen foto De vijfde week van het recre atiewerk gaat alweer begin nen. Een nieuw team gaat van start. Team drie bestaat uit Annemarie, Jacob, Merel, Kieke en Marieke. Het thema van de vijfde week is 'An- der(s)', vooral tijdens de kin dermorgens wordt hierop in gegaan. Van maandag tot en niet vrijdag is er van 10.00 tót 12.00 uur kindermorgen. De kosten zijn een gulden. Op deze ochtenden worden onder meer verhalen verteld die te maken hebben met hét thema, er wordt gezongen en geknutseld. Op zaterdagavond 26 juli wordt begonnen we met een open avond, samen met de kinderen gaan ze broodjes bakken rond om het kampvuur. Op deze ma nier leer je de leiding goed ken- rien, en andersom natuurlijk. Op zondag 27 juli is er een kamp dienst om 10.00 uur in de tent. Het thema van de dienst is 'Kle ren maken de man', de voorgan ger tijdens de dienst is ds. Leer- ink uit Holten. Op maandagmiddag om 14.30 uur is er levend triviant, kinde ren ouder dan 8 jaar zijn hier van harte welkom. De kosten zijn 1,50gulden. Dinsdagmiddag wordt een echte knutselmiddag. Ook ouders zijn hierbij uitgeno digd om eens wat anders te doen met wasknijpers dan de was op hangen, ledereen die mee wil doen aan de 'knutsel met was knijpers middag' moet zich vóór 11.00 uur die dag opgeven in verband met materiaal inkoop. Dinsdagavond is cr voor jong en oud een karaoke avond, veel bekende liedjes zullen die avond de revue passeren. De kosten voor beide programma's op dinsdag zijn 2,50 gulden. Woensdagavond is er een bar becue. De kosten bedragen 7,50 gulden voor volwassenen en vljd gulden voor kinderen. Op gave kan voor dinsdag 22.00 uur. Donderdagmiddag is er- een huifkartocht. Wil men mee met deze tocht dan kan men zich opgeven voor donderdag 12.00 uur, Dc vertrektijd wordt nog bekend gemaakt. De kosten zijn 1,50 gulden per persoon. Donderdagavond wordt het spannend op dc Borkeld. Om 22.00 uur wordt begonnen met het spel 'Nacht om de Borkeld' voor inderen onder de 12 jaar met begeleiding. Hef belooft ceii spannend spel te worden waarbij niets of niemend ge spaard blijft. Oppassen dus en oude kleren aan. Op vrijdagmid dag wordt de vijfde week beslo ten met liutr.cn bouwen om 14.30 (1,50 gukden. Elke door de weekse avond van 18.45 tot 19,00 uur is er een kleuterkwarticrl'jc voor de aller kleinsten. Deze week komen de twee 'malle' zussen Frieda en Bonnie langs om samen met dc kinderen spannende avonturen te beleven. Kom dus een keer langs bij de tent naast bungalow park 'de Lindcnbcrg' te Holten. Jante Traanman en Ap Jan sen hebben beiden onlangs het 50-jarig lidmaatschaps speldje van voetbalvereni ging SV Holten opgeprikt ge kregen. Het roodgekleurde en zwartomrande kleinood laat in kleine opdruk het jubi leumjaartal zien. Traanman doet wegens gezond heidsredenen niet meer actief mee, maar moedigt het vetera- nenelftal nog altijd met veel trots aan, Dc 64-jarige Jansen maakt nog wel steeds deel uit van de voetbalploeg. „Als kind uit een groot gezin kon je vroeger kiezen uit twee sporten. Namelijk gym en voet bal. Voor iets anders was In die tijd geen geld," vertelt Traan man in het gezellige café van Jansen. Vanwege een minimum leeftijd bij het voetbal, ging hij tot zijn twaalfde naar gym. 1 k koos daarna voor voetbal, want dat vond ik veel mooier," glun dert Traanman. „Op oude schoentjes en tweedehands kle ding van buurjongetjes zette je dan aan je eerste schreden." Ook de voetbal was in die tijd niet van grote kwaliteit. „We speelden met alles. Op het schoolplein gebruikten we daar voor soms een steen. Maar ook maakten we er zelf cén van bij voorbeeld elastiekjes," maakt Traanman duidelijk. Het tweetal woonde vroeger in dezelfde straat enkele huizen van elkaar. Hierdoor raakten ze bevriend. Maar ook op school kwamen ze elkaar tegen, wat de vriendschap vergrootte. Jansen begon met voetballen doordat ér een gebrek aan spe lers was ontstaan. „Ze zochten een keeper. Door dc leeftijds grens was hiervoor geen ge schikte kandidaat te vinden. Mij werd gevraagd daarom als kee per mee te doen." Maar het tekort aan spelers had soms ook te maken met de afstand die de voetballertjes moesten fietsen. „We moesten richting Flellen- doorn fietsen om bij het veld te komen. Dit was zeker vijftien kilometer rijden," laat Traan man weten. „Met mooi weer lieten zc ons dan wel eens in dc steek, want ze gingen dan liever Beiden hebben vroeger bijna men gekregen. Jan werd verbas terd naar 'Jante', terwijl Ap Jan sen de naam "Boer Biet' kreeg. „Waar de bijnaam vandaan komt weet ik niet. Dat is in dc loop van de jaren zo gegroeid," geeft Jansen aan. Hét heeft er zeker mee tc maken dat Jansen boer is. En nog steeds heeft hij, naast het cafc aan dt; dorps straat, een gemengd boerenbe drijf, Traanman was eerst bakker van beroep, maar ging later de kran tenwereld in. Als rayoninspec teur deed hij veel werk voor onder meer het Deventer Dag blad. Nu is hij met de vut en houdt hij zich bezig met tuinie ren. Omdat de dokter Traanman heeft afgeraden nog langer te voetballen, is hij gestopt deze sport actief uit te oefenen. „Ik doe nog wel aan voetvolley, want het is belangrijk dat je bézig blijft," geeft Traanman aan. Jansen staat dit jaar réserve in het veteranenelftal. Maar daarna denkt ook Jansen aan stoppen. „Van de oudgedienden zijn niet veel meer over in het elftal. Met dc doorstroming hebben veel nieuwe mensen zich bij de veteranen aangemeld. Daardoor is voor mij de aardig heid er een beetje af," legt hij uit. „Maar mijn snelheid gaat ook achteruit en dat is een belangrij ke reden om straks te stoppen." Met de veteranen maken ze elk jaar een uitstapje. Traanman: „We zijn wel eens met de hele ploeg naar het Natuurdiorama Bos geweest. Vóór de meesten was het heel lang geleden toen ze er voor het laatst waren ge weest. Als Holtenaar ga je daar niet snel naar toe. Toch vonden ze het allemaal prachtig." Dc'veteranen hebben ook vaak met de carnavalsoptocht mee gedaan en daar zelfs prijzen mee gewonnen. „We hadden een kar gemaakt met als thema biogas. Met z'n allen zaten we op wc-poffen en v'a een slangetje liéten we het 'gas' naar tanken leiden. We kregen er de vierde prijs voor, waar een geldbedrag van zeventienhonderd gulden voor stond. Daarmee zijn we met de-hele ploeg naar Duits land geweest. Het voetbal is volgens de twee nauwelijks verandert. Misschien dat de tactiek verbeterd is, maar volgens Jansen had je in die tijd ook hele goede spelers. Wel zijn de shirts verandert. Jansen: „Wij liepen in roodzwart gestreepte hemdjes rond. Alhoewel ook vele jongens gewoon hun nor male shirts aanhielden. Nu zijn het allemaal var. die egale dingen met reclame erop." Aan de Rijkshogeschool IJscl- land in Deventer is de Holense Sandra J. Beuwer afgelopen weck geslaagd voor de opleiding Personeel en Arbeid met als hoofdrichting Beroepskeuze en Arbeidsvoorziening. Maandag was toch nog een aar dige dag ondanks de verwachte onweersbuien die uitbleven en zich beperkten langs de oostgrens, 's morgens zag het er wel dreigend uit of er een bui zal vallen. Een zwak koufront met veel middelbare bewolking en lokaal een regen-onweersbul verplaatste zich in de ochtend en vroege middag oost waarts over ons land. In de middag waren er af en toe veel wolkenvelden en was de zon geregeld aanwezig en bleef het de hele dag droog. Ook de maximumtemperatuur mocht er zijn met24.2'C. Dinsdagochtend en -morgen was het erg nevelig, verder was er veel bewol king en af en toe zon. In de middag viel er een regenbui; dit leverde in Holten 'limeter neerslag op en Espelo r 0.8 r Daarn het op en scheen de zon periodiek. Met een zwakke westelijke stroming werd onstabiele lucht aangevoerd. Een hoge trog trok over het oosten van ons land en ging verder oost waarts en dat zorgde voor de regen Woensdagmorgen was het zwaarbe wolkt en viel er af en toe lichte motre gen. In de middag viel er ook nog een enkele lichte bui. Later op de middag kwamen er steeds meer opklaringen en waren er perioden met zon. Weers- bepalend was een lagedrukgebied bij de Shetland? en trok noordoost- waarts. Het bijbehorende koufront lag het v het temperatuur bedroeg 22.4'C. Donderdag was er veel bewolking en af en toe scheen de zon. Na 16.30 uur begon het te regenen, en kregen we perioden met buiige neerslag De oor zaak hiervan was een lagedrukgebied boven de Noordzee dat zuidoost waarts trok, en dat veroorzaakte een noordwestelijke stroming. Een sto ring in de bovenlucht boven de Noordzee trok over ons land en bracht regen van betekenis. Holten ving 12 0 millimeter neerslag op en Espelo 10.9 millimeter. Vrijdag wisselden bewolking en zon elkaar af, en vielen er later in de mid dag enkele regenbuien waar ook on weer in voor kwam; in Holten viel 2.8 neerslag. Een occlusie boven het mid den van het land trok zuidwaarts. Zuid van de occlusie voerde een noord: westelijke stroming onstabiele en vochtige lucht aan, waarin zich ge makkelijk buien ontwikkelden. Zater dag waren er geregeld stapelwolken en perioden met zon, het bleef de hele dag droog. Met een noordelijke stro ming werd heldere en onstabiele lucht aangevoerd. De wind kwam uit het noorden en was matig (kracht drie vier), de maximumtemperautuur bedroeg 23.2'C. Ook zijn de Hondsda gen begonnen en deze duren van 19 juli tot 18 augustus. Het heeft niets met de hond te maken, maar in dat tijdvak komt het sterrenbeeld Sirius, de Grote Hond gelijk met de zon op. Daar komt de benaming Hondsdagen vandaan. Zondagochtend waren er eerst veel wolkenvelden, al snel gevolgd door stapelwolken die in de middag uit groeiden tot buien. De buien gingen gepaard met onweer; dit leverde in Holten 0.6 millimeter en Espelo 1.7 millimeter neerslag op Meteo Holten, Freddie Paalman

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1997 | | pagina 1