üéiiü Bewoners Molenbelt in actie tegen motorlawaai i 'Zeg nooit nooit' Oude Begraafplaats in nieuw jasje gestoken Peter Belthuls (26) nieuwe redacteur Theaterfiets presenteert cursus en voorstellingen Kleren maken de man in het recreatiewerk ZA 4 Abonnementsprijs f 77,10 Losse nummers f 1,65 DONDERDAG 17.U/Li 1997 Theaterfiets presenteert voor kinderen van 6 tot 12 jaar een kindertheater cursus. In vijf ochtenden maken kinderen zelf een theaterproductie met spel, decor, schmink en kleding. Op de laatste dag is er een voorstelling voor de ouders. De eerste week loopt van 21 tot en met 25 juli', de tweede week van 28 juli tot en met 1 augustus en de derde week is van 4 tot en met 8 augus tus. Elke dag duurt van 9.30 tot 12,00 uur. De cursus- kosten bedragen honderd gulden per persoon. In schrijven kan bij Theater fiets aan de Pannebakkers- straat 12 in Holten, telefoon 0548-3618 43. Ook houdt Theaterfiets theatervoorstellingen. Op dinsdag 22 en 29 juli en 12 augustus is er peuter- en kleutertheater van 19.00 tot 20.00 uur. Hier wordt de voorstelling Beertje Blom gespeeld. Een gezinsvoor stelling staat op donderdag 24 en 31 juli en 14 augustus op het programma. Van 20.00 tot 21.00 uur wordt de voorstelling Het land van Koning Eenoog gespeeld. Kaarten kosten 8,50 gulden en zijn verkrijgbaar bij de VW in Holten. De nieuwe medewerker van het Holtens Nieuwsblad Peter Bulthuis verwacht veel van zijn nieuwe baan. Foio: Peter Koeltors Het Holtens Nieuwsblad heeft sinds kort een nieuwe redac- iionale medewerker: Peter Bulthuis (26). Na een studie aan de schooi voor Journalistiek in Zwolle heeft hij de fotovakschool gedaan in Apeldoorn. Samen met eindredacteur Peter Koehorst en redactioneel medewerker Joke Oostervelt zal hij het plaatselijke nieuws op de voet volgen. .„Ik ben heel blij dat ik deze kans heb gekregen", zegt Bulthuis. „Ik verwacht er veel van. Holten is prachtige gemeente waar veel gebeurt. Wat ik de afgelo pen weken ook heb gemerkt is dat de mensen heel aardig Dver het maken van een nieuwsblad in Holten zegt Bulthuis: Je komt letterlijk bij de mensen thuis. Bij een landelijk lagblad heb je dat veel minder. Dan zit je meer de hele dag achter de computer. Het mooie hier is dat mensen ons gewoon kunnen bellen of faxen. In het colofon staan alle nummers. Ik verwacht hier dan ook op een mooie tijd vooral omdat je als redacteur veel zelf moet doen. Niet alleen de erhalen maken, maar ook de bijbehorende foto's. En sinds een paar maanden wordt het Holtens Nieuwsblad met een speciale computer opgemaakt waardoor de zetlcwaliteit van zowel de tekst als van de foto's nog beter uitkomt", aldus een enthousiaste Bulthuis. Het thema voor de komende week tijdens het recreatie- erk is 'kleren maken de tan'. Zoals altijd is er elke doordeweekse ochtend (be halve deze week op woens dag) van 10.00 tot 12.00 uur weer een kindermorgen voor de kinderen van 4 tot en met 12 jaar (een gulden). En elke doordeweekse avond is er om 18.45 uur een kleuteruurtje. Verder is het programma als olgt: Zaterdagavond is er een open avond met kampvuur, broodbakken en natuurlijk kam pliedjes zingen. Op zondag is er een kampdienst met als thema 'huisje, boompje, beestje' met als voorganger mevrouw S. van Bruggen-Hubers. Op maandag i levend triviar m 14.30 i naf 7 ja Geldt voor alle afgeprijsde artikelen. Laagst geprijsde artikel gratis. SCHOENEN KLEDING STOKT Meer dan 170 winkels. Kijk in de jouden Gids. De heropening van de Oude Begraafplaats in Holten heeft vorige week plaatsgevonden. Wethouder E. van Schooten hield een voordracht waar mee hij het kerkhof voor ge opend verklaarde. Met man en macht heeft het Soweco gewerkt aan de vernieu wingen. In februari startten de heren Bruins en Kwast met het rooien van bomen. Planten die waren uitgeleefd, werden weg gehaald terwijl andere erbij ge zet werden of juist een ander plaatsje kregen. Soweco zorgde met onderaan nemers Pckkcricl', Aanstoot en Paalman dat de grafstenen weer keurig in het gelid kwamen. De hoofdwegen kregen een klinker bestrating, terwijl zijstraatjes van schelpengruis werden voor- G. Grave van Soweco: „Ik ben trots dat wc zulk goed werk hebben kunnen leveren. Ook de Holtenaren zijn zeer blij met de metamorfose. Er is zelfs een gedichtje over gemaakt, die dc krant heeft gehaald." Van Schooten vulde dit in een eigen rede aan: „Ik heb me zorgen gemaakt over de kaalslag. Maar hier is een knap stukje werk geleverd. Wij zullen proberen de Oude Begraafplaats goed te on derhouden." Nog enkele grafzerken staan schots en scheef. De herope ning was hiervoor iets te vroeg gekomen. Maar ook deze stenen zullen weer hun status terugkrij gen. „Als je hier iemand hebt liggen wil je niet dat een graf er zo slecht bijstaat. Dat doe je als familie gewoon niec," maakt Van Schooten duidelijk. Het gereedschapshok heeft een nieuw verfje gekregen. Daar naast is een rekje geplaatst met zinken gieters en emmers. Een bron zorgt voor het water. Met een vlotter wordt het waterpeil is vorige week officieel geopend Dc Oude Be: gelijk gehouden. Nabestaanden kunnen zo zelf de graven onder houden door bloemen water te geven en stenen schoon te 'Wanneer gaat er eindelijk eens iets gedaan worden aan de lawaaiterreur van motorfietsen'. Zo begint de brief die zo'n 25 bewoners van serviceflat de Molenbelt aan het college van B en W deze week sturen. Het gaat dan over het motorverkeer over de toeristenbergweg en de aan- en afvoerende wegen daarvan. voor 1,50 gulden. Op dinsdag is het vroeg opstaan want dan gaan de deelnemers om 6.00 uur een ochtendwandeling maken (ccn gulden). Iedereen die mee wil doen, moet. zich vóór maan dagavond 20.00 uur opgeven. Daarna is er een kindermorgen. Om 11.00 uur is het tijd voor een picknick (een gulden), 's Avonds om 19.30 uur is het sportieve programma met vol leyballen (1,50 gulden). Woensdag mogen de kinderen ook sportief worden tijdens de zeskamp om 14.30 uur (1,50 gulden). Donderdag is griezelig: eerst om 19,30 uur is er de kindergriezeltocht (een gulden) cn 's avonds om 22.00 uur de spooktocht (2,50 gulden). Vrij dagmiddag om 14..30 uur wordt de weck afgesloten met oud- -Hollandsc spelletjes (1,50 gul den). Na enige weekendtellingen kwamen de bewoners tot de volgende getallen: gemid deld tweehonderd tot 250 motorfietsen en 650 tot zevenhonderd auto's per uur. 'Bij de auto's is behalve het bandengeruis ook wel eens een enkele lawaai- ridder', aldus de brief. 'De motorfietsen zijn voor het overgrote deel van het bekende macho-knal en scheurtype', gaat de blief verder. 'Met tot knalversterkende omgebouw de knaldempers en over vloedige pk's. Dit waar schijnlijk ter verhoging van het superio-riteitsgevoel van de berijder. Bezorging van overlast doet duidelijk niet ter zake of helpt daar misschien zelfs aan mee.' Volgens de bewoners hebben velen ontdekt dat het filerijden op de berg toch niet zo aantrekkelijk is, zodat nu ook in de tot dusver wat rustiger uren de lucht tot in de verre omtrek van geknal en geronk vervuld is. 'Al dat lawaai is volkomen overbodig. Er zijn er ook die vrijwel geruisloos voorbij De briefschrijvers vinden de toeristenweg met zijn golvend en bochtig karakter natuurlijk zeer aantrekkelijk voor al dat geweld. 'Maar hetis bepaald niet. de bedoeling', wordt duidelijk in de brief vermeld. 'Het lawaai is van dien aard dat op dagen met redelijk goed weer buiten zitten onmogelijk is. Maar ook bin-nenshuis met open raam of deur moet het gesprek voort-durend onder- BroJcen word-en, is luisteren naar de televi-sie, radio of muziek geen genoegen meer en hoort men huisbel of tcle-foon niet of te last', wordt ge schreven. De bewoners van de Molen- beltflat hebben ook een oplossing voor het. probleem: 'Een volstrekt verbod voor motoren en bromfietsen is natuurlijk wel de meest eenvoudige en effectieve maatregel. Helaas treft men daar, zoals gewoonlijk, ook de goeden mee. Een strikte en Frequente controle aan de hand van reeds bestaande regels op het gebied van geluid, snelheid en algemeen verkeer, zou al een flinke verbetering kunnen opleveren. Ook vermindering van de maximumsnelheid kan verbetering opleveren, maar ook alleen bij regelmatige controle. Niet eens in de twee maanden met een uitgebreid verslag in de krant van hoe flink men is opgetreden. Behalve misschien leuke boete inkomsten heeft dat geen enkel effect. Met frequent wordt bedoeld minstens twee keer per week in de weekends en door de week en op wisselende plaatsen. Met daarbij dan zo nu en dan een krantenverslag, zodat in de omtrek en in den lande bekend kan worden dat onze berg voor dat macho vertoon toch minder aantrekkelij kis. Verder nog vele wegvernauwingen en drempels en eventueel geluid dempende plaveisels.' Er zullen volgens de actie voerders natuurlijk vele uit vluchten te bedenken zijn zoals geen geld, geen mensen, geen politieke moed, commercie, discriminatie, vrijheid, rechten van de mens.. 'Het bekende gedoogrecept', wordt geschre- ven.'En dan nog iets op lawaai- gebied', gaat de brief verder. 'Is net zo langzamer-hand niet zeer gewenst dat ons gemeente bestuur er bij de NS op gaat aandringen dat er geluids schermen geplaatst gaan worden langs he t gemeente bied kruisende spoor-baan, zoals dat elders al veel-vuldig het geval is. Dit in verband met het nog steeds toene-mend treinver keer zowel over-dag als 's nachts. Zouden onze be- stuurderen wat meer aandacht kunnen krijgen voor het feit dat het ons omring-ende en nog steeds toene-mend lawaai een van de ernstigste vormen van milieuvervuiling aan het worden is. Schadelijk voor onze lichamelijke en psychische gezondheid. Bewoners die deze actie willen ondersteunen kunnen contact opnemen (liefst schriftelijk) met J. Bolten, Molenbelterweg 9 -103, 7451 JA Holten. Zowel de gemeente als de politie zijn nog niet in staat om te reageren omdat ze de brief bi j het ter perse gaan van dit nummer nog niet hadden ontvangen. De nieuwe directeur Gemeentewerken Van Diermen is deze maand aan de gegaan. Foto: Peter Bul Van Diermen nieuwe directeur Gemeentewerken: s/jcr/n/m De gemeente Holten heeft ing. A. van Diermen (54) aan getrokken als directeur Ge meentewerken. Per 1 juli is hij in deze functie aangetreden. Volgens zijn contract kan de gemeente hem weer ontslaan als de voorgenomen herinde ling met de gemeente Rijssen zijn beslag krijgt. Bij dit sa mengaan kan de Holtense functie overtollig worden. Van Diermen ging in '1958 met een na de Mulo aan het werk als jongste bediende bij de gemeen te Deventer. „Wat de functie precies inhoudt, wisten ze daar ook niet. Het kwam er op neer dat: ik dc boekhouder moest hel pen met kleine klusjes," geeft hij aan In de avonduren spijkerde Van Diermen zijn kennis bij. Hij volgde les aan dc HBO Weg-en Waterbouw in Den Haag cn studeerde daarnaast, in Zwolle stedenbouwkundige techniek. Over ervaring heeft dc nieuw bakken directeur trouwwens niet te klagen. Hij werkte bij Rijkswaterstaat te Zutphcn en het waterschap Westfriesland in Noord-Holland. „Ik had veel contact met de betrokken boe ren. Dc mentaliteit was heel in formeel en goed," zegt Van Diermen met een tevreden ge zicht. Ook in Heemstede heeft de directeur gezeten. „In die tijd vielen gas- en elektriciteitsbe drijven nog onder de hoede van de gemeente. De gemeente ieémstede had ccn bedrijfsbu reau nodig dat de zaken moest regelen. Ik kon daar in dienst komen als hoofd." De laatste dertig jaar werkt Van Diermen bij de gemeente. Naast Heemstede, mocht hij ook zijn kunnen laten zien in Laren en s dui- Epc. „Het verschil tusse kleine en grote gemeente delijk te merken. Epe was veel meer bezig met de grote zaken, terwijl Laren zich druk maakte over kleine besluiten die Epe tussen neus en lippen zou ne men." Maar ook het verschil in werken is totaal anders. „Bij gro te gemeenten zijn de ambtena ren sterk gespecialiseerd in een bepaalde taak. Hier in Holten ben je veel breder inzetbaar." Na de herindeling bestaat een grote kans dar ook Holten wordt samengevoegd met een andere gemeente. Daardoor zou de manier van werken ook hier kunnen veranderen. Kleine be sluiten krijgen dan misschien minder cachet. De kans bestaat verder van de burgers af komt te staan. Bewoners hebben im mers wel belang bij een betrok ken besluitvorming. „In Epe ging de gemeente naar buurt schappen toe, waar geluisterd werd naar wat de burger te ver tellen had. Dat is reuze belang rijk voor een gemeente: open staan voor dc eigen bevolking." In zijn laatste baan, in Epe, was Van Diermen chef van de afde lingen water- /wegenbouw en afvalstoffen. „Het organisatori sche plaatje van mijn nieuwe baan is beter. Ik zit nu direct onder de bestuurslaag," ver klaart de nieuwe directeur. Het verhaal van de krantenjon gen die later een grote media magnaat wordt, geldt in zekere zin ook voor Van Diermen. „Ik heb op alle niveaus gewerkt, van jongste bediende tot aan direc teur. Door af en toe te verkassen ben ik wat hogerop gekomen," Zijn vrije tijd vult Van Diermen in met hobby's. Zeilen is zijn lust en zijn leven. Hij heeft een hiooi zcilkruisertje aangeschaft om in het weekend even tot rust te komen. „Het is beslist niet de duurste uitvoering, maar dat drukt de pret. allerminst," glun dert Van Diermen, terwijl hij een foto van zijn scheepje laat zien. Daarnaast speelt dc directeur Gemeentewerken kerkorgel in zijn woonplaats Epe en in Vaas- sen bij Apeldoorn. Maar ook als leraar is Van Diermen actief. Hij geeft in Zwolle les bij de Stich ting Beroepsopleiding Weg- en Waterbouw. Dit is één avond in de week. Daarnaast geeft hij nog les bij een bedrijfsopleiding. Van Diermen: „Ik vind het ont zettend leuk om jonge mensen de fijne kneepjes van het vak te leren." De directeur is wel steeds meer gaan hechten aan de prettige dingen van het leven. „Het is belangrijk zoveel mogelijk posi tief in het leven te staan. Ook in de normale omgang met colle ga's." Zijn visie is namelijk dat deze uitstraling stimulerend werkt. „En lachen op zijn tijd, natuurlijk," geeft Van Diermen met pretoogjes aan. Wat hij in de toekomst gaat doen laat de nieuwe man op Gemeentewerken in het mid den. „Ik ben nog jong en ambi tieus, maar ander werk hangt wel af van de mogelijkheden. Misschien dat ik in de nieuwe gemeente met dezelfde functie aan de slag kan," hoopt Van Diermen. „Je moet in het leven nooit, nooit zeggen. Maar an ders ga ik van mijn vrije tijd genieten." En met zijn zeilboot je moet dat best lukken. Camping Holterberg Het eerste vakantieverblijfin dc nieuwe zomcrseric gaat over camping de Holterberg, Zie meer op pagina 3 Okia kampioen De touwtrekkers van Okia in dc 600 kilo klasse zijn in het Ach- terhoekse Eibergen Nederlands Kampioen geworden. Lees meer op pagina 5 Concours Hippique Op het Concours Hippique van de Bergruiters is afgelopen weekeinde veel publiek geko- Zie pagina 5 Van Schooten: „Op dit ziet het cr nog een beetje kaal uit, maar over een paar weken is alles volgroeid en staan de rodo dendrons er kleurig bij." Markt voor tuinbloemen Voor de eerste keer wordt in Holten een tuinbloemen- markt gehouden. Dit gebeurt op 20 september van 9.30 tot 17.00 uur op het Smidsbelt. De tuinbloemenmarkt wordt gehouden in plaats van de jaar lijkse wijnmarkt die van het pro gramma is gehaald. Het mooie aan de nieuwe markt is dat voor het eerst in de herfst de nieuwe winterplanten in de tuin kunnen worden gezet. Maar ook kamer planten zijn er volop verkrjg- b-aar. Er hebben al veel bedrijven aan gemeld zoals Marjo Bloemen, tuincentrum Mulder, Oxalïs en Ten Dam. Ook zal er een rand- programma zijn. Fietstocht Mac de Holterberg Gezien de grote belangstel ling in voorgaande jaren wordt ook dit jaar in de vakantietijd door Mac de Holterberg een fietstocht gehouden. Dit gebeurt op zondag 27 juli. Het is een tocht voor iedereen, zowel voor leden als voor niet- leden. De route gaat over goed berijdbare binnenwegen cn mooie fietspaden en laat de mooiste plekjes van Holten en omgeving zien. Dit jaar gaat het richting Friezenberg en Markelo. De lengte van de rit is evenals voorgaande jaren ongeveer veertig kilometer. Een luenhpakket meenemen is niet nodigd want onderweg zijn drie stops ingelast. Er kan worden gestart tussen 10.30 en 13.00 uur vanaf het Mac- clubhuis 't Stuurhuus aan de Beusebergerweg37, telefoon 36 47 16. Daar is ook de finish. Het inschijfgeld bedraagt 6,50 gulden (all in).Voor mee informatie kan men bellen mét Aric Leppink, telefoon 36 31 43 of Marinus Krikkink, telefoon 36 10 6 laag hangende bewolking die erg hardnekkig was en maar moeizaam oploste. Rond het middaguur was de laaghangende bewolking verdwenen, en bleven er stapelwolken over en waren er perioden met zon. De wind kwam uit het noordwesten en was matig. Ons land bevond zich aan de oostflank van een hogedrukgebied, ten zuidwesten van Ierland werd met een noordwestelijke stroming onstabiele en geleidelijk droge lucht aangevoerd. De maximum temperatuurbedroeg 23.0'C. Ook dinsdagmorgen hadden we lastvan laaghangende bewolking, deze loste pas in de middag op. Verder op de middag bleven er veel wolkenvelden over, pas zich geregeld zien. Het centrum van een hogedruk lag boven de Noordzee en zorgde bij ons voor een zwakke noordelijke tot noordoostelijke stroming en werd er veel vochtige lucht aangevoerd. Woensdag was er ook weer laag hangende bewolking, pas in de na middag hadden we perioden metzon, en viel het wederom erg tegen met de zon. De temperatuur bedroeg dan ook maar 20.1'C. De wind was matig en kwam uit het noorden tot het noordoosten. Een hogedrukgebied boven de Noordzee bepaalde hetweer in onze omgeving, een zwakke noord-noordoostelijke stroming voerde wederom vochtige lucht aan, en konden de wolkenvelden zich gemak kelijk handhaven.Donderdag was er eerst mist; vooral buiten de bebouwde kom van Holten. Verder overdag wisselend bewolkt en waren er perioden met zon. De maximum werd 24,1'C, Vrijdag was een fantastische zomerdag, 's morgens hadden we een strak blauwe lucht en was het zonnig. In de middag wolkenvelden en was het vrij zonnig. De maximumtemperatuur bedroeg een zomerse-dagwaarde van 26.9'C. Een hogedrukgebied met de kern ten westen van Noorwegen had een uitloperover het oosten van de Britse Eilanden en zorgde voor het mooie zonnige weer. Een zwakke noordoostelijke stroming voerde heldere en droge lucht aan. De relatieve luchtvochtigheid werd laag: dertig procent. Zaterdagmorgen hadden we eerst wolkenvelden en later raakte de lucht geheel bewolkt. De oorzaak ervan was een storing in de bovenlaag van de atmosfeer die zorgde voor de bewolking. Ook viel er af en toe een paar regen druppels uit de bewolking naar beneden. Nadat de storing voorbij was klaarde het geheel op, verder op de dag was het vrij zonnig. De wind kwam uit het oosten tot zuidoosten en was zwak tot matig (kracht twee a drie). Ook werd de maximum temperatuur hoger namelijk 28.1 'C. Zondagmorgen was het vrij zonnig, in de middag had de zon het een stuk moeilijker omdat er geregeld wolken velden overdreven. Ook voelde het broeierig en warm aan de maximum temperatuur kwam uit op 27.8'C. In de avond kregen we een onweersbui en viel er weinig neerslag. Meteo Holten, Freddie Paalman

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1997 | | pagina 1