I ff Bewoners niet blij met ontwerp herinrichting Dijkerhoekseweg Oranjestraat: open voor vrachtverkeer Holtens NiiHsblad MeiSchoBa wint volleybaltoernooi a Veel live muziek tijdens dorpsfeesten in Holten Oudste medewerker AC-restaurant blijft met zeventig nog steeds actief U ontvangt een fraaie Parker-iotter ballpoint Rechter stelt Holten in ongelijk DEBERGRUTERS Weinig belangstelling voor opzetten belbus J Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 10 JULI 1997 Abonnementsprijsf77,10/Lossenummersf 1,65 Van 22 tot en met 26 juli aanstaande worden in Holten de jaarlijkse dorpsfeesten gehouden. Tijdens deze dagen is er ook kermis in het dorpscentrum. Nieuw is dat de kermis er ook nog op de laatste zaterdag is. De opening van de kermis en tevens het startsein voor de dorpsfeesten is op dinsdag 22 juli om 14.00 uur. Iedere dag is er vervolgens kermis van 1.3.30 tot 24.00 uur, bovendien is er iedere avond vanaf 20.00 uur muziek in de feesttent. Het muzikale gedeelte is dinsdagavond in banden van de MLM Drive-In Show, woensdag van The Funmakers, donderdag en vrijdag van dc Cherry's en als klapper zaterdagavond een Surprise Act in de tent. De koopavond op vrijdag zal door een dweilband muzikaal opgeluisterd worden. Vast onderdeel van het dorpsfeestprogramma is de kleinvee- en rommelmarkt op dc Kalfstermansweide. Deze markt wordt dit jaar gehouden op woensdag 23 juli van 10.00 tot 12.00 uur. Woensdagmiddag is er van 14.00 tot 15.15 uur kindertheater bij dc feesttent, de entree hiervoor is gratis. Aansluitend kunnen de kinderen gratis worden geschminkt. Net als vorig jaar wordt er woensdagavond op de Kalfstermansweide vanaf 19.00 tot 2.3.00 uur weer het touwtrektoernooi gehouden om het kampioenschap van Holten. Kortom een gevarieerd programma voor jong en oud, voor toerist en Holtenaar. De oudste van alle 1342 me dewerkers van AC-restaurants heeft donderdag 3 juli de mooie leeftijd van zeventig bereikt. F.J. Vorkink uit Holten kreeg voor deze gelegenheid van directeur F. Burgers een enor me fles met jenever aan geboden. Daarnaast stond een gelijkende pop van de jarige bij de ingang. Tot slot werd de familie getracteerd op een verzorgd etensmaal. Bij de opening van het AC- restaurant aan de Al in 1979 kwam Vorkink in loondienst. Omdat hij met zijn boerenbedrijf de buurman n hei weiland i langelegd v Als lezer van hel Holtens Nieuwsblad daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Woonpl van het hotel is kwam dat goed van pas. Doordat Vorkink altijd meteen inzetbaar is voor bijvoorbeeld calamiteiten werd hij echt onmisbaar. Bij de opening van het restaurant was het gebouw nog niet aan het riool aangesloten, Vorkink werd daarom gebeld of hij met dc giertank de putten leeg wilde zuigen. De buurman had daar beslist geen moeite mee en kwam zo in dienst bij de bekende restaurantketen. Burgers weet als niemand anders dat een goede buur beter is dan een verre vriend: „Meneer Vorkink is oproepbaar. Wanneer bijvoor beeld de tunnel onder de snelweg volstroomt, dan is hi j daar als eerste bij". Duidelijk blijkt dat iedereen in het restaurant zeer in zijn sas is met de op leeftijd zijnde medewerker. Vorkink wordt dan ook door iedereen steevast buurman genoemd. Óndanks zijn zeventig jaar weet hij niet van ophouden: „Ik stop er pas mee wanneer ik het niet meer kan of als ze me hier niet meer willen hebben." Maar Burgers het duidelijk weten dat de laatste mogelijkheid er zeker niet in zit. Daar is de buurman te onmisbaar Vorkink neemt glimlachend de felicitaties in ontvangst. iVoor de derde keer werd zondag het volleybaltoernooi gehop- pen bij Het Trefpunt in Espelo. Aan dit tweejaarlijkse toer nooi deden ruim 130 spelers mee, verdeeld over zestien teams. Roewei het niet uit de weersverwachting bleek, bleef het ;edurende de hele middag droog. Uitgangspunt van dit Tenement is dat iedereen een gezellige middag heeft. Presta- ies van topniveau konden er niet worden verwacht. Het niet 'erliezen van de buurman werd dan ook tot hoogste prioriteit 'erheven. aast Het Trefpunt waar de velden waren ook opvang voor de kinderen. De kleintjes iverden, terwijl de ouders moesten spelen, met spelletjes bezig ;ehouden. De teams die doordrongen tot de finale waren beiden afkomstig uit de Viefhuze. Het team MeiSchoBa (Meilink, Schoneveld en Barvelink) bestond uit spelers die van oorsprong ook deel uitmaakten van de Viefhuze, zoge naamde ex-Viefhuzers. In de eerste set leek de Viefhuze dc zege te behalen, echter op setpunt (14-13) bleken de zenuwen iets te hoog op te spelen, waardoor MeiSchoBa alsnog dc zege naar zich toetrok (14-16). In de tweede set van de finale die gespeeld werd om twee gewonnen sets was de weerstand van de Viefhuze totaal gebroken en streek MeiSchoBa met de eer. Ook de overige teams hadden hun eigen finale, zelfs om de 15e plaats werd pen finale gespeeld, hierin deed het team van De Koplopers zijn naam geen eer aan, want zij verloren dit duel met 25-5 van ple Valeweg en omgeving 1. Na afloop werden alle 130 deelnemers door Het Trefpunt: getrakteerd op een koude versnapering. De einduitslag zag er als volgt uit: 1. MeiScho- ïa; 2. Viefhuze; 3. Ex-Sploders; 4. Vlishook sr.; 5. Nieuw Splo; i. Splodick Zuid; 7. Valeweg II; 8. SchaOkPas; 9. Helhuze I; 0. Trekker Trek Team; 11. Vlishook jr.; 12. Zolte Dröpkes; 13. iplodiek Noord; 14. Helhuze II; 15. Valeweg e.o. II; 16. De koplopers. Een flink aantal Holtenaren is ontevreden met de plannen de herinrichting van de Dijkerhoekseweg. Zij vinden dat veiligheid voor verfraai ing gaat en eisen van de ge meente een aangepaste in richting. Wethouder Van Schooten gaf woensdag 2 juli in 'Het bonte paard' uitleg over de verbeteringen. Hij deed dit ten overstaan van vijftig Dijkerhoekers. Van Schooten liet via een bouw tekening zien dat er veel belem meringen zijn gepland in dc her inrichting van de Dijkerhoekse weg. Dagelijks raast het verkeer met grote snelheid over deze straat door dc bebouwde kom. De geplande veranderingen zouden daar een einde aan moe ten maken. Langs de hele straat komen fietsstroken. Daarnaast, zal de kruising met de Oude Deventerweg worden ver hoogd. Een cirkelvormige be strating moet er voor zorgen dat de snelheid wordt teruggedron gen. Hetzelfde geldt voor de T-splitsing met de Hakkerts- weg. Om de kinderen veilig te laten oversteken bij de dorpsschool Dijkerhoek kan volgens Van Schooten een visuele straatver nauwing dienst doen. Op de fietsstroken komen dan obsta kels waar fietsers omheen wor den geleid. Dc straat is daarmee in werkelijkheid niet verkleind, maar dat lijkt wel zo te zijn. Als verfraaiing komt langs de school een voetpad dat loopt tot aan Bcthanie. Daarnaast wórdt de parkeermogelijkheid verplaatst naar de Hakkertsweg. Om het plan af te maken krijgt dc krui sing Maatmansweg ook een cir kelvormige bestrating, maar deze splitsing zal niet worden opgehoogd. Van Schooten gaf aan dat dit te veel van het goede zou zijn. Daarnaast zou dit te veel overlast teweeg brengen voor de vele tractoren die van de weg gebruik maken. De betrokkenen gaven op de bijeenkomst aan dat ze liever zagen dat niet dc Hakkertsweg, maar dc Tromopsweg zou wor den opgehoogd. Veel verkeer uit de richting Espcloo zou bij de school nog te veel vaart heb ben. Volgens Van Schooten zou dit echter wel mee vallen: „Je kunt onmogelijk met honderd kilometer over die bult heen." Verder gaf het publiek aan dat de aangekondigde maatregelen bij dc school in principe niet nodig zouden zijn. Immers, de kinderen zouden daar toch niet de weg oversteken, omdat de fietsenrekken zich aan de Hak kertsweg bevinden. Met een hek aan de straatkant is veel meer tc bereiken. Bezorgde aanwezigen zagen ook graag dat er iets aan dc kruising met de rijksweg zou worden gedaan, maar volgens Van Schooten is die kans heel klein: „De provincie werkt met een puntensysteem. Alleen ge vaarlijke checkpunten zullen worden aangepakt. Zij beoorde len dat door dc hoeveelheid ern stige ongevallen die er plaats hebben," De gemeente Holten heeft be slist geen geld over voor een betere aanpassing. „Onderhoud aan Holtense wegen kost al een miljoen gulden. Ik heb aan de raad meer financiële middelen gevraagd, maar dat moet ook kunnen. Het geld is bikkelhard nodig" ,liet de wethouder we ten. De herinrichting van de Dijkerhoekseweg gaat in totaal 250.000 gulden kosten. Dit is inclusief verbetering van de ver lichting, maar. hiervoor is nog geen plan beschikbaar. Scheperspad weer open Burgemeester en wethouders hebben de raad het advies gegeven om het Scheperspad weer voor het publiek open te stellen. De gemeente is dit genoodzaakt te doen na ge rechtelijke stappen van de Vereniging van vrije wande laars, de Nemo. De gemeente achtte openstel ling niet echt. nodig, want het iets verderop gelegen Beuke- laantje had dc functie als wan delpad overgenomen. De Nemo stapte naar de rechter. Deze stel de de vrije wandelaars in het gelijk.' Avondwandeling Natuurdiorama Holterberg houdt komende zaterdag een avondwandeling. Tijdens deze wandeling, die onder leiding staat van Kees Bos, gaan de deelnemers op zoek naar de nachtzwaluw. De Sal- landse Heuvelrug is één van de bekendste plaatsen waar deze zeldzame en geheim zinnige vogel zomers ver blijft. Laat in het voorjaar komt de nachtzwaluw, die in deze streek de bijnaam Geitenmelker kreeg, vanuit Afrika. Al in augustus vertrekt hij weer naar het zui- 20.00 uur met een bezoek aan het Natuurdiorama. Daarna is er gelegenheid om koffie of thee te drinken, waarna dc wandeling begint. De prijs voor dit arran gement is 13,50 gulden. Reser vering is gewenst aangezien er maximaal 50 personen kunnen deelnemen: Natuurdiorama Holterberg, Holterbergweg 12, telefoon 0548-361979. Wethouder Van Schooten gaf vorige week tekst en uitleg omtrent de omstreden herinrich ting van de Dijkerhoekseweg. Foto:Pcter Bulthuis. De rechter heeft de bezwaren tegen het afsluiten van de Oranjestraat voor het vracht verkeer gegrond verklaard. Bewoners van Kolweg-Oost, Rijssenseweg en de Pannen bakkerstraat hadden een ho ger beroep aangespannen te gen dc gemeente. Volgens de betrokkenen zou het vracht verkeer nu hun buurt als sluiproute gebruiken. De uit spraak werd op dinsdag 1 juli bekend gemaakt. Bij hei: verkeersbesluit van 11 juli 1995 heeft de gemeente Hol ten de Oranjestraat tussen de Stations- en de Rietmolenstraat afgesloten voor vrachtverkeer. Als uitzondering hierop geldt het bestemmingsverkeer. Het gevolg hiervan was dat het zwa re vervoer een andere uitweg zocht. Vooral de Pastoriestraat, de Rietmolenstraat en de Tuin straat moesten het hierbij ont gelden. Bewoners maakten daarom ook bezwaar bij dc ge meente. De raad gaf de klagers gelijk en sloot op '19 december 1995 ook de Pastoriestraat en dc hele Oranjestraat af voor dc zware wagens. Daarnaast werd de N'oordenbcrgstraat tussen de AUTO SERVICE MARKELO B.V. (B) iionua Honda dealer specialist Zondag 13 juli Concours Hinninue De Borkeld - Holten Waardenborg- en de Oranje straat afgesloten. Ook de Riet molenstraat ging voor een ge deelte dicht. Deze maatregel loste liet pro bleem niet op, maar verlegde het naar de Kolbuurt. Bewoners van de Rijssenseweg, de Kolwc- g-Oost en de Pannenbakkers- weg dienden hier dan ook een bezwaar tegen in. Het toene mende vrachtverkeer leidt vol gens de klagers tot extra geluids overlast, trillingen en stank. Daarnaast maken veel kinderen gebruik van deze route wanneer ze naar school gaan. Volgens dc gemeente vallen die problemen wel mee en verklaar de het bezwaar als ongegrond. De Kohvegrouce' is volgens haar namelijk niet de enige mogelijk heid voor het sluipverkeer. Doorgaand vrachtverkeer kiest meesral een route buiten Holten om. Bestemmingsverkeer voor industrieterrein De Kol gaat langs de Stationsstraat wanneer het uit een andere richting komt dan Rijssen en Markelo. Daar naast geeft de gemeente aan dat zij een haalbaarheidsonderzoek zal instellen. Zij wil bekijken of de aanleg van een zuidelijke rondweg en een rechtstreekse" best r weinig inte resse in een zogenaamde belbus. Dit is uit een enquête gebleken die is gehouden onder potentiële gebruikers. Verder zijn dc ondervraagden voor eengroot deel tevreden met dc bijdrage die de gemeente levert voor speciale voorzieningen. Slechts negen van de 112 onder- Afscheid Sigrid Fekken Sigrid Fekken heeft kenbaar gemaakt haar functie als beheerder van de VW Holten te willen beëindigen. Zie pagina 3 Touwtrekken in het zand Touwtrekvereniging OKIA houdt voor de vijfentwintigste keer het Holtens Kampioenschap. Zie pagina 3 Ballonvaart De organisatie heeft op het nippertje de ballonvaart van vrijdag 4 juli in Dijkerhoek afgegeblazen Zie pagina 5 Twenhaarsveld Zwembad Twenhaarsveld gaat op zaterdag in hoogseizoen nu vroeger open. Zie pagina 5 Bosschoonmaakdag Veel kampeerders hebben enthousiast meegeholpen as de bosschoonmaakdag Zie pagina 7 Concours hippique De Bergruiters uit Holten zal komende zondag haar jaar lijkse concours hippique houden. Evenals voorgaande jaren is het prachtige lande lijk gelegen terrein op De Borkeld de aangewezen loka- tie. De springtuinen en dres- suurringen zullen deze dag zo'n 300 combinaties te ver werken krijgen, van 45 ver schillende verenigingen. Het ochtendprogramma zal om 9.00 uur beginnen met de springrubriek - B-klassiek in de hoofdring, terwijl in de dres- suurringen dan de B, L en M- dressuurproeven verreden zul len worden. Na de middag ver volgt het programma met de diverse rubrieken springen en dressuur voor de zwaardere klassen. Als afsluiting en hoog tepunt van de dag dient het jachtspringparcours voor de klassen M en Z in de hoofdring. Door een combinatie van inte ressante hindernissen en prij zengeld belooft dit een span nende wedstrijd voor deelne mers en publick te worden. De toegang is gratis. verbinding vanuit industrieter rein Dc Kol naar de Rijssense weg mógelijk is. Dc bewoners hebben hoger be roep aangetekend bij de recht bank iri Zwolle. Nadat de. rech ter alle standpunten bekeken had kwam hij tot de conclusie dat het beroep gegrond was en dat het besluit vernietigd diende te worden. De gemeente geeft volgens de rechter wel aan dat het vrachtverkeer ook gebruik maakt van andere routes dan de Kolweg, maar zij verwijst daarbij niet naar gegevens of omstandigheden die deze verwachting ondersteunen. Daarnaast ontkent de gemeente niet dat door het besluit het vrachtverkeer in De Kol toeneem^. Zij onderkent dit zelfs als een groot probleem. Er wordt immers een haalbaarheidsonderzoek inge steld. Deze moet onder meer de aanleg van een rechtstreekse verbinding vanuit industrieterrein De Kol naar de Rijssenseweg bekijken. Verder heeft dc gemeente verzuimt de nodige kennis te vergaren die nodig is om de belangen af te wegen. opklaringen zodat w af en toe te zien kregen. Later in di middag begon het te regenen e bijna droog was regende het weer opnieuw. De wind kwam uit het zuid westen en was matig. Dit leverde in Holten 6.4 millimeter neerslag op en Espelo 5.0 millimeter. De maximum temperatuur bedroeg 19,2'C. Een la gedrukgebied die al dagenlang bij ons in de buurt rondcirkelde zorgde voor bewolkt en buiig weer en niet al te hoge temperaturen. Dinsdag waren er veel stapelwolken en waren er pe rioden met zon^ln de middag stapel den de wolken zich op en vormden een regenbui, Ook Holten kreeg er mee te maken, er viel 1.6 millimeter en in Espelo 1.2 millimeter neerslag. Met een zuidwestelijke stroming werd vochtige lucht aangevoerd. Deze was ikelijk onstabiel Woensdag in 1 vrij Zonnig, wolking en sn), i opboi s (windver- i periodiek. vraagden zeiden dc belbus tc willen gebruiken en dan alleen voor de prijs zoals die ook in de normale bus geldt. Zegcbruiken liever eigen vervoer of die van kennissen. Van dc ondervraagden gaf 43 procent te kennen dat dc huidige bijdrage van dc gemeente hoog genoeg was. Volgens de gemeente is dat een behoorlijk groot aantal. wolken en scheen de z Later op de middag raakte de lucht geheel bewolkt, om 17.45 uur begon het. licht te regenen, enige ogenblik ken later begon het. intensiever te re genen. Deze bui liet in Holten 1.2 milli meter, Espelo 1.0 millimeter neerslag achter. De regen werd veroorzaakt door een frontale golfstoring boven Frankrijk, en trok naar onze omge ving, en nam een omvangrijk neer slag gebied met zich mee. Maximum temperatuur werd 22.2'C. Donderdag overdag waren er gegereld stapelwol ken met perioden van zon. Ook bleef het droog. Een nagenoeg stationair lagedrukgebied boven de Ierse zee hield een zuidwestelijke stroming bo ven ons land in stand. De aangevoer de lucht was vochtig en onstabiel van opbouw. Ook vrijdag waren er weer veel stapelwolken en perioden met zon, maar de stapelwolken haalden het buienstadium niet en bleef het droog. En was het best een aardige dag te noemen. Zaterdag morgen wa ren er veel wolkenvelden waar af en toe de zon doorheen scheen. Tegen het middag uur klaarde het flink op en brak de zon goed door. Maar dit duur de niet lang, er kwamen al snel stapel- bewolken binnendrijven. Vanaf 14.00 uur kreeg Holten diverse regen-on- pittige regenbui. Holten ving 17.0 mil limeter neerslag op en Espelo 14.0 millimeter Zondagochtend waren er eerst veel stapelwolken en perioden met zon. Later in de middag nam de bewolking geleidelijk meer toe, en verdween de zon, op nadering van een zwak warmtefront dat van west naar oost over ons land trok en in activiteit verloor. Ook viel er af en toe lichte motregen dit leverde in Espelo nog 0.5 millimeter neerslag op. De maximumtemperatuur kwam uit op 19.8'C. Meteo Holten, Freddie Paalman

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1997 | | pagina 1