Holten gaat zonder Enter naar Rijssen Henk Tuller zestig jaar lid SV Holten Holtens Nieuwsblad D66: alle opties liggen nog open Echtpaar Lub-Mendel al vijftig jaar bij elkaar RADERIE T orendiploma voor jeugdige schakers Opbrengst collecte Trotse winnaars vaderdagactie IN DIT nummer Provinciale Staten na een lang en heftig debat: II U ontvangt een fraaie Als ■s=s*=i? abonnee opgeeft. Holtens Nieuwsblad Abonnementsprijsf 77,10/ Losse nummersf 1,65 DONDERDAG 3 JULI 1997 D66-fractievoorzitter Dick van der Torre heeft na het besluit van Provin ciale Staten, niet het idee dat Holten aan Rijssen is overgeleverd. „Er is besloten dat Wierden zelfstandig verder zal gaan, maar over Holten en Rijs sen is niet gestemd," vindt Van der Torre. „Het kan niet zo zijn dat vanwege de blijvende onafhankelijkheid van Wierdem, daar automa tisch uitvloeit dat Holten bij Rijssen komt." Van der Torre geeft aan dat er te weinig draagvlak in Holten is voor een samen gaan van Rijssen bij Holten zonder Enter. De industrie, handelsondernemingen en de bevolking zien dat niet zitten. „Ik ben zeer be nieuwd hoe Gedeputeerde In de maag lever darm week van 15 tot 21 juni heelt een collecte plaatsgevonden van de Maag Lever Darm Stichting. De op brengst in Holten bedraagt Staten de besluiten aan de Tweede Kamer gaan ver woorden. Strikt genomen is Holten en Rijssen namelijk helemaal geen variant." De fractievoorzitter vindt het ongepast dat Provincia le Staten de eigenlijke besLis- sing doorschuift naar Den Haag. „W anneer de Tweede Kamer straks besluit om Wierden toch bij Almelo te voegen, bestaat nog steeds de kans dat daarna een fusie volgt tussen Enter, Holten en Rijssen," zegt Van der Torre. Hij is zeer benieuwd wat er nu gaat gebeuren, maar vol gens hem valt het uiteinde lijke besluit niet voor het jaar 2000. „Het wordt voor de Kamer straks echt een Salomons oordeel," geeft de fractievoorzitter aan. 2.092,20 gulden. Diegene die de collectant heeft gemist, kan een bijdrage storten op giro 2737 ten name van de Maag Lever Darm Stichting in Nieuwegein. De heer J. Lub en mevrouw B. Lub-Mendel hebben on langs hun 50-jarig huwelijk gevierd. Helaas was me vrouw Lub-Mendel zelf ziek op deze dag, zodat het feest twee weken moest worden uitgesteld. „Een kennis was helemaal uit Zuid-Amerika over komen vlie gen", zei meneer Lub. Toch mocht dat de pret niet drukken, want het is altijd gezellig wan neer iemand van ver weer eens op bezoek komt. Meneer Lub is in 1912 geboren in Urk. „Mijn vader was daar hoofdonderwijzer, maar wilde zijn kinderen de gelegenheid ge ven te kunnen studeren. Daar om verhuisden wc naar Zeist." Een groot gezin in die tijd, bracht veel verplichtingen met zich mee. „Ieder kind had zijn eigen taak. Ik moest bijvoor beeld elke dag vijf kilo aardap pelenschillen. Dat is de reden waarom ik dat nu nog zo goed kan," vertelt meneer Lub. De ouders van mevrouw Lub- -Mendcl woonden in Antwer pen. Omdat België tijdens de Eerste Wereldoorlog werd be zet door de Duitsers, vluchtten zij naar het onafhankelijke Ne derland. In Den Haag vond de familie Mcndcl een plaats om te kunnen schuilen voor het oor- logsgeweld. In 1947 kwamen ze elkaar tegen in een restaurant aan de Coolsingel in Rotterdam. Het was buiten hartstikke koud, zodat een kop koffie er wel in ging. Meneer Lub zag haar zit ten en maakte een praatje. „Ach, je weet hoe dat gaat: )e ziet een leuke meid en daar ga je dan op af." „En drie maanden later waren we getrouwd," vult mevrouw Mcndcl haar man aan. Van deze snelle beslissing hebben ze tot nu toe geen spijt gehad. Meneer Lub heeft altijd veel plezier ge had in zijn werk. Daarom bleef hij zelfs veertien jaar na zijn pensionering nog actief in de autobandenbranche. Hiervoor moest hij vaak naar het buiten land reizen. Dit heeft ertoe ge leid dat ze nu in Holten wonen. Mevrouw Lub geeft aan dat ze hier nooit meer weg wil. Oude Begraafplaats De Oude Begraafplaats aan dc Kerkhofsweg wordt volgende week woensdag opgeleverd. Zie meer op pagina 3 Theo de Rooy De Holtense wielerploegleider Theo de Rooy verschijnt zater dag aan de start van de Tour dc France. Lees pagina 5 voor meer info Gezelliger centrum Het centrum van Holten wordt grondig aangepakt. Zie pagina 7 CJV vijftig jaar CJV de Vriendenschaar bestaat dit jaar vijftig jaar. Tijd vooreen groot feest. Lees meer op pagina 9 Dijkerhoeks feest De school- en volksfeesten in Dijkcrhoek zijn weer zeer ge slaagd ondanks dat er af en toe een bui viel. Een terugblik op pagina 11 Niki en Jan: prima prestatie Niki ten Brinke en Jan Ma- nenschijn hebben afgelopen weekend meegedaan aan de één-achtse triatlon in Gronin gen. Daarbij moesten ze 750 meter zwemmen in open wa ter, twintig kilometer fietsen en vijf kilometer lopen. Jan werd zesde in 1.06:12 en komt daarmee na vier wedstrij den in het landelijk Born Sport- scare jeugdcircuit op een vijfde plaats. Niki kwam binnen als 21ste in 1.14:16. Zijn broer Pim deed mee aan de één-zestiende promo-triatlon waarbij het ple zier en de kennismaking met die dric-in-één sport het belangrijk ste is. Maandag werd grootensdeels een verregende dag, 's morgens was er nog wat zon. Later op de morgen kregen we met langdurige buiige neerslag te maken, in de vorm van motregen. Ook was er veel wind die kwam uit het westen en was matig (kracht vier). Om ongeveer 17.00 uur klaarde het even op en later gevolgd door af en toe lichte mo tregen. Een uitgestrekt regengebied lag boven ons land en trok geleidelijk naar het oosten weg. dit had te maken met een lagedrukgebied boven Scandinavië die het weer bepaalde. Over 24 uur viel in Holten 9.2 millimeter neerslag en Espelo 6.5 millimeter. De maximumtemperatuur kwam niet ho ger dan 15.1'C. Dinsdag waren er vooral in de middag veel wolkenvelden en was de zon af en toe te zien. ook bleef het droog op een enkel spatje na. De temperatuur bereikte net 16.0'C. Woensdag was een vrij aardige dag. in de morgen v/as het vrij zonnig alleen was er hoge sluierbewolking die passeerde. In de ochtend en morgen werd het weer bepaald door een zwakke rug van ho- gedruk die naar het oosten tr5k. Later in de middag raakte de lucht geheel bewolkt op nadering van een lage- druk van het westen uit en het bijbe horend frontale systeem bereikte ons in de loop van de middag en voerde vochtige lucht aan. De temperatuur bedroeg 19.1'C Donderdagochtend en -morgen had den we al regen en motregen-buien, ook was het met tussenpozen droog. Later in de middag v/aren er opnieuw regenbuien De zon liet zich af en toe zien. Over het etmaal viel in Holten 7.4 millimeter en Espelo 9.6 millimeter neerslag. Een lagedrukgebied met kerndruk rond 992 Hpa bepaalde het weer en trok over het Kanaal en België en verplaatste zich langzaam oost waarts. Een trog (buienlijn) welke oost-west gericht over het zuiden van het land lag trok noordwaarts. Vrijdag waren er veel stapelwolken en voelde net zwoei aan en waren er perioden met zon. Om ongeveer 15.30 uur kreeg Holten een regen-onweersbui, het v/as een langdurige bui om 16 45 uur werd het droog In Holten viel 7.2 millimeter en Espelo 6.6 millimeter. Even voor acht uur kregen we nog een regen-onweersbui Een zwakke zuid oostelijke stroming zorgde voor dat de aangevoerde lucht vochtig en on stabiel van opbouw was. De maxima werd2l.9'C Zaterdag waren er opnieuw in de mid dag veel stapelwolken en kregen we weer enkele fikse regenbuien met on weer te verwerken, tussen de opkla ringen door scheen de zon De buien lieten in Holten opnieuw 7 2 millime ter achter en Espelo 5.6 millimeter neerslag. Zondagmorgen was er veel hogere bewolking en was de zon pe riodiek aanwezig Na het middaguur nam de bewolking vanuit het zuidoos ten snel toe. dit had te maken met een storing vanuit Frankrijk. Om 13.30 uur kreeg Holten een stevige regen-on weersbui en viel er veel regen en diverse zware ontladingen, daarna werd het droog, om 18 45 uur kregen we nog zo'n bui. De scheiding van warme lucht boven Duitsland en koe le lucht boven ons land zorgde voor diverse onweerscomplexen. Er viel in Holten tijdens de buien 25.4 millime ter neerslag. In Espelo kregen ze er ook goed van langs, daar lieten de buien 42.1 millimeter neerslag achter. De temperatuur werd 23.2'C. Meteo Holten, Freddie Paalman Suzan Kukolja, Gijs Marissink, Vera Piscaer, José Reinaar- dus, Lisette Scholten, Marlot van Zoelen en Bror van Zon zijn onlangs geslaagd voor het Torendiploma, het tweede schaak diploma. De lessen werden gevolgd bij Jan van Calcar die ook de diploma's uitreikte op de Haarschool. De jonge schakers kunnen nog één diploma halen waarna ze volleerd schaker zijn. Foto: Joke Oosicrvcll Thuiszorg Zuidwest Overijssel Zie voor meer informatie 9 °x elders in deze krant! 3 dagen gezellig winkelen in Rijssen donderdag 3 #92 'JIaAPMV vrijdag 4 E zaterdag 5 VRiJDAG EXTRA KOOPAVOND Holtens Nieuwsblad Parker-Jotter ballpoint geïnformeerd ajsu ons een nieuwe daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden Holtens Nieuwsblad. Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede De heer en mevrouw Lub-Mendel zijn al vijftig jaar gelukkig getrouwd. Foio: Peter Bulthuis AUTO SERVICE MARKELO B.V. Honda dealer De leden van Provinciale Staten hebben besloten dat Holten zonder Enter samengaat met Rijssen. Het woord is nu aan de Tweede Kamer hiermee akkoord te gaan. Vorige week vond hierover een lang en heftig debat plaats in het Provinciehuis in Zwolle als onderdeel van de herindelingsplannen van Twente. Man Romp, Harry van Coever- den cn Bram Boode zijn de gelukkige prijswinnaars van de vaderdagactie van de Holtense Handelsvereniging. Zij hadden de meeste formule I coureurs goed ingevuld op de bon die onlangs in het Holtens Nieuws blad stond. De winnaars krijgen binnenkort een kartarrange- ment aangeboden. Tientallen in zendingen heeft de Handelsver eniging mogen ontvangen. „Meer dan we hadden ver wacht", zegt een trotse Frank Dogtcrom die samen met Mar cel Leefcrink dc actie coördi neerde. De deelnemers (onder wie slechts één vrouw) hebben heel actief meegedaan want op de eerste dag waren al veel in zendingen binnen bij de deelne mende garagebedrijven en het Hollens Nieuwsblad. Goor, Dtepenheim, Hengevelde, Markelo Holten en Lochem e.oJ - Markelo - 0547 - 3616 19 Han Romp krijgt de eerste prijs van organisator Frank Dogtcrom. Daarnaast staat nummer twee Harry van Coeverden en nummer drie Bram Boode. Foto: Peter Koehorst Henk Tuller is al zestig jaar lid van de SV Holten. En het is zeker een aansprekende periode geweest die niet ongemerkt voorbij is gegaan. Tuller was actief als speler (linksbinnen), bestuurslid (jarenlang secretaris/penningmeester) en jaren lang was Kolweg 11 de locatie waar de toto/lotto-gelden binnenkwamen en ten bate van de vereniging werden gesteld. Als voetballer speelde Tuller destijds in de beste aanvalsli- nie van HVC Holten, toen uitkomend in de tweede en derde klasse TVB. Dit team had namen als Gerrit Di)kstra (de snelle rechtsbui ten), Herman Fransen (broer van Henny cn ccn ware goalget- ter), |an Kalkstencmen (mid- voor en later keeper), Henk Oolbekldnk (de schoenmaker- i linksbuiten) en tenslotte Henk Tuller, spelend als linksbinnen, iets achter de voorhoede, een zwerver en zwoeger en dus alujd aanspeelbaar en met een dode lijk en trefzeker schot in de benen, In die tijd had mén van een trainer nog nooit gehoord. De spelers waren echt natuurta lenten. Als bestuurslid trad Tuller in Nieuwe expo in bibliotheek In het kader van het |aar van het reizen is er tot en met vrijdag 11 juli een tentoonstelling van boe ken en foldermateriaal met als thema wandelen en fietsen in Overijssel te bezichtigen in dc bibliotheek. De expostitie is tot stand gekomen in samenwer king met de VW Holten. Al vroeg kwamen twee busla dingen vol met bezorgde be woners van dc gemeente Wierden naar het Provincie huis. Met witte hoedjes op zongen ze hun strijdlied. Hiermee wilden ze hun eisen kracht bijzetten. 'Gemeente Wierden blijft gemeente Wierden' stond met een oran je fluorescerende kleur op de hoofddeksels gedrukt. Dc bevolking van Hollen liet het: massaal afweten, zodat bur gemeester D.J. Verhoeven cn wethouders E. Van Schooten cn L. Rensen er helemaal alleen voor stonden. Toch vond het gezelschap dat geen probleem. Verhoeven: „Het leeft wel in Holten, maar meer op verjaar dagspartijtjes en onderlinge dis cussies." Met bestuursleden van andere betrokken gemeenten zaten burgemeester en beide wethou ders met spanning te wachten op het vallende zwaard van Da mocles. In de beginfase van het debat zag het er al niet goed uit voor Holten. De gemeente zelf wilde het liefst een fusie met Rijssen en Enter. Maar fractie voorzitter P. Jansen van het CDA vond dat een onzinnige redenering. rHolten alleen met Rijssen geeft sociale verschillen, maar zijn die er dan niet wan neer Enter erbij gevoegd wordt?," houdt Jansen de leden van de provincie voor. C. Morselt van Groen Links ging met het CDA mee. Zij vond hef onzinnig hiervoor Wierden op te delen. „Wanneer Enter van Wicrdcn wordt afge pakt, komt. de gemeente onder de achttienduizcn inwoners- grens." Hiermee gaf ze aan dat dit een tegengestelde manier van doen is. In plaats van gemeenten groter te maken, zou Wierden dan verkleind worden. Ook dc SGP-fractie ging met deze wind mee. Onder dc bezie lende leiding van G. Morsink, liet deze partij weten dat dit een onbedoelde herindeling kon gaan opleveren. „Wanneer En ter bij Holten en Rijssen komt, kan dal onverwacht tot proble men leiden. Dc Tweede Kamer zou dan achteraf kunnen beslis sen gemeente Wicrdcn alsnog bij Almelo te voegen. Ik wil hiervoor waarschuwen, want daar prikken we zo doorheen!," riep Morsink met een defensie ve stem. Hierop kreeg hij een opmerking van D66, dat zij zich aan de intonatie van het SG P-lid ergerde. Morsink: „Iedereen praat zoals hij gebekt is." Wethouder Van Schooten vond in de pauze het verloop van het debat niet erg verrassend. „Ik krijg wel de indruk dat Holten en Rijssen bij elkaar zullen ko men. Maar een samenvoeging met het Hof van Twente zou ook kunnen. Lees verder op pagina 9 Henk Tuller krijgt van de voorzitter van afdeling voetbal van de SV Holten Jan Aanstoot een speldje opgespeld. Tuller is al zestig jaar lid van de rood-zwarten. Zijn vrouw Gerda werd natuurlijk ook niet vergeten en krijgt een bos bloemen. Foto: Peter Koehorst 1941 aan als penningmeester. Het was in de oorlogsperiode, een moeilijke periode waarin er belangrijker zakc-n aan de orde waren. Later kreeg dc jubilaris het secretariaat van de vereni ging er ook nog bij. Als penning meester was hij erg spaarzaam (kenmerkend voor een goede schatbewaarder) en een goed beheerder van de financien. Tul ler hield van summiere financië le overzichten en had altijd een spaarsaldo achter de hand waar weinigen weet van hadden. Hij was tot op de cent nauwkeurig.- Lees verder op pagina 9

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1997 | | pagina 1