Holten krijgt speel-o-theek Dijkerhoek klaar voor groot feest Nederlands Kampioen Tuitert wil unieke skeelerpiste in Holten Holtens Nieuwsblad. :r Beldman beste scheids van het jaar 1996-1997 Referendum als noodrem Mooie gitaarklanken tijdens koffieconcert U ontvangt een fraaie Parler-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. i BW I I*;- Vooral trekpleister voor jeugd en vele toeristen die Holten aandoen CHIPKNIP Rabobank houdt op CHSPKÜIPDAG, Grootste luchtballon in Dijkerhoek de lucht in olteirs Nieuwsblad DONDERDAG 26 JUNI 1997 Abonnementsprijs f 77,10Losse nummers f 1,65 Holten krijgt een referen dum. Dat heeft de gemeente raad deze week besloten. Vooral D66 was blij dat met uitzondering van het CDA alle partijen hun goedkeuring gaven. Het inidatiefvoorstel van D66 over een referendumverorde ning was er waarschijnlijk nooit gekomen als het geen onderdeel is geweest' van een bestuursove reenkomst tussen Gemeentebe lang Holten, de VVD en D66. Hierin gaf D66 steun aan de vorming van een coalitie tussen GHendcVDD. D66 fractievoorzitter Van der Torrc: „Feit is dat de politiek iets van zijn macht inlevert als een referendum wordt gehanteerd, maar dat is nu juist de bedoeling. Het referendum blijft een nood rem en moet dan ook alleen worden gebruikt als als er een breed gevoel van onvrede is ten aanzien van voorgenomen be slissingen, En dan moet zorg vuldig met de vraagstelling wor den omgesprongen voordat emoties te loop gaan." De democraat vervolgt: „Feit is ook dat de mogelijkhied van een referendum een stok achter de deur vormt, waardoor burger en bestuur zich sterker met elkaar zullen gaan voelen. Voor een beslissing dient een breed draag vlak te zijn." Het CDA was tegen omdat het volgens fractievoorzitter HDul te weinig toegevoegde waarde heeft bij de besluitvorming in Holten. Voor een eventueel referendum moet mimimaal zestig procent van de Holtenaren zijn stem hebben uigebracht over een on derwerp dat de raad heeft aange dragen. De uitslag is bindend als de raad dat vantevoren heeft besloten. Begin juni heeft de werk groep speel-o-theek een en- quete gehouden om erachter te komen of er in de Holtense gemeenschap belangstelling is om speelgoed te lenen bij een speel-o-theek. Van de in totaal 1.230 uitgedeel de formulieren zijn er 187 inge leverd. Hiervan waren er 134 met een positieve en 44 met een negatieve reactie, de overige ne gen twijfelden. Ook kwamen er nog tien mondelinge positieve reacties binnen. In percentages uitgedrukt betekent dit vijftien procent terug ontvangen for mulieren waarvan 11.5 procent positief. Na overleg met andere speel-o- -theken is de werkgroep tot de 'conclusie gekomen dat er mini maal honderd aanmeldingen nodig zijn om een speel-o-theek op te zetten. Deze grens is ruim overschreden. Het blijkt dat er vooral in de leeftijd van 0 tot 7 jaar belangstelling is voor een speel-o-theek. Op de vraag welk speelgoed er geleend zou gaan worden, werden vooral poppen, constructiemateriaal, compu ter- spellen, puzzels en de grotere duurdere dingen genoemd. Ook oppasouders, -oma's en -opa's reageerden enthousiast en denken ook speelgoed te gaan lenen. Al met ai reden genoeg voor de werkgroep om een speel-o-thcek van de grond te krijgen. Dit brengt allemaal veel werk met zich mee met onder meer het aanvragen van subsidies en het zoeken naar een geschikte ruimte. Wanneer er mensen zijn die een ruimte we ten, wil de werkgroep hiervan .graag op de hoogte worden ge steld, dit kan via de administratie van de Boschkamp. De werkgroep Marijke, Hen- riette, Inge, Locs, Cobi, Marjan- ne en Tetjc) dankt allen voor de ingeleverde formulieren en zal er met z'n zevenen de schouders onder zetten voor een góede Feest Canadastraat Het straatfeest in de Canada straat is duidelijk een succes ge- Niet gehinderd door een toch wat lage opkomst brachten Bauke Wijnja en Eva Sabaté hun koffieconcert in De Bosc hkamp. Het programma bestond uit nummers van Antonio Soler, Fernando Sor, Isaac Albéniz, Jacob ter Veldhuis, Philip Houghton, Marios Nobre en Paulo Bellinati. Sommige num mers waren door het gitaarduo aangepast. Toch was, het dat niet meer mensen kennis namen van de kwalitei- Het Stanza gitaarduo, hopelijk zijn er bij een volgend meer luisteraars aanwezig. Foto: joke Oostcrah Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Woonplaats: Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Woonplaats: 1 Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 77,10 AUTO SERVICE MARKELO B.V BP"0*1™ Honda dealer iLspci iatlsi Maandag De voorbereidingen voor de school- en volksfeesten in Dijkerhoek verlopen zeer voorspoedig. Het feest mag wat de organisatie betreft nu al beginnen. Echter, er moet nog geduld worden opge bracht want op 27, 28 en 29 juni is het pas groot feest. De grote feesttent is deze week in no-time opgezet, zoals de voorzitter van de Volksfeest commissie Jan Bronninkrcef het noemt. Ook alle kermisatttac- Roefeldag slaat aan Elk jaar houdt de Stich ting voor Sociaal en Cul tureel Werk een Roefel dag, een dag waarop kin deren achter de schermen bij bedrijven en instellin gen kunnen kijken. Dit jaar is de Roefeldag een groot succes geworden. Zo hadden zich vorig jaar zo'n honderd kinderen op gegeven, nu waren er onge veer 'tweehonderd van de partij. Het was echter een groot probleem om alle kin deren in te delen, omdat er maar een aantal bedrijven was die meedeed. Elk kind heeft echter een plaats ge kregen en kon twee bedrij ven bezoeken, Dc kinderen en de begelei ding waren heel enthousiast over hun bezoekjes aan Brood Banket Lunchroom Ni j kamp, de Enkco BV, Dierenartsenpraktijk Min- nema, de Openbare Biblio theek, Chinees Indisch Res taurant kwok Shing, Café Restaurant Vosman en het Gemeentehuis. ties zijn zo goed als klaar. „We zijn gemiddeld met zo'n den man bezig om alles op te bou wen. En met het opzetten van de tent komen er nog een paar mensen bij. Doordat steeds de zelfde groep de tent opzet is het klusje zo geklaard, je hoeft dc mensen ook niet meer te vragen om te komen helpen, ze komen echt vanzelf." Het feest is een van de hoogte punten van het jaar in Dijker hoek. „Met zo'n feest heb je echt dc binding met het publiek; iedereen komt elkaar tegen. Dat begint al tijden vantevoren. Al met nieuwjaar wordt gevraagd wanneer ze moeten helpen. Ook bij de samenstelling van het pro gramma hebben wij aan de men sen gedacht door een zo breed mogelijk programma te kiezen met voor elk wat wils. Iedereen Ook het parkeren is geen pro bleem want in het weiland tegen het feestterrein is plaats genoeg. De ingang is aan dc Dijkerhoek- seweg. Aan dc optocht doen 27 wagens mee, een stijgende lijn ten opzichte van andere jaren. Vele thema's zullen, weer de re vue passeren. Het programma is'als volgt: Vrijdag 27 juni: 11.00»tot 12,00 uur; jeugdvariéte voor Dijker- hoekse schoolkinderen door 'Harlekino' in zaal 't Bonte Paard. 19.45 'uur: D.A.T.-revue 'Dacdutut'. Na afloop gelegen heid tot dansen. Zaterdag 28 juni: 8.30 uur: Optocht. Opstellen in de weide van dc familie Veneklaas. Er is een publieksprijs beschikbaar en voor de schoolkinderen een ex tra publieksprijs. Uitreiking prij zen na stoelendans school om 10.30 uur in dc tent. 9.00 uur: Vertrek optocht. 10.30 uur: Kleinvee- en rommelmarkt. 11.00 uur: Spelletjes voor de schoolkinderen: Kinderzes kamp-. Kermis, gratis draaimo len en luchtkussen. 14,00 uur: Zeskamp. 20.00 uur: Dieker- hookse feest met medewerking van De Vulcano's en Kasbend- jen. Zondag 29 juni: 11.00 uur: Frühschoppcn met medewerking van de Eschlan- derkapel uit Hcllendoorn. Gast optreden door Micke. 11.50 uur: Bekendmaking 'Tuin van het jaar 1997'. 12.00 uur: Optreden Bokkenwagens, Tevens steile wand klimmen. 14.00 uur: Skel- tcrslep voor de jeugd. Gezellige feestmuziek door 'De Braand- heulties'. 15.30 uur: Muziek uit eigen dorp: Gedreagt oe! Onze plaatselijke voetbal scheidsrechter Dick Bel dman is bij de alom bekende zaterdagclub IJsselmeervo- gels uitgeroepen tot scheids rechter van het seizoen 1996/1997. Daarvoor beoordeelt een vijf mans-jury het hele seizoen alle uit- en thuiswedstrijden van 'de vogels'. Een trotse Beldman zag zijn optreden tijdens de wed strijd Marken-IJ ssclmeervogels met het hoogst aantal punten bekroond zag. (De einduitslag van deze verkiezing werd na afloop van dc competite bekend gemaakt). Het is al dc tweede keer dat Beldman deze prijs in ontvangst mag nemen. Ook in het seizoen '89-'90 behaalde Holtense arbiter de hoogste sco re, toen naar aanleiding van de wedstrijd IJsselmeervogels- Noordwijk. Onlangs werd Beldman in Spa kenburg uitgebreid gehuldigd. Naast een bokaal ontving bij enkele kleinere geschenken. Ook bloemen en het bekende bosje paling ontbraken niet. Ook volgend seizoen (zijn ne gende alweer) zal de Holtense arbiter weer op het hoogste ni veau arbitreren. Dick Beldman is door de IJsselmeervogels uitgeroepen tot scheidsrechter van het jaar. Foio: Pcier Koehorst Boeldag HMV De Boeldag die de supporters verenigingvan de Holtense Mu ziekvereniging heeft gehouden heeft veel mensen getrokken. Zie pagina 3 Jeugdkamp SV Holten De deelnemers aan het jeugd kamp van de SV Holten hebben zich uitstekend vermaakt. Lees voor meer info pagina 5 Bierkratten stapelen Tijdens dc school- en volksfees ten in Loo-Bathmcn is het we reldrecord bierkratten stapelen gebroken. Een foto van Moric van der Meer op pagina 5 elders in het Holtens Nieuwsblad Holten 28 juni a.s. een speciale van 10.00 uur tot 15.00 uur. De Nederlands kampioen skeeleren bij de junioren Mark Tuitert, wil zo snel mo gelijk een skeelerpiste in Holten. Volgens hem is het voor de Nederlandse wed strijdrijders anders niet mo gelijk de buitenlandse deel nemers bij te benen. In ons land is namelijk geen enkele skeelerpiste te vinden. Dit in tegenstelling tot andere lan den. De '17-jarige Holtenaar won zaterdag 14 juni het Nederlands Kampioenschap in het Drentse Zuidwolde. Ondanks de heftige regenbuien kon hij .zijn tegenstanders voorblijven. Zijn grootste rivalen Herman Boeve en Jeroen Dunnewind, liet hij achter zich, „Ik zag dat Jeroen moe was, maar hij kan goed versnellen" vertelt Mark enthousiast. Toch haakte Dunnewind op de helft van dc wedstrijd af. Met Herman Boeve kwam het lot een eindsprint. „Hij bleef maar wachten tot dat ik een gat zou gaan slaan. Bij de finish kreeg ik genoeg grip van een droog stukje wegdek, waardoor ik kracht kon zetten om de wedstrijd te winnen" aldus de Holtenaar. De grootste luchtballon ter wereld zoals die vorig jaar de lucht is ingegaan. Foio archief Holtens Nieuwsblad De grootste luchtballon ter wereld gaat vrijdag 4 juli de lucht in aan de Oude Sta tionsweg 7 in Dijkerhoek bij de familie Markvoort ('De Bonke'). Er gaan tussen de twintig en 24 mensen mee. Het aantal passagiers ligt aan het totale gewicht van de ballon- va,arders en de temperatuur van de ballon die niet hoger dan Iedereen is van harte' welkom bij het opstijgen. Ook zijn er nog enkele plaatsen vrij om mee te> gaan. Voor meer informatie en/of aanmeldingen kan men bellen met de familie Markvoort, tele foon 36 18 69. Lees alles over de Vooral door de regen was net valpartijen. Mark ging tijdens de (Lees verder op een lastige wedstrijd met veel race bijna een keer onderuit, paginaJ) De voorbereidingen voor de school- en volksfeesten in Dijkerhoek verlopen zeer voorspoe dig. Iedereen helpt een handje mee. Foto: Peter Koehorst Triatleten Tijdens het Nederlands Kam pioenschap triadon hebben en kele Floltense deelnemers uit stekend gepresteerd. Een verslag op pagina 9 Autosport Vier Holtense vrienden zijn al jaren gek op races en doen mee aan verschiLlende autoraces. Lees meer op pagina 11 V akantieweek Omdat er nog maar enkele plaatsen vrij zijn, wil de stich ting voor sociaal en cultureel werk graag nog eens wijzen op de Holtense kindervakan tieweek die in de week van maandag 30 juni tot en met donderdag 3 juli wordt ge houden voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. jakte a bedroeg 19.0'C. Ook dinsdag wisselden zon en stapel wolken elkaar af. Er stond een matige noordoosten tot noorden wind (kracht vier), de temperatuur kwam niet verder danl8.2'C, Een hogedrukgebied ten oos ten van het Verenigd Koningkrijkbepaal- de het weer in onze omgeving. Een noor delijke stroming voerde koele lucht aan. De minimumtemperatuur was gedaald naar 6.0'C in Holten en Espelo 5.0'C, en was het in de nacht van dinsdag op woensdag toch wel fris te noemen voor half juni (normaal 10.0'C). Woensdag waren er veel stapelwol ken en liet de zon zich minder vaak zien. Een rug van hogedruk ten wes ten van ons land bepaalde het weer. Met een zwakke noord tot noordwes telijke stroming werd vochtige lucht aangevoerd. Donderdag was een aar dige dag ondanks dat er sluierbwol- king en later in de middag ook enkele wolkenvelden overdreven. De zuid tot zuidoosten wind was matig (kracht vier). Een occlusie boven Engeland trok langzaam noordoostwaarts. Daar vooruit werd met een zuid tot zuid oostelijke stroming vrij droge lucht aangevoerd, want de relatieve lucht vochtigheid werd 30 procent. De maximumtemperatuur werd 21.7'C, Vrijdagochtend vroeg hadden we re gen. later op de morgen klaarde het op. In de ochtend trok langzaam een regenzone over ons land naar het noordoosten weg De regenzone liet in Holten 2.4 millimeter neerslag ach ter en Espelo 2 1 millimeter. In de middag waren er geregeld stapelwol ken en waren er perioden met zon. Het zag er soms wel dreigend uit. Met. een matige zuidwestelijke stroming werd vochtige en onstabiele lucht aange voerd. Op zaterdag de langste dag, vroeg in de ochtend en vroeg in de morgen had Holten regenbuien. Om 10.21 uur begon de zomer van 1997. dan heeft de aarde een zodanige stand bereikt ten opzichte van de zon, dat die dan loodrecht boven de noor derkeerkring staat, en de zon bijna 17 uur boven de horizon staat. Ook zat het weer mee met de boeldag van HMV want het bleef droog, daar zag het 's ochtens niet zo naar uit met die regenbuien. Verder overdag wis selden zon en stapelwolken elkaar af. Na de klok van vieren kreeg Holten een regenbui die gepaard ging met een enkele onweersklap. De buien lie ten over het etmaal totaal in Holten 9.2 millimeter en Espelo 4 5 millime ter achter. Een lagedrukgebied boven het midden van Engeland bepaalde het weer, en trok langzaam naar het oostnoordoosten. Ook zondag wissel den stapelwolken en zon elkaar af, na 18,00 uur kreeg Holten een regenbui dit leverde 1.6 millimeter op en Espelo slechts 0.2 millimeter neerslag. Onder leiding van zo'n 25 vrij willigers beleven de kinderen een spannend verhaal. Hoewel het thema meestal uiterst ge heim is, is bekend geworden dat de kinderen het dit jaar moeten opnemen tegen een stelletje maffia-achtige personen. Toch zal, zoals altijd, het plezier en de humor voorop staan bij de Hol tense kindervakantieweek. De deelname bedraagt dertig gulden per kind voor de vier dagen en opgave kan geschieden bij de stichting voor sociaal en cultureel werk in het dorpshuis in Holten, telefoon 36 27 55.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1997 | | pagina 1