Twingo-project politie slaat aan bij publiek Holtens Nieuwsblad Freek Groteboer 25 jaar bij de gemeente Sfa; 'Markt draagt bij aan sfeer in de dorpskern' Volgende week vaderdagactie Mii Schakers verliezen strijd om Tox Cup CJV houdt bazar en sponsorloop Kinderfeest bij scouting U ontvangt een fraaie BON {o, tens Nieuwsblad DONDERDAG De Holtense Handelsvereni ging houdt volgende week een spektaculairc vaderdags actie. De uitslag van de for- mule-1 race die in Canada op zondag 17 juni wordt gehou den kan op een bon die vol gende week in Holtens Nieuwsblad staat worden in gevuld. Drie prijswinnaars maken dan kans op een Kart-arangemcnt, inclusief diner. Bij 22 adverten ties staan alle coureurs vermeldt die meedoen aan de formule 1 race. In de bon kunt u de naam van de adverteerder die overeen komt met de coureur invullen wie volgens u als eerste zes over de eindstreep komen. Tot en met zaterdag 14 juni kan de bon worden ingeleverd bij merkdealers Dries Willems, Bal- tus, Marrisink en Rouwcnhorst. Ook kunt u de bon inleveren bij het Holtens Nieuwsblad. Vol gende weck veel meer nieuws over deze actie. De Holtense schaalcvereni- i ging heeft afgelopen maan dagavond het seizoen op tra ditionele wijze afgesloten met een vriendschappelijke thuiswedstrijd tegen de Gel derse buren uit Lochem. De Tox Cup bleef in Lochem na een 11,5-6,5 nederlaag van de Holtenaren. Teamleider Jaap Middclink sprak zelfs van een I beschamende nederlag. Hij was alleen tevreden over de Holte- naren die wisten te winnen (Gerrit Luggenhorst, Joep Mid dclink, Dinant van Beek, Bertus van Beek, Teun Scheurwater en jeugd spelen Jorn de Lange). Ook over de andere jeugdleden was hij redcli|k tevreden waarbij een remise genoteerd werd voor Rob Gervclink Nijhuis. Rick Romp moest helaas na een ver woede strijd zijn koning omleg gen, terwijl Alrik Baltus een beetje uit de toon viel met een vlotte nederlaag. In het nieuwe clubhuis St. Joris- borgh aan deLiezenwegin Hol ten waar de scoutinggroepen St. Joris en de Waardenborgh afgc- open zomer hun intrek hebben genomen vindt op 7 juni een grote speldag plaats. Deze speldag is bedoeld voor jon ge scoutinglcdcn tussen 6 en 11 jaar en is een terugkerend evenement voor de scoutinggroepen uit de t e- gio. Op deze dag doorlopen de kin deren in groepen 26 groot opge zette gezelschapsspelen, waaron der ganzebord, Chinees erger je niet, dammen en jumbodomio. Al le spelen hebben een letter van het alfabet zodat het rouleren van elke groep gemakkelijk wordt gemaakt. De verwachting is dat ruim drie- Geslaagd Onze plaatsgenote Christa Picf- fers is aan de Rijksuniversiteit Groningen afgestudderd als drs. Beleid cn Bestuur in Internatio nale Orga Holtens Nieuwsblad Parker-Jotter ballpoint geïnformeerd. daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Abonnementsprijs f 77,10 Losse nummers f 1,65 Freek Groteboer vierde samen met zijn collega's onlangs zijn 25-jarig dienstjubileum bij de gemeente Holten. Ondanks zijn textielopleiding en werkzaamhaden bij Nijverdal Ten Kate cn ter Horst Holten kwam hij na het doen van een beroepskeuze- test, die uitwees dat hij het moest zoeken in de tuinscctor, op 15 mei 1972 in dienst bij de gemeente. Een leergierig en actief meeden kend medewerker bleek al gauw. Na met succes zijn studie voor Ho venier te hebben gedaan volgden nog een studie tuintcchnicus en houdt hij nog steeds zijn kennis op peil. Als eerste medewerker plant soenen en beheerder begraafplaat sen had Groteboer ook een stem in de renovatie van de oude begraaf plaats. Als dank voor zijn grote in zet bood burgemeester D.|. Ver hoeven hem het bekende Mak- kummer bord en een fotoreporta ge, gemaakt door een lid van de fo toclub Profoto aan. Brandweer commandant Heller prees Grote boer over zijn betrokkenheid bij het werk en de collega's. Namens de collega's bood ook deze een ca deau aan. Groteboer zelf blikte nog even te rug op het verleden en de tijdens zijn werkperiode ontstane veran deringen binnen de plantsoenen dienst waarbij veel van het hand werk machinaal is geworden en Freek Groteboer werd in het zonnetje gezet vanwege zijn 25-jarige dienstverband bij de gemeente. Foio: joke Oosterveld ook het Vespa karretje werd gemo- derniseerdd. Over de sterke inkrimping van Ge meentewerken en het minder wor den van het onderhoudswerk, een deel is overgenomen door de firma Haverslag, was hij lichtelijk teleur gesteld. Toch bedankte hij ieder een voor de aanwezigheid op zijn receptie. s tm - Behalve over de interne verhuizing die deze week is begon nen, is de Holtense politie ook tevreden over het Twingo- project. Uit een evaluatierapport over dit project blijkt dat volgens teamchef Jan Heerdink „de doelstelling volledig is uitgekomen. Sommige scores halen zelfs de honderd pro cent", aldus Heerdink. Ook het publiek is tevreden over het project. In volle concentratie proberen de schakers elkaar te ver slaan. honderd kinderen van allerlei Scoutinggroepen op deze speldag af zullen komen. Toeschouwers zijn van harte welkom van 10.00 tot 15.15 uur op het weiland dat grenst aan de St. Jonsborgh. Winnaars van moederdagactie De Moederdag-puzzel die en kele weken geleden door de Holtense Handelsvereni ging in het Holtens Nieuws blad is gehouden heeft de volgende winnaars opgele verd: Mevrouw A. Reijlink-Voskamp, Jcurlinksweg 6 Holten; me vrouw P. Kolkman-Koopman, Kozakkenstraat 64 Holten, me vrouw G.W. Meilink, Waarden- borchstraat 26 Holten en me vrouw J.A, in 't Veld, Timmcr- mansweg 13 Nieuw Heetcn. Alle winnaars krijgen binnen kort bericht over de prijs. Het Twingo-project is eind 1995 opgezet in de gemeen- Holten en Bathmen. Het voornaamste kenmerk is dat de agenten overdag alleen in de politieauto (een Twingo of Fiësta) zitten als een soort rijdend kantoor. Bij het bu reau is een praatpaal ge plaatst die direct in verbin ding staat met de agent. Een van de belangrijkste punten die uit het onderzoek naar voren komt, is dat de aanrijtijden sterk zijn verminderd. Vóór het Twingo-project kwam dertig procent van de agenten binnen een kwartier ter plaatste, nu is dat gestegen naar zestig procent. Uit het onderzoek blijkt dat de Twingo door veel agenten niet geschikt wordt geacht voor solo-surveillances. Vooral de kleine afmetingen en het geringe motorvermogen worden vaak genoemd als klacht. Voordelen zijn meer zelfstandigheid, mo gelijkheid tot meer 'blauw' op straat, meer effiniency en meer contact met het publick. Door de werkwijze binnen het 'Twin go-project' is ruimte binnen het dienstrooster onstaan: waar voorheen één duo-surveillance optrad is nu sprake van drie solo-surveillances. Indien het team Holten/Bath- men wordt vergeleken met het team Wijhe/Olst, die nog op de traditionele wijze werkt, blijkt dat de 'nieuwe wijze van wer ken' ruim tweeduizend uur meer oplevert. Deze ruimte kan naast de minimale politiezorg, één medewerker per dorpskern die tijdens kantoortijden tevens de noodhulp 'meeneemt', direct worden aangewend voor pro jectgerichte activiteiten. Ten opzichte van solo's (mede werkers met ervaring in het re gelmatig surveilleren in solo- diensten) kijken duo's (mede werkers met ervaring in het re gelmatig surveilleren in duo- diensten, die zich denken te gedragen als zij zelf alleen op pad zouden moeten gaan) scep tisch naar solo-surveillance. Dit geldt vooral bij het maken van de inschatting of men als solo de zaak nog wel in de hand zou hebben als er geen assistentie aanwezig is. Ook besluiten duo's iets minder gauw om actie te ondernemen en blijven duo's wat langer wachten op de aangevraagde as sistentie, als zij zelf solo zouden surveilleren. De kans op geweld wordt door motoragenten en duo's hoger ingeschat dan door de solo's. Onbekendheid of geen ervaring van de duo's met solo-surveillance zullen hier een rol spelen. Er is geen verschil in het aantal solo's en het aantal duo's bij het aanvragen van assistentie. Wel vragen motorrijders minder vaak assistentie aan dan de ove rige medewerkers. Motivatie, zelfstandigheid cn professionaliteit wordt zowel door de solo's als de duo's ten Lees verderop pagina 9 Kersvers marktmeester Henk Rechterschot (links) en zijn voorganger Ab Poliste. Foio Nieuwe marktmeester Henk Rechterschot: Een gezellige markt die bij draagt aan de sfeer in de kern. In die zin jammer als hij zou verplaatsen naar de Kalfs- termansweide. Dat is de overtui ging van Henk Rechterschot (32) die, ofschoon al enkele weken actief, begin deze maand Albert Poliste officieel is opgevolgd als marktmeester. Henk, werkzaam voor de bui tendienstgemeentewerken, was voordien vervanger van Poliste. Die functie is overgenomen door collega Dinant Koopman. „Ms je de markt weghaalt van de Smidsbclt, wordt een stuk sfeer weggetrokken uit de kern van Holten. Ondanks de herinrich tingsplannen van de weide zit de markt daar als het ware anoniem. Is minder in beeld, minder in de loop", aldus Rechterschot, die nu tevens lid is van de marktcom- Hoewel de taak van de markt meester onveranderd blijft, legt Rechterschot uit dat hij minder tijd op de markt doorbrengt dan zijn voorganger. „Als de markt opent loop ik er in elk geval een uur rond, maar daarna ga ik gewoon aan het werk. Mocht er iets zijn, dan kunnen ze me via degemeentewerf met behulp van ccn scmafoom bereiken en ben ik in een wip op de Smidsbelt. Aan het eind van de middag ben ik daar sowieso. Stroom afsluiten, standen op meten, noem maar op." De taak van de marktmeester houdt niet op bij het innen' van marktgeldcn. Nieuwelingen krij gen een plek toegewezen cn natuurlijk is er het toezien op orde en rust. Poliste daarover: „Het gaat daarbij voornamelijk om het weren van fietsen. Ondanks de verbodsborden, gebeurt dat nogal eens. Slechts af en toe is de jeugd daar erg hardleers in en dreig je met politie. Soms geef je een seintje aan de hermandad dat ze de markt in de surveillance moeten opnemen, iets dat de laatste rijd toch steeds vaker Agenten zorgen zelf voor de verhuizing van de nodige Spullen in het politiebureau. Foto: Peter Koehorst CJV de Vriendenschaar houdt op zaterdag 7 juni een sponsorloop en een bazar. Het evenement begint om 10.00 uur en de deuren van de bazar gaan om 11.00 uur open. De dag eindigt om 16.00 uur met de prijsuitreiking van de dan inmiddels verkochte loten. Op de bazar is van alles te zien en te koop. De hele dag staat in het teken voor het aankomend 50-jarig jubileum van dc CJV van 18 tot en met 21 september. Bij mooi weer wordt het evene ment gehouden rondom ge bouw Irene gehouden, bij slechts weer gaan ze naar bin nen. Ook wordt een rommelmarkt gehouden. Iedereen die nog oude spullen heeft en niet weet wat er mee te doen, wordt vrien delijk verzocht de spullen te brengen naar Hermien klein Teeselink, Zweerssteeg 2 of te bellen met telefoonnummer 36 49 76. De Hollandse Nieuwe is er weer. En daar mag u gerust een beetje happy van worden. Want niets is lekkerder op een feestje of gewoon tussendoor, dan zo'n hartig Hollands hapje bij uitstek. Nieuwe haring. Zeg maar: Happy Haring. Happy Haring, de Hollandse nieuwe o Qr haring, per stuk éL.&D 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten.Ofl HOLTEN DORPSSTRAAT 17, RAALTE MOLENHOF 20, Aanbieding Is geldig t/m zaterdag 7 juni a s. gebeurt." Noemenswaardige problemen doen zich volgens Poliste, die bijna vier jaar lang de scepter zwaaide over de markt, njet voor. „Er heerst altijd een goede sfeer. Ja, de een is anders dan de ander, maar veruit de meeste marktlieden komen hier al jaren. Echt ouwe getrouwen. Vroeger was er ook veel meer wisseling in de bezetting dan tegenwoordig, dat zegt genoeg." De Holtense warenmarkt geldt als gesaneerde markt, dat wil zeggen dat er van de aanwezige branches slechts één kraam aanwezig is. Uitzondering zijn de kaas- en groentenboer (twee kramen). Mocht de markt over enige tijd verhuizen naar de Kalfstermanswcide met meer ruimte, dan blijft dat uitgangspunt overeind. Uitbreiding met meer branches zou dan wel mogelijk zijn. Volgens Poliste wordt de Holtense markt over het algemeen goed bezocht. Weersomstandigheden spelen wel een rol en ook de verplaatsing van de koopavond naar vrijdag heeft zijn sporen nagelaten. „Er komt sindsdien minder publiek. Misschien is de vrijdagmiddag daarom niet zo gunstig meer", aldus Poliste. „Vergeet bovendien niet dat er op maandagochtend markt is in Rijssen. Ook populair bij nogal wat Holtenarcn. 't. Heeft zeker invloed." Instuif Hockeyclub De sportmiddag van de Hockeyclub heeft voor veel kinderen veel plezier .ie pagina 3 Schoolkring Dijkerhoek De Buurtvereniging Schoolkring Dijkerhoek bestaat vijftig jaar. Zie meer op pagina 5 Gerda Schuitert Honderden handballers genoten met volle teugen van het Gerda Schuitert Toernooi. Lees meer op pagina 7 Holterbergrit Aan de Holterbergrit doen dit jaar zo'n zeventig aanspanningen mee. Lees pagina/ Battumse Revue In de tent van Normaal in Espelo treedt de Battumse Revue op. Zie pagina 9 Zwemwedstijd Twenhaarsveld ZPC Twenhaarsveld houdt op zaterdag 7 juni voor het eerst sinds jaren wcr een ei gen wedstrijd op het recrea tieve zwembad Twenhaars veld in Holten. De aanvang van de wedstrijd is om 16.00 uur. Deelgenomen wordt door dc volgende verenigingen: Proteus uit Twello, BZ&PC uit Borculo, Bcrkelduikcrs uit Laren/Lo- chem en natuurlijk Twenhaars veld. Het betreft de laatste wedstrijd uit een onderlinge vierkamp. Na afloop van dc wedstrijd worden de bekers aan de winnaars uitge reikt. Belangstellenden zijn ui teraard van harte welkom om de wedstrijd te aanschouwen en de kinderen van ZPC Twenhaars- feld aan te moedigen. Maandagmorgen waren er veel wolkenvelden waar af en toe de zon doorheen scheen. In de middag losten de wolkenvelden wat op en scheen de zon wat langer, dit was maar tijdelijk want later werd het geheel bewolkt. De maximumtempe ratuur werd 17.7'C, meer zat er niet in. Hieruit moeten we concluderen dat we steeds weer met een noordelijke stroming te maken hebben die koppig i?. dit is al vanaf 21 maart toen de lente begon aan de gang, en dit kan nog wel eens tot de langste dag op 21 juni duren Zo hoeven we zolang dit duurt geen al te hoge temperaturen te verwachten. Dinsdag overdag waren er veel wol kenvelden, pas in de namiddag kregen we enkele opklaringen en liet de zon zich even zien, en daar moesten we het mee doen. Een lagedrukgebied boven het noordoosten van Duitsland trok naar het zuidoosten. Rond dit laag werd bij ons vande Noordzeeafkomstige koele, en vrij vochtige lucht aangevoerd, waarin veel wolkenvelden voorkwamen. Ook stond er een matige noordwesten wind (kracht vier). Met een maximumtemperatuur van 12.8'C was het een sombere en kille dag. Ook woensdag hadden we weer veel wolkenvelden, maar omdat dc 'wind uit het noorden kwam werd er iets drogere lucht aangevoerd en waren er meer opklaringen en was de zon vaker te zien. Tegen de avond klaarde het flink op en kon de zon langdurig schijnen. De maximumtemperatuur werd 16.5'C. Donderdag morgen hadden we eerst nog veel wolkenvelden. In de middag was het lichtbewolkt en vrij zonnig. Een hogedrukgebied (kerndruk 1030 hpa) ten westen van ons land lag vrijwel stationair, en zorgde bij ons voor vrij zonnig weer. De maximumtemperatuur werd 17.8'C. Vrijdagochtend waren er nog wolkenvelden maar die losten spoedig op, verder was het overdag zonnig. Het eerder genoemde hogedrukgebied zorgde voor zonnig weer want het lag vrijwel stil boven de Noordzee. Doordat de wind uit het noordoosten kwam werd er droge lucht aangevoerd, de relatieve luchtvochtigheid was dan ook laag namelijk 27 procent en de maximum temperatuur 20.2'C. Zaterdag overdag was het wat minder zonnig, omdat er hogere sluierbewolking voorkwam. Ook was er een duidelijke 'halo' om de zon te zien (een kring om de zon) zodat de zon af en toe wazig scheen. De wind kwam uit het oosten en was matig (kracht vier), door dat er zo veel wind stond kwam de maximumtemperatuur niet verder dan 18.6'C. Zondag overdag voelde het schraal aan door de stevige wind en zon, wel dreven er wolkenvelden over. Er stond een matige tot vrijkrachtige wind (kracht vier a vijf) uit het noordoosten. Heel verrassend kregen we om 18.30 uur een regenbui die vanuit Duitsland ons land passeerde er viel maar 0.2 millimeter neerslag. Maximumtemperatuur werd 20.5'C. In deavond kregen ook nogenkele regenbuien, dit leverde weining op. Meteo Holten, Freddie Paalman HONDA dealer voor -Goor, Diepenheim, Hengevelde, Markelo Hollen en Lochem e.o.f leg2-Markelo - 0547 - 36 16 19

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1997 | | pagina 1