H rote instuif ockeyclub JLM 1 Holten krijgt wellicht eerste speel-o-theek ZONDAG Al WINDEIS antrum HAPPY DAYS Sportdag voor basisscholen Holtens Nieuwsblad, Paar J ansen-Aanstoot vijftig jaar bij elkaar k Gemeenteraad: 3,5 ton voor Bosschool Honderd handbalteams bij Gerda Schuitert Toernooi Drukke bloemenmarkt 4' Mn U ontvangt een fraaie BON uhlclktutip Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 29 MEI 1997 Abonnementsprijs f 77,10 Losse nummers f 1,65 De jaarlijkse sportdag voor de Holtense basisscholen wordt op vrijdag 30 mei gehouden op sportpark Meermans kamp. Ruim350 leerlingen uit de groepen vijf tot en met acht van alle basisscholen zullen meedoen aan vier verschillen de onderdelen. In groepen wordt er slagbal, lijn- bal en een recreatieve acht-kamp gespeeld. Een individuele pres tatie wordt verlangd bij een di ploma-gedeelte. Daarvoor moe ten vijf nummers worden afge werkt: zestig meter sprint, ver springen, hoogspringen, bal- werpen en een hindernisbaan. De dag begint om 8.45 uur en wordt om 14.00 uur afgesloten met een estafette over acht keer zestig meter. Per school nemen hier vier jongens en vier meisjes uit de groepen vij f tot en met ach t aan deel. De organisatie is in handen van de scholensportcommissie. De Bloemenmarkt in Holten heeft weer veel belangstellenden getrokken zoals hier bij de fleurige kraam van Oxalis. Vooral mooie weer was daar debet aan. Foto: Joke Oostcrvcid ie jeugdcommissie Hockeyclub Holten houdt op taterdag 31 mei in samenwer king met de trainers een grote Instuif van 13.00 tot 16.00 uur. Het gaat om een spelletjes middag voor jongens en tneisjes van 7 tot en met 14 )nder deskundige leiding van le trainers, bijgestaan door de mdste jeugdleden, worden al- crlei spelletjes cn wedstrijdvor- ncn gedaan waarmee leuke prij- zi|n te winnen, lij binnenkomst ontvangt ie- lerecn een wcdstrijdtormulier im de persoonlijke score bij tc louden. Bovendien zullen on- Icr de nieuwe leden een aantal lockcysticks worden verloot. de Op het wedstrijdformulie rans specialist ruim 20 jaar HONDA dealer voor Goor, Diepenheim, Hengevelde, Markelo Holten en Lochem e.o.l Markelo- 0547-361619 Holtens Nieuwsblad Parker-Jotter ballpoint Als abonnee ben, u g[jg|||g0 0P9eeft. daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede „Ik zag in de kerk een heel mooi meisje met een prachtige hoed. En van het een komt het ander." Gerrit Jansen (75) kan uren vertellen over zijn grote liefde Johanna Aanstoot (73). Vandaag zijn ze exact vijftig jaar getrouwd, nog steeds net zo gelukkig als vroeger. „Na zeven jaar verkeringzijn we op 29 mei 1947 getrouwd", zegt mevrouw Jansen-Aanstoot. De karaktereigenschappen van het bruidspaar lijken op het eerste gezicht niet echt op elkaar. Zo geeft de heer Jansen eerlijk toe dat hij 'van nature een vel ventje is'. „En mijn vrouw is heel rustig. Dat past perfect bij elkaar." Het paar heeft altijd op de boerderij gewerkt. De heer Jansen is daar nog steeds druk mee, net zoals in dc prachtige tuin. Wat tegenwoordig ook niet zo veel voorkomt is dat zoon Jan met schoondochter Gcrda nog steeds naast het jublilcrcnde echtpaar woont. „De familieband is heel goed. Zo eten we altijd samen", zegt mevrouw Jansen-Aanstoot. Het echtp Jansen-Aanstoot is al jftig jaar gelukkig getrouwd Laura (Ij) Het paar heeft twee kinderen: Jan Marco (24), Robert(22),L en Gerda en vier kleinkinderen: cn Sanne (10). Ouders kunnen vanaf volgende week enquêteformulier invullen Als er genoeg animo blijkt te zijn, krijgt Holten een voor het eerst een speel-o-theek; een soort bibliotheek waar speelgoed te huur is. Aanstaande maandag krijgen alle leerlingen van de lagere scholen in Holten een enquêteformulier mee naar huis die door hun ouders is in te vullen. tevens een aantal consumptie- bonnen voor onder meer een broodje worst cn iets te drinken. Diegene die is verhinderd op 31 mei kan altijd geheel vrijblijvend aan vier trainingen meedoen. Nieuwe leden krijgen met in gang van het nieuwe seizoen een aantal extra trainingen om snel mee tc kunnc.n doen op het niveau van hun teamgenoten. Voor inlichtingen kan men bel len met Rob van Zoelcn, tele foon 36 26 35 of met Pieter ten Veen, telefoon 0547 - 36 17 62. Ook vrienden, vriendinnetje en ouders zijn op 31 mei van harte welkom. Het hockeyveld is aan de Molenbeiterweg achter de flat De Molenbelt. Mochten genoeg er mee in stemmen, dan gaat een spe ciale werkgroep aan de slag met de voorbereidingen voor een speel-o-theek. „We hadden al langer het idee om met een speel-o-theek tc beginnen", zegt Marijke Dijker man van dc werkgroep. In Lo chem gaan ze na dc zomerva kantie van start met een speel-o- -theek. Onlangs hebben ze voor geïnteresseerden een informa tieavond gehouden. Daar bleek ook een andere groep Holtena ren te zijn die dezelfde ideeën als wij hadden. En zo zijn we samen gaan werken. We zijn nu een groepen enthousiaste mensen." „We hebben samenwerking ge zocht met het Sociaal Cultureel Werk", vult Cobi van Velzen aan. „En die waren direct heel enthousiast. Maar we moeten als de plannen doorgaan nog wel op zoek naar geschikte ruimte. Een ruimte zo groot als een klaslo kaal zou mooi zijn." De specl-o-theek is bedoeld voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Het speelgoed dat wordt aangeboden is vaak in de winkel vrij duur zoals .Lego, Fisher Pri ce, fietsjes maar ook echte glij baantjes. Om dat aan tc schaffen is echter wel geld nodig. „We denken dat we met eigen acties, steun uit het bedrijfsleven en subsidie rond kunnen komen", aldus Van Velzen. Maar voorlo pig is het eerst afwachten op dc uitslag van enquete voordat ver dere plannen kunnen worden ontvouwd. Ouders die (nog) geen kinderen hebben op school of peuter speelzaal cn wel belangstelling hebben voor een specl-o-theck kunnen bellen met de Stichting Sociaal Cultrueel Werk, telefoon 36 27 55. De werkgroep die de eerste speel-o-theek in Holten op wil zetten. V.l.n.r. Marjanne Arfman, Cobi van Velzen, Henriëtte Schots, Tetje Nijhuis, Loes Harmsel en Marijke Dijkman. Op dc fotO ontbreekt Inge Hiddink. Foto: Peter Koehorst Dc Bosschool in Espelo wordt voor 350 duizend gul den verbouwd. Dat is de uit komst van de gemeenteraad die afgelopen maandag is ge houden. Alleen het CDA stemde tegen het voorstel. Niet alleen de school wordt op geknapt, ook wordt de depen dance vervangen ook de karak teristieke directeurswoning wordt aangepakt. Vooral voor Gemeentebelang Holten was de aanname van het voorstel een grote winst, jaren lang hebben ze gestreefd naar behoud van de school. „Ik ben bijzonder blij dat wc de kinde ren een eigen schoolgebouw kunnen geven", aldus fractie voorzitter Soepncl. De aannemers die dit plan mo gen uitvoeren zijn Paalman en Tempelman uit Holten die voor 177 duizend gulden het bouw kundig werk mogen opknappen cn De Groot uit Vroomshoop die voor 151 duizend gulden een nieuwe dependance zal leveren. Het CDA keerde zich tegen de verbouwing van de Bosschool omdat het liever had gezien dat er een nota was gemaakt over onderwijs in het buitengebied en dan naar aanleiding van deze nota een beslissing zou worden genomen. D66 bij monde van D. van der Torre stemde voor, wel met eni ge aarzeling. „Er is een dreiging dat dc Bosschool in de toekomst gesloten moet worden want je weet nooit wat het ministerie in dc toekomst zal doen al denk ik dat het met het aantal leerlingen wel goed zit." WD'cr Kevelam heeft weinig vraagtekens bij de verbouwing. „Als je de Bosschool wilt be houden, moet je de accomodatie aanpassen aan de wettelijke ei sen, zo simpel is dat", aldus Kevelam. De 51e editie van het grootste jeugdhandbaltoernooi, het Gerda Schuitert Toernooi, wordt dit jaar gehouden op de velden van de SV Holten. Dit toernooi, dat ter afsluiting van het handbalseizoen geldt, wordt dit jaar gehouden door de handbalafdeling van de SV Hol ten is samenwerking met de Werkgroep Jeugd van dc afde ling IJssclstreek van het Ni lV. De toewijzing van dc toer- nooiorganisatie is geschied in verband met het 20-jarig be staan van de afdeling handbal in oktober van dit jaar. De oor sprong van dit toernooi ligt bij mevrouw Gerda Schuitert - voor een ieder tante Gerda - oud bestuurslid van het regionale be- Dijkerhoek speciale aanbiedingen ZONDAG 1 juni I gezellige terrassen WINKELS OPEN muzikale omlijsting door VAN 1100 Apollo's DixieLandBand [tot 17ooUUR HèT WINKELWARENHUIS VAN TWENTE! VRIJDAG KOOPAVOND, GRATIS PARKEREN. Schoolkring Dijkerhoek houdt op zaterdag 7 juni een jubileum viering in verband met het 50-ja- rig bestaan. Het feest wordt ge houden in het Bonte Paard van 14.30 tot 16.30 uur. AVO houdt collecte De nationale Collecte AVO Integratie Gehandicapten wordt in de week van 2 tot en met 7 juni gehouden. De AVO helpt mensen met een handicap en streeft naar gelij ke behandeling en gelijke kansen voor gehandicapten. „Gehandicapte mensen hebben weliswaar dezelfde rechten als niet-gehandicapten, maar ze on dervinden op veel fronten onbe grip cn worden achtergesteld", aldus de AVO. „Ook wordt te weinig rekening gehouden met deze anderhalf miljoen landge noten." die in dc opzet van dit de verbondenheid van dc verschillende handbalvereni gingen en hun jeugd vorm wilde geven. Hoe goed dit idee was, blijkt wel uit het feit dat het toernooi nu zijn 51e editie be leeft. In het verleden heeft de SV Holten dit toernooi reeds twee keer eerder gehouden (bij het vijf- en het tienjarig bestaan). Naast teams uit de eigen afde ling komen dit jaar ook vereni gingen uit Twente en Brabant. Ruim honderd teams nemen op deze twee dagen aan dc wedstrij den deel. Op sportpark Meer manskamp worden daarvoor maar liefst zestien velden uitge- De wedstrijden voor dc jongste jeugd (E,D cn C) worden vanaf 10.00 uur op zaterdag gespeeld. Op zondag spelen de B en A Bij Middelkamp swingen de prijzen de pan uit! Profiteer optimaal tijdens dit prijzenfestival van donderdag 29 mei t/m zondag 1 juni in hèt modewarenhuis in Goor. Businesskostuums. zuwèryvol, marine, antraciet, double breasted en enkelrij 3 knoopssluitmg. zijsplitten. eventueel met gilet. Normaai 599.9 Nu 449,- 2 stuks 799,- Yvonne Vlogtman Holtense Yvonne Vlogtman heeft sinds kort een eigen kart- team waar ze aan landelijke wedstrijden meedoet. Lees meer op pagina 3 Anneke Beekman Het gastouderbureau moet het doen zonder Anneke Beekman die afscheid heeft genomen. Zie pagina 3 Amazing Het koor Amazing is onlangs teruggekomen van een trip uit Canda en de Verenigde Staten. Lees pagina 7 Meester Knijff Het Meester Knijff Toernooi was zoals verwacht een groot succes. Zie meer op pagina 9 Laatste kavels Dijkerhoek weg De laatste twee kavels dit jaar in Dijkerhoek zijn vergeven. Vol gend jaar worden dc twee laatste aan dc Hakkertswcg verkocht. De kavels zijn speciaal voor mensen die maatschappelijk en sociaal verbonden zijn aan Dij kerhoek. Extra geld voor bieb De bibliotheek in Holten krijgt drieduizend gulden extra subsidie van de gemeente. De gemeente heeft een contract met de bieb waarin staat dat als er extra kosten van buitenaf komen, dit wordt aangevuld. Het gaat deze om de invoering van een leenrecht waarbij auteurs extra worden betaald. De bibliotheek zelf draagt ook drieduizend gulden bij. Marktmeester De heer Rechterschot, mede werker in de buitendienst, wordt de nieuwe marktmeester in Hol ten. Hij gaat per 1 juni de functie overnemen van de heer Poliste. jeugd. Ook dan is de aanvang 10.00 uur. De beide wedstrijden duren tot 16.00 uur. De inzet van vele leden van dc afdeling handbal van SV Holten en dc afdelingswerkgroep jeugd, maar ook de supportersvereni ging en verschillende sponsoren zullen ervoor zorgen dat het toernooi weer een sportieve en gezellige afsluiting vormt van het handbalseizoen. Het programma is als volgt: Za terdag 31 mei: Holten El aan vang eerste wedstrijd 10.00 uur, Holten Cl aanvang eerste wed strijd 10.26 uur, Holten C2 aan vang eerste wedstrijd 10.26 uur. Zondag 1 juni: Holten Meisjes B aanvang eerste wedstrijd 10.26 uur. Holten Meisjes A aanvang eerste wedstrijd 10.26 uur. Holten Jongens B aanvang eerste wedstrijd 10.26 uur. Alle spelers dienen dertig minu ten voor aanvang aanwezig te zijn. m OW? - 27 60 60 Maandag Tweede Pinksterdag was een aardige dag, overdag hadden we perioden met zon en dreven er geregeld stapelwolken over, ook bleef het droog wat ideaal was voor allerlei buitenactiviteiten die werden gehouden. De wind kwam uit zuid tot het zuidwesten en was matig. De maximumtemperatuur werd 22.7'C. Dinsdag overdag waren er veel stapelwolken en perioden met zon, later IndemiddagdreefereenbuilangsHolten en trok richting de Holterberg. Er viel slechts een paar regendruppels uit en was er onweer op afstand. Espelo kreeg er wel een staartje van mee wat neerslag betreft vandaar dat daar meer neerslag viel. Rond de klok van 17.30 uur kregen we een regenbui die wel neerslag achterliet namelijk 3 5 millimeter in Holten en Espelo 5.2 millimeter neerslag. Om 19.15 werd het weer droog. Rond een lagedrukgebied boven Cornwall werd boven onze omgeving vochtige, onstabiele lucht aangevoerd met daarin diverse actieve buienlijnen. Woensdagmorgen hadden we af en toe lichte regen en in de middag tijdens opklaringen af en toe zon. Tegen de avond waser weer flinke regen De totale neerslag was voor Holten 6.0 millimeter en Espelo 7.8 millimeter. De maxi mumtemperatuur werd 17.4'C. Donder dagmorgen en -middag hadden we af en toe motregen, tegen de avond krepen we enkele opklaringen en liet de zon zich nog even zien Een noordelijke stroming voerde lichte, onstabiele en koude lucht aan. De maximumtemperatuur kwam niet hoger dan 1? 2'C De neerslag hoeveelheden waren in Holten en Espelo hetzelfde; namelijk0.9 millimeter. Vrijdagochtend was het eerst onbewolkt met volop zon. later overdag dreven er geregeld stapelwolken over vanuit het noorden en hadden we perioden metzon. De wind kwam uit noord tot het noordwesten en was matig (kracht drie). De maximumtemperatuur kwam uit op 15.2'C. Zaterdagochtend was het fris met een minimumtemperatuur van 3.0'C in de weerhut, en aan de grond 11'C. In Espelo was het minimum 1.9'C, en daar kwam wel grondvorst voor, namelijk -1.0'C. Overdag dreven er veel stapelwolken over en scheen de zon tussen de opklaringen door. Ook washetgoed weer voor de Holtense bloemenmarkten bleef het droog, wel was het fris als de zon schuil ging achter de bewolking. Een hogedrukgebied net ten zuidoosten van Schotland verplaatste zich langzaam oostwaarts. Een matige noordoostelijke stroming voerde vrij koele lucht aan. Zondag overdag dreef er veel slui- erbewolking over die af en toe de zon afschermde, verder was het vrij zonnig. Tegen het einde van de middag kwamen er enkele wolkenvelden overdrijven. Dit hogedrukgebied met de kern boven de westelijke Noordzee. De r temperatuurwerd 18.2'C. Meteo Holten. Freddie Paalman

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1997 | | pagina 1