4Wie wat anders wil krijgt gouden tijden5 Holtens Nieuwsblad Schure-dauwtraptocht trekt veel deelnemers Mé- HABITO '97 Traditie bloemenmarkt wordt weer voortgezet Holterbergtoer succes KINDER SANDALEN de LosserHof U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe Splo Boys: leuke dag voor slechtzienden HABI Gezinsbeurs op 28, 29, 30 en 31 mei 1997 Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 15 MEI 1997 De jarenlange traditie van de bloemenmarkt vindt dit jaar plaats op 24 mei op het Smidsbelt. De Holtense Handelsvereni ging zorgt wederom voor de organisatie. Nu het voorjaar goed op gang is gekomen, zorgen de plaatselijke bloemisten en tuincentra voor de nodige sfeer voor de tuin door de prcstentatie van vele voor jaarsbloemen en aanver- De deelname wordt ver zorgd door tuincentra Ten Dam en Mulder en door bloemisten Marjo, Oxalis, City Fleur. Ook diverse an dere bedrijven zullen zich prestenteren zoals dieren- speciaalzaal Zantink, Nova- lux van de Maat, Steunen berg schoenen, Broekhuis Dijkerhuis, vishandel Rei- naardus en banketbakker Ni)kamp. Ook is er een stand van de Hartstichting en voor de kleinen is er een draaimolen. De Holterbergtoer heeft onlangs maar liefst 125 deelnemers meer getrokken dan in 1995. Ruim achthonderd fietsers stapten op voor de honderd, 150 of tweehonderd kilometer. De meesten kozen toch voor de honderd. Op een enkele valpartij deden zich geen ongelukken voor. Foto: Rinus Vrijdag TCLNCNCrRG Uioric üt <sc4aettete Larenseweg 23 Hollen - lel 36 15 51 De LosserHof bedankt zijn sponsors Zie elders in deze krant Haarschool wint handbalstrijd In sporhal 't Mossink werd onlangs de finaleronde van het handbaltoernooi van de Holtense basisscholen ge speeld. Het team van de Re genboog plaatste zich voor de finale door Dijkerhoek met 1-0 te verslaan. De Haar school was te sterk voor de Holterenk (4-2). In een volle en bruisende sporthal nam het Regenboogteam in de finale een 1-0 voorsprong door een doelpunt van Jojicn Bannink. Door twee doelpunten van Lisette Scholten en een van Jennifer Jansen wist de Haarschool toch de zege naar zich toe te trekken. De fair-play-cup werd gewon nen door het team van Dijkcrlo (combinatieteam van Dijker- hoek en de Bosschool uit Espc- lo.) De eindstand: 1 Haarschool, 2 Regenboog, 3 Holterenk, 4 Dijkerhoek, 5 Haarschool 2, 6 Dijkerlo, 7 Regenboog 2, 8 Holterenk 2. uu< BImhI 18 mei programma yj vanaf 19.30 KT1FW 19 mei programma van 12.00-22.00 uur Holtens Nieuwsblad geïnformeerd. daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Geef dat ook eens aan een ander doorI Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Woonpla Abonnementsprijs f 77,10/ Losse nummers f 1,65 De traditionele dauwtrapfiet- stocht van jongerencafé De Schure trok op Hemelvaarts dag 118 deelnemers. Het wa ren voornamelijk gezinnen die op de fiets stapten. „Gezien de weersvoorspelling en ook de regenachtige dagen ervoor zeker niet slecht. Het aantal verschilde zelfs niet eens veel met een jaar geleden en toen was het prachtig weer. Wc zijn er dan ook dik tevreden mee", aldus Johan Schuppcrt van De Schure. De deelnemers hadden keus uit twee routes: een van zestig en een van veertig kilometer. De mcesten kozen voor de kortere afstand, die hen onder meer richting Markelo/ Stokkum voerde. Degenen die twinitig kilometer trappen werden ter hoogte van Enter en de Bor- keld geconfronteerd met een ex tra lus in de route. Hoewel de wind pittig was, liet de zon zich vooral in de och tenduren nadrukkelijk zien en toonde iedereen zich bij terug komst in de Beusebcrg uiterst positief over organisauc en rou- De route voerde de dauwtrappers onder Stokkum. Mevrouw Bergsma-van Raaphorst wordt nieuwe schoolleider Holterenk Per 1 augustus zal mevrouw Bergsma-van Raaphorst de functie van schoolleidster aan de Holterenk school in Holten vervullen. Zij werd gekozen uit maar liefst 23 sollicitanten. Ze is de eerste vrouw die deze functie vervult, maar is uitgekozen door haar uitstekende kwaliteiten. In deze functie krijgt ze voor-al te maken de onderwijs in houdelijke aspecten, en dat is juist datgene wat haar enorm boeit. Zij is jaren lang intern begeleidster geweest op de Almelose basisschool de Tandem. In die jaren is het 'onderwijs op maat' opgeko men, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillen de niveaus van de kinderen. Via het 'leerling volg systeem' was ze nauw betrokken bij de problemen die kinderen kunnen ondervinden bij het leren, als ook bij de vooruitgang die ze boeken. „Het onderwijs is hier door veel leuker geworden. Kin deren verschillen, toch zijn er mogelijkheden om ze binnen een school op hun eigen niveau te begeleiden." Als intern begeleidster volgde ze vele cursussen. Twee mensen hebben haar bijzonder enthou siast gemaakt, te weten Mart Haitjema van het OAC en Leo Huisman, directeur van het spe ciaal onderwijs. Om ook de pro blemen van hoogbegaafde kin deren te begrijpen, volgde ze een postacademische studie in Nijmegen. Daarnaast volgde ze een aantal congressen over dyslexie. „Er zijn remmingen waar je heel veel aan kunt doen," zegt een en thousiaste Bergsma, die in au gustus haar studie in Utrecht 'schooloplciders nieuwe stijl' zal afronden. Deze studie is gefi nancierd door de gemeente Al melo, die vrouwen wil klaarsto men voor management functies. Ze is blij dat ze één van de gelukkigen was die door de psy chologische test kwam, want zegt ze: „door deze opleiding heb ik veel meer achtergrond." Ze zal in haar nieuwe functie ook veel te maken krijgen met de personeelskant. 'Hoe kunnen leerkrachten de kinderen het beste begeleiden?' Een fragment van een lezing van professor Stevens is haar altijd bijgebleven: 'Wie wat an ders wil krijgt nu gouden tijden.' Volgens Bergsma gaat het er met alleen om dat je kennis in kinderen stopt, maar gaat het ook om het feit hoe kinderen zelf aan kennis kunnen komen. Volgens haar is het goed om bij de instroom naar groep drie al onderscheid te maken. „Sommi ge kinderen kunnen al een beetje lezen en andere niet. Het is be langrijk om ons bewust te zijn van de verschillen, zodat ieder een kan meekomen, en niemand zich verveelt." Door kleuters te observeren is al te achterhalen waar zich eventu ele hiaten in de veronderstelde kennis bevinden. „Je kunt een heleboel problemen voor zijn." Ze verheugt zich erg op haar nieuwe baan. „Het boeiendst vind ik de onderwijs inhoudelij ke kant. De begeleiding van de leerkrachten zal ook een belang rijke taak zijn. Het lukt niet om alles van de één op de andere dag te veranderen, maar dat moet ook niet vind ik." Avond NBvP De NBvP afdeling Holten houdt op donderdag 22 mei haar laatste afdelingsavond van dit seizoen. Zoals gebrui kelijk wordt deze avond ver zorgd door eigen leden; deze keer de dames van de wijk de Haar. Ook worden er werkstukken ge toond die zijn gemaakt door dames van de handwerkgroep en van de diverse cursussen die- het afgelopen seizoen zijn ge houden. Op 14 mei was er een fietstocht en op 11 juni gaan ze een dagje op reis onder meer naar Amsterdam waar ze het paleis op de Dam bezichtigen. Hierna beginnen de vakanties tot de eerste avond op 15 sep tember waar met een actueel onderwerp wordt begonnen. Op 30 april kon men op het Smidsbelt de leeftijd raden van het voltallige bestuur, het goede antwoord was 411 jaar wat pre cies goed werd geraden door Mevrouw JBoode. Vanaf 1 augustus is het mevrouw Bergsma-vs zal zwaaien. Raaphorst die de scepter over de Holterenk PINKSTERZATERDAG 17 MEI AANV. 16.00 UUR O.N.K. MOTOCROSS SOLO HARFSEN BALLONVAART HELI-VLUCHTEN ZITTRIBUNES LIVEMUZIEK KAPSALON DRAAIMOLEN LUCHTKUSSEN TERREIN OPEN VANAF 12.00 UUR 'Verhoeven-team' naar 'tVletgoor Het voetbalteam waarin burgemeester D.J. Ver hoeven 'vroeger' speelde komt zaterdag 17 mei naar 't vlétgoor om tegen een mix-team van Blauw Wit te spelen. Een groot aantal spelers van Swift '64 brengen de pinkster dagen in Holten door. F.cn wedstrijd was dus snel geregeld. Swift '64 5 zal om 14.00 uur aftrappen tegen een door Gerrit Bronsvoort samengesteld team. Dit team bestaat voor het over grote deel uit 35-plussers uit de Blauw Wit elftallen. Het bleek nog een behoorlijke klus, omdat ook nogal wat Blauw-Witters de Pinkster dagen elders doorbrengen. Enkele jaren geleden speel de Swift 5 al eens tegen het: toenmalige zesde van Blauw \X'it. De gasren waren toen veel te sterk. Gerrit Brons- voort heeft een wat sterker team op de been gebracht zodat er van een echte wed strijd sprake kan zijn. De Splo Boys, tien kamera-den uit Espelo, houden óén keer in de drie maanden op een woens dagavond tijdens de woensdag avondclub een activiteit zoals het bezoeken van bedrijven, een kaartavond of een biljartavond. En een keer in het jaar doen we iets voor het goede doel. „Zo hadden niddag c Nieuw besluit Scheperspad Het college neemt een nieuw besluit over het Scheperspad. Nadat de rechter heeft besloten dat het pad moet worden ge opend, wordt bekeken of de gemeente in hoger zal gaan (die kans is volgens Verhoeven klein), of alsnog openstelling kan worden afgedwongen bij de aanwonenden of dat het pad van de openbare wegenlegger wordt afgehaald. middagje verzorgt via het Rode Kruis, een dag helpen met de aan leg van het fietspad in Flspelo, en een week een kameraard geholpen in Frankrijk met de inrichting van een stal", aldus Johan Meilink van de boys.Dit jaar gaan ze een dag houden voor blinden en slecht zienden op de derde zaterdag van september (20 septemeber). Mei link: „Het programma van de dag staat nog niet vast, het ligt aan de wensen van de mensen zelf. I I et al les zijn zoals een tandentocht, boerderij bezoeken of kanovaart zijn. Kortom alles is mogelijk." Aanmelden kan bij Johan Meilink, Kozakkenstraat 3 in Holten, tele foon 36 53 65 Zwemclinic De beroemde zwemster Mild red Muis verzorgde een clinic voor de triathlondcclnemcrs. Zie pagina 3 Concours Maar liefst 440 deelnemers wa ren actief op het concours van de Bergruitertjes. Lees meer op pagina 5 Russisch koor Het Russische koor Alcxand- rovsky komt binnenkort naar Holten. Zie meer op pagina 7 Zorgen over plek rotonde J.C. Roele aan de Schutters- weg heeft in een brief aan het college van B en W van Hol ten zijn zorgen geuit over de plaats waar de rotonde in de Rijssenseweg komt te liggen. Vooral het remmen en op trekken bij de rotonde zal vol gens Roele de nodige ge luidsoverlast met zich mee brengen. Roele vindt dat de rotonde dich ter bij het zwembad kan worden aangelegd (en daarmee verder van zijn woning). Om de ge luidsoverlast tegen te gaan zou volgens hem ook een wal kun nen worden geplaatst van één of anderhalve meter hoog. Volgens burgemeester D.J. Ver hoeven is de plaats waar de rotonde komt te liggen door deskunidgen bekeken. Daaruit is gebleken dat er geen geluidso verlast ontstaat die de wet over treedt. Op maandag i Bevrijdingsdag hadden we 's morgens en 's mid dags met regenbuien te maken waarvan sommigen vergezeld gingen metonweer. Tegen deavond klaarde het open liet de zon zich af en toe zon zien. Een langgerekt lage drukgebied van Midden-Engeland naar Zuid-Zweden lag vrijwel stil, en zorgde voor een zuidwestelijke stroming, die onstabiele lucht aanvoerdde waarin buien tot ontwikkeling kwamen en gepaard gingen met onweer. In Holten leverde de buien 10.5 millimeter neerslag af, en Espelo 8.0 millimeter. De maximum werd 16.4'C. Op Bevrijdingsdag 5 mei 1995 was het heel wat warmer namelijk 26.7'C in Holten. Dinsdag vroeg in de ochtend nog enkele regenbuien, later in de morgen begon het te regenen en 's middags bleef het ook regenen en was het dus een regendag. Ook draai de de wind weer naar het noorden, en werd er met een stevige noordelijke stroming koude lucht aangevoerd, zo dat de temperatuur overdag daalde naar 4.8'C (normaal is 15.0'C) en was de maximumtemperatuur 's ochtends al bereikt van 9.9'C. Het eerder ge noemde lagedrukgebied lag aan het begin van de dag over het noordwes ten en westen en trok naar het noor den van Duitsland. Tegen de avond klaarde het op en was de zon nog even te zien. In Holten viel over het etmaal 14,0 millimeter en Espelo 18.8 milli meterneerslag. Woensdag overdag hadden enkele re genbuien waarvan er een bui verge zeld ging met natte sneeuw; en dat voor de maand mei. Tussen de opkla ringen door scheen de zon. De wind kwam uit het zuidwesten en was ma tig. De ochtend van Hemelvaartsdag begon voor de dauwtrappers fris en onbewolkt en met volop zon. Overdag hadden we veel bewolking en later in de middag enkele lichte regenbuitjes, tegen de avond vielen er opnieuw regenbuien van betekenis, dit leverde in Holten 1.7 millimeter neerslag op en Espelo 2.3 millimeter neerslag. Ook kwam de maximumtemperatuur niet hoger dan 11.3'C. Vrijdag overdag hadden we veel be wolking en een paar regenbuitjes, maar het leverde geen meetbare neerslag op. Ook scheen de zon af en toe. Zaterdag overdag dreef er er veel stapelbewolking over en vielen er en kele regenbuitjes. Rond een lagedruk gebied boven Ierland werd met een vrijkrachtige zuidzuidwesten wind on stabiele lucht aangevoerd waarin zich buien ontwikkelden, tussen de opkla ringen door scheen de zon. De maxi- mumtemperatuurwerd 16.7'C. Zondagochtend stond er een wazige zon, later raakte het geheel bewolkt, in de middag viel er een enkele regen bui, ook liet de zon zich later in de middag nog af en toe zon. Er viel 0.7 millimeter neerslag en de maximum- temperatuurwerd 17.0'C. Meteo Holten, Freddie Paalman Ajdriaan Faulen MEMORIAL eV' de Locatie Enterstraat Hoek Kasteellaan Vereniging voor Handei-Ambacht-Bedrijf-Industrie 31 IV! E I 1 5 O O uur Hengelo ■;}>cr:iuisl Hi

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1997 | | pagina 1