Meerderheid gemeenteraad staat achter aanleg rotonde Holtens Nieuwsblad Hockey Club Holten gaat zelf aan de slag Wie wordt verkoper van het jaar 1997 Hans Wissink bij Jan des Bouvrie in dit nuwMer Expositie van Texelse Reinie Dijkshoorn-Lap Geslaagde viering voor gereformeerde vrouwen WEP I U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint 25. 59. Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 1 MEI Van 29 april tot en met 19 juni is in de hal van het gemeente huis een expositie ingericht van hoefnagelfiguren. Reinie Dijkshoorn-Lap uit Ooster end uit Texel tekent hiervoor. Reinie Dijkshoorn: „De oor sprong van mijn werk is ont staan uit de fascinatie voor let ters en woorden. Dit fenomeen 'de taal' speelt een belangrijke rol in beelden en tekeningen. Het ontdekken van de mogelijk heid een eigen gebruik van deze taal te vinden gaf mij een enor me stimulans om dit in visuele „Goed kijkend naar de wereld om me heen roepen deze allerlei associaties bij mij op en brach ten vergeten ervaringen in her innering. Mijn beelden bezitten deze ervaringen, die verwijzen dan ook naar de eerste bewust wording van het verschijnsel taal, namelijk de lagere school periode. Het zijn niet zozeer de werkelijke betekenis van de woorden en letters die me aan spreken, maar de voorstelling die het oproept". „Lit silikonenmattcn worden de letters gesneden in de stijl van het toen aangeleerde schrift, om ze daarna tussen gespannen lij nen op de grond opnieuw te ontdekken als een reële con frontatie. Zo ook is het woord 'bed' te vinden, geheel gevormd van stof eh zo gehangen dat het voorwerp 'bed' letterlijk aanwe zig is? Dit doet denken aan de ezelsbruggetjes die gebruikt werden om de ingewikkelde symbolen, letters genoemd, te kunnen onthouden". „Ik laat mijn taal zien met be hulp van herkenbare voorwer pen en materialen. In zowel te keningen als beelden waarin al tijd weer woorden èn letters te vinden zullen zijn. De opletten de kijker zal tussen de regels door de 'taai-wereld' van mij kunnen lezen". Het was een zeer feestelijke viering van het 50-jarig bestaan van de gereformeerde vrouwen vereniging Overijssel in de Kandelaar te Holten. Ongeveer zeshonderd dames uit de provincie genoten van spreker ds. P. Boomsma uit Apeldoorn met als thema 'Vertrouwen wij de Regenboog'. Het Cultureel Intermezzo van Gerda Havertong en de Podiumoptocht van groepen uit onder meer Enter, Ommen, Dalfsen, Hasseld en 'Flevoland, die het uitzicht op morgen uitbeelden sloeg ook aan. Presedente mevrouw Dondorp was dan ook zeer ver heugd over dit alles. 175 Werkstukken waren ingestuurd en het was een pracht, om deze tentoonstelling te bekijken. Mevrouw Nijboer-Bccncn uit Ommen kreeg de Publieksprijs voor een bezoek aan het Paleis Het Loo en honderd gulden. Foto: J. Wiggcrs-Aanstooi Aririqan Ta uien MEMORIAL 31 MEI 1 5O O uur §Sp..ó. dB» i Hengelo (ÖM> O §g®®®8® RShml. TOT Als lezer van het Holtens Nieuwsblad geïnformeerd. daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Gebruik deze bon het opgeven van een nieuwe abonnee Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Woonplaats Abonnementsprijsf77,10/Losse nummers f 1,65 Wie afgelopen zaterdag langs het clubhuis en de hockeyvel den wandelde zal zich ver baasd afgevraagd hebben wat er aan de hand was. Naast de sportieve activitei ten van de jeugdleden waren ongeveer twintig leden van het jongens A- en het vetera nen A-team met schep en houweel aan het werk. Geen alledaagse bezigheid voor deze leden. Wat was het geval? Om de schade aan het veld door konijnen te beperken moest het veld konijnenvrij worden ge maakt. Om de kosten tot een minimum tc beperken werd be sloten om deze klus zelf uit te voeren. Dit betekende dat het hek aan de zijde van de Molen- beltflat en langs de spoorlijn (totale lengte ongeveer 225 me ter) aan de onderzijde van gaas werd voorzien dat circa twintig centimeter in de grond werd gegraven. Een zwaar karwei zoals al gauw bleek. Gelukkig kon het werk binnen de tijd geklaard worden, zodat de traditionele wedstrijd tussen jeugd en veteranen aan sluitend gespeeld kon worden. Helaas bleek al snel dat de 'stra tegie' van de veteranen, om de jonge heren eerst af te matten door de bovenstaande activiteit, niet wérkte. Bi) de rust keken de routiniers al tegen een 3-0 ach terstand aan. Ondanks alle goe de bedoelingen van de oude gar de boude de jeugd de voor sprong uit tot 6-0 tot Pieter ten Veen tegen kon scoren: 6-1. De eindstand werd tenslotte 8-1 in het voordcel van jongens A. Een teken dat de jeugd ook de Jong en oud helpen mee bij het ingraven konijntjes. toekomst heeft bij HCH. Aan voerder Frans ten Veen nam trots de wisselbcker in ont- D66 en PvdA stemmen tegen Met het oog op de aanleg van een rotonde in de Rijssenseweg als veilige oversteek vanuit het dorp naar het zwembad, stemde de meerderheid van de gemeenteraad maandagavond in met een voorbereidingsbesluit voor gedeeltelijke herzie ning van het bestemmingsplan buitengebied. Nodig voor de aanleg, waarmee zo'n zeven ton is gemoeid. Alleen D66 en PvdA stemden tegen. gekozen lokatie blijkt in strijd met het bestemmingsplan bui tengebied, daar de rotonde niet gerealiseerd kan worden binnen de bestemming verkeersdoe- lcinden en aan weerskanten van de weg gedeeltelijk op grond ligt met de bestemming agrarisch gebied van landschappelijke waarde. Desondanks is er vol gens het onderzoek geen plano logisch bezwaar voor aanleg. De betreffende stukken grond moeten worden aangekocht. Al met al is het duidelijk dat het oorspronkelijk voornemen van B en W, namelijk het realiseren van een veilige oversteek naar het zwembad vóór het nieuwe zwemseizocn, geen realiteit wordt... Jan Metsemakers (PvdA) constateerde dat de plek waar de rotonde wordt aangelegd (tussen Dikkcsteensweg en Broensweg) gekoppeld is aan het toekomstige Zilverzand- tracé. „Maar die aanleg is middels een raadsbesluit ge koppeld aan de haalbaarheid van de zuidelijke rondweg en daar is de PvdA nog altijd sterk tegen. Alvorens te be slissen, willen we de uitkomst van dat onderzoek afwach ten. Als de aanleg van de zuidtangent en daarmee het Zilverzandtracé onmogelijk blijkt, moeten we ons bera den op de wijze waarop we gaan investeren in de veilig heid van fietsers en voetgan gers in ons dorp." Dick van der Torre (D66) wees op het aspect sluipvcrkeer, vol gens burgemeester D.J. Verhoe ven een 'bijkomend argument' om de rotonde te realiseren. D66 hield onlangs op de Landu- werweg een verkeerstelling in het spitsuur en telde 52 motor voertuigen. „Niet veel dus, waardoor aanleg om die reden evenmin nodig is", vond Van der Torre, die bovendien meen de dat de aanpak van verkeers maatregelen in verkeerde volg orde geschiedt en dat het voor nemen slecht onderbouwd is. Gemeentebelang en VVD acht ten het voorstel evenwel een logisch gevolg van voorgaande raadsbesluiten en schaarden zich derhalve moeiteloos achter het college. Zo ook het CDA, dat bij monde van Ab Stcgeman de zaak voorzichtig relativeerde door aan tc geven dat een voor bereidingsbesluit nog kan wor den ingetrokken. Geen planologische bezwaren, enkel verkeerstechnische be zwaren in het kader van het verkeersstructuurplan, consta teerde burgemeester Verhoe ven. „Het gaat hier echter alleen om de oversteekfunctie, het remmen van de snelheid op de Rijssenseweg en parallelweg en het verminderen van sluipvcr keer op Landuwerwcg en paral lelweg. Duidelijk niet om het Zilverzandtracé", zo betoogde hij. Verhoeven benadrukte de ver betering (circa 95 procent) van de veiligheid bij aanleg van een rotonde met fietsstroken, een verkeersmaatregel die boven dien geadviseerd werd door des kundigen als de politic en ver keerskundig bureau BVA. Wat betreft de snelheden op de Rijs senseweg verwees hij naar een op 10 april gehouden snelheids controle, waarbij in twee uur tijd 32 bekeuringen werden uitge deeld. De hoogste gemeten snelheid bedroeg 122 kilometer per uur. „Het hadden er zelfs meer kunnen zijn, maar men kon 't werk niet aan..." Aanleg van de rotonde op de Amazing Het koor Amazing heeftmet een mooi optreden vooreen volle Bosschool gezorgd. Zie pagina 3 Dierenwereld Bos Dierenwereld heeft een grondige facelift ondergaan. Lees meer op pagina 5 Lubberding Wielrenner Henk Lubberding maakt de deel nemers aan de triathlon kennis met zijn sport. Lees pagina 7 Woningen in Lukensveld n gaas tegen de Foio: Joke Oosicrvelt vangst en verzekerde dat zijn team deze trofee volgend jaar met veel inzet zal verdedigen. Er worden door de gemeente Holten weer woningen uitge geven voor Lukensveld. Het gaat om vijftien huizen: ze ven aaneengeschakeld aan het Erve Teeselink en drie keer twee onder één kap aan de Vicarie. De aangeschakelde woningen zijn sociale koopwoningen met een subsidie van vijfduizend gulden in de prijsklasse tussen de 140 en hondcrdvijftigdui- zend gulden. Het inkomen van de nieuwe bewoners mag daar voor niet hoger dan 55 duizend gulden zijn. De prijs van de twee- onder één kaphuizen zal rond de 245 duizend gaan liggen. Inschrijving voor deze wonin gen kan nog niet omdat eerst een bouwplan moet worden ontwikkeld. De bouw zal tegen najaar kunnen beginnen. De uitvoering zal niet door een Holtense aannemer maar door Holtkamp uit Bornerbrock wor den uitgevoerd. „Er hebben zich zeven aannemers inge schreven", zegt verantwoorde lijk wethouder Rensen. „De bes te kwalitiet/prijsverhouding is er uitgerold." Bloemenactie Mannenkoor Evenals vorig jaar zal het Holtens Mannenkoor ook dit jaar weer een bloemenactie houden. Dit gebeurt op dins dag 6 en woensdag 7 mei. Het koor hoopt met deze actie heel Holten in de bloemetjes te kunnen zetten en in ruil daar voor in november te tracteren op het najaarsconcert. Iedereen zal begrijpen dat er voor deelna me aan een Mannenkoor veel kosten zijn verbonden. Vandaar ook deze actie 'Kleurrijk aanbe volen!'. De kanshebbers voor de titel verkoper of verkoopster van het jaar gebroedelijk bijeen in Hotel Hoog Holten. Foto: Peter Koehorst Kanshebbers bijeen in sfeervol Hotel Hoog Holten Het fotografencollectief De IJsselgroep, waarvan ook Holtenaar Hans Wissink deel uitmaakt, heeft de eervolle uitnodiging ontvangen om in mei te exposeren bij Jan des Bouvrie in Het Arsenaal in Naarden-Vesting. De exposi tie wordt gelijktijdig gehou den met het tweejaarlijkse in ternationale fotofestival van Naarden. De IJsselgroep is momenteel bijzonder succesvol. Enkele we ken geleden won de groep met een serie van tien foto's de II- ford Award waarmee de groep werd uitgeroepen tot beste foto groep van Nederland van 1997. Bovendien won één van de le den van de groep de prijs voor de mooiste individuele toto. De expositie in Naarden-Ves ting duurt van 9 mei tot en met 1 juni en is alle dagen (behalve zondag) gèopend van 9.00 tot 18.00 uur (zaterdag en tweede pinksterdag tot 17.00 uur). Marina in 't Hof, Renske Wind, Jolanda Withaar, Jan Bos, Gerard van Bussel en Henk Lammers zijn genomi neerd voor d.c verkiezing van verkoper/verkoopster van het jaar in het kader van de Week van de Winkel. In de sfeervolle ambiance van hotel Hoog Holten op de Holter- berg troffen de kanshebbers op de gewilde titel elkaar. Volgende week wordt in uw Holtens Nieuwsblad de uitslag bekend gemaakt. En dat de Week van de Winkel leeft bij 1 LIQUIDATIEPARTIJ" 5000 m2 merktapijt Coupons, ook volle rollen, in veel kleuren, kamerbreed (met foutjes) per str.mtr. vanaf Hoogpolig tapijt Diverse kleuren, per str. mtr. vanaf Iedere werkdag geopend. Donderdag koopavond tot 20 00 uur. VEILINGBEDRIJF HOLBEIN B.V. Jutestraat 31 (Industrieterrein de Mors), Rijssen. Tel. 0548-51 36 48. Maak kans op voorstelling Een theaterarrangement met een diner en voorstel ling in het Almelose Tliea- tcrhotel. Dat kan de geluk kige winnen na het invullen van de mocdcrdagslagzin van de Holtense Handels vereniging. Bij de adverten ties in uw Holtens Nieuws blad kunt u letters opzoe ken, die het begin van een slagzin vormen. Die slagzin kunt u vervolgens afmaken en inleveren bij het Holtens Nieuwsblad. lezers deze krant is wel duidelijk; veel meer inzendingen kwamen binnen dan vorig jaar. „Ik schrok me dood toen ik hoorde dat ik genomineerd was", zegt Jolanda W ithaar die- werkt bij Ben te W'ierik Meer- markt. „Het wordt heel span nend wie uiteindelijk gaat win nen. Waaraan ik al die stemmen aan te danken heb? Ik ben klant vriendelijk en heb veel lol in het werk." Jan Bos van Happy Hob by Dikkers was vorig jaar ook genomineerd. Zijn recept? „Ook ik heb veel schik in mijn werk en ga graag met mensen om." Manna in 't Hof van Kloas in 't Hof won vorig jaar zelfs de prijs. „In de winkel wordt er veel over gepraat. Mensen zijn heel nieuwsgierig." Henk Lammers van Marjo Bloemen hcefr net zoals alle genomineerden een hart voor de zaak. „Ik houd van het bloemcnvak. Een lastige klant gaat bi| mi| vaak lachend de winkel uit." Renske Wind van Schuppert Mode is ook trots op de nomi natie. „Al die mensen die de moeite nemen om het formulier op te sturen, dat is toch heel mooi. Het modevak is ook heel persoonlijk, je praat mensen niet wat aan. Ook de sfeer in de zaak is belangrijk." „Je moet dc- tijd nemen voor de klant", zegt Ge rard van Bussel van woning en mcubelstoffeerdcrij. „Luisteren is heel belangrijk. En je moet altijd je afspraken namkomen. Volgende week wordt in het Holtens Nieuwsblad bekend ge maakt wie verkoper of verkoop ster van het jaar is geworden. Het was maandagochtend eerst nog zwaarbewolkt, dit had nog te maken met een warmefront dat over ons land naar het zuidoosten trok. Later hadden we een brede band met op klaringen en liet de zon zich ook even zien. toen werd ook de maxi mumtemperatuur bereikt van 12.1'C, daarna werd het weer zwaarbewolkt. In de middag kregen we een paar regenbui en, dit leverde nog geen 1.0 millimeter neerslag op. Deze regen hing samsn met een zwak koufront dat naar het zuiden trok. Na het koufront draaide de wind naar het westnoordwesten. Het was dinsdag de hele dag wisse lend bewolkt en liet de zon zich met tussenpozen zien Er stond voor het gevoel een schrale en koude wind die kwam uit noordwesten tot noorden. De maximumtemperatuur kwam niet hoger dan 12.0'C Woensdag hadden overdag stapelwolken t De wind k t het noorden tot noordoosten e tig (kracht vier). Ook was de lucht vochtigheid erg laag: 29 procent. Rond een krachtig hogedrukgebied boven de Britse Eilanden werd met een noordelijke stroming koele en droge lucht aangevoerd. Donderdagochtend begon fris met en aan de grond -0 9'C, Espelo had een minima van 0.5'C, aan de grond was het -2 0'C. 's Middags dreven er stapelwolken over die later in de mid dag weer oplostten. ook was de lucht vochtigheid aan de lage kant: name lijk 32 procent De maximumtempera tuur werd 14 4'C. Vrijdag begon met mist, vooral buiten Hollen was het een dichte mist, later trok de mist op. Met een noordwestelijke stroming werd zeer vochtige lucht vanaf de Noordzee aangevoerd. Achter het warmtefront klaarde het op, en kre gen we opklaringen en perioden met Zaterdag hadden we veel wolkenvel- ir de ■■r. riaiis: ruim 20 jaar HONDA dealer voor Goor, Diepenheim, Hengevelde, Markelo Holten en Lochem e.oJ 2 - Markelo - 0547 - 36 16 19 Tegen 17.30 uur kregen hagelbuitje, maar dit stelde niet veel voor. Ook kwam de maximumtempe ratuur niet hoger dan 9 9'C. Rond een krachtig hogedrukgebied boven Schotland werd met een noorden wind koude lucht aangevoerd. Zon dagochtend had het licht gevroren met -0.6'C in Holten en aan de grond -2.0'C. In Espelo was het nog wat kouder met een minima van -1.6'C en op tien centimeter boven het maai veld -4.5'C. 's Morgens was het eerst nog zonnig, later kwamen er steeds meer wolkenvelden overdreven. Ook werd het een koude dag met een maximumtemperatuur van 10.0'C. Een zeer groot verschil met 20 april vorig jaar, toen werd het maar liefst 26.2'C. De relatieve luchtvochtigheid was 25 procent. Bij zeer lage lucht vochtigheden en zon is de verdam ping het grootst. Als het zo droog blijft zoals nu het geval is, is het gevaar voor heide en bosbranden zeer groot, en dient men op te passen met vuur. Meteo Holten, Freddie Paalman

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1997 | | pagina 1