Veel belangstelling voor bierbrouwen Heel Holten oranje op Koninginnedag lit Steppend over de Holterberg Holtens Nieuwsblad, Feest bij peuterspeelzaal ff Hl mmm Examenstunt SGW U ontvangt een fraaie Parfcer-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. i BON I Bedrijfsprijs Regio Almelo voor Waterloo IN 011 IIUWWEB LUdiÜ VLULLULL Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 24 APRIL 1997 Abonnementsprijs f 77,10 Losse nummers f 1,65 Scholengemeenschap De Waerdenborch staat mor genmiddag 25 april weer in het teken van de exa menstunt. Het is elk jaar opnieuw een verrassing de leerlingen, dit maal in nauwe samen spraak met de docenten, in petto hebben. Zoals gebruikelijk hult ie dereen zich in geheimzinnig stilzwijgen, maar dat er flink spektakel wacht, is overdui delijk. De stunt is mede mo gelijk gemaakt, door een aantal sponsoren: boetiek Nine till Ninetynine, Archi tecten- en ingenieursburo Kristinsson uit Deventer, aannemersbedrijf Bramer uij Vriezenveen, café/cafe taria 't Klavier en video theek Bartella. Na afloop van de stunt eten de examenkandidaten geza menlijk in de Dorpsschool met aansluitend cabaret (de Wet van Vruggink), waarna een galafeest volgt in Bills Bar in Markelo. Het eind examen start maandag 12 Een nieuwe trend? Het lijkt er wel op. Met een daveringwek- kende vaart steppen deze twee sportievelingen over de Toeristenweg. Ondanks het drukke verkeer op zondag, zag de fotograaf dc steppers in volle concentratie de heuvels op en afgaan om even later snel uit het zicht te verdwijnen. Foto: Pcicr Koehorst Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Woonplaats Geelt op als abonnee voor hel Dhr/mevr: Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Woonplaats I Hij/zij betaalt abonnementsgeld per/aar ad 77.10 Concert Amazing in Dorpsschool Het Holtense koor Amazing geeft op zaterdag 26 april haar voorjaarsconcert in de Dorpsschool aan de Tuin straat. De aanvang van de avond is 20.00 uur. Aan het concert op 26 april doen onder meer mee het inter kerkelijk kinderkoor Mozaïek uit Holten en het vrouwenkoor Mar-cant uit Markelo. Dit optreden staat in het teken van de op handen zijnde 9-daag- sc toerncc van het koor door Canada op 8 mei. In Canada worden vijf concerten gegeven, onder meer in Toronto, Ottawa en Niagary. De uitwisseling is afkomstig van het een aantal jaren gelden hier aanwezige jeugdkoor St. Thomas. Het nog geen drie jaar betaande koor Amazing doet haar naam eer aan, want het is volgens dc groep toch 'amazing' dat een tournee door Canada werkelijk heid wordt. Voor de het bierbrouwen in jongerencentrum De Schure was wederom veel belang stelling. Afgelopen zondag waren ongeveer dertig geïn teresseerden die zelf het kos telijk nat konden brouwen. Zelfs Duiters, Amsterdammers en Rotterdammers vonden de weg naar Holten. Vier brouwsels werden ge maakt: Kriek, Kloosterbier, Tripple en een Mexicaan. „De Schure heeft veel spcciaalbicren en daarom is het interessant hoe die bieren worden gemaakt", legt Wilco van den Noort van De Schure uit. Onder leiding van twee echte bierbrouwers, Roland Wattjes uit Zutphen en Henk Oplaat uit Bathmen, werd 's morgens om 9.00 uur al begonnen met brou wen. Twee weken later als het bier is gegist gaat het is de fles. Van den Noort: „Daar gaat een schepje suiker in om verder te gisten en wordt koolzuur ge vormd. Na wee maanden is het bier te drinken." Alle deelne mers aan deze halfjaarlijkse dag krijgen een krat zelfgebn bier mee naar huis om nog t lekker te genieten. Henk Opl proeven van het Brouwers Roland Wattjes zelf gebrouwde bier. Vele activiteiten maken van woensdag onvergetelijk dag Koninginnedag wordt in Holten zoals altijd groots gevierd. Tal van activiteiten maken van dit feest elk jaar weer een voor velen onvergetelijke feestdag. De hele dag door kunnen jong en oud zich vermaken. De winkels zijn overigens op 30 april gesloten. De Oudheidkamer is daarentegen van 9.30 tot 12.30 geopend. Traditiegetrouw wordt om 9.00 uur begonnen met de Aubade, deze keer geschreven doorMar- tje Wijbenga-Russ. Tussen 9.30 tot 12.30 uur is er op Dorpsplein een groots Oranjefestijn met ve le kraampjes. Ook is er een puz- zeltocht en rommelmarkt voor en door basisschooljeugd op het Smidsbelt en de parkeerplaats van AH. Om 11.00 uur wordt de prijs uitgereikt aan de winnaar van de puzzeltocht. Van 13.30 tot 14.30 uur kan ieder een voor een gulden meedoen aan de fietspuzzeltocht. De start is bij café-restaurant Vosman en de or ganisatie is in handen van de wie lervereniging. Om 14.30 uur wordt door OCH in gebouw Irene de to neelvoorstelling 'Een neie weg' ge speeld voor senioren, 's Avonds om 20.30 uur is er dc taptoe op het Smidsbelt met medewerking van cleHMV, Wilhelmina uitRijssen en St. Jacob! uit het Duitse Winter- berg. De Stichting Nationale Feestdagen staat ujdens Konningedag met een kraam voor het gemeentehuis. Ie dereen die donateur wil worden, kan zich daar inschrijven. De Stich ting is nog op zoek naar donateurs omdat, het huidige aantal van zes honderd (tegen drieduizend post adressen in Holten) niet echt vol doende is. Ook kan men over het donateursschap contact opnemen met de heer Ch. Vogelv. telefoon 36 23 34. Op 30 april zal ook Unicef weer met dc nieuwe voorjaarscollcctic op de markt staan. Er is een ruime keuze aan wenskaarten voor alle gelegenheden, mappen met cor- respondentiekaarten, briefpapier, burcauproducten, wandborden en t-shirts. En er zijn ook voor dc kin deren veel artikelen zoals puzzels, boeken, spelletjes, mokken, t- shirts en andere cadcau's. De verkoop van wenskaarten en andere Unicef-producten leverde dc afgelopen jaren ongeveer vijf tien miljoengulden per jaar op;geld waarmee Unicef veel projecten kon financieren. De Unicef-artikc- len kunnen ook worden besteld via mevrouw Beldman (telefoon 36 31 93), mevrouw Hclmer (telefoon 36 31 33) of mevrouw Van der Spek, (telefoon 36 12 84.) De eerste elftallen van Blauw Wit en Holten spelen op Koninginne dag tegen elkaar in het kader van de gemeente-bokaal. Bij de herope ning van het hoofdvcld van sport park 't VJetgoor overhandigde wet houder Rensen de bokaal aan de voorzitter Gerhard Kolkman van Blauw Wit met de wens erbij dat beide ploegen jaarlijks om deze bo kaal zouden strijden. Doordat zowel Holten als Blauw Wit het afgelopen jaar de nacom- pctitie haalden cn er ook diverse festiviteiten op 't Meermanskamp waren, kon de geplande wedstrijd op 5 juni destijds geen doorgang vinden. Op 30 april zal dus voor de eerste keerom de beker worden ge speeld. De aanvang van de wed strijd is 15.30 uur cn de toegang is gratis. Bij de toegang tot het sport park zal wel een verloting gehou den worden. Deze verloting is ten bate van een voetbalinternaat voor de jeugd in Medellin Colombia. Via burge meester D.J. Verhoeven, als voor zitter van de N.C.S.U. (Nederlands Christelijke Sport Unie), kwam Blauw Wit aan de informatie voor dit project. Nietalleendc N.C.S.U., maar ook de B.Z.V. (Belangen or ganisatie van Zaterdag Verenigin gen) ondersteunen dit project. Co lombia en zeker Medellin zijn be rucht om de drugsmaffia. Om de jeugd hiervan weg te houden is er een voctbalintcrnaat opgezet, waar de jeugd naast het voetballen ook onderwijs krijgt dat zeker steun verdient. Open Deurdienst In de Nederlands Hervorm de Kerk wordt op zondag 27 april om 19.00 uur een Open Deurdienst gehouden. Het thema is 'druk, druk, druk' en is gekozen uit het Open- -Deur-blad van april. De voorganger in deze dienst is ds. D. van Alphen-Ubbcns uit Barchem. Het R.K. koor 'Inpa- joko' uit Bonrc zal voor en tij dens deze dienst haar medewer king verlenen. De Organist deze avond is de heer van Dijk. f. De peuterspeelzaal in Holten bestaat op 3 natuurlijk. 25 jaar. Dat kan niet ongemerkt voorbij gaan De peuterspeelzaal in Holten bestaat op zaterdag 3 mei 25 jaar. En dat wordt gevierd natuurlijk. Voor de peuters is er op vrijdag 2 mei een leuk pro gramma samengesteld. Van 10.00 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 15.00 uur treedt Dolf Moed op met de voorstelling Beertje Blom. „Op 3 mei 1972 is het allemaal begonnen met twee groepen in 't Kolnus op initiatief van enkele moeders op de Kol die daarvoor op eikaars kinderen pasten", legt Inge Scharrenberg van de peu terspeelzaal uit. „Aanvankelijk waren alleen in steden peuter speelzalen. Door vereenzaming cn teruglopende gezinsgrote hadden veel peuters vaak alleen contact met hun moeder. De peuterspeelzalen zijn dus niet opgericht uit behoefte van dc werkende vrouw zoals vaak wordt gedacht." In februari 1989 werd er ver huisd naar het dorpshuis waar met vier groepen werd begon nen. Nu kent de peuterspeelzaal negen groepen: zeven groepen Dribbel (van 2,5 tot 4 jaar, twee keer in de week een dagdeel) cn het in 1990 gestarte Kruimeltje (van 2 tot 2,5 jaar, een keer in de week een dagdeel). Scharren berg: „Bij Dribbel wordt bewust gelet op taal, creatieve, motori sche en muzikale ontwikkeling. Bij Kruimeltje ligt het accent op sociale ontwikkeling, samen spelen, zingen en luisteren." Elly Aanstoot is al vanaf de oprichting betrokken bij de peu terspeelzaal. Zij vindt het heel belangrijk dat peuters samen spelen. „Ze leren ook naar el kaar luisteren en op elkaar wach ten. Ook de motorische ontwik keling komt daarbij goed aan bod", aldus Aanstoot. Holtense Handels Vereniging UoUcmtv Homieb t'creni&in» Het bestuur van de Holtense Handels Vereniging maakt bekend, dat op woensdag 30 april (Koninginnedag) de winkels GESLOTEN zijn Namens het bestuur J. A. v.d. Maat (voorz.) Voor de Bedrijfsprijs waren in totaal vijf ondernemingen geno mineerd die na gehouden en quêtes cn interviews onder in totaal zo'n duizend bedrijven in de regio Almelo op het gebied van Informatie Technologie door de jury als mogelijk kans hebbers waren geselecteerd. Tij dens dc in het Theaterhotel ge houden BOV-manifestatic werd gisteren de uiteindelijke winnaar bekend gemaakt. Directeur Krol verwoordde in zijn dankwoord dat het winnen van de prijs te danken was aan de inzet van het voltallige perso neel. Alle personeelsleden van Waterloo waren in Almelo pre sent en konden daardoor in de feestvreugde van directeur Krol en zijn compagnon J. A. Kluun meedelen. Uit handen van burgemees ter H. G. J. van Roekei van Almelo heeft dinsdagavond in het Almelose Theaterhotel directeur J. H. Krol van Wa terloo BV uit Holten de Be drijfsprijs Regio Almelo 1997 in ontvangst mogen n De prijs werd het bedrijf, dat gespecialiseerd is in luchtver- deelsystemen, toegekend in het kader van de door de Junior Kamer Almelo e.o. uitgeschre ven BOV-verkiezing, waarbij het dit jaar ging om de Beste Ondernemers Visie (BOV) met betrekking tot het thema Infor matie Technologie. Winnaar Waterloo BV ontving behalve de BOV-onderschei- ding een software-pakket ter waarde van vijfduizend gulden. Musical De musical die werd opgevoerd in het kader van negentig jaar protcstands christelijk onder wijs heefteen bomvolle Kande laar getrokken. Lees meer op pagina 3 Gratis winkelen Het zilveren echtpaar Hans cn Willy Stam kon een minuut gra tis winkelen na het winnen van de Cl000-winkelactie Zie pagina 3 PJO crosslopen Voor de PJO crosslopen, die voor de 25e keer werden gehou den, was zeer veel belangstel - Ung- Voor meer info zie pagina 5 Oude motortijden Liefhebbers van oude motoren kunnen genieten van de Regcl- matigheidswedstrijd van de MAC. Zie meer op pagina 5 Van Schooten in ziekenhuis Wethouder E. van Schooten is eind vorige week met hartpro blemen opgenomen in het De venter ziekenhuis. Volgens bur gemeester D.J. Verhoeven is de toestand niet kritiek. In afwach ting van verdere onderzoeken worden de taken van Van Schooten waargenomen door Verhoeven en wethouder L.H. Rensen. Boottocht Rode Kruis De afdeling Holten van het Ne derlandse Rode Kruis houdt op maandag 2 juni haar jaarlijkse boottocht. Deze dagtocht is be stemd voor mindervalide men sen cn hen die moeilijk op eigen gelegenheid een uitstapje kun nen maken. Zij die daarvoor en aanmerking denken te komen, kunnen zich opgeven bij me vrouw R. Aaltink-Kevelam, La- rensewegól, telefoon 36 19 26. Contributies bieb hoger De bibliotheken werden dit jaar gedwongen hun contri butie te verhogen. Dit heeft te maken met de verhoging van het leenrecht voor auteurs. In 1997 moeten de bibliotheken twintig miljoen gaan betalen. Voor de bibliotheek Hqlten gaat het jaarlijks om een bedrag van ongeveer twaalfduizend gulden, die zij niet uit eigen middelen kunnen betalen. Het bestuur heeft daarom besloten om de contributies te verhogen. De nieuwe contributieregeling is als volgt: 18-, 19- en 20-jarigen 27,50 gulden; 21 jaar en ouder 35 gulden; 65+ 27,50 gulden. Alle 70 winkels van Hans Verkerk Keukens vieren deze week een onwijs Italiaans feest!! Hans introduceert zijn Bella Italia actie. Dat betekent keukens in Italiaanse stijl voor Hollandse prijzen, want Hans verkoopt deze week zijn Bella Italia assortiment voor de helft van de door de leverancier aanbevolen adviesprijs. Als u binnen twee jaar een keuken nodig heeft -»n en nu koopt krijgt u die imP dus voor V» -r l lf Ij"?] half geld!! -> -* -** Kom snel naar de winkel eri profiteer dan tevens van onze snelle beslisserskorting!! DONDERDAG EN VRIJDAG KOOPAVOND ENSCHEDE DE OSSENBOER 32 (de haven) - 053-4321261 RUSSEN AMBACHTSTRA-AT "9 - 0523-5:5757 Het maandagoch- tendeerstnogzwaarbewolkt.dithad maken met een warmefront datoveror.3landnaarhctzuidoosten trok Laterhadden weeen brede band metopklaringenenlietdezon zich ook even zien, toen werd ook de maxi mumtemperatuur bereikt van 12.1'C, daarna werd het weer zwaarbewolkt. In de middag kregen we een paar regenbuien, dit leverde nog geen 1.0 millimeter neerslag op. Deze regen hing samen meteenzwakkoufrontdatnaarhet zuiden trok. Na het koufront draaide de wind naar het westnoordwesten. Het was dinsdag de hele dag wisselend bewolkt en liet de zon zich met tussenpozen zien. Er stond voor het gevoel een schrale en koude wind die kwam uit noordwesten tot noorden. De maximumtemperatuur kwam niet hoger dan 12.0'C. Woensdag hadden we overdag stapelwolken en perioden met zon. De wind kwam uit het noorden tot noordoosten en was matig (kracht vier). Ook was de luchtvochtigheid erg laag: 29 procent. Rond een krachtig hoge- drukgebied boven de Britse Eilanden werd met een noordelijke stroming koele en droge lucht aangevoerd. Donderdagochtend begon fris met een minima van 1,4'Cin de weerhut, en aande grond -0 9'C, Espelo had een minima van 0.5'C, aan de grond was het -2.0'C. 's Middagsdrevenerstapelwolkenoverdie later in de middag weer oplostten, ook wasde luchtvochtigheid aan delage kant: namelijk 32 procent De maxi mumtemperatuur werd 14.4'C Vrijdag begon met mist, vooral buiten Holten was het een dichte mist. later trok de mist op. Met een noordwestelijke stroming werd zeer vochtige lucht vanaf de Noordzee aangevoerd Achter het warmtefront klaarde het op, en kregen we opklaringen en perioden met zon. Zaterdag hadden we veel wolkenvelden Tegen 17.30 uur kregen we een ha- gelbuitje, maar dit stelde niet veel voor Ookkwam de maximumtemperatuurniet hoger dan 9.9'C. Rond een krachtig hoge- drukgebied boven Schotland werd met een noorden wind koude lucht aangevoerd. Zondagochtend had het licht gevroren met -0.6'C inHoltenenaan degrond-2.0'C. In Espelo was het nog wat kouder met een minima van -1,6'C en op tien centimeter boven het maaiveld - 4.5'C 's Morgens was het eerst nog zon nig. later kwamen er steeds meer wolkenvelden overdrijven. Ook werd het een koude dag met een maximumtemperatuur van 10.0'C. Een zeergrootverschil met 20 april vorig jaar, toen werd het maar liefst 26.2'C. De relatieve luchtvochtigheid was 25 procent. Bij zeer lage luchtvochtigheden en zon is de verdamping het grootst. Als hel zo droog blijft zoals nu het geval is, is hetgevaarvoorheideenbosbrandenzeer groot, en dient men op te passen met Meteo Holten. Freddie Paalman Huis Tuin Evenement naast WALIBI Flevo van 2 t/m 11 mei 1997 Dc grootste doe-manifestatie van Nederland. Dagelijks van 10.30-20.00 uur (4 mei 10.30-18.00). Kaarten zijn verkrijgbaar bij alle VVV- en GWK Ticketpoints.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1997 | | pagina 1