Zes miljoen gulden voor riolering buitengebied mmmmm mmiiE Holtens Nieuwsblad GOB neemt afscheid van Anneke Beekman Koor Amazing slaat de vleugels uit in Canada Wandelen over de Heuvelrug Hand- en voetbal voor basisscholen Eerlijke kleding op modeshow NBvP Bestuurswisseling bij Welzijn Ouderen Holten uontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. Holte Nieuwsblad DONDERDAG Het jaarlijkse hand- en voetbaltoernooi van de Holtense basisscholen gaat op woensdag 16 april weer van start. De opzet van het toernooi is iets anders dan voorgaande jaren. Dc poulcwedstrijden wor den gespeeld op woensdag 16 en maandag 21 april op sportpark Meermanskamp. De finale-avond van het voetbaltoernooi wordt op dinsdag 29 april gespeeld op het sportpark 't Vletgoor. De handbalfinales vinden plaats in sporthal 't Mossink op donderdag 1 mei. Er is door de scholensport- commissie gekozen voor gescheiden finale-avonden omdat iedereen dan zowel de handbal- als voetbalfina les kan zien. Op alle avon den beginnen de wedstrij den om 18.30 uur. Voor meer informatie kan met bellen met H. Brons voort, telefoon 36 43 70. De vier leden werden feestelijk uitgezwaaid. Tijdens dc vergadering van het algemeen bestuur van de Stichting Welzijn Ouderen (SWOH) afgelopen dinsdag traden vier leden van het bestuur statutair af. De dames J. Kieboom - Akker man, T. Span - van den Berg en H. Aaltink - Kevelam en de heer B. Zeehandelaar, die allen sinds de oprichting van de SWOH in 1988 in het bestuur zaten, beslo ten er mee op te houden. Zij vertegenwoordigden respectie velijk de ANBO, de Senioren Sociëteit, het Rode Kruis en dc PCOB. De ANBO, PCOB cn de Senio ren Sociëteit hebben opvolgers in de persoon van de heren P. Bakker, G. Baerends en mevr. Z. Schutte-Jansen aangewezen. De bestuurswisseling had dit 'aar een bijzonder karakter om dat door het afscheid van mevr. Kieboom-Akkerman cn dhr. B. Zeehandelaar de functies van voorzitter en penningmeester vacant werden. Zij worden op gevolgd door .mevrouw L. Stcen- huis-Wierenga en de heer G. Baerends. Bekendheid kreeg de SWOH vooral door de uitgave van haar PLUSinformatic-boekjes cn het alarmeringsproject. Onder voor zitterschap van mevrouw .Kie boom vroeg de SWOH bij organisaties cn gemeente steeds weer om aandacht en wees ze op behoeften van ouderen. Voor zaken als huisvesting cn aangepast vervoer moet regel matig aandacht gevraagd wor den. Het moet gestimuleerd worden dat nieuwe activiteiten voor ouderen worden uitge voerd wanneer daar behoefte aan blijkt te bestaan. De SWOH neemt met de heer Zeehandelaar afscheid van een penningmeester die er zorg voor droeg dat dc financiën perfect waren geregeld. Alle 70 winkels van Hans Verkerk Keukens vieren deze week een onwijs Italiaans feest!! Hans introduceert zijn Bella Italia actie. Dat betekent keukens in Italiaanse stijl voor Hollandse prijzen, want Hans verkoopt deze week zijn Bella Italia assortiment voor de helft van de door de leverancier aanbevolen adviesprijs. Als u binnen twee jaar een keuken nodig heeft-psa® r>n^ en nu koopt, j tl \ti\ krijgt u die dus voor half geld!! Kom snel naar de winkel eri profiteer dan tevens van onze snelle beslisserskorting!! DONDERDAG EN VRIJDAG KOOPAVOND ENSCHEDE DE OSSENeOER 32 (de haven) - 053-4321261 RUSSEN AMBACHTSTRAAT 19 - 0548-515757 Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook tan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Woonplaats Abonnementsprijs f 77,10Losse nummers f 1,65 Zeven jaar nadat ze met veel enthousiasme begon bij het Gastouderbureau Holten van de Stichting voor Sociaal en Cultureel Werk, zet Anneke Beekman met ingang van 1 juni een punt haar werz- kaamheden. Onlangs werd ze zeventig jaar. „Een moei lijke beslissing toch, maar er gens moet je een streep zet ten en dit was een mooie mijl paal." Anneke wordt opgevolgd door collega Corrie de Groot. Voor de vacature wordt naarstig ge zocht naar een parttime mede werkster. Het verzoek om op- pasmogelijkheid leidde in mei 1990 tot de opening van het GOB. Een oproep in de krant leverde direct een, later meerde re enthousiaste gastouders op en al enkele weken later ging Anneke als coördinatrice aan de slag. „Voor de stafmedewerkers was het geen doen om het erbij te doen, zodat men een vrijwilli ger zocht met een PA-oplciding (Pedagogische Academie). Zelf heb ik jarenlang in het basison derwijs gewerkt. Ongeveer die zelfde tijd stapte ik uit dc ker kenraad, maar wilde wel graag wat blijven doen, dus kwam het als geroepen." De belangstelling voor het GOB, een inmiddels erkende instelling, is door de jaren heen flink toegeno men. Sinds enkele jaren krijgen dc coördinatrices ook een vergoeding voor hun werkzaamheden, die kortweg bestaan uit het werven en selecteren van gastouders, het be middelen en koppelen van gast- en vraagouders, zorgen voor een stuk begeleiding en ondersteuning en de administraue. „Wc zijn met el kaar zo'n achttien uur per week in touw", vertelt Corrie, die eind mei in De Boschkamp een afscheidsre ceptie aangeboden krijgt van het stichtingsbestuur. Dan is iedereen in dc gelegenheid haar officieel de hand te drukken, ,,'t Lijkt mis schien niet veel, maar je bent er toch best druk mee en daardoor ook gebonden." Op dit moment bevat de kaarten- Anneke Beekman zet op 1 juni een punt achter haar werkzaamheden voor het Gastouderbureau. Foto: Wil Vogel bak van het GOB circa tachtig kin deren, wie er zeventig zijn on dergebracht. „De overigen, alle maal baby's trouwens, staan op de wachtlijst. Voor die kinderen zijn we op zoek naar nieuwe gastou ders. Vaak gaat het om opvang in verband met ongeregelde werktij den. Moeders die in de verpleging werken, gehandicaptenzorg of een bejaardencentrum. Gezien de daarnaast ook nog steeds toene mende vraag om kinderopvang, hopen we van harte dat zich spoe- dig gastouders willen melden." Lees verder op pagina 6 Rioolrecht wordt stapsgewijs verhoogd De aanleg van riolering op het zomerhuisjesterrein De Borkeld en in het kwetsbare waterwingebied Espelo, alsmede het verbeteren (reduceren) van de vuiluitworp op het opper vlaktewater, betekent dat de gemeente de komende jaren circa zes miljoen in de riolering investeert. Het blijkt uit het Gemeentelijke Rioleringsplan, dat begin deze week voor advies besproken werd in de commissie gemeentewerken. Totaal 1.030 percelen in hei buitengebied zijn niet aange sloten op de riolering. Om alle percelen aan te sluiten, zou een te kostbare zaak wor den, zodat B en W ervoor gekozen hebben alleen die percelen te rioleren, waarvan de aansluitkosten niet hoger zijn dan veertienduizend gul den. Dc desbetreffende eigenaren moeten in alle gevallen wel ze venduizend gulden bijdragen. Dc werkzaamheden starten vol gend jaar op dc Borkeld, waarbij tegelijk dc Vianemveg wordt op geknapt. Op het zomerhuisjesterrcin staan 420 huisjes. Ook enkele recreatie- bedrijven en overige percelen wor den aangesloten op dc riolering. De Eigcnarenvcrcniging De Borkeld (eigenaren van dc zomerhuisjes) heeft inmiddels laten weten de ei gen bijdrage van zeven mille on rechtvaardig te vinden en neemt daarvoor de rechter in de arm. „Deze kosten zijn echter maat schappelijk aanvaardbaar", meent burgemeester DJ. Verhoeven. „Iemand die een bouwperceel koopt van bijvoorbeeld vijfhon derd vierkante meter, betaalt uit eindelijk aansluitkosten, van zo'n tienduizend gulden. Dat zit verdis conteerd in de kavclprijs." Dc burgemeester benadrukt, dat degenen die recent geïnvesteerd hebben in een nieuwe goede voor ziening, die aan alle eisen voldoet (zoals een septic tank), niet worden gedwongen hun perceel gelijk aan te sluiten. „Zij krijgen de kans om die voorziening af te schrijven in bijvoorbeeld een redelijke termijn van tien jaar. Als zo'n tank dus twee jaar terug is aangeschaft, dan resten nog acht jaar." De aanleg van riole ring op dc Borkeld bedraagt onge veer dne miljoen gulden. In Espelo worden 52, voorname lijk agrarische bedrijven op de rio lering aangesloten. Daarmee is on geveer een miljoen gulden ge moeid. In verband met de toege zegde subsidie van zo'n 150 duizend gulden van dc WMO (Wa terleiding Maatschappij Overijs sel), moet dat uiterlijks 1 oktober 2000 klaar zijn. Met de verbetering van de vuiluit worp van afvalwater op het opper vlaktewater, is 2,3 miljoen gulden gemoeid. Burgemeester D.J. Ver hoeven wijst erop dat deze investe ring tot gevolg heeft dat het riool recht de komende jaren stapsge wijs verhoogd wordt van nu 322 tot 381 gulden in 2001 en later. Er is ge lijk rekening gehouden met toe komstige vervangingen van riole ring. „Mocht over dus over enkele jaren het riool moeten worden ver vangen, dan is daar al geld voor ge reserveerd zodat het tarief in prin cipe nier verder hoeft te stijgen", al dus Verhoeven. Amazing, hier getooi< sponsor Herman Krikkink Krikkink-petten, is klaar voor vertrek naar Canada. Rechts chtgenote en voorzitter Dinie Wegstapel. Foio: wn Vogel Eind april concert in de Dorpsschool De Wandclkring Oost Neder land houdt op 12 april voof de vierde keer de Overijsselse Heuvelrugtocht vanuit Holten. De routes gaan over de afstan den vijf, tien, vijftien, 25 en veer tig kilometer. Dc wandelaars aan dc langere af standen betreden m het begin van dc tocht het open landbouwgebied ten zuiden van Holten met dc be klimming van dc twee heuvels dc Bosker Rietberg cn dc Zuurberg. Vervolgens wordt dc oostkant van de Saliandse Heuvelrug bereikt. H icr voeren de routes de wandelaar via voor velen onbekende paden, door het gebied van de Rode Belt, de Noetselerberg, de heidevelden van het Noetsclervled en Hcxcl waarna via het golvende gebied van dc Holterbcrg dc finish in Holten wordt bereikt. De start en finish van de tocht is bij Café-Slijterij De Biestcr aan de Sta tionsstraat. De starttijden zijn voor dc veertig kilometer tussen 8.00 en 9.00 uur, voor de vijftien en 25 ki lometer tussen 9.00 en 11.00 uur cn voor dc vijf en tien kilometer tus sen 9.00 en 14.00 uur. Op het startbureau kan men infor matie vragen over dc Vierdaagse van Nijmegen en is tevens inschrij ving voor dit evenement mogelijk. Leden van de Wandelkring Oost Nederland ontvangen een reductie op het inschijfgeld voor dc Vier daagse van zeven gulden. Voor meer i n formatie kan men bel - lenmcttelefoonnummcr0570 - 56 11 42 of0570 - 56 34 73. Collecte - De actie voor het Nationaal Reumafonds heeft in dc week van 17 tot en met 22 maart in Holten 3.041,45 gulden opgebracht. Mocht men de col lectant hebben gemist, dan kan men alsnog een bijdrage storten op postgiro 324 of banknum mer 35 76 74 812 ten name van het Nationaal Reumefonds in Den Haag. Het fonds wil ieder een die heeft meegewerkt aan dc collecte van harte danken. Het bijna drie jaar oude koor Amazing brengt volgende maand een bezoek aan Canada. Met veertig van de 65 leden en twaalf partners vertrekt het koor dinsdag 8 mei voor een tien daagse reis naar Toronto, Nia gara en Ottawa. In de laatsge- noemde plaats wordt opgetre den tijdens het bekende Tulip Festival. Maar voor het zo ver is, treedt het veelbelovende koor zaterdag 26 april in de schijnwerpers voor een concert in dc Dorpsschool. Dc Ca nadese reis volgt op het bezoek dat het St. Thomas Choir twee jaar ge leden aan Holten bracht. Amazing bestond toen net een jaar - inmid dels is er al enige tijd terug een le denstop ingesteld. Een tegenbe zoek nu dus, waarbij dc Holtenaren voornamelijk verblijven in gastge zinnen. Twee nachten is gezorgd voor hotelaccommodatie. Een kostbare trip, die grotendeels door de betrokkenen zelf betaald wordt, maar gelukkig weet Ama zing zich tevens gesteund door di verse sponsors.Eén van die spon sors is Klussenbedrijf Krikkink, die tijdens dc repetitie begin deze week met het koor op de foto ging. In verband met de optredens in Cana da en het concert in de Dorps school, heeft Amazing met steun van diverse plaatselijke bedrijven een boekje uitgebracht waarin het één en ander over dc koorgcschie- denis wordt verteld, over dc band van Holten mc-t Canada en dc be zoeken van de Canadese veteranen aan Holten cn ten slotte over Hol ten z.elf.Speciaal voor het Canade se avontuur heeft Amazing gedeel telijk een speciaal repertoire inge studeerd. Voorzitter Dinie Weg stapel: „Onder meer het Canadese volkslied 'O Canada'. Onze dirigent David van dc Braak heeft het zelf gearrangeerd en het klinkt werkelijk fantastisch. Het programma bevat ook Nederlands werk, echte Amsterdamse num mers: 'Aan dc Amsterdamse grach - ten', Tulpen uit Amsterdam' en 'Op het Leidseplein'. Heel leuk om te horen, wc krijgen nu al veel reac ties. En naast diverse andere be kende dingen zingen we ook het 'Wilhelmus'. Er wonen daar nog veel Nederlandse oud-strijders, die dar zeker aanspreekt. Trouwens, gezien dc band die er is met Cana da, geldt dat ook voor de Canade- Lees verder op pagina 6 De Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen afdeling Dijkerhoek houdt op woens dag 16 april om 20.00 uur bij het Bonte Paard haar maan delijkse afdelingsavond. Deze avond staat in het teken van de landelijke kleding- campagne 'Zit het goed? Staat het beter!' Voor deze bijeenkomst is de textielwcrkplaats Sari uit Dalfs- en uitgenodigd. Deze werk plaats is een organisatie met als doelstelling het bevorderen van eerlijke handel in stoffen en kle ding uit de derde wereld. Er wordt een korte inleiding gege ven door twee dames van de werkplaats over eerlijke handel en kritisch consumeren. Hierna worden dia's vertoond van hun werkplaats cn hun werkzaamhe den. Door eigen leden wordt nu een modeshow gegeven met dc kle ding die Sari in de verkoop heeft. Hierbij wordt informatie gegeven over het land van her komst, de weef en dc verftech niek die hierbij wordt gebruikt. Na afloop is er gelegenheid om kleding en lappen stof te kopen die afkomstig zijn van eerlijke handel. Het doel van deze avond is om mensen bewuster te maken met het kopen van kleding uit eerlij ke handel en niet ten koste van mensen. Diessenplas Dankzij dc hulp van de Holten- se bevolking heeft dagverblijf Diessenplas de deuren kunnen openen. Zie meer op pagina 3 DolfMoed De Holtense theaterman Dolf Moed gaat met zijn nieuwe voorstelling dc Nederlandse theaters veroveren. Lees pagina 5 Oseopathie Holten heeft sinds kort een nieuwe praktijk oseopathie. Zie meer op pagina 6 Handbal De handballers kunnen einde lijk weer het veld op. Zie pagina 7 Afval minderen Bedrijven gaan het afval cn energieverbuik verminderen. Lees meer op pagina 9 Rotonde nabij Dikkesteensweg De rotonde die in de Rijssense- weg wordt aangelegd komt te liggen tussen de Dikkesteens weg en Broensweg. Voor de aanleg moet nog wel grond wor den aangekocht, maar burge meester D.J. Verhoeven ver wacht daar geen problemen mee. Volgens Verhoeven moet de ro7 tonde wel aan een paar eisen vol doen. Zo moet het op een veilige alstand van de spoorwegovergang komen, moet het een natuurlijk oversteek van fietsers naar het zwembad worden en moet dc ro tonde op een vlak gebied liggen. Ook moet rekening worden ge houden met de eventuele aanleg van het Zilverzandtracé die op de rotonde zou worden aangesloten. Maar ook geluidshinder speelt een rol. Dc rotonde, die zo'n zeven ton gaat kosten, zal niet voor het ko mende zwemseizoen kunnen wor den gerealiseerd. Boulesbaan Als het aan het college van B en \X' ligt knjgt Holten een jeu-de-bou- lesbaan. Daarvoor wordt een bij drage van ongeveer drieduizend gulden verstrekt aan het Sociaal Cultureel Werk. De baan komt te liggen op de hoek Boschkamp straat en Tumstraat, in de nabijheid van het dorpshuis. Puzzelrit MACC De Holterberg houdt zon dag 13 april weer een ongeveer veertig kilometer lange puzzelrit voor auto's en motoren rondom Holten. De rit startom 14.00 uur bi j 't Stuurhuus, waar de inschrijving een half uur eerder opent.' Uiter aard zijn er weer aantrekkelijke prij zen te verdienen. Meer informatie bij Jan Vincent, telefoon 36 42 00. Maandag tweede Paasdag was i de ochtend uren fris met een num van 1.6'C in de weerhut. Op klomphoogte vroor het licht - 2.7'C. In de middag kwamen enkele wolkenvelden voor. Verder was het een prachtige dag om van alles te onder nemen zoals wandelen, fietsen of ge zellig op een terrasje. Over de maxi mumtemperatuur hadden we niet te klagen het werd 16.8'C. Een hoge- drukgebied ten zuidoosten van ons land zorgde voor een zuidwestelijke aanvoer van droge en vrijzachte lucht. Op 4 april 1994 beleefden we een zeer natte tweede Paasdag met 20.5 milli meter in Holten en Espelo 21.5 milli meter neerslag. Het voorjaar staat be kend om abrupte weersomslagen en ook het paasweer kan heel grillig zijn. Ook dinsdag was een zeer fraaie len tedag met de hele dag volop zon, em er stond een matige zuidwesten wind. Een hogedrukgebied boven het Ka naal zorgde voor zonnig en licht heiig weer. De maximumtemperatuur kwam uit op 18.0'C. Woensdag moes ten we het met minder zon doen, overdag hadden aanvoer van veel wolkenvelden waar af en toe de zon door heen scheen, ook was er weimng wind De maximumtemperatuur werd 14.6'C. Donderdag hadden we eerst af en toe zon. later in de middag kregen we een regenbuitje met zo weinig neerslag dat het niet meetbaar was. daarna hadden we bredere opklaringen en perioden met zon. Een zwak koufront trok overdag van het noordwesten naar het zuidoosten over ons ons land. Achter het zwak koufront draai de de wind naar het westnoordwes ten en voerde koudere en onstabiele lucht aan Ook stond er een matige tot vrijkrachtige wind (kracht vier a vijf), die kwam eerst uit het zuidwesten en later naar het westnoordwesten. Vrijdag hadden we zowel 's morgens als 's middags regenbuien en hagel buien Een krachtige noordwestelijke stroming voerde koude en ontstabiele lucht aan waar in geregeld buien voorkwamen. Zaterdag was een rege nachtige dag. een diepe depressie (kerndruk 990 hpa) die van Schotland naar Denemarken trok, veroorzaakte een stevige westelijke stroming Het bijbehorende frontensysteem pas seerde ons land en zorgde voor veel bewolking en perioden met regen en werd 10.2'C Over het e. maal viel in Holten 8.5 millimeter en Espelo 11.9 millimeter. Zondag over dag hadden we perioden met zon, en van tijd tot tijd veel stapelwolken die vanuit het noorden over ons land overdreven, de hele dag bleef het droog. Meteo Holten, Freddie Paalman

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1997 | | pagina 1