HALF GELD Gemeentebelang Holten ongenadig hard onderuit Triathlontop gaat van start in de Schipbeek Holtens Nieuwsblad^ triathlon holten De Vriendenschaar viert zeer geslaagd jaarfeest mmw: Duizenden bezoekers verwacht bij paasvuren jon 00^ 2 april OPEN HUIS 9.95 Van Schooten dringt aan op agrotoerisme U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON i i Nieuwe voorstelling Holtenaar Dolf Moed Holtens Nieuwsblad -1 DONDERDAG 27 MAART 1997 Agrotoerisme. Een nieuwe vorm van toeristische activi teiten, die wethouder Eb van Schooten een warm hart toe draagt. Tijdens de ledenver gadering van de WV noemde de wethouder het in het kader van het feit dat Holten een be leidsnota toerisme/recreatie voorbereidt. De achterliggende gedachte van het agrotoerisme is het bedreig de platteland (leegloop) in stand te houden. Van Schooten: „Het is bekend dat er momentcel veel verandert in de agrarische sector. Veel gebouwen komen leeg te staan doordat agrariërs de be drijfsactiviteiten stopzetten. De vraag rijst hoe het buitenge bied dan in stan kan worden ge houden. Agrotoerisme kan daar zeker aan bijdragen. Denk aan 'kamperen bij de boer', wandelaars die relatief goed koop bij een boer kunnen over nachten, een rustpunt bij een boer die aan een fietsroute zit (koffie/thee/ fris)-erzijn talvan mogelijkheden te bedenken die de negatieve ontwikkeling van het platteland kunnen remmen. Op dit moment wordt er op re gionaal niveau getracht beleid in te ontwikkelen." Als voorbeeld noemde Van Schooten tevens Jan Oolbek- kink, die met zijn Elshof-huif- kartochten niet meer weg te den ken is in het toeristisch-recre- atief aanbod van Holten. Theatervirtuoos Dolf Moed staat met zijn nieuwe theater voorstelling 'Het Land van Ko- j ning Eenoog' op woens-dag 2 april in de theaterzaal van het i Parkgebouw in Rijssen. De voorstelling begint om 14.30 uur en is om 15.45 uur afgelopen. Nieuwe Modellen 1997 Als u binnen nu en twee jaar een nieuwe keuken nodig heeft, doet Hans Verkerk u deze week een spectaculair Half Geld aanbod! De nieuwste Kroon keukens van 1997 worden u ter introductie voor de helft van de door de leverancier aanbevolen advies prijs aangeboden! Kom nu snel echt geld verdienen en vraag naar de snelle beslisserskorting. Ontdek waarom 100.000 tevre den keukenkopers u voorgin gen. Wij garanderen u de beste keuken en het beste ontwerp voor de beste prijs! KEUKENS. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd Als abonnee bent u daarvan verzekerd. aan een ander door! Woonplaats het opgeven van een nieuwe abonnee Inzenden aan: hZZ'h.cmi: Dhr/mevr Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Woonplaats I Hij/zii betaalt abonnementsgeld I per jaar ad 77,10 Abonnementsprijs f 77,10 Losse nummers f 1,65 Het was weer feest in gebouw Irene want de CJV De Vrien denschaar heeft weer haar jaarfeest gehouden. Zowel de vrijdag als zaterdagavond bleek een schot een in de roos. Ook was iedereen zeer te spreken over de zaterdag middag die speciaal was be doeld voor ouderen en ge handicapten. Het jaarfeest is iets minder groots opgezet door het aandeel van de clubs beperkt te houden. Hiertoe is besloten omdat De Vriendenschaar een groot deel van zijn energie steekt in de voorbereiding van het 50-jarig jubileum dat van 18 tot en met 21 september wordt gehouden. De avond werd geopend door Hildc Beltman en Angela van Coeverden, leden van de 16+-club. Twee jongens van de zelfde club lazen vervolgens het jaarverslag voor. Zo werd het iedereen duidelijk wat de CJV het afgelopen jaar allemaal heeft gedaan. Na het jaarverslag was het de beurt aan de jongste leden met komische toneelstukje 'de Vakman'. Na de pauze werd het toneel stuk 'Engeltje' opgevoerd over de jonge boer Nelis Dorenbos (Freddy Haan) die onder de plak zit bij zijn huishoudster Tonia Krabbenbeek (Marjon Spenke- link). Het zeer goed neergezette De spelers aan het toneelstuk 'Engeltje': voor: Dianne Reffers, Freddy Haan en Erik Jansen. Achter: Diederik Bronsvoort, Karin Meyerman en Marjon Spenkelink. Eigen foto toneelstuk werd geregiseerd door Wim Jansen met behulp van souffleuse Anneke Waan- ders. Scene uit de nieuwe voorstelling van Dolf Moed. Geen raadslid die de fractieleden van Gemeentebelang niet als schietschijf gebruikte. Zelfs burgemeester D.J. Verhoeven haalde de partij ongenadig hard onderuit tijdens de raadsver gadering deze week. Aanleiding was het standpunt van vijf leden van Gemeentelang tegen de herindeling met Rijssen en Enter. Na dc voorstelling kunnen de bezoekers iets drinken en met elkaar en met Dolf Moed napra ten over dc voorstelling. Reser veren voor de voorstelling kan via telefoon 0548 -36 18 43 „Zo ga ik het doen!" zei Moed in juli 1994 toen hij besloot thea terman te worden. „Ik bouwde een theater, zette het op mijn fiets en ging spelen. Ik speelde op scholen, voor bedrijven, voor instellingen, ik speelde in binnen- en buitenland." Een enkele keer speelt Moed in een theater. Moed: „Wat een fantastische ervaring. Mijn voorstellingen worden mooier en groter. Zo wil ik het graag." Dc nieuwe voorstelling heeft Moed onlangs op 15 januari in het Thcaterhotel in Almelo ge speeld. Er waren maar liefst 350 toeschouwers. Paasdienst In de Nederlands Hervorm de kerk wordt op eerste paas dag weer een gezinsdienst gehouden. De dienst begint om 8.30 uur. Voorgangster is ds. J.W. den Hertog. Het interkerkelijk kin derkoor Mozaick zal enkele lie deren zingen. Verder verlenen kinderen van de nevendienst en zondagsscholen Espelo en Hol ten hun medewerking. Na af loop van dc dienst is iedereen van harte welkom in de Bosc hkamp voor een eenvoudig paasontbijt. W. Klein Velderman kreeg van Verhoeven de wind van voren. „Ik wil later niet door mijn kinderen worden nage wezen: 'oma, daar heb jij aan meegewerkt", aldus een geë motioneerde Klein Velder man. Volgens Verhoeven wordt met dergelijk taalge bruik de besluitvorming ab soluut niet gediend. Gemeentebelang kiest nog steeds als optie een samengaan met Bathmen en het oostelijk deel van Diepenveen. Opmer kelijk is wel dat wethouder E. van Schooten het voorstel van het college steunt en niet met zijn eigen partijgenoten van Ge meentebelang meegaat. Volgens fractievoorzitter J. Socpnel van GH is er bij zijn partij een vrije stemming. Soepnel maakt zich nog steeds zorgen over het aan tal zetels in de toekomstige raad. Hooguit vier volgens hem. De leden van Gemeentebelang zijn vooral tegen een fusie met Rijssen en Enter vanwege de sociaal culturele verschillen. Volgens W. ter Schurc worden die verschillen ten onrechte ge- bagatalliscerd, volgens H. Wan- sink wil Rijssen helemaal niet bij Holten, nog een verkering nog een huwelijk en H. Boode vindt een grootschalige herindeling een historische vergissing. Verhoeven hoorde de argumen ten van GH zichtbaar geïrri teerd aan en hield aansluitend een lang en keihard pleidooi. „Wat jammer dat wij als college zo'n grote partij als Gemeente belang niet hebben kunnen ge bruiken als kompas", aldus Ver hoeven. „Wij hadden als college heel graag de steun van GH gehad en Van Schooten heeft een heel moedig standpunt inge nomen door voor te stemmen. Ook dc WD die door argu menten van mening is veran derd en nu voor stemt heb ik veel respect voor." Volgens FI. Dul van het CDA is het hele proces van de herinde ling aan Gemeentebelang voor bij gegaan. J. Mctsemakers (PvdA): „Ze hebben op het laat ste moment krokodillentranen laten vloeien. En volgens WD'er J. Kcvelam lijkt het als of Gemeentebelang als enige partij de belangen van Holten vertegenwoordigt, maar is dat slechts schijn. I «w De voorbereidingen voor de paasvuren lopen gesmeerd. Zo ook hier in Dijkerhoek. Fok De vier grote paasvuren in Holten mogen hoogs.twaar- De vuren staan opgesteld in Es- schijnlijk weer rekenen op veel belangstelling. Er wor- pelo, Beuseberg, Holterbroek den aanstaande zondag dan ook duizenden bezoekers en Dijkerhoek. verwacht. De maximaal honderd triatle ten die zaterdag 9 augustus in het Elite circuit deelnemen aan de Triathlon Holten, gaan te wa ter in de Schipbeek. Tijdens een persconferentie in het gemeen tehuis maakte de Stichting Triathlon Holten (STH) dins dagmiddag een einde aan de ge ruchtenstroom over de plek die uiteindelijk gekozen is voor het ïopen water. Met ingang van dit jaar een ver plichting in verband met de partici patie van Holten in het Elite circuit. Een bewuste keuze van de STH, die daarmee de toch al goede status van haar evenement verder opkrikt en zich schaart tussen de top van triathlonevencmentcn in Neder land.„De groei zit er nog steeds goed in, ook kwantitatief', consta teerde derhalve STH-voorzitter Peter Corstanje. Dit jaar zijn ruim vijfhonderd vrijwilligers in touw (was 450) en komt het aantal deel nemers boven de zevenhonderd te liggen. Holten biedt straks niet al leen de grootste triathlon van Noord- en Oost-Nederland, maar tevens één van de grootste sporte venementen van Overijssel, metais gevolg dat ook dc provincie steun heeft toegezegd. Hoofdsponsors zijn opnieuw Oostncderiand Zorg verzekeraar en Walgemocd Ac countants en Adviseurs. Het eve nement wordt voorts uitgebreid van een twee- naar een driedaags iSlSs 9 augustus I«Si»1W Maximaal honderd 'Elite'-triathleten starten zaterdag 9 augustus voor het zwemonderdeel in de Schipbeek nabij de televisietoren. Foco: sth evcnemcnt.„Dc Schipbeek is een ideale locatie voor het aantal men sen dat er van start gaat", meende Corstanje. „Gemakkelijk te berei ken voor het publiek, dat het zwem men daar bovendien goed volgen kan. Het Catsmeer is te klein en het Overijssels kanaal te ver weg. Daar heb je bovendien te maken met een te drukke aanlooproutc." De aan wezige triathleten Guido Gosse- link (winnaar 1996), Casper van de Burgh (tweede in 1996) en Martin Breedijk (zesde in 1996) waren zeer te spreken over de Schipbeek. „Overzichtelijk, met de stroom mee en publieksvriendelijk." Het drietal, dal de Triathlon Holten hoog in 't vaandel heeft staan ('de meest fantstische wedstrijd...'), ver wacht straks een pittige strijd, waar- bi j een groot aantal deelnemers met weinig tijdverschil zal finishen. Afgelopen jaar heeft de N ederland- se Triathlonbond haar cvenemen- tenstructuur gewijzigd en maakten vertrouwde benamingen als het Su per Prestige Circuit (SPQ, l/4 re creatief en l/8 recreatief plaats voor respectievelijk de nationale en bondswedstrijden. Naast deze naamsverandering zijn aan de nieu we landelijke evencmentenstruc- tuur twee evcnementsoorten toe gevoegd: de promotriathlon voor recreatieve deelnemers en het Elite circuit, geïntroduceerd voor de ab solute triathlontop.Voor het eerst is het de Elite-atleten geoorloofd om te 'staveren' (direct achter je voorganger blijven rijden), voor al le overigen geldt dat niet. Een bondsbeslissingom de altijd moei lijke discussies daarover bij de Olympische Spelen in Sydney (2000) te voorkomen. De kwart triathlon of Olympic Distance maakt dan voor het eerst deel uit van de Spelen. Het circuit omvat de vier beste Nederlandse wedstrijden op de Olympische afstand (voor heen de kwart): Nuenen, Zundert, Roermond en Holten en is alleen toegankelijk voor de honderd bes te triathleten en -atletes in Neder land. Lees verderop pagina 9 Diessenplas Het dagverblijf Diessenplas is een paar maanden later dan ge pland in gebruik genomen. Lees meer op pagina 3 Boomfeestdag Tijdens de boomfeestdag werd zoals altijd ook altijd weer het bos schoongemaakt. Zie pagina 5 Ongeval Tijdens dc motorcross heeft een dodelijk ongeluk plaatsgevon den. Lees pagina 7 Bos en heide De overgang tussen bos en hei de op dc Sallandse Heuvelrug moet geleidelijker. Zie voor meer info pagina 9 Nog kaarten voorlezing Voor de lezing van de Suri naamse schrijfster Cynthia McLeod in de bibliotheek zijn nog kaarten verkrijgbaar. McLeod komt op woensdag 2 april om 20.00 uur naar Hol- Dc kaarten voor deze avond kosten vijf gulden en zijn ver krijgbaar in de bibliotheek. Dc toegangsbewijzen zijn ook tele fonisch te reserveren. Dc biblio theek is gesloten van 28 maart (goede vrijdag) tot en met 31 maart (tweede paasdag). Morgen vieren de Sploders dat ze zich tien jaar houder mogen noemen van het 'Wereldrecord PoasvuurSlepp'n'in HetTrefpunt. De Sploders zouden graag zien dat iedereen die op de één of andere manier (bijvoorbeeld sponso ring, verkeersregelaars en derge lijke) heeft bijgedragen tot het welslagen van deze poging een kijkje komt nemen in Het Tref punt, omdat mede dankzij de hulp van velen dit record tot stand is gekomen (ook dankzij vele nict-Splodcrs). De avond is vrij toegankelijk. Aan het begin van de avond zullen er films en dia's worden vertoond en ongetwijfeld zullen er vele anekdotes dc revue pas- Het tweede deel van de avond zal hoofdzakelijk gevuld wor den door het Arnhemse trio 'Enge Buren'. Maandagmorgen hadden we af en toe n maar later op de dag raakte het geheel bewolkt. De maximum temperatuur werd 9.7'C. Dinsdag morgen kregen we een knipoog van de zon en daar moesten we het met doen. Verder bleef het de hele dag zwaarbewolkt Om ongeveer 14.30 uur kregen we een regenbui, tegen de avond begon het te motregenen, die later over ging in regen. Met een matige zuid westelijke stroming werd zachte en vochtige lucht aangevoerd. De neer slag in Holten was 0.2 millimeter en in Espelo 1.0 millimeter. In de nacht van dinsdag op woensdag viel er 4.0 millimeter in Holten en Espelo 6.0 millimeter. Woensdagoch tend trok een complex lagedrukge bied, dat ten noorden van de Wadden lag, snel naar het noorden van Duits land weg. Een bijbehorende trog (bui- enlijn) lag boven het noordwesten en trok zuidoostwaarts over ons land. Ongeveer na elf uur kregen we opkla ringen en werd het droog, 's Middags was er af en toe zon, ook waren er veel wolkenvelden. De matige wind kwam eerst uit het westen, en draaide later naar het noordwesten. Dat was ook goed te merken aan de temperatuur; die daalde gestaag. De neerslag over dag voor Holten was 2.7 millimeter en in Espelo 2.4 millimeter. Het totaal in Holten was 6 7 en in Espelo 8.4 milli- ver het alge vijf voor drie begon de lente, toen stond de zon loodrecht boven de evennaar. De komende drie maanden trekt de zon richting de kreeftskeerkring en deze periode wordt lente genoemd De maximum temperatuur werd 6.1'C, een stuk kou der dan de afgelopen weken dan wat we gewend waren. Vrijdag hadden we lichte regenbuitjes en af en toe zon tijdens de opklaringen. Met een een noordelijke stroming werden veel sta pelwolken aangevoerd, waarvan een enkele uitgroeide tot een buitje, de wind was matig (kracht drie a vier) en kwam uit het noordwesten tot noor den. De maximumtemperatuur werd 10.2'C. Omdat het vrijdagavond hel der was, was de komeet Hale-Bopp die aan de noordwestelijke hemel stond, heel goed te zien met het blote oog, ook was de staart van de komeet goed zichtbaar en was het fanstas- tisch om naar te kijken. Zaterdagochtend vroeg om 07.00 uur was het koud, de thermometer wees -2.0'C aan, dit was tevens ook de mini mumtemperatuur, Aan de grond was het nog kouder namelijk -5.6'C. Espe lo had -3.0'C en aan de grond -6.4'C. In Twente was het nog kouder, daar vroor het -5 0'C in de weerhut. Over dag waren er perioden met zon en wolkenvelden. Zondag hadden we van tijd tot tijd lichte tot matige buiige neerslag. Een lagedrukgebied trok van het noord westen naar het zuidoosten en lag later boven Overijssel. Een bijbeho rend front bewoog vanuit het zuiden snel naar het oosten, maar lag vrijwel stil boven het noorden. Ook de zon liet het afweten De neerslag in Holten was 3.8 millimeter en in Espelo 4.5 millimeter. Meteo Holten, Freddie Paalman Bij besteding van f 25.- een linnen tas GRATIS. Op 2 april krijgt iedere klant een fles karnemelk GRATIS tv*in f e De gehele week: Jong Jong belegen Belegen J4r«r-JA9S"-J4«5 zelfgemaakte boerenkaas

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1997 | | pagina 1