'Beste uit Rijssen is de trein naar Holten' Op d'r mooist met carnaval Holtens Nieuwsblad Andreas I van Rijssen verrast Fienpreuvers Voetballers niet blij met Rijssen Veel bezoekers op seniorencarnaval Maak nu kans op golfarrangement Gratis tocht der tochten. Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 13 FEBRUARI 1997 Het seniorencarnaval is toch een wervelend succes gewor den. Na enige scepsis over de te verwachte bezoekersaan tallen, zijn maar liefst ruim vijftig feestvierders op komen dagen in Zaal Vosman. Organisator Leo Thiele is dan ook een uiterst tevreden mens. „Zelfs de burgemeester was aan wezig", zegt Thiele opgelucht over de goede afloop. Voor de nodige sfeer zorgden het Salland Combo. Ook de drie dames uit de Achterhoek vermaakten met hun sketchjes het publiek. En niet te vergeten de Sploder rc- „Als klap op de vuurpijl is ook nog een seniorenprins geko zen", aldus Thiele. Jan Haverslag alias Prins Willemsjan met zijn adjudant Anton Nijkamp alias Anton van Geertman hadden de eer te beurt om voor eerst de se nioren voor te gaan tijdens het carnaval. Thiele ziet de toekomst na dit feest dan ook zonnig in. „Als het volgend jaar weer zo gaat dan hoeven wc ons daarover geen zorgen te maken." De voetballers van het Bl-elftal van de SV Holten hebben tijdens de carnavalsoptocht wel even duidelijk gemaakt hoe ze over de herindeling met Rijssen denken; schijt aan/voor Rijssen. Foto Peier Koehorst Bijeenkomst Oudheidkamer De Oudheidkamer Hoolt'n houdt donderdag 27 februari in zaal restaurant Vosman om 20.00 uur een bijeen komst voor begunstigers en genodigden. Aan het begin van deze bijeen komst wordt men door het be stuur op de hoogte gebracht van de gang van zaken in het afgelo pen jaar en de plannen voor het komend jaar bij de Oudheidka mer, De avond wordt verder ver zorgd door de heer G.J. Kraa uit Bornerbroek. Voor de pauze vertelt hij over de emigratie naar Amerika van inwoners van Hol- Een golfarrangement. Dat kunt u winnen als lezer van het Holtens Nieuwsblad in dien u uzelf of iemand anders abonnee maakt. Natuurlijk ontvangt u ook nog steeds de fraaie Parker Jotter Ballpoint. De golfsport is een sterk in opkomst zijnde sport waarbij souplesse, behendigheid, in zicht en kracht worden ge combineerd. Het Holtens Nieuwsblad wilt u graag ken nis laten maken met deze fas cinerende sport die voor ie dereen bereikbaar is. Om het golfarrangement te winnen moet u de volgende slagzin afmaken: Het Holtens Nieuwsblad le zen we allemaal U dient de bon voor 28 febru ari 1997 ingezonden te heb ben Als lezer van het Holtens Umaaktkansopeen Nleuvusbiadwordt u goed golfarrangementalsu «isaLteSu onsMnnieuweabonnee daarvan verzekerd. opgeeft ceefdatookeens jj~ aan een ander door! tr Uiteraard ontvangt u Adres: natuurkijk ook de fraaie Parker Jotter Ballpoint g Woonplaats: BON n Geeft op als abonnee voor hef Holtens Nieuwsblad Gebruik deze bon voor I het opgeven van een Dhr./mevr.:vi nieuwe abonnee. Adres: inzenden aan: Holtens Nieuwsblad 1 woonplaats: Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede B Bank-/gironummer: Hij/zij betaalt abonnementsgeld perjaarad77,10 Automatische incasso 74,50*- Slagzin voor kans óp golfarrangement: Het Holtens Nieuwsblad lezen we allemaal Sluitingsdatum: 28-2-'97 Abonnementsprijs f 77,10Losse nummers f 1,65 Het motto van Prins Hendrik uut Splo, 'Riessen, ho maar', kreeg tijdens de sleutelover dracht wel een hele bijzonde re betekenis. Burgemeester D.J. Verhoeven had namelijk in het grootste ge heim Prins Andreas I van Rijs sen uitgenodigd naar aanleiding van uitspraken van de president van de Fienpreuvers. Als een volslagen verrassing kwam Andreas 1 van de trappen van het gemeentehuis. „Ik ben niet ongelukkig met de herinde ling", sprak Andreas de Fien preuvers toe. „Wij zijn in Rijssen één keer op het gemeentehuis uitgenodigd als carnavalsvereni ging... Dat was ook nog eens op persoonlijke titel van een PvdA- -wethouder. Daarom mag wat mij betreft Verhoeven straks de nieuwe burgemeester worden." Andreas I ziet nog meer voorde len in een samengaan met Hol ten, Rijssen en Enter. „We heb ben dan drie carnavalsverenigin gen in één gemeente, dat is ta melijk uniek voor een gemeente hier in de buurt." Verhoeven stelde de vele aan wezigen in de kantine van het gemeentehuis ook gerust over de herindeling. „Mochten wc toch bij Rijssen en Enter ko men, dan zal Holten zeker niet ondersneeuwen. Holten is wat inwoneraantal betreft dan 22 procent van de nieuwe gemeen te. Espelo is nu vier procent van Holten. En toch hebben ze een eigen identiteit. Dat zal straks niet anders worden." Prins Andreas I van Rijssen kwam als een volslagen verras sing de sleuteloverdracht van de Fienpreuvers opluisteren. Wat Andreas betreftmagVerhoeven burgemeester worden in de nieuwe gemeente want de Rijssense carnavalsvereniging is slechts één keer ontboden op hun gemeentehuis. Foio: Pcicr Koehorst ten en omgeving nu 150 jaar geleden, en na de pauze mede aan de hand van dia's over de u pische aspecten van Twente. Kraa is docent aan De Rcggc- stein in Rijssen en vooral be kend als schrijver van een boek over de historie van Overijssel en enkele jeugdboeken die spe len in Twente. Ook is hij al vele jaren een gewaardeerd spreker over het Overijssels dialect, de Twentse geschiedenis en Twentse auteurs. Voor genodigden van buiten Holten bestaat gelegenheid tele fonisch plaatsen te reserveren via het: secretariaat, telefoon 36 23 56. Holtenenaren verdeeld over herindeling tijdens inspraakavond in Parkgebouw „Flet beste wat uit Rijssen komt is de trein naar Holten." Een citaat van de heer Dalhuisen uit Holten dinsdagavond tijdens de inspraakbijeenkomst in het Parkgebouw van Rijssen inzake de herindeling. Een afgeladen Parkzaal was getuige van de felle kritiek die losbarstte richting de drie gedeputeer den Gerzee, Kristens en Lannink van de Provincie Overijssel. Soms leek het een carnavales ke klucht die niet zou hebben misstaan in het huidige feest gewoel van carnaval. Vooral toen de Enterse afgevaardig de Mans Pluimers (Mans van Ab) liet weten dat de Enter naren liever bij Rijssen zou den worden gevoegd dan bij Wierden gooide hij zout in de wonden van de Wierdense aanhang die getooid met wit te hoeden goed kenbaar was in de zaal. Volgens Pluimers dienden ook de 'Nottcrianen' (inwoners van het buurtschap Nottcr) en 'Zu- namictcn' (van het buurtschap Zuna) nimmer opgedeeld te worden. „Men mag deze en an dere buurtschschappen nooit opofferen aan grootschaligheid. Wel dient men te zoeken naar samenwerking op een aantal ter reinen", aldus Pluimers.neer dat alle insprekers maar een doel voor ogen hadden en dat was zelfstandigheid. Voor Hol ten gold dit eveneens. „Holten heeft alles in zich om zelfstandig te blijven. Ruim dertig bedrijven met meer dan vijftienhonderd werkplekken. Maar als het dan toch moet dan maar liever bij Rijssen worden toegevoegd. Met respect voor eikaars opvat tingen en zonder emotionele of eigen belangen valt er dan best met alkaar te leven", meende een vertegenwoordiger van het bedrijfsleven. Koren op de molen van gedepu teerde Gerzee. „Holten heeft veel aan Rijssen te bieden en omgekeerd eveneensM, was de repliek. „Nee", meende cam pinghouder Willy Veencklaas. „Holten past ten aanzien van de cultuurverschil helemaal niet bij Rijssen. Bovendien heb ik geen enkel vertrouwen in het natuur beleid en de recreatie- en toeris me bevordering van Rijssen, om nog maar te zwijgen over dc religieuze verschillen. Dan past Hcllendoorn veel beter bij Hol ten. Maar gezien de problema tiek die dan ontstaat betreffende de Holterbcrg is het beter Hol ten toch bij Rijssen te voegen maar dan met dc Holterberg erbij. Maar Rijssen zit niet op Holten te wachten en Holten niet op Rijssen. Dus bezint eer gc begint", waarschuwde Vee ncklaas. Zijn plaatsgenoot Dalhuisen bracht tc berbe dat dc Canadese begraafplaats midden in de Hol terberg het grote struikelblok wordt als Holten zou worden ingedeeld bij Hclldoorn en deze de Sallandse heuvelrug zou clai men. „De begraafplaats heeft een emotionele binding met Holten en dat moet zo blijven", was zijn argument. „Steekhoudend" meende Ger zee die beloofde dat dit be spreekbaar zou zijn in de onder handelingen. „Wij luisteren ze ker naar steekhoudende argu menten en die nemen wc mee in de besprekingen. De Canadese begraafplaats behoort bij Hol ten en dat moet zo blijven", gaf hij als voorzet. Daarmee kwam hij tegemoet aan dc wens van een aantal insprekers dat er be ter geluisterd dient te worden naar de burgers zodat ze niet alles door de strot krijgen ge duwd. Bijeenkomst De Borkeld De eigenarenvereniging De Borkeld houdt op 22 februari Algemene Ledenvergadering De Poppe. De vergadering begint om 10.30 uur, de zaal is open om 10.00 uur. Op de agenda staan onder meer een inleiding door de voorzitter, een kennismakings gesprek met burgemeester D.J. Verhoeven, uitleg over aanbod brandpreventie en de benoe ming van een nieuw lid van de kascommissie. Nog voor de optocht begon, konden kinderen zich laten schminken in de Haarschool. Dat leverde vele vertederende plaatjes op. Vele vrijwilligers zorgen met de grootste aan dacht dat de jeugdigde car navalsvierders er pico bello uit kwamen te zien. Als prin ses, clown of coybow konden ze zich vervolgens het feest mengen. LET OP!! DE CHEMOCAR KOMT ER WEER AAN Meer informatie op de gemeentepagina. De fantastische video die gemaakt is van de onlangs verreden elfsteden tocht 130 minuten) krijgt u nu bij de kassa cadeau, als u voor 35 gulden of meer boodschappen bij ons doet Alleen op vrijdag 14 februari aan staande. want dan is het Valentijns dag. (En dus een mooie gelegenheid om u te laten zien dat u als klant - een speciaal plaatsje hebt in ons hart). Een paar dingetjes-. 1. Maximaal één band per klant en 2. Op is (helaas!) op. Deze Valentijns attentie alleen bij Albert Heijn. cn ,0 m"' Onderscheiding Secretaris Renec Klijnsma heeft tijdens dc algemene ledenverga dering van dc Tennisvereniging een zilveren bondsspcld gekre gen. Zie pagina 3 Optocht Dc optocht in Holten trok weer zeer veel publiek. Vooral het onderwerp van de herindeling was voor menig deelnemer een belangrijk onderwerp. Lees meer op pagina 5 Sporters van het jaar Erik Davids, Sabine de Roos cn de Zwem- cn Poloclub Twcn- haarsveld z.ijn de beste sporters van 1996 geworden. Zie meer op pagina 7 Hardlooptoppers Rob Marrisink, Floortjc van Eijk en Laura Schimmel hebben uitstekende resultaten behaald tijdens hardloopwedstrijden. Lees verder pagina 7 Dol-fïjn houdt grote fancy fair De Dol-Fijn in Okkenbroek houdt op zaterdag 15 februari een grote fancy-fair. Er zijn van allerlei leuke nieuwe din getjes te koop, er is een rom melmarkt, verlotingen en spelletjes voor groot en klein en er is van alles te eten en te drinken. Er komt een patawagen en een kraam met Bosbisch gehakt. Ter verhoging %'an de feestvreugde komt het dweilorkest de Ram- petampers en er komt een imita tor Michael Jackson. De kinde ren van cds Dol-Fijn hebben onlangs opnamens gemaakt voor een cassettebandje vol met zeer uiteenlopende liedjes. Daarop staat onder meer ook het Sallands en hc-t Okken- broeks Volkslied. Deze bandjes worden op die dag verkocht. Natuurlijk is ook een Rad van Avontuur aanwezig. Er zijn die dag heel veel leuke prijzen tc winnen voor iedereen. Onder meer vrijkaartjes voor het Dolfinarium en pretparken. De opbrengst van deze fancy fair komt geheel ten goede aan de school. Dc organisatie hoopt natuurlijk op een goede op brengst, maar gaat er vanuit dat alle spulletjes en spelletjes voor een ieder goed betaalbaar moe ten zijn. Wisseling PvdA Binnen het bestuur van de PvdA heeft in de ledenvergadering van januari jongstleden een be stuurswisseling plaatsgevonden. Het nieuwe bestuur bestaat uit: Jaap van Vreede, voorzitter; Henri Achterkamp, secretaris; Kees Rcitsema, penningmees ter; Rob Meijerink, lid: Remi de- la Hate, lid, Trudv Koelcmay, lid. Maandag begon met een zeer dichte mist, in de middag lostte de op, wel bleef het nevelig. Ook net de zon verstek gaan, de zuidwestenwind nam geleidelijk in kracht toe. Met een maximum temperatuur van 2.7'C voelde het buiten waterkoud aan.Dinsdag hadden we een heel ander weertype dan de afgelopen weken Toen heerste er nog rust in de atmosfeer. Opvallend was de wind. er stond een vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Het bleef de hele dag zwaarbewolkt. Om ongeveer 17.00 uur begon het in Holten te regenen en het leverde 1 2 millimeter neerslag op in Espelo wasdeneerslag 1,7millimeter.De maximum temperatuurwas5.4'C.Nupas kunnen we spreken van eenserieuze dooi met veel wind en regen In de avond en nacht van dinsdag op woensdag trok een actief regengebied over ons land. Woensdagochtend vroeg regende het ook nog Het koufront wat de regen bracht trok naar Duitsland weg. Van het noordwesten uit kwamen de opklaringen binnen. Ook hadden we perioden met zon. Wel dreven er vanaf de Noordzee van tijd tot tijd wolkenvelden over. De totale neerslag van deze dag was 6.4 millimeter, zoveel neerslag is in de hele maand januari niet gevallen (6.0). Espelo had 5 3 millimeter neerslag. De maximum temperatuur was 7.4'C. Donderdag was eerst mistig, in de middag kregen we opklaringen en af en toe zon. Er stond een matige wind (kracht vier) uit het zuidzuidwesten. Ook konden we nadat de zon was ondergegaan een prachtig avondrood aanschouwen Vrijdag hadden we eerst opklaringen, afgewisseld met perioden met zon In de middag nam de bewolking toe op nadering van een zwak koufront, dat van het noordwesten naar het zuidoosten trok. Om 18.30 uur begon het te motregenen, dieoverginginlichteregen. De maximumtemperatuur was 9.0'C. Tegen middernacht was het al weer droog, de neerslag voor Holten was 1.7 millimeter en Espelo 2.0 millimeter. Zaterdag begon met zeer dichte mist. in de middag was het vrij zonnig. Zondag haddeneerstperiodenmetzon, later inde middag werd het zwaarbewolkt. Met een maximumtemperatuur van 10.8'C was het vrijzacht. Meteo Holten, Freddie Paalman

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1997 | | pagina 1