Machteloze burgemeesters wachten op Salamonsoordeel Holtens Nieuwsblad Toeristen krijgen nieuw steunpunt Cellolessen voor basisschooljeugd 'Rioleringsboef' De Jong gaat zonder weemoed Chauffeur terug uit Roemenië Uontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint ais u ons een nieuwe abonnee opgeeft. Vele burgers verwacht op inspraakavond in Parkgebouw Rijssen over herindeling Kolweg krijgt riolering Boerenkoolloop bij Hockeyclub Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 6 FEBRUARI 1997 Holten krijgt een steun punt aan de zuidkant van de Holterberg die gaat dienen om toeristen op te vangen. De plek krijgt geen bemande post, maar zal vooral gaan dienen als parkeerplaats en uitval basis van toeristen. Wethouder E. van Schoo- ten heeft daarvoor het initi atief genomen om een werkgroep op te richten waarin ideeën worden be sproken over de inrichting van de activiteiten. „Ik kan echter nog niks zeggen over de exacte plaats en invulling van het steunpunt. Daar over moet nog worden ge sproken", aldus de wethou der. Het steunpunt is een voort vloeisel uit het BIB-plan waarin onder meer aangege ven staat dat op een aantal punten op de heuvelrug centrale hoofdstcunpuntcn moet worden ingericht. Bij het bezoekerscentrum Noetselerberg en hotel Dal- zicht is dat inmiddels ge beurd, aan de Holtensc kant moet dat ontwikkeld wor den bij de horeca en het natuurmuseum op de berg. Een termijn waarop een en ander gerealiseerd moet zijn is er vooralsnog niet. De werkgroep bestaat naast Van Schooten uit vertegen woordigers van de "recrea- ticberdijven en bewoners van gebied. De groep zal advies uitbrengen over de inrichting van het steun punt. van Dijk met een aantal Cellodocent Ji leerlingen. Na de voorjaarsvakantie kun nen alle leerlingen uit de groepen vier, vijf en zes ken nismaken met de cello. Cello docent Jeroen van Dijk van het MOC geeft drie weken achter elkaar introductie-les sen op dit instrument, dat ook wel de grote broer van de viool wordt genoemd. In samenwerking met vioolbou wer André van Putten uit Kam pen krijgen de kinderen les op halve of driekwart cello's, spe ciale 'kindcr-cello's'. Tijdens de lessen leert ieder kind op zijn eigen cello wat je moet doen om muziek te maken met strijkstok en snaren. De lessen worden gegeven op De Boschkamp in Holten en duren een half uur. De kosten voor dit cello-pro|ect bedragen vijftien gulden, dit is inclusief cello-huur en lesmate riaal. Kinderen die het leuk lijkt om eens te proberen wat voor een prachtig geluid er uit een cello te halen is kunnen zich opgeven voor dit project. De lessen wor den gegeven op donderdagmid dag vanaf 16.00 uur op 6, 13 en 20 maart. De Borkeld - De eigenarenvereniging De Borkeld houdt op 22 februari Algemene Ledenvergadering in restaurant De Poppe. De vergadering begint om 10.30 uur, de zaal is open om 10.00 uur. Op de agenda staan onder andere een inleiding door de voorzit ter, een kennismakingsgesprek met burgemeester D.J. Verhoe ven, uitleg over aanbod brandpreventie en de benoeming van een nieuw lid van de kascommissie. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Gebruik deze bon het opgeven van een nieuwe abonnee Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Abonnementsprijs f 77,10Losse nummers f 1,65 De directeur gemeentewer ken Sjouke de Jong neemt zonder gemengde gevoelens afscheid als ambtenaar in Holten. De schade die de be stuurlijke vernieuwing be rokkende aan 'zijn buiten dienst' is daarvoor te groot. De rioleringsboer, zoals z'n bijnaam luidde, zag zijn club in de jaren slinken van veertig tot twintig medewerkers. „Of ik dan met weemoed af scheid neem? Nee, eerder ver heugd, maar wel met veel dank bare herinneringen", zei De Jong vorige week donderdag tij dens de afscheidsreceptie in het gemeentehuis. Ruim honderd mensen maakten van de officiële gelegenheid in het gemcentekantoor gebruik om Sjouke uit te wuiven én het beste toe te wensen bij zijn nieu we baan als manager van een grote landelijke aannemer. De collega's, vrienden en kennissen overstelpten hem en zijn vrouw Ellen met goed bedoelde ca- deau's en woorden. Burgemeester Verhoeven droeg daaraan ook z'n steentje bij. In een toespraak memoreerde hij het publiek aan het bijna veer tienjarige dienstverband van De Jong in Holten. Hij verhaalde echter ook over de afslanking die leidde tot de leegloop van de buitendienst. „En dat was een ontwikkeling die Sjouke zorgen baarde. Maar hij wist het pro bleem echter prima op te van gen door het stellen van de juiste prioriteiten", aldus de burgen-a der. Verhoeven zei niet alleen het verlies te betreuren van een di recteur, maar ook van een bij zonder mens. „Aan de ene kant was Sjouke een gemakkelijke man, maar daarnaast moest ook regelmatig de onderste steen bo venkomen, eer hij met een be paalde mening mee wilde gaan. Sjouke was in zijn benadering onorthodox en heel direct en daar hebben wij Sallanders af en toe nog wel eens moeite mee. Maar, hij voorzag het bestuur altijd van bruikbaar en goed ad vies." De burgemeester wenste De Jong vervolgens alle succes bij zijn nieuwe uitdaging en dankte hem voor zijn gedan'c arbeid, onder meer met de gemeentelij ke herdenkingstegel. Van zijn collega's kreeg de vertrekkende directeur daarna ook nog een kunstwerk, vervaardigd uit rio leringsbuizen. De adjunct van Directeur gemeentewerken Sjouke de Jong neemt afscheid, echter zonder pijn in zijn hart. Foto: Edwin winkel de gemeentewerken, Johan Hel ler, wilde echter nog wel even van zijn chef weten waarom hij destijds bij zijn aantreden maar een halve dag achter de vuilnis wagen aanliep. „De bedoeling was toch een hele dag?" Na Verhoeven en Heller was het de (sprcck)beurt aan de heer Spaink van Stadwerk Kring Twente, een vereniging waarin elke Twentse gemeente verte genwoordigd is. Spaink: „Bij ons in de kring heb je leden die nauwelijks opvallen. Maar je hebt er ook die zich luid en duidelijk laten gelden. En zo'n man was Sjouke ook." Lees verder op pag. Grote zaal, foyer en zaal 1 van het Parkgebouw zijn door de provincie Overijssel afgehuurd voor de bijeenkomst die er op dinsdag 11 februari wordt gehouden, aanvang 19.30 uur. Het thema op deze bijeenkomst is immers de herindeling, en burgers uit de gemeenten Hellendoorn, Holten, Rijssen en Wierden zijn er welkom. De vier burgemeesters kunnen slechts machteloos wachten op het Salamonsoordeel. „We hebben het hele Parkge bouw afgehuurd. Er worden zo'n tweehonderd stoelen ge plaatst in zaal 1, cn in de foyer nog eens honderd. Door vide oschermen kunnen de be langstellenden in deze zaal volgen wat er in de grote zaal gebeurd", vertelt Toon Schuiling van de afdeling voorlichting van de provincie Overijssel. Hij verwacht dat het druk wordt. „Je moet beseffen dat dit leeft onder de mensen. We pro beren er zoveel mogelijk in te krijgen, maar vol is vol. Meer dan achthonderd zal niet gaan, denk ik." Op elke stoel wordt de infokrant gelegd, met een sa menvatting en een kaartje van het herindelingsplan. Twee gedeputeerden van de provincie Overijssel komen deze avond naar Rijssen. Het zijn drs. N. Gerzcc (VVD), die de portefeuille ruimtelijke orde ning en bestuurlijke organisatie beheert, en drs. R. banning (CDA), die het verkeer, vervoer en het water in de provincie onder zijn hoede heeft. Gerzee houdt de inleiding. Daarna is er gelegenheid voor het stellen van vragen. De bijeenkomst wordt geleid door mevrouw M.J. ter Velde. Burgemeester E. van Voorden van Rijssen zal deze avond niet aanwezig zijn. „Tijdens deze bij eenkomst gaat het vooral om de burgers cn groeperingen in de betrokken plaatsen. Wellicht is er wel een aantal collegeleden in de zaal, maar we nemen als ge meentebestuur van Rijssen niet deel aan de discussie. Het is primair een zaak tussen de pro vincie en de bevolking", aldus Van Voorden. Zijn collega D.J. Verhoeven van Holten is wél van plan de bijeen komst in het Parkgebouw bij te wonen. „In Holten is er belang stelling voor deze avond", weet hij. De gemeente Holten houdt zelf geen grote bijeenkomst, wel spreekt het gemeentebestuur, met allerlei plaatselijke groepe ringen en instanties. „We hou den het kleinschalig", geeft Ver hoeven aan. Ook in Holten zijn de meningen ten aanzien van de herindeling verdeeld. „Men ziet het liefst een zelfstandig Holten. Kan dat niet, dan blijkt een deel van de Holtenaren positief te staan ten opzichte van de gepre senteerde herindeling, en een ander dcc! negatief." Burgemeester Licuwen van Wierden is positief gestemd. Zijn gemeente wordt in de plan nen opgeheven, maar gemeente en burgers geven het nog niet op. Na de eerste informatiebij eenkomst in Enter bleek dat de Entcnaren veel minder zien in samengaan met Rijssen en Hol- Burgemeester Lieuwen van Wierden geeft het nog niet op: zijn gemeente wil zelfstandig blijvenFoto: Ham- Broczc journalist opperde na een on verwacht positieve opstelling van de aanwezigen ten opzichte van Wierden", stelt Lieuwen. „Iedereen was daar op eigen Holten zal zeker Foto: Pc Burgemeester D.J. Verhoeven zig zijn op de inspraakavond. ten dan verwacht. „Uit de eerste reacties uit Enter bleek dat de meeste Entenaren graag naar Rijssen wilden. Maar onze infor matie-avond liet een heel ander beeld zien. Fin het was zeker niet zo dat de aanwezigen gericht uitgenodigd waren, zoals een initiatief naar toe gekomen". Wat Hoge Hexel betreft, zegt burgemeester Lieuwen, is het beeld duidelijk genoeg. „Zij wil len bij Wierden blijven. On danks dat het in kilometers een eindje van Wierden ligt is men daar van oudsher duidelijk geheel op Wierden gericht. Het is jammer, zoals met de gehele herindeling, dat er totaal geen rekening wordt gehouden met de mening van dc burgers." Burgemeester Van Overbeeke (Hellendoorn) is ondanks de gebiedsuitbreiding van zijn gemeente bij de herindeling geen voorstander van de plannen van Gedeputeerde Staten. Hij bena drukt de wens dat Wierden zelfstandig kan blijven. „Dat hebben we al eerder uitgesproken en dat houden we ook vol. We zijn niet uit op grondgebied van anderen. Mocht het zo zijn dat er dingen om ons heen gebeuren waardoor we bij de discussie worden betrokken dan zijn we bereid daarin mee te denken." Mocht het zo zijn dat de gemeente Wierden ophoudt te bestaan dan is Hoge Hexel van harte welkom, stelt Van Overbeeke. „Uit onszelf zijn we d aar ech ter zeker niet op uit. Als buurgemeente wens ik de gemeente een zelfstandig voort bestaan toe", aldus de Hellen- doornse burgemeester. Burgemeester Overbeeke van Hellendoorn neemt het op voor Wierden. Foio: Harry Broczc Precies een halfjaar nadat hij be trokken raakte bij een dodelijk ongeval in Roemenië, keerde Oad-chauffeur Ab Nijland (34) dinsdagmiddag terug in Holten. Na een warm welkom door collega's van het Oad-hoofdkantoor kroop hij na al die maanden zelf achter het stuur van een gereed staande bus cn zette met enkele familieleden cn Oad-directeurJ.G.J. ter Haar koers naar dc Oad-garage in Goor. ,,'t Was even vreemd, maar in een mum van tijd gepiept Zoiets verleer je niet gauw. Rijden is cn blijft mijn grootste hobby." De problemen voor de Lochemse chauffeur be gonnen begin augustus, toen hij met zijn bus betrokken raakte bij het do delijk ongeval nabij Pitesti. Aanvan kelijk zag het er naar uit dat hij rond kerst naar huis kon, maar een en an der pakte na het hoger beroep an ders uit Op 20 januari volgde een tweede proces, vorige week vrijdag gevolgd door dc uitspraak: N ijland werd van rechtsvervolging ontslagen en was vrij om naar huis te gaan. Manager busbednjf Theo Signer, die namens Oad regelmatig contact onderhield met Nijland, vloog zondag met Nij- lands zus Petra naar Boekarest, waarop maandag in allerijl een uit reisvisum werd geregeld. Ondanks de moeilijke momenten, kijkt Ab Nijland terug op een welis waar vreemde, maar toch niet on plezierige tijd in Roemenië. Gedu rende het halfjaar dat hij er verplicht doorbracht, woonde hij in een ap- Oud strijders De jaarlijkse feestavond van de Club Oud Militairen en Verzet kan terugkijken op een geslaag de avond in zaal Vosman. Lees meer op pagina 3 Carnaval Iedereen was meer dan tevre den over het mindervalidencar- naval in manege snorrewmd. Zie pagina 3 Kinderkoren In de Kandelaar klonken mooie klanken tijdens de Kinderko renmiddag. Lees pagina 5 Galerie Waerdenborch De nieuwe expositie in galerie De Waerdenborch trok bij de opening veel belangstelling. De expositie heeft de naam Sponta ne Beleving gekregen. Zie pagina 5 Als het aan het college van B en W ligt kan na de zomerva kantie worden begonnen met de aanleg van de riolering aan de Kolweg vanaf de Oranje straat tot aan de Gold- steenstraat. Ook de Hofstraat wordt meegenomen. Het bedrag voor de aanleg was al meegenomen in het investe ringsschema van vorig jaar. „We wilden eerst duidelijkheid over het vcrkeersstructuurplan", al dus burgemeester D.J. Verhoe ven. „Maar we kunnen nu mi lieutechnisch gezien niet langer wachter met de aanleg." Deze aanleg is het laatste grote rioleringsproject in de Kom van Holten. Rond maart wordt meer duidelijk over de aanleg van de riolering in het buitengebied, daaronder valt het waterwinge bied Espelo, Dc Borkeld en het zomerhuisjesterrein. Daarmee zou in 1998 moeten worden begonnen. Rubin Jol, coach van Hockey Club Holten, houdt zaterdag middag 8 februari om 14.15 uur een uitgebreide survival- tocht op een nog strikt gehei me plek voor kinderen van 8 tot 16 jaar. Iedereen is vanaf 14.00 uur van harte welkom in het clubhuis aan de Molenbelterweg 3 (ach ter de Molenbcltflai). Deelne mers moeten wel een trainings pak of oude kleren aantrekken. En ook schone kleren meene men is geen overbodige luxe. Na afloop van de tocht is er gele genheid om te douchen. Na het douchen wordt geza menlijk boerenkool gegeten. Het eten, evenals een kopje thee of een glaasje ranja aan het einde van de tocht zijn gratis. Verdere consumpties zijn voor eigen re kening. Het einde van de mid dag is tegen 18.00 uur. Iedereen' die mee wil doen, graag contact opnemen met Rubin Jol, tel. 36 26 95. Burgemeester E. van Voor den van Rijssen is niet aan wezig omdat het volgens hem een zaak van de bevolking en de provincie is. Foto: Harry Broeze partementin Boekarest, maar reisde hij met hulp van Roemeense vrien den veel door Roemenië. Intensief contact had hij ook met zijn familie, vooral met Petra, die hem ook en kele malen bezocht en steun was er ookvolop van collega's, vrienden en kennissen in Nederland. Ondanks de spannende maanden die achter hem liggen, blijft Roe menie favoriet vakantieland voor Nijland, die er vrij in en uit mag rei zen, ook achter het stuur. „Raak ik echter weer bij een ongeluk betrok ken, dan wachten twee jaar cel. Ik kom er daarom terug als toerist en niet achter het stuur." Maar eerst is het even bijkomen geblazen en op welke bestemming Ab Nijland door Oad in de toekomst wordt ingezet, is vooralsnog onbekend. i de nanacht van zondag op maan dag kwam er door een storing in de hogere luchtlagen vanuit Duitsland de bewolking binnen drijven. Daardoor kon de temperatuur niet zo sterk dalen, op andere plaatsen waar het onbewolkt bleef kwam de temperatuur wel verder onder nul uit. In Holten werd een minimum van -3,5'C geregistreerd, aan de grond -5.4'C. Later op maandagmiddag kregen we vanuit het noorden een paar opklaringen met af en toe zon. De maximum temperatuur was -0.5'C en leverde weer een ijsdag op Dinsdagochtend vroeg heeft het geijzeld waardoor de wegen spekgiad waren; vooral de klinkers. Het zicht was beperkt door de zeer dichte mist, extra gevaarlijk voor het verkeer. De ijzel die viel kwam dooreen storing dpde Noordzee die naar het zuiden trok Tegen de avond verdween de mist. Woensdag was een sombere, een bewolkte, mistige en zonloze dag. Tegen het eind van de middag kregen we weer te maken met dichte mist. De maximum was 2.4'C. Over donderdag valt weinig te melden; het was werderom een zonloze dag, de wind was veranderlijk en zwak (kracht 1). Vrijdagmorgen hadden we eerst lichte regen, motregen en mist. Rond de middag trok de mist op en kregen we enkele opklaringen vanuit het noordwesten. En na drie zonloze dagen achter elkaar, scheen de zon af en toe. Zaterdagmorgen werd de bewolking geleidelijk dunner. In de middag kregen we opklaringen vanuit het zuidoosten, er bleven wolkenvelden over. Toch liet de zon zich geregeld zien. Later klaarde het verder op. ook konden we de zon in een wolkenband zien ondergaan in het westen. De maximum temperatuur was op zaterdag 3.6'C. Ook de lucht was een stuk droger, de minimum luchtvochtigheid was 58 procent. Zondag was een aardige dag met perioden met zon, wel dreven er vanuit het westen wolkenvelden over. Later in de middag ging de zon schuil achter de bewolking. Dit op nadering van een fronten systeem bij de Britse Eilanden, datdichterbijkwamvanuithetwesten.en naar het oosten trok. Meteo Holten, Freddie Paalman

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1997 | | pagina 1