Raad houdt rekening met huwelijk Rijs sen NS beëindigt loketverkoop Mist geen spelbreker voor open dag horeca Holtens Nieuwsblad. Mini Play Back in zaal Irene Groot feest tijdens senioren-carnaval Prins Hendrik uut Splo tevreden over prinsenbal Van der Torre ergert zich over aanbestedingsbeleid IN® U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 30JANUARI 1997 De Nederlandse Spoor wegen gaat de persoonlijke verkoop op station Holtenper 1 februari 1997 beëindigen. NS is zich bewust van een ver mindering van service daar waar de persoonlijke verkoop van kaartjes wegvalt. In dat licht bezien worden twee maatregelen genomen voor alle kaartautomaten: De kaart- automaat wordt uitgebreid met de mogelijkheid om een trein kaartje te kopen vanaf een ander station van vertrek. De kaartautomaat zal, afhanke lijk van de ontwikkelingen in het elektronisch betalingsverkeer eventueel worden aangepast met de mogelijkheid tot betaling met de chipkaart. Na 1 februari kan men dusjalle^n nog een kaartje kopen bij «^kaartautomaat. Houders van ccA scniorenkaart hebben een uitnodiging ont vangen voor aanvullende uitleg van de kaartautomaat. Naast de genodigden zijn ook andere be langstellenden welkom voor in structie over de kaartautomaat. In Holten wordt deze gehouden op vrijdag 7 februari van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. Dit beeld zal op 1 februari tot het verleden behoren. Carnavalsvereniging De Fienpreuvers houdt maan dag 10 februari weer de Mini Play Back Show. Vele jeugdi ge plaatsgenoten van 5 tot en met 12 jaar strijden dan weer om de felbegeerde bekers Elk jaar doen ongeveer veertig kinderen mee aan deze populai re carnavalsactiviteit. Kinderen die nog mee willen doen, kun nen het ingevulde inschrijffor- Het seniorencarnaval moet weer nieuw1 leven in worden geblazen. De belangstelling de afgelopen jaren viel wat tegen, maar daar moet vol gens organisator en oud- -prins Leo Tielen verande ring in komen. „We willen dit jaar het: nog een keer proberen en met vijftig a zestig mensen is het feest ge slaagd", aldus Tielen. Iedereen vanaf.55 jaar en ouder is op maandag 10 februari om 14.30 Atletiekleden volgen cursus Deze eerste jury cursus weg- cross in de regio werd bezocht door leden van AV Goor en SV Holten. De zestien cursisten hebben zich drie avonden bezig gehouden met alle facetten die deze tak van atletiek met zich mee brengt. Abonnementsprijs f77,10/Losse nummersf 1,65 Zo'n twintig belangstellen den die voor zichzelf een toe komst in de horeca wegge legd zien, hebben afgelopen zaterdag een kijkje genomen bij het AC-hotel- en restau rant. In het kader van de lan delijke horccadag 'Kijk in de Horeca' gunde ook McDo nald's bezoekers een kijkje achter de schermen. „We zijn zeker niet ontevre den", laat directie-assistente Helga Olthuis van AC weten. „Het zijn er meer dan vorig jaar en bovendien hebben we van wege de mist en de ongevallen Als lezer van hel Hollens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd Geef dat ook eens aan een ander door! i Adres Woonplaats Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee Inzenden aan: I Hollens Nieuwsblad Dhr /mevr Adres: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Woonplaats. I Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 77,10 die zich de dag tevoren op dc snelwegen hadden voorgedaan, op minder mensen gerekend." Olthuis constateert tevens dat de jeugdige bezoekers, van wie de meesten met ouders kwa men, gerichte belangstelling to nen. Eén informeert direct naar de mogelijkheid van vakantie werk ter voorbereiding op haar latere loopbaan, anderen zijn ge ïnteresseerd in doelgerichte ho- reca-opleidingen. Tijdens het open huis zijn vertegenwoordi gers van horeca-oplcidingen en ook de horecabond FNV aan wezig voor informatie. Na ontvangst in één van de- zalen, worden de bezoekers in groepjes rondgeleid door het restaurant, de keuken en het hotels. Ook wordt aandacht ge schonken aan de veelomvatten de taak van de receptioniste. Een weliswaar korte, maar leer zame indruk van een druk en dynamisch bedrijf. Geen dag is het zelfde en juist dat maakt het werken in de horeca afwisselend beroep. Het begrip horeca omvat van oudsher de bedrijfstypen hotel, restaurant en café. Er zijn echter veel meer bedrijfstakken die on der die noemer vallen, zoals dis cotheek, fast food-bedrijf, mo- Velen namen letterlijk een kijkje in de keuken van het AC een tijdens de landelijke horecadag. Foio: Wil Vogel tel, partycentrum en pension, vak dat aanleg vereist, maar te- Het aantal verschillende beroe- vens aangeleerd moet worden, pen is groot. Elk horecabedrijf En juist daarvoor hebben de heeft behoefte aan deskundige toekomstige horeca-medcwer- medewerkers: ieder zijn eigen kers ook in deze regio de keus specialiteit, ieder zijn vak. Een uiteen flink aantal opleidingen. Politici leggen tijdens gemeenteraadsvergadering nadruk op besluitvorming vóór 1999 De leden van de Holtense gemeenteraad hebben voor het eerst echt rekening gehouden met de herindclingsplannen van de provincie. Zo moet de aangekochte grond voor het toekomstig bedrijventerrein Vlcrmaarsgaarden vóór 1999 zijn vergeven. 1999 staat bekend (berucht) als het jaar waarin de gemeente Elolten haar zelfstandigheid verliest. mulicr. in het carnavalsboekje 'De Fienpreuvcr' tot uiterlijk maandag 3 februari inleveren bij Foto ten Velde of Novalux van de Maat. Iedereen, of hij nou meedoet of niet is welkom 10 februari in zaal Irene. In tegenstelling tot wat cr in het programma staat in 'Dc Fienprcuver' is de aanvang niet om 15.00 uur maar om 14.30 uur. uur tijdens het seniorencarnaval van harte welkom in zaal Vos man om te genieten van onder meer het Salland Combo, drie spetterende dames uit de Ach terhoek en een plaatselijke ar tiest. „En dc toegang is gratis", meldt Tielen cr trots bij. Diegenen die niet in staat zijn om op eigen gelegenheid naar zaal Vosman te komen, kunnen worden opgehaald. Daarvoor kan men zich aanmelden bij Jan Ehren, telefoon 36 22 43. De gemeenteraad heeft deze week unaniem ingestemd met de aankoop van gronden voor Vlctgaarsmaten. De boerderij van de heer H.D. Brinks aan de Broekweg 12a wordt voor 1.775.000 gulden aangekocht door de gemeen- Het totale bedrag inclusief ver kennend bodemonderzoek en overige kosten komen op iets meer dan 1.8 miljoen gulden. Alle partijen in de raad toonden zich verheugd over deze aan koop. Dc resultaten van het grondonderzoek tonen ook geen belemmeringen om tot aankoop over te gaan. F-erder werd al de boerderij van J.G. Brinkman aan de Broekweg 14 al aangekocht. De eigendomso verdracht moet nog wel gebeu ren. „Ik hoop dat alles voor elkaar komt nog in dc tijd dat wc nog Holten lieten", merkte frac tievoorzitter J. Kevclam \an de WD op. Ook het het CDA bij monde van H. Dul wil graag inzicht in die tijdsduur „omdat het zo 1999 is." „Omdat het agrarische bedrij ven zijn, kan het verplaatsen even duren", reageerde vèrant woordelijk- wethouder' B. Rc;.- scn. „We willen proberen de huidige bebouwing bij Vlets- maarsgaarden te betrekken, maar eerst moet er nog een inventarisatie plaatsvinden. Jc moet daarbij ook je eigen belang als Flolten goed in gaten houden en 1999 een belangrijke datum." Volgens burgemeester D.J. Ver hoeven komt in september 1998 dc grond uiterlijk in handen van de gemeente en wordt dan direct begonnen met dc uitgifte van dc grond. Öok Verhoeven geeft toe dat het jaar 1999 meespeelt: „Wij moet daar op anticiperen. Som mige dingen je wel en andere niet. Maar het gaat niet om pot verteren. Wij kijken goed naar dc zaken die prioriteit hebben. Je moet dat doen om de belan gen van de burgers en de 65 medewerkers te behartigen." Het was natuurlijk dolle boel op het podium tijdens het geslaagde prinsenbal in De PoppeF°to: Joke Oosicrveld Hekwerk wordt na renovatie oude begraafplaats bewaard Op de laatste avond is er een toets afgenomen welke door de cursisten met goed gevolg is doorstaan. De geslaagden aan Holtense kant zijn Dinie Brinks, Joke Nijland, Hermen cn Ap koetsier, Egbert Veneklaas en Linze Bos. De afdeling adetick van SY Holten feliciteert deze leden met hun behaalde aantekening cn hoopt snel gebruik van hun kennis te mogen maken. Fractievoorzitter D. van der Torre van D66 heeft zich tij dens de gemeenteraadsver gadering boos gemaakt over het aanbestedingsbeleid van Holten. Dit naar aanleiding van de op dracht die het werkvoorzie ningsschap Soweco heeft gekre gen voor het opknappen van dc oude begraafplaats aan dc Kerk- hofsweg waarvoor 1,5 ton wordt uitgetrokken. Deze op dracht werd niet aanbesteed. „Wie zegt ons dat een onderne mer niet in de gemeentebegro ting kijkt en gaat rekenen?", vraagt Van der Torre zich af. „Daarom wil ik graag meerjarige contacten met het liefst Holten se bedrijven over het aanbieden van een offerte. Ik heb liever een vaste kem van bedrijven." Wethouder E. van Schootcn kan de woede van Van ter Torre niet begrijpen. „Omdat Soweco dc aanloopfase naar dit project heeft meegemaakt, lijkt het ons redelijk om verder niet te gaan aanbesteden. Ook de prijs van 1,5 ton is heel redelijk", aldus dc wethouder. „We zijn op dit mo ment nog niet zover dat we richtlijnen kunnen opstellen over het aanbestedingsbeleid van de gemeente Holten." Het hek van de begraafsplaats wordt overigens opgeslagen naar aanleiding van een verzoek van buurtbewoners tijdens de inspraakavond. Wethouder Van Schootcn weet nog niet wat er met het hek gaat gebeuren. „We zullen in de toekomst zien wat we cr mcc doen", aldus de wet houder. „Ook willen we mee denken als nabestaanden een -ge denkteken willen opknappen." Het lick wordt opgeslagen tijdens de renovatie van de oude begraafplaats. Folo: Pcier Kochorsi Drugs - Als het aan het colle ge van B cn W ligt wordt 1.885 gulden uitgetrokken voor het CAD-drugsprojcct bij Scholen gemeenschap De Waerden- borch. Een deel van de onder wijzers wordt de gelegenheid geboden om deel te nemen aan dc cursus van bet CAD (Consul tatiebureau Alcohol cn Drugs). Het geleerde in de cursus kun nen ze dan toepassen tijdens dc lessen. „Ik neem aan dat er niet op die school wordt gedeald", zegt burgemeester D.J. Verhoe ven. „Men let er daar heel scherp. Maar bedenk wel dat cr achttienhonderd leerlingen zijn en daar zitten waarschijnlijk ook enkele softdrugsgebruikers bij." „Dit vuurjoar een verbou wing van de Bosscnoole, gemeentelijke herindeling, Riessen. Hooo, proat d'r mie nit van. Mog 't toch zo we'n dan zondert Splo zich af als 'n tweede Monaco, 'n Prins is d'r al." Zo begon Prins Hendrik zijn welkomstwoord. Het meest in het oog springende nieuws, (alhoewel een datum werd er niet genoemd) was het ten huwelijk vragen van zijn Maric. Na het zingen van het Prinsenlied, op voortreffelijke wijze gebracht door de Braand- heultjcs, zochten Prins en Adju dant hun plaats op. Flet eerste optreden werd verzorgd door Club Coruptcs die met een uitzending van het Hart van Holten het drugsprobleem in het portiek van een bank nog eens benadrukten. Hierna volgden dc Keizerdollies, een groep zeer enthousiaste dansmariekes. Dc Splo'sc Revue zorgde voor een wat andere kijk op de dagelijkse werk zaamheden van Prins Hendrik.Jan Rorijc uit Wapenveld sloot het eerste deel af. In de pauze verzorgde de band Sky Line het muzikale gedeelte. Behal ve spelen in een dweilorkest bleken sommige Braandhcultejs over nog andere talenten te beschikken. In een act genaamd Dc Otto's brachten zij een 'muppetnummer'. Tussen Kunst en Niets was de titel van dc act die het tria Robert, Gerric cn Coen brachten. Hierin werd een aantal atributen op hun waarde geschat. Zo had wethouder Rcnscn (in Splo beter bekend als Kippenbets) een pruik gevonden op de Splodick. „Het laat zich raden wiens eigendom dit was?" Voor de tweede keer kwamen de Keizerdollies het podium op, ditmaal vergezeld van een aantal Troubadour Troubadour Gcry Groot Zwaaftink zorgde voor een uitstekende' primeur in De Boschkamp. Zie verder pagina 3 Holterbergcross Niet Holtenaar Egbert Vene klaas pakte de winst, maar Gerrit Votirtman zegevierde bij de Holterbergcross. Lees meer op pagina 5 Profoto De leden van Profoto konden zich uitleven bij een workshop bij fotograaf Henk Mulder. Meer op pagina 5 Rondweg De VVV geeft na alle commotie over dc rondweg duidelijkheid over haar keuze voor dc zuidelijke rondweg. Zie pagina 7 Heuvelrug gepromoot leden van dc raad van elf en Prins en Adjudant. Gèzarnelijk dansten zij de Macarena, wat voor de nogdige hillariteit zorgde. Ook Jan Rörije kwam nog een tweede keer op, een zanger die zich met menigeen kan meten, getuige het zeer diverse repertoire dat hij op prdfessioncle wijze bracht. |ohan Meijlink wist op zijn eigen wijze het publiek te boeien met zijn levensverhaal. Ooit verhuisde hij van een buurtschap naar het dorp Holten wat volgens zijn zeggen al niet makkelijk was. „Noe wilt ze van een dorp een stad maken ik kan d'r nit bic: 'n dorp is een dorp en zal al tied een dorp blieven."ohan had zelfs al ccn nieuwe naam bedacht: "Wie en zie'. „Want dat kunt de Riessencrs toch nit uutsprck'n die- zegt dan Vielc cn ziele." Ook toonde hij zich een waar promotor voor het seniorencarnaval, een gezellige middag uit. Carnaval voor minder-validen In samenwerking met de Stichting Paardrijden voor gehandicapten houdt carna valsvereniging De Fienpreu vers zaterdag 1 februari min der-validen carnaval bij Ma nege Snorrcwind. Een jaarlijks terugkerend feest voor dc minder-valide plaatsge noten. In tegenstelling tot voor gaande jaren zal dit jaar dc na druk liggen op een Discofeest. Waarbij men hoopt dat dc aan wezigen er een nog groter feest van zullen maken, de aanwezig heid van Prins Hendrik cn zijn gevolg zal hier zeker toe bijdra gen. Flet feest begint om 15.00 uur in Manege Snorrewind. De Stichting Promotie Sal- landse Heuvelrug krijgt van de gemeente Holten 12,5 dui zend gulden. De gemeente raad heeft daar deze week mee ingestemd. Het geld is bedoeld voor een promotie plan voor de Sallandse Heu velrug. Naast Holten stelt ook de ge meente Hellcndoorn hetzelfde bedrag beschikbaar cn dient het bedrijfsleven 12,5 duizend gul den te betalen. Fractievoorzitter J. Metscmakers van de PvdA vroeg wel af of het berijfslevcn aan deze voorwaarde heeft vol daan. Of zoals Van der Torre (D66) het stelt: „it takes wo to dance a tango." Wethouder E. van Schooten stelde echter de raadsleden ge rust: „Ik heb vernomen dat het geld van het bedrijfsleven bin nenkomt." Rooien bomen kan beginnen Voor het kappen en herplan ten van bomen langs de La- renseweg en de Oude Sta tionsweg wordt 42 duizend gulden beschikbaar gesteld. De gemeenteraad heeft deze week daar mee ingestemd. Als gevolg van wortelgroei van de aanwezige populieren ont staat schade aan het wegdek van de twee wegen. Het afkomend takhout wordt afgevoerd naar de diverse paasvuren. Tussen dc wcggefrecsde stobben worden winterlindes geplaatst die wor den voorzien van een boompaa) en anti-maaischadepaaltjes. „Het is lammer dat zoveel bo men tegelijk moeten worden ge kapt, maar ik ben blij dat er iets wordt gedaan. Wc krijgen cr mooie lindes voor terug", rea- I geerde raadslid H. Wansink van I Gemeentebelangen. Maandagmorgen was wolkt. in de middag kregen we enkeis opklaringen met af en toe zon. De maxiumtemperatuurwas 4.2'C. Dins- - dag een minimumtemperatuur van 0.7'C in de weerhut, aan de grond vroor het-1.0'C. l| De laatste paar dagen konden we veel wilde ganzen over zien vliegen van noord naar zuid, dit kan een nieuwe (i kou inval betekenen. Dinsdagochtend hadden nog een paar opklaringen en het werd een zonloze dag. het voelde t waterkoud aan met een temperatuur van 2 8'C- Woensdag was een vrien- delijk dag met perioden met zon, de >- maximum was 7.9'C. Ook donderdag -) was een rustige winterdag met iets j minder zon. Er stond een zwakke wind tussen zuid en zuidwest (kracht twee). Tegen de avond, bij het opkomen van de volle maan, ontstonden er buiten de bebouwde van Holten mistbanken v die het zicht sterk belemmerde. In de nanacht van donderdag op vrijdag begon het te regen, 's Morgens had-:n den we ook nog lichte regen en kre- fj gen we de zon ook nog even te zien. 's Middags onstond er ook in Holten r' zeer dichte mist, die erg hardnekkig a- was, de zon had niet de kracht om de mist op te lossen, wind was er nauwe lijks. De neerslag van vrijdag was 2.1 H milimeter in Holten, en 3.5 rnilimeteryc Zaterdagochtend vroeg om 7.00 uur waren de wegen in Holten erg glad. Dit kwam door de aanvriezende mist, en doordat de temperatuur onder het vriespunt lag van -1.6'C. Ook was de dichte mist de hele dag hardnekkig. De maximumtemperatuur van zater-H dag was 1.3'C. Zondag was het eerst H nog mistig, om 16.00 uur klaarde deH lucht vanuit het noordoosten flink op. en de zon liet zich ook weer zien. Dat was ook te merken aan de tempera- tuur die langzaam daalde naar het31" vriesput. Om 19.00 uur gaf de tempe.le- ratuur al een waarde aan van -0.7'C Omdat het zo helder was waren de sterren ook heel goed te zien. jk Meteo Holten, Freddie Paalman

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1997 | | pagina 1