êHoltense kiezer belazerd1 Holtens NMsbjad Helden in barre tocht Jantje Wiggers-Aanstoot vrijwilliger van het jaar Trotse Davids derde beste van Overijssel Afscheid organiste gereformeerde kerk Nieuwe ruimte Amazing U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON Louter mooie foto's bij fotoclub Profoto H Klaverjas avond Blauw Wit IN DIT HUMMED Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 9 JANUARI 1997 de Trots als Holtense Erik Davids. Hij werd weliswaar niet de beste sportman van Overijssel, maar tijdens de verkie zingen van RTV Oost werd hij toch derde ach ter de Olympische medi- allewinnaars Niels van Steenis (roeien) en Mar cel Dost (atletiek). Van het publiek kreeg Da vids het maximum aantal punten (tien), echter door dc (oud-) sporters (drie) en van de pers (ook drie), be lande Davids op een derde plaats. Wel opmerkelijk was de waardering van het pu bliek. Zo hadden enkele sportploegen om punten binnen te halen in tegenstel ling tot Davids stapels met voorgedrukte briefkaarten opgestuurd naar RTV Oost. „Ik was er ook niet vanuit gegaan dat ik zou winnen", kijkt Davids terug. „Ik wist eigenlijk niet eens dat je. hiervoor genomineerd kon worden. Maar ik het wel een hele waardering van je werk als sportman." Na 34 jaar heeft Henny Kruk-Aanstoot afscheid genomen als organiste van de gereformeerde kerk. Foio: Wigger Henny Kruk-Aanstoot heeft na 34 jaar afscheid genomen als organiste in de gerefor meerde kerk. Zondag 28 de cember begeleide ze de sa menzang voor de laatste keer. Na de predc-king werd ze toege sproken door ds. H.P. Mulder en bedankt voor de vele jaren begeleiding Als aandenken werd haar een ingelijste foto met de inscriptie 'Laat ons naar har telust zingen' aangeboden door de gereformeerde kerk Holten en werd een bloemstuk aange boden. Na de dienst was er gelegenheid haar de hand te geven in dc ontmoetingsruimte. Hier wachtten haar nog meer verras singen. De orgelcommissie sprak haar toe. Collega's, com missie van beheer en twee da mes uit de kerkenraad mevrouw Schupperr-Stam en mevrouw Aanstoot-Bcldman brachten hun dank over in een sketchje van Thomasveer en Pieternel. Alleraardigst gebracht, en tot vreugde voor Henny als grote dank voor het vele werk dat zij in al deze jaren deed. Er is een nieuwe organist gevonden, A.J. Hillcbrants uit Lochem, die sa men met de heren Engbrink en Tromop dc samenzang zal bege leiden. Met het glas in de hand klinkt een aantal leden van koor Amazing op het nieuwe jaar en de nieuwe repetitieruimte boven Schuppcrt Mode. Maandagavond kwam men er na de kerstvakantie voor het eerst samen. Beide koren tekenden voor de kosten. Amazing telt ruim zestig leden. Dames zijn er voldoende, heren kunnen zich nog aanmelden bij Dini Weg- stapel, tel. 36 39 24. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd Als abonnee bent u daarvan verzekerd. aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Adres Woonplaats Gecll op als abonnee voor het Dhr./mevr Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Woonplaats: I Hij/zij betaalt abonnementsgeld 1 per jaar ad 77,10 Abonnementsprijs f 77,10Losse nummers f 1,65 Jantje Wiggers-Aanstoot is door burgemeester D.J. Ver hoeven afgelopen week ge huldigd als vrijwilliger van het jaar 1996. Eigenlijk wilde ze helemaal niet naar dc nieuwsjaarsreccptie ko men. Velen hadden haar van te- voren gevraagd om mee te gaan. „Maar ik was plan niet te ko men", zegt mevrouw Wiggers. „Toen zijn ze aan het bellen gegaan. Om 17.00 uur stond secretaresse van het college Lammie Wink aan de deur met dc vraag of ik die avond naar het gemeentehuis wilde komen, 't is toch niet waar zei ik." Mevrouw Wiggers (72 jaar jong) noemt het wel een verrassing dat zij is uitgekozen als vrijwilli ger van het jaar. „En dat op deze leeftijd", reageert ze verheugd. „Je bouwt in al die jaren natuur lijk wel vele activiteiten op. Wc hebben ook nooit kinderen ge had, dan heb je meer tijd om iets te doen. En eigenlijk kan ik ook geen nee zeggen. Veel zaken moeten ook gewoon worden ge daan. En, je blijft er fit bij." Vaak (of eigenlijk alleen maar) stond ze op dc achtergrond, nooit voelde ze de dwang om vooraan te staan. „Daar heb ik bewust voor gekozen. Ik wil heel graag helpen, maar niet zo dat de mensen zeggen dat ik altijd vooraan sta. Zo ben ik niet. De bloemen die mevrouw Wig gers van de burgemeester kreeg, hadden voor haar ook een ande re betekenis. „De eer van vrij williger van het jaar komt niet alleen mij toe, er zijn zoveel mensen die zich inzetten. Daar zijn dc bloemen ook voor." Mevrouw Wiggers is vanaf de oprichting in 1963 lid geweest van de Bcjaardensocieteit waar ze altijd secretaresse is geweest. Ook heeft ze zich ingezet voor de gereformeerde kerk. Ook is ze 26 jaar lid van de EHBO waar ze heel veel vrijwilligerswerk heeft gedaan. Zo is ze in al die jaren altijd actief geweest tijdens de bloedafname." En zonder haar had u dit nooit kunnen lezen. Haar man was in 1949 een van dc oprichters van het Holtens Nieuwsblad. Toen zij een jaar later met hem trouw de heeft zij haar hele ziel en zaligheid samen met haar man in deze krant gestopt. Voormalig PvdA-kopman Wim Dalhuisen over verkeersplan: „Verkeer is net water, het kiest altijd de gemakkelijkste weg. In Holten echter met, want het probleem blijft liggen en dat is Verkeer(d)!" Aldus Wim Dalhuisen, oud-wethouder en oud- - fractieleider van de PvdA in het laatste Vlugschrift van de Holtense sociaal-democraten. Dalhuisen benadrukt daar in dat er nu een plan voor ligt, dat geen echt structuurplan is en dan nu al de protesten tegen de Maïsweg doet ver bleken. Hij noemt het onbe taalbaar duur en realisering is naar zijn zeggen de eerste tien jaar niet te verwachten. „Na alle verkiezingsbeloften van Gemeentebelang en WD in 1994 had ik toch op z'n minst gedacht dat er snel, doeltref fend, goedkoop en stoelend op een breed draagvlak tot een op lossing zou worden gekomen. Dat mag de Holtense kiezer toch verwachten als men zo'n worst voorgehouden krijgt." Volgens Dalhuisen heeft het Nijmeegse bureau Haskoning (samensteller vin het beslismo del verkcc-rsstructuur) perfect op een rijtje gezet wat al bekend was. Het bureau kwam tot de conclusie dat een keuze maken onmogelijk was en dat aanvul lend onderzoek nodig was. „Een fijne conclusie voor een onderzoeksbureau..." Dalhuisen herinnert nog eens aan het door het college CDA/PVDA volledig uitge werkte verkeersplan, dat door een raadsmeerderheid aangeno men werd. Het plan bood oplos singen voor zowel intern, extern als doorgaand verkeer, met een fictsstructuurplan voor het lang zame verkeer, verkeersluwe Dorpsstraat en ccn degelijke fi nanciële onderbouwing. „Tot vandaag toe is dit plan nooit op basis van argumenten bestre den, ook niet door het rapport van het onderzoeksbureau Has koning! Bij onmiddellijke aan pak waren wc al ccn eind op weg geweest." De voormalige PvdA-kopman herinnert voorts aan dc politieke ommezwaai na de gemeente raadsverkiezingen van 1994. GB beloofde de kiezer een alterna tief verkeersplan zonder de te dure Maïsweg. Eenvoudige goedkope oplossingen, breed gedragen door raad en bevol king. De VVD beloofde even eens een alternatief plan zonder Maïsweg en met ccn noordelijke rondweg. D66 had eigen tellin gen verricht en nog wat andere ideeën, zij het niet financieel doorgerekend. Ook de demo craten waren tegen de aanleg van de Maïsweg. Dalhuisen: „Twee jaar lang is er nagenoeg niets gedaan aan de besluitvorming van de verkeer sproblematiek. De financiële re serve verkeersstructuurplan is op andere wijze aangewend en is dus leeg. De MaïswCgprOcedure is stopgezet en het verkeer baant zich als vanouds en op allerlei listige wijzen een weg door Hol ten, waarbij het aantal sluiprou- tes gigantisch toegenomen is. Mijn conclusie: We zijn geen stap verder. En die beloftes?" Dalhuisen wijst ten slotte met de vinger naar de overige partijen in de gemeenteraad. „Van dc belofte van GB is niets terecht gekomen. GB is voorstander van een zuidelijke rondweg van meer dan tien miljoen met een draagvlak als een evenwichts- balk. De VVD wil een noordelij ke, maar kiest voor een zuidelij ke rondweg. De rondweg klopt dus, maar hij komt aan de ver keerde kant! D66 blijft consis tent in haar opvatting, maar is met veel warrige en voor nie mand te begrijpen betogen te gen, maar geeft nooit aan hoe het wel moet. De beloftes waren vaag, het standpunt evenzeer. Van enige financiële onderbou wing bij de collegepartijen is evenmin sprake. Ze vragen de provincie of die niet voelt voor ccn bijdrage. Volgens mij heeft Holten een verkeersprobleem en niet de provincie. Kortom: ccn heilloze weg. Het zou even zeer van moed getuigen om te erkennen dat het plan van het vorige college zo gek nog niet was. Ik kies in elk geval voor Maïsweg in plaats van Natuur- weg." Nederland telde afgelopen weekeinde duizenden hel den. Velen vertrokken vol goede moed uit Leeuwarden om tweehonderd kilometer te schaatsen tijdens de Elfste dentocht. Ook enkele Holte- naren konden dc drang om mee te doen niet weerstaan en bonden vol goede moed de schaatsen onder. Gerhard Kolkman en Harry Heuvelmans reden de tocht voor de derde keer. Om 7.30 uur werden ze 'losgelaten' in Leeu warden om keurig om 21.00 uur op dc Bonke aan te komen. Onderweg werden ze verzorgd door Hans Stam. „Het was heel mooi en goed zwaar. Je hebt echt het gevoel dat je een prestatie neerzet", zegt Kolkman. „Ik heb de tocht samen met Heuvelmans goed gedoseerd gereden. Alleen op weg naar Bardehièm riep ik te gen Harrv dat het lekker gaat, maar Harry was weg. In Öud- kerk heb na twinitig minuten wachten hem weer gevonden en zijn we samen naar de finish gereden." Ook om 7.30 uur trok Gerard Beldman voor zijn tweede Elf stedentocht dc schaatsen aan en kon ze om 21.15 welverdiend uitrekken. „Je kunt de sfeer in Dokkum vergelijken met dc ArenA", zegt Bcldman. „Deze tocht is echt het noorden van Wim Dalhuisen over ver keersplan: 'Kiezer is grotelijks belazerd'. De jaarlijkse onderlinge foto wedstrijd van fotoclub Profo to werd donderdag 2 januari gehouden. De leden konden zwartwit- en kleurenfoto's of een serie van vier foto's inle veren. In totaal kwamen meer dan vijftig foto's binnen. De foto's werden door een jury, bestaande uit kunstenaar Hugo Verkerk en docent Jan Voogt beoordeeld en voorzien van commentaar. Volgens de jury zi|n er alleen mooie foto's ionge- leverd, maar niet elke foto brengt een verwondering over. Ook vindt de jury het moeilijk verschillende genres met elkaar te vergelijken. Een portretfoto bijvoorbeeld kan een heel ande re emotie overbrengen dan een landschapsfoto. Hoewel mee doen belangrijker is dan het win nen van een prijs is er uiteinde lijk voor dc makers van de foto's een prijsje. De winnaars zijn: zwartwitfo- to's: 1. Bert Kappert met ccn stilleven van glazen. 2. Wim Stobbe. .3. Hans Wissink. Kleu renfoto's: 1Paulien Abrahams met ccn foto van zeewier. 2. Frits Teunisscn. 3. Jannes Schuppert. Series: 1. Frits Teu nisscn met vier foto's van China. 2. Wim Stobbe. 3. Wim Stobbe. Tot 6 februari worden alle foto's tentoongesteld in het dorpshuis De Boschkamp. Men kan dan zelf beoordelen of men het eens is met de jury en de eigen voor keur kenbaar maken door mee te doen aan dc publieksprijs. Op deze manier maakt men kans op de afdruk van dc prijswinnende foto. De jury en de prijswinnaars: (v.l.n.r.) Hugo Verkerk (jury) Jannes Schuppert, Frits Teunissen, Bert Kappert, Jan Voogt (jury) en Hans Wissink. Wim Stobbe en Paulien Abrahams ontbreken op de foto. De tweede klaverjasavond van dit seizoen staat gepland op vrijdagavond 10 januari bij Blauw Wit. Vanaf 20.00 uur zullen de eerste kaarten op tafel worden gelegd. De strijd die open staat voor leden, donateurs, sponsors en vrijwilligers van de vereniging zal na deze avond worden voortgezet op 7 februari. Echter voor het zover is zal er door de deelnemers worden gestreden om dc- dagprijs. Het totaal aantal kaartavond is vastgesteld op zes. Dc organisatie is zoals gebruike lijk in handen van dc activitei tencommissie en zij worden op de avond zelf ondersteund door leden van de clubhuiscommis- Janna Bieleman Al zestig jaar is Janna Bieleman (85) actief tijdens het 'niejjoar Lees meer op pagina 3 Oliebollencross De traditionele Oliebollen- cross is wederom een groot succes geworden. Zie dc Sporthalte op pagina 5 Volleybaltoernooi Het volleybaltoernooi voor re creanten heeft weer veel spor tieve deelnemers getrokken. Zie pagina 6 Politie blijft in Holten Het politiebureau zal in Hol ten blijven. Het is echter nog niet duidelijk waar het pand zal komen, waarschijnlijk in het NS-st Holtenaren Harry- Heuvelmans, Gerhard Kolkman en Gerard Beldman (v.l.n.r.) laten zich na afloop van de loodzware Elfstedentocht het welverdiende pilsje goed smaken. Ook Paul Akkerman en Erik Boogaard legden de tocht binnen de tijd af. Egbert Wissink moest na tachtig kilometer de strijd staken. Eigen foto „De Nederlandse Spoorwegen en de poli tic zijnpositiefgestemd over het NS-gebouw", zegt burge meester D.JVerhoeven. „Het gaat nu alleen nog over dc kosten." Eind deze maand komt er meer duidelijkheid. Ook is er een kans dat de FIT is het gebouw komt. Jeugddienst In de Kandelaar wordt zondag 12 januari om 15.00 uur een jeugd dienst gehouden. Het thema is b(l)ijgeloof. Ds. Mulder zal voor gaan en het koor Happy Message zal een steentje bijdragen. Info dementie Thuiszorg Zuidwest Overijs sel houdt in samenwerking met Stichting Welzijn Ouderen Holten nvee middagen over de mentie. De eerste middag zal dc heer J.U. Postma, gepensioneerd geront- opsychiater, een lezing houden over dementie, De tweede bijeenkomst zal gaan over wat Thuiszorg Zuidwest Overijssel in de thuissituatie aan ondersteuning kan bieden. Mevrouw R. Hulsinga, lei dinggevende van dc dienst ver zorging en verpleging verzorgt dit onderdeel. De middagen worden gehouden in het gebouw- van Thuiszorg Zuidwest Overijssel aan de Gaardenstraatop maandag 3 en dinsdag 11 februari van 14.00 tot 16.00 uur. De middagen zijn voor een ieder toegankelijk en aan deelname zijn geen kosten verbonden. Voor inlkichtingen en aanmelding kan men zich wenden tot de centrale thuiszorgtelefoon, 0570 - 68 60 00, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur. Friesland: kou, harde oosten wind tegen, barre omstandighe den. Het hoort er allemaal bij." Een andere Holtenaar was Paul Akkerman. Hij vertrok om 9.15 uur er arriveerde om 23.45 uur, een kwartier voor het sluiten van het stempelhok. Zijn ver zorger onderweg was Ypie Sys- ling. „Dit was echt het mooiste volksfeest ter ere van Koning Winter", aldus Akkerman na af loop. Erik Boogaard vetrok vijf minuten later dan Akkerman. Boogaard gleed om 22.30 over de finish. Zijn zus Brenda stond hem de hele weg bij. Alleen Egbert Wissink moest na tachtig kilometer afstappen. Maar wel ccn onvergetelijke herinnering rijker. Postzegelclub - De Holtense postzegelclub houdt maandag 13 januari de maandelijkse bijeen komst in De Boschkamp. De aan vang van de jeugdclub Het pincet je is 19.00 uur. De senioren begin nen om 20.00 uur. Kinderen met belangstelling voor postzegels spa ren en die nog geen lid zijn, zijn van harte welkom. Voor ieder die even komt kijken is er een leuk cadeau- Zondagavond viel ei sneeuw, en maandag overdag lichte sneeuwval van 1 4 centimeter. De sneeuwhoogte was in totaal 4.8 cen timeter. De laatste dag van het jaar 1996 had een minimum temperatuur van min 12.6°. Oudejaarsdag was een zonnige, zeer koude dag met een snijdende noord oosten tot oosten wind, met een maximum temperatuur van 10 8'. Deze jaarwisseling werd de koudste sinds '78-'79. toen vroor het ruim min vijftien graden en viel er veel sneeuw. Deze nacht bleef de thermometer op min 14.9". steken. Nieuwjaarsdag '97 was zonnig en erg koud met een maximum temperatuur van min 10 7". In De Bilt is het met een maximum temperatuur van min 7.3". de koudste jaarwisseling geworden van de eeuw. dit record stond op min 5.0". in 1979. Donderdag was de laagste n temperatuur van de week. het vroor min 16 5".. (zeerstrenge vorsti. Aan degrond was het nog kouder: min 17.8 Espelo had een mimimum tempera tuur van min 18.0" Aan de grond was het daar min 20.0". Zowel vrijdag als zaterdag waren ijzig koud, er stond een vrij krachtige tot krachtige noord oosten wind, (kracht vijf/zes). Op zaterdag 4 januari werd de Elfste dentocht verreden, zo vroeg in januari nadat het nog maar veertien dagen heeft gevroren. Dat mag toch wel uit- zondelijk worden genoemd. Zondag was 's morgens zwaarbewolkt en koud. 's middags was bet een stuk vriendelijker doordat de zon volop scheen en de wind verder afzwakte, de maximum temperatuur was min Meteo Holten, Freddie Paalman Jantje Wiggers-Aanstoot wordt door burgemeester D.J. Verhoeven gehuldigd als vrijwilliger vam het jaar. Foto: wil Vogel

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1997 | | pagina 1