Een jaar in beeld... HOLTENS NIEUWSBLAD DONDERDAG 29 DECEMBER 1994- Predikant. In januari werd ds H.P Mulder als opvolger van ds. M. trg bevestigd in de gereformeerde kerk. Velen maakten gebruik van de égenheid om Mulder en zijn gezin te begroeten. De nieuwe predikant •tide zich tijdens de intrede een 'man die midden in het leven staat'. Mexicaantjes. Vijfjaar na oprichting borg dweilorkest De Mexicaan- dit voorjaar het veelkleurige tenue definitief in de kast. Gestopt op hoogtepunt van de carrière. Een aantal leden is met nieuwe muzikan- rgegaan onder de naam Mie Duch. t; Af e mi Afscheid. Half april namen de wethouders Henk Westerik (CDA) en -Dalhuisen (PvdA) afscheid. Westerik trad geheel terug en werd bij IW gelegenheid koninklijk onderscheiden. Dqlhuisen is nog altijd aktief het plaatselijk politiek toneel, zij het nu als fraktieleider van zijn 1 tij. Op de foto luistert het tweetal geamuseerd naar het lied dat het ïallige personeel van het gemeentehuis. Kastanjeboom. Het kappen van de kastanjeboom bij snackbar 't wertje, hoek Larenseweg-Dorpsstraat, zorgde dit voorjaar voor nog- wat commotie. De volgens ingewijden zieke boom moest wijken in 'hand met de uitbreiding van het terras. Menig Holtenaar toonde zich hg teleurgesteld over het verdwijnen van de majestueuze boom, die zo akteristiek was voor het dorpsbeeld ter plekke. Cornielje. Hij kwam, zag en overwon. Zes maanden lang zwaaide amemend burgemeester J.J.H. Cornielje de scepter over Holten. Half ril nam hij afscheid. Velen herinneren hem als de man van de lericks. Opnieuw een jaar dat voorbij gevlogen is. En opnieuw een jaar dat bol stond van gedenkwaardigheden, zowel op politiek als maatschappe lijk niveau. Op de valreep van 1994 was het voor de redaktie zaak terug te blikken naar wat de afgelopen twaalf maanden ons dorp geboden hebben. Reden om een 'duik te nemen' in het foto-archief en oude kranten. Zo'n jaar 'bladert' dan in vogelvlucht voorbij. Dat datzelfde in velerlei opzichten een bewogen jaar is geweest, bleek vervolgens uit het enorme aantal foto's dat we selecteerden. Veel te veel om hier allemaal af te drukken. De voortekenen waren er al in 1993, maar begin 1994 barstte de verkie zingskoorts écht los. Voor het eerst wierp ook D66 Holten zich aktief in de strijd. Onze brievenbussen wer den gevuld met allerlei strooifol- ders en ander wervingsmateriaal en in het Holtens Nieuwsblad ver schenen uitgebreide interviews met de lijsttrekkers. Na een tame lijk mat politiek café in De Bosc hkamp werd het 2 maart, de dag van de gemeenteraadsverkiezin gen die, zeker voor Gemeentebe lang, DE DAG zou worden. Nadat alle stemmen geteld waren bleek in Holten een politieke aardver schuiving te hebben plaatsgehad: GB werd met zes zetels direct de grootste fractie in de gemeente raad. PvdA en met name CDA, beide acht jaar lang collegepartij, leden gevoelig verlies en duikelden naar twee zetels. De WD won licht maar bleef op twee zetels staan, terwijl D66 via een restzetel haar opwachting aan de raadstafel maakte. Drie weken later opnieuw groot nieuws: Holten heeft een nieuwe burgemeester. Dick en Akke Ver hoeven vestigden zich medio 1994 met hun kinderen Lia, José en Jus tin vanuit Swifterbant aan de Lie- zenweg. Begin 1994 begroette de gerefer- meerde kerk ds. H.P. Mulder als opvolger van ds. M. Berg. En na tuurlijk bleef het verkeerspro bleem de gemoederen volop bezig houden. Nu de Maïsweg, althans de eerstkomende jaren, van de baan is, werd druk gespeculeerd op maatregelen die de verkeersdruk te in het dorpscentrum zouden doen afnemen. Nog steeds is het laatste woord niet gezegd. 1994 bracht wel enige verandering in het centrum: het DiWa-complex met twee 'nieuwe' winkels, de Aan stoot-panden gesloopt en inmid dels volop bouwactiviteiten voor woon/winkelcomplex Grindstaete en de nieuwe Rabobank. Nieuw ook, hoewel niet in het centrum, is het AC-hotel. De Dorpsschool, na de fusie met de Kolschool tot Hol- terenkschool leegstaand en doel wit van vandalisme, staat nog overeind. Hoe lang nog, is echter de vraag... In september werd ook het interieur van de dorpskerk ge sloopt. Voorzien van een nieuw verwarmingssysteem, vloerbedek king en kerkbanken is de kerk be gin deze maand weer in gebruik genomen. Rond de nieuwbouw- plannen van hotel-restaurant Hoog Holten, een ambitieus pro- jekt inzake de bouw van zes rustie ke appartementsgebouwen, is het opvallend stil gebleven. Een voor teken? Op onderwijsgebied was dit jaar sprake van nog een fusie: de scholengemeenschap Holten en het Thomas Ainsworth College smolten samen tot scholenge meenschap De Waerdenborch. Hoofdvestiging Holten, nevenves tiging Goor. De komst van burgemeester Ver hoeven betekende afscheid nemen van waarnemend burgemeester J.J.H. Cornielje. Een innemende persoonlijkheid, onvergetelijk vanwege zijn spitse en humoristi sche limericks. Afscheid ook van diverse raadsleden. Allereerst van loco-burgemeester Henk Westerik (CDA), acht jaar lang wethouder en bijna 24 jaar aktief in de ge meentepolitiek. Hij werd onder scheiden met de eremedaille in goud verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. Afscheid ook van de CD A'ers J an Veneklaas en Willy Beldman-Wegstapel en van PvdA- 'er Gerrit Markvoort. Markvoort is als niet-raadslid overigens wel lid van de commissie gemeentewer ken. Ten slotte afscheid van oud wethouder Hennie Rustebiel (GB), die het politieke toneel na twaalf jaar de rug toekeerde. Dorpsstraat. Met de nieuwe politieke verhoudingen in Holten is de Maïsweg (voorlopig) uit beeld geraakt. Het verkeersvraagstuk blijft de gemoederen evenwel ook zonder Maïsweg volop bezighouden. De colle gepartijen presenteerden een eigen visie, zo ook de VVV en ten slotte liet ook burgemeester Verhoeven er zijn licht schijnen over schijnen. Tot nu toe met resultaat nihil: de Dorpsstraat blijft, met name op vrijdagmid dag, propvol. Bestuursakkoord. Evenals in tal van andere gemeenten in den lande, zorgde de gemeenteraadsverkiezin gen in maart voor een politieke aardverschuiving. Het had tot gevolg dat verkiezingswinnaar Gemeentebe lang een bestuursakkoord sloot met VVD en D66. De laatste kwam op een restzetel in de raad. Eb van Schooten (GB) en Bertus Rensen (VVD) werden benoemd tot wethouder. Hervormde kerk. De grote géldwervingsaktie voor de renovatie van de hervormde kerk, bracht eind juni ruim 176.000 gulden bijeen. „We zijn er stil van," merkte president van de kerkvoogdij Jan Veneklaas op. De werkzaamheden werden volgens schema uitgevoerd en de kerk is inmiddels weer in gébruik. Milieumarkt. Op de jaarlijkse Pieterpad-etappe Hellendoorn-Hol ten, maakte behalve burgemeester Verhoeven, ook oud-waarnemend burgemeester Cornielje en inmiddels ook oud-minister Hans Alders hun opwachting. Aansluitend aan de wandeling volgde de geslaagde Markt Duurzame Ontwikkeling. Keunefeesten. De Keunefeesten groeiden dit jaar uit tot een ware knaller met optredens van Corry Konings, Dennie Christian en niet te vergeten de regionale topper Boh Foi Toch. Komend jaar beklimt de groep opnieuw de Holtense bühne. Burgemeester Verhoeven schonk Keunefeest-voorzitter Wim Dogterom bij de opening een bed vol stro, zodat hij niet naar huis hoefde maar tussen de feestelijkheden door achter de coulissen kon uitrusten. Burgemeester. In maart werd Dick Verhoeven (CDA) benoemd tot burgemeester van Holten. De oud wethouder van de gemeente Dronten volgde de naar Texel vertrokken burgemeester W.L.F.C. ridder van Rappard op. Met zijn vrouw Akke en kinderen Lia, José en Justin vestigde de nieuwe burgervader zich enkele maanden later in Holten, tijdelijk aan de Liezenweg. In maart wordt de nieuwe woning in Lukensveld opgeleverd. Folkloredag. Met de eerste Hoolter Folkloredag schoten De Holtense Boerendansers en MAC De Holterberg deze zomer regelrecht in de roos. De roep om herhaling was groot. Komend jaar moet blijken of de tweede editie een feit wordt. Boerendansers-voorzitter Dick Plekkenpol en de stijlvol geklede burgemeester Verhoeven hieven alvast het glas op het goede verloop van de eerste. Rabobank. Half juni werd het nieuwe onderkomen van de Rabobank aan de Oranjestraat officieel geopend door burgemeester Verhoeven. Aan het echtpaar Stokkers de eer om de bronzen smid (een beeld van Kees Bos) naast de entree van de bank te onthullen. Een herinnering aan de smidse van de firma Stokkers die ooit op die lokatie gevestigd was.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1994 | | pagina 7