i HlaKniraöëi Wierdenaren beginnen port M agenda sportstudio in centrum f oorcentralisatiedienst ijna verleden tijd afeltennissen om impioenschap Kersttoernooi Makelaar HOLTENS NIEUWSBLAD Als u na al die kerstkransen weer lekker wilt dansen VOORJAARSCURSUS DIT BLAD STAAT WEEK TOL MET INTERESSANTE AANBIEDINGEN. Tuincentrum MAC-rit ONDERDAG 29 DECEMBER 1994" ■dag 7 januari houdt de Tafel- Bvereniging (TTVj Holten de inse kampioenschappen ta- inis voor recreanten en com- lespelers in sporthal 't Mos- De inschrijving staat open iedereen in Holten en omge- Er wordt gespeeld in de klas- ecreanten senioren, jeugd tot et 12 jaar, jeugd 13 tot en met iar, competitiespelers (staat voor Holten en omstreken), jelspel. In deze laatste klasse en recreanten en competities- s willekeurig aan elkaar ge- eld. Ook voor de jeugd is er dubbelklasse. De deelname- !n zijn 4 gulden voor senioren 1 en 2 gulden voor senioren el, jeugd enkel betaalt 3,50 n en dubbel 1,50 gulden. In- |ven is mogelijk bij N. Valk, ngserf 65, tel. 61413. oemooi begint om 10.00 uur. t is dat de finales om ongeveer 15.30 uur afgelopen zijn. Er wordt gespeeld volgens het meerkamp- systeen, zodat iedereen een rede lijk aantal partijen speelt. Vanzelf sprekend zijn toeschouwers wel kom. De toegang is gratis en in de kantine van de sporthal kan de liefhebber een gokje wagen bij het ad vertentiespel Open huis Voor recreanten die nader kennis willen maken met de tafeltennis sport, houdt de TTV Holten de hele maand januari open huis. Wie een kijkje wil nemen is iedere maan dag- en dinsdagavond welkom tus sen 20.00 en 22.00 uur in de gymzaal aan de Vrijheidslaan. Er is dan ook volop gelegenheid om vrijblijvend een balletje te slaan met vrienden, kennissen of familie. Wie na deze proefperiode besluit om lid te wor den, krijgt van de TTV Holten een tafeltennisbatje cadeau. In het souterrain van het voormalige WJonnink-pand openen V/ierdenaar Henk Schelfhorst en zijn partner Gea Hoogezand half januari hun sportstudio Yes (Foto Ten Welde) rHAL imma voor de week van 25 t/m 31 iber: lag: 8.30-14.00 uur, SV Holten voet- aarna gesloten; dinsdag 8.30-16.30 kerstzaalvoetbaltoernooi (Blauw /Holten); 17.30-22.30 uur: Mintonet- jensdag: 8.30-17.00 uur: kerstzaal- jltoernooi (Blauw Wit/SV Holten); 20.00 uur: Blauw Wit; 20.00-00.30 uur: Nacht van Blauw Wit; donderdag: 16.00-22.00 uur: SV Holten handbal; 22.00- 23.30 uur: SV Holten All Stars; vrijdag: 13.30-17.00 uur: Roelofs en Haase volley baltoernooi; 18.30-23.00 uur: Mintonette; zaterdag: 8.30-17.00 uur: SV Holten voet bal. Vanaf 18.00 uur gesloten. Weekendreserveringen vanaf vrijdagmid dag 12.30 uur bij de beheerders van de sporthal (tel. 63180). ichtpaar Kappert (geheel links), de heer Meijer en mevrouw Oolbek- \werden onlangs door Gerlinde Pronk van de reisafdeling van de )bank in de bloemetjes gezet. De bloemenhulde hield verband met tit dat zij de gelukkige winnaars waren van de duizend gulden-aktie. \ten die hun wintervakantie vóór 1 december geboekt hadden, kten kans op deze geldprijs. De medewerksters van de afdeling n zijn ervan overtuigd dat het bedrag door allen goed zal worden led op de komende wintersportvakantie en wensen hen via deze weg st een prettig verblijf toe Foto Rabo) Sportstudio Yes. Dat is de naam waaronder Wierdenaar Henk Schelfhorst en zijn partner Gea Hoogezand medio januari in Hol ten hun eigen sportstudio openen. De bedoeling is dat aandacht be steed wordt aan diverse vormen van lichaamsbeweging, echter niet aan vormen van krachtfit ness. Te denken valt aerobics, bo- dygym, kids-aerobics, steps en ou- derengym. De sportstudio wordt gevestigd in het pand aan de Kerkstraat waar voorheen De Slaapgigant geves tigd was. Het souterrain van het vroegere Wonnink-pand is een ruimte van 500 vierkante meter, royaal genoeg dus om een sport studio te vestigen. De ingang van Sportstudio Yes wordt, tegen de wens van Henk en Gea, gevestigd aan de Kerkstraat. Het sportieve duo prefereerde deze aan de Oran jestraat. Projektontwikkelaar Kamperman was hier echter op tegen vanwege het feit dat hier ook reeds de ingang van Meinders Truckservice en de toekomstige gebruiker van het pand boven de Sportstudio ligt. Henk Schelfhorst (46) is momen teel werkzaam als zweminstruc- teur in Wierden, een taak die hij zal blijven vervullen. Gea Hoogezand (32) is op dit moment nog werk zaam als receptioniste in het Twenteborg ziekenhuis, maar zal haar baan opgeven om de dagelijk se leiding van de sportstudio op zich te nemen. Zowel Henk als Gea zijn royaal in het bezit van diplo ma's op het gebied van de li chaamsbeweging. Waarom Hol ten? „In omliggende plaatsen zijn al vergelijkbare bedrijven. Daarbij komt dat Holten gunstig gelegen is en een zekere uitstraling heeft. Sportstudio Yes start met niet te ingewikkelde en dure apparatuur, maar met eenvoudige middelen als bescheiden gewichten, 'dumbles en slides'. De bedoeling is om daar na langzamerhand tot de aanschaf van duurdere apparatuur over te gaan, onder meer ten behoeve van de speciale cardio-fitness voor ou deren. Om te kunnen starten met de sportstudio wordt eerst voor dertigduizend gulden in het pand geïnvesteerd. Dit geld wordt ge bruikt voor het aanleggen van een speciale vloer, het plaatsen van een spiegelwand en twee zonne banken, de aanschaf van geluids apparatuur en het realiseren van een kinderhoekje, waar sportende moeders hun kind met een gerust hart kunnen achterlaten. Sport studio Yes wordt in het weekeinde van 13 en 14 januari geopend. Dan wordt tevens open huis gehouden, zodat eenieder die dat wenst een kijkje kan gaan nemen: vrijdag van 20.00-22.00 uur en zaterdag 10.00-15.00 uur. De studio is daar naast van maandag tot vrijdag da gelijks geopend tot 21.00 uur. In verband met de werkzaamheden van Henk en Gea voorlopig niet overdag op dinsdag en vrijdag. Ge vraagd naar de reactie van de ge meente op de komst van de sport studio liet burgemeester D.J. Ver hoeven onlangs weten dat deze niet past binnen de Ontwikke lingsvisie en het bestemmings plan: „Tegenhouden kunnen we het echter ook niet daar het be stemmingsplan dit ook niet weer expliciet verbiedt. Aan uitbreiding en ingrijpende verbouwingen wer ken we echter niet mee." schrijf dan nu in voor de nieuwe op Donderdag om 20.00 uur bij Café Het Bonte Paard" (mits voldoende deelname start de cursus op 12-1-951 Ook kunt u nog 12 lessen volgen om het brons weer op te frissen voor opgave en iniichtingen kunt u dagelijks bellen DANSSCHOOL BEN VOLLENBROCK Schuttersweg 2 7451 AV Holten tel: 05483 64000 Wij wensen u een heel voorspoedig 1995 Dorcentralisatiedienst is niet Althans op een haar na, officieel wordt Kring 1 van ^oorcentralisatiedienst Cen- •Overijssel met ingang van 1 iri opgeheven. Het ophalen kadavers wordt dan (weer) {enomen door de NTF (Neder- »e Thermochemische Fa- 0 uit Bergum. jet verdwijnen van de dienst zes ambtenaren betrokken: jlme directeur J.H.J. Giesen, is directeur van de Rijks- jt voor Vee en Vlees in Om- jadministratief medewerkster evens-Markvoort en de chauf- T. Beldman, H. J. Nijland, J.h. ik en G.J. Baltes. Met uitzon- ig van Beltman worden ze on- fbracht in een 'pool', waaruit es kringgemeenten (Holten, (elo, Rijssen, Hellendoom, den en Den Ham) kunnen put- De betrokken gemeenten ge- linke subsidie op de loonkos- jTonnie Beldman treedt in t bij de NTF. [pheffing stond vorige week [aal in de afscheidsbijeen- »t in de kantine van het ge ltehuis, waarbij speciale aan- t was voor Giesen en Nijland, Jn onlangs 25 jaar verbonden je dienst. Kring 1 is in feite de )eter bekende Voorcentralisa- ïnst Holten, waarbij bovenge- jde gemeenten bij zijn aange- b. „Een bijzondere situatie," jte burgemeester D.J. Verhoe- p. „Precies in het opheffings- jou de Kring 25 jaar bestaan." 'den van gelijke strekking wa- f van PvdA-raadslid Wim Dal- jn, oud-wethouder en gedu- f die periode voorzitter van de Als voorzitter van een werk- 1 van alle Kringen in Overfjs- (ande hij zich tevergeefs in om pnsten te behouden. De Vooreentralisatiediensten heb ben 25 jaar kadavers op agrarische bedrijven opgehaald. De dode die ren werden voor die tijd in speciale putten gegooid, die van tijd tot tijd geleegd werden door de NTF. Kri tiek had tot gevolg dat de gemeen ten in het kader van de volksge zondheid mesten zorgen voor een snelle en hygiënische verwijdering van kadavers, waarop gemeenten in Voorcentralisatiediensten (met rijkssubsidie) gingen samenwer ken. In Kring 1 werd begonnen met. twee (full time) chauffeurs, in '77 kwam er één en in '84 nog één bij. De vrachtwagens stonden in Hol ten en werden onderhouden door gemeentewerken. Het aantal adressen in de Kring bedroeg on geveer 40.000, jaarlijks werden cir ca 186.000 kadavers opgehaald. Zeven jaar terug begon het Rijk tegen te sputteren over de 'kada ver-subsidie'. Bedrijfsafval en dus een zaak voor de boeren zelf, luidde het oordeel. Eind van het liedje was dat de subsidie verviel en de diensten werden opgeheven. De boeren kunnen nu zelf een kon- trakt afsluiten met de NTF, die de kadavers echter niet, zoals eerder aangegeven, van tijd tot tijd inza melt, maar direct een dag later. Vanuit Holten gaan de dode dieren eerst naar een overslagstation in Nijverdal, vandaar naar Bergum (Friesland). Stolp In plaats van alle gemeenten van Kring 1, is alleen Holten bereid om bij te dragen in de aanschaf van zogenoemde afdekstolpen. Alle veehouders zijn inmiddels schrifte lijk benaderd door de gemeente met het aanbod tot aanschaf van zo'n stolp. Groene koepels van 2.20 x 1.25x0,85, die aan de weg worden geplaatst en waar de kadavers on zichtbaar onder worden gelegd, zo dat de NTF niet het erf op hoeft te komen en de boer daarmee geld bespaart. Tot 15 januari kunnen belangstellende agariërs een stolp bestellen voor 200 gulden per stuk. Na die tijd wordt dat bedrag ver hoogd naar 400 gulden. De urinst is voor 'AC Milaan' op zak. Dat betekende natuurlijk eenplaatje voor onze fotograaf (Foto Ten Welde) De gladheid was er maandagoch tend oorzaak van dat verscheidene spelers die deelnamen aan het kersttoernooi van de SV Holten afdeling voetbal, pas later dan de gestelde aanvangstijd arriveerden. Verscheidene elftallen raakten ge dupeerd. In de loop van de ochtend verbeterde de situatie. De teams begonnen aan hun wedstrijden, die in pouleverband werden afge werkt. De finale tussen AC Milaan en Benfica eindigde in het voordeel van de eerste. De winnende ploeg bestond uit G. Soer, T. Jongman, W. Vlogtman, T. Woltman, J. Ve neklaas, J. van Mullem en D. Scheurs. De elftallen 1 t/m 5 had den bepaald minder te kampen met de 'gladheid-problemen'. Win naar van deze poule werd Parma met de spelers R. Landeweerd, R. Bannink, E. van Beek, H. Klein Horstman, R. den Heyer, W. Ste vens, P. Brinkers en E. Rensen. De organisatie kan terugkijken op een uiterst geslaagd toernooi. De sup portersvereniging zorgde dit jaar voor de verloting. Burgemeester ir. J.J. van Over- beeke van Hellendoom/Nijverdal heeft onlangs in Nijverdal het gloednieuwe makelaarskantoor geopend van Holtenaar Erik Bal tes. De voormalig politieagent deed vooraf een aantal jaren erva ring op bij makelaars in de omge ving en vond het nu tijd om als zelfstandig ondernemer verder te gaan. Aan de Stationsstraat 10 is hij nu de trotse eigenaar van de derde vestiging van De Schakel Makelaars. Ook in Almelo en Hen gelo is een kantoor gevestigd. Bal tes en zijn assistente Simone Post waren reeds enkele maanden ak- ties vanuit de Nijverdalse vesti ging. De Schakel Makelaars biedt complete dienstverlening. Naast bemiddeling in onroerend goed za ken kan men er onder meer terecht voor financiering. De bezwaren van de families Jan sen en Akkerman tegen de komst van hoveniersbedrijf Mulder naar de Jeurlinksweg, zijn door het col lege verworpen. In het bezwaar werd onder meer gewezen op aan tasting van landschappelijke waarde van het gebied en de toene mende verkeersdrukte op de Jeur linksweg. De naast het toekomsti ge bedrijf wonende Jansens waren bovendien bang voor de mogelijk heid dat Mulder een bedrijfswo ning op zijn terrein bouwt, hetgeen beperking voor hun eigen bedrijfs voering kan inhouden. Volgens burgemeester Verhoeven is Mul der dat echter niet van plan en staat er binnen een straal van 50 meter van het bedrijf van Jansen al een woonhuis. Dat legt al beper kingen op. OPENBARE KENNISGEVING INZAKE VERLEENDE ONTHEFFINGEN OF VERGUNNINGEN 1Bouwvergunning is verleend voor: - bouwen van een woonhuis aan Kolweg 75 2. Voorts is vergunning, ontheffing e.d. verleend voor: - aanbrengen lichtreclame aan Gaardenstraat 32 (2x); - bewonen zomerhuis Postweg 99 (vrijstelling art. 17 WRO). Ingevolge de Alcjemene wet bestuursrecht kunnen belangheb benden tegen éen of meer van bovenvermelde besluiten binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 13, 7451 AA Holten. BOUWAANVRAGEN Burgemeester en wethouders van Holten maken ingevolge arti kel 41 van de Woningwet bekend, dat op de daarbij aangege ven data aanvragen om bouwvergunning zijn ingediend voor: - verbouw/uitbreiding woning Holterbergweg 8 (16 dec. '94); - verbouw boerderij Maneschijnsweg 27 (15 dec. '94). De bouwaanvraag ligt tijdens de openingsuren (van 9.00 tot 12.30 uur) ter inzage bij het bureau bouw- en woningtoezicht van de afdeling gemeentewerken, Smidsbelt 6 te Holten. GEMEENTEWERKEN HOLTEN 24 UUR PER DAG BEREIKBAAR Voor de Holtense bevolking is het met ingang van maandag 2 januari a.s. mogelijk om 24 uur per dag een melding te doen over bijv. een storing aan een pompgemaal, een gat in het wegdek of trottoir, een lichtmast die niet brandt. Tot op heden was gemeentewerken slechts bereikbaar tijdens de normale werktijden en daarna was het voor de burger maar de vraag wie men moest benaderen. Met ingang van 2 januari a.s. zal hierin verandering komen. Na werktijd kunt u via het TELEFOONNUMMER 6 19 72, middels een telefoonbeantwoorder uw opmerking/klacht inspreken op de band. Het is tevens de bedoeling dat u uw naam, adres en telefoonnummer inspreekt, zodat de dienstdoende storingsamb tenaar u kan bereiken voor eventuele nadere informatie. Deze ambtenaar krijgt na het inspreken automatisch bericht, dat er een boodschap is achtergelaten. Dus voor melding inzake storingen aan een pompgemaal, gaten in het wegdek of trottoir, niet brandende lichtmasten of andere storingen kan men door het bellen van 6 19 72 na 2 januari 24 uur per dag gemeentewerken bereiken. WET MILIEUBEHEER Melding artikel 8.19, lid 2 Op grond van art. 8.19, lid 2 van de Wet Milieubeheer is mel ding gemaakt van een verandering van een inrichting of de werking daarvan, ten aanzien waarvan redelijkerwijs moet wor den aangenomen dat er geen gevolgen zijn voor aard en om vang, dan wel uitsluitend gunstige gevolgen voor de omvang van de nadelige gevolgen voor het milieu die de inrichting ver oorzaakt door: naam melder: Maatschap J. en H. J. Boode, Maneschijns weg 25, 7451 LJ Holten. Adres inrichting: Maneschijnsweg 25 te Holten. Aard inrichting: rundveefok- en rundveemelkbedrijf. Datum melding: 13 december 1994. Zakelijke inhoud van de melding: de inrichting wordt uitgebreid c.q. gewijzigd door uitbreiding van het tanklokaal t.b.v. melkop- slag. Ter inzage De melding ligt vanaf 29 december 1994 gedurende 5 weken ter inzage bij de afdeling Algemene Zaken ter gemeentesecre tarie tijdens kantooruren (van 8.30 tot 12.30 uur). Holten, 27 december 1994. VERKOOP (AFLEVERING) EN GEBRUIK (AFSTEKEN) VAN VUURWERK TIJDENS DE JAARWISSELING Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat voor de verkoop en het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling de volgende UNIFORME regels van toepassing zijn. REGELS VOOR VERKOPERS - Een verkooptermijn van drie dagen voor de jaarwisseling. Het Vuurwerkbesluit houdt in een algeheel verbod tot het afleve ren van vuurwerk, tenzij verkoop geschiedt op 29, 30 en 31 december. Voor 1994 geldt derhalve een drie dagen verkoop (aflevering). - een verbod om per levering een hoeveelheid vuurwerk met een gewicht van meer dan 2 kg aan een particuliere gebrui ker af te leveren. - een verbod om vuurwerk af te leveren aan personen die jon ger zijn dan 16 jaar. - opslag van vuurwerk moet geschieden overeenkomstig de algemene regels in het Besluit Opslag Vuurwerk Milieube heer. Maximale hoeveelheid 1000 kg. REGELS VOOR CONSUMENTEN - het verbod vuurwerk af te steken op een ander tijdstip dan tussen 31 december 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur. - een verbod om vuurwerk voorhanden te hebben op een voor het publiek toegankelijke plaats. Hiervan is het voorhanden hebben van vuurwerk ten behoeve van de activiteiten die direct samenhangen met het vuurwerkgebruik bij de viering van de jaarwisseling uitgezonderd. TOEZICHT De controle op de naleving van de bepalingen geschiedt door de politie. De gemeente-secretarie is op 2 januari a.s. pas vanaf 10.30 uur voor het publiek geopend. Nieuwjaarsbijeenkomst. Alle inwoners van Holten worden hierbij uitgenodigd voor de openbare Nieuwjaarsbijeenkomst, die gehouden zal worden op maandag 2 januari 1995 vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis van Holten. Om 20.00 uur zal de burgemeester zijn nieuwjaars toespraak houden. Burgemeester en wethouders van Holten, de secretaris, J. P. Stegeman. de burgemeester, D. J. Verhoeven. De puzzeltocht waarmee MAC De Holterberg traditioneel op Tweede Kerstdag het jaar afsluit, is afge last. De oorzaak van de afgelasting is de ijzel van de nacht ervoor. De organisatie achtte het te gevaar lijk om de deelnemers van start te laten gaan. De organisatoren ver wachtten aanvankelijk nog dat de ijzel zou smelten, maar toen na de middag bleek dat het niet genoeg gedooid had, werd de rit afgelast. Volgend jaar houdt de MAC weer een serie gewone ritten, te begin nen op zondag 12 maart.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1994 | | pagina 5