'De tijd vliegt VOOrbij I Uit het politierapport Dijkerhoekse kerstmarkt in decor De Hegeman Kerkdiensten Medische diensten van dag tot dag Themadag SGW met dansmarathon anno Schure-wandeling Burgerlijke stand HQLTENS NIEUWSBLAD Trainer LANCIA Rijwielstalling DONDERDAG 29 DECEMBER 1994- nincrlan 9D riprpmhpr vnnrl 'c punnHc mnrrlt Ho UnmanHa tiïH alUa oha Staande aan het eind van 1994 m vlak voor het begin van 1995 \eb ik het gevoel van alweer een aar om, waar blijft de tijd. Over De tijd' schreef Toon Hermans inder meer het volgende: De jaren zijn weggespoeld laar hier, naar daar, naar mar... ils je de tijd te duidelijk voelt tan weegt ie veel te zwaar k Gaf mij niet altijd rekenschap \an alles wat ik deed ian elke daad, van elke stap ian alle lief en leed' leze woorden geven mij ook en handvat om terug te zien op ■.et jaar 1994. Ook bij heel wat frwoners van onze gemeente zal mmers het jaar 1994 zwaar we ten, heel zwaar. Zij werden en porden geconfronteerd met \conomisch onzekere tijden, pet ziekte of het verdriet van- pege het verlies van een voor iun dierbaar iemand. Het is een iele klap als plotseling eenjon- \e moeder wegvalt in een gezin, \en jonge dochter je ontvalt of emand die sterft die wel reeds (p hoge leeftijd is, maar die toch I og zo'n belangrijke plaats in je even innam. Gelukkig kunnen telen in zo'n situatie kracht uit \un geloof putten enlof veel ieun vinden bij famüie en rienden. Ik hoop dat het moge- \jk zal zijn de start van 1995 \ch ook voor u, waarvoor 1994 p zwaar weegt, weer een stukje 'perspectief mee te geven. Zeker ok de ondernemers in de agra- ische sector leven in onzekere fjden met vaak ongewisse eco- omische perspectieven. Met él- nar mogen we niet om die pro- Hemen heen lopen. De moge- jkheden van de gemeentelijke verheid om daar echt wat aan doen zijn echter beperkt laar laten we vooral niet de gen sluiten voor deze proble- iatiek. 1994 zijn we binnen Holten ok geconfronteerd met geweld- adige akties tegen asielzoe- rs. Akties die wij zeer moeten fkeuren en die er niet toe mo- '.n leiden dat we ons afkeren van onze verantwoordelijkheid met betrekking tot de vluchte lingenproblematiek. Ook in de wereld om ons heen zijn er veel zorgen. We hoeven alleen maar te denken aan de grove vormen van geweld en oorlog in Bosnië en Rwanda. Toch heeft 1994 ook voor veel mensen geluk en vreugde ge bracht. Dat geldt ook voor ons gezin, immers wij mochten een nieuwe start in Holten maken en vrij zijn door de gemeenschap van Holten zeer plezierig en gastvrij ontvangen. Gelukkig niet alleen infunktie maar bo venal als mensen. Ik hoop dat 1995 voor velen van u een per- spektiefvol jaar mag worden, een bijzonder jaar wordt het ze ker. In 1995 herdenken we im mers voor de vijftigste maal de mensen die voor onze vrijheid zijn gevallen en vieren we vijftig jaar bevrijding. U hebt de aktie van de oud-strijders op geweldi ge wijze financieel ondersteund en bij dezen roep ik u op om in 1995 op grootse vrijze de bevrij ding te vieren en om ons als Holten zeer gastvrij te tonen voor onze Canadese bevrijders. Op die manier kunnen we laten zien wat onze vrijheid ons waard en dat is toch heel wat, nietwaar? Mede namens mijn vrouw wens ik u zonodig veel sterkte om het jaar 1994 te 'verwerken' en wens ik u allen een voorspoedig en perspectiefrijk jaar 1995 toe. De burgemeester van Holten, D.J. Verhoeven Dinsdag 20 december vond 's avonds een aanrijding plaats op de S14. Een personenauto die vanaf de afrit van de A1 uit de richting Deventer kwam, wilde op de S14 linksaf richting Raal- te. Hij schatte hierbij de snelheid van een personenauto die uit de richting Holten kwam, verkeerd in. Een aanrij ding was het gevolg en beide auto's raakten licht beschadigd. Woensdag werd proces-verbaal op gemaakt tegen een inwoner uit Schalkhaar. Deze reed met een be drijfsvoertuig met daarachter een aanhangwagen. Tijdens het rijden viel een deel van de lading op straat. Donderdagmiddag werd er bij een bedrijf in Holten een grote hoeveel heid vuurwerk in beslag genomen. De eigenaar van het bedrijf had niet de benodigde vergunningen. Tegen hem werd proces-verbaal opge maakt. Zaterdagmiddag werd er een alcohol controle gehouden op de Helhuizer- weg. Hier bleek dat een inwoner van Holten te diep in het glaasje had geke ken. Hij kreeg een transactie van 600 gulden aangeboden. Door de politie wordt de komende tijd elke avond en nacht gecontroleerd op het gebruik van alcohol. Ook volgen binnenkort grote alcoholcontroles. Zaterdagavond werden twee voet gangers aangereden door een auto op de Waagweg. Een voetganger werd per ambualance overgebracht naar het ziekenhuis. Hij liep lichte verwondingen op aan hoofd en been. De andere voetganger had last van spierpijn. Op Tweede Kerstdag werd bij een tankstation aan de A1 getankt zonder te betalen. Door de pomphouder werd een kenteken genoteerd. Het voertuig kon die dag niet meer achter haald worden. Dinsdag 27 december kwam een heel verdrietige mevrouw in het politiebu reau. Zij mist haar hondje Timmy; het betreft een Yorkshire Terrier, kleur bruin. Timmy droeg een rode hals band met daaraan een oranje pen ning. Deze halsband werd door een onbekend persoon in de brievenbus van het politiebureau gegooid. Wil deze persoon zich bekend maken bij de politie omdat hij of zij mogelijk weet wat er met Timmy is gebeurd. In goed overleg tussen trainer Bert Middelburg en het bestuur van Blauw Wit is besloten dat er aan het eind van het lopende seizoen een eind komt aan de samenwer king tussen beide partijen. Bert Middelburg heeft dan drie seizoe nen volgemaakt bij de Holtense zaterdag eerste klasser. Blauw Wit moet dus op zoek naar een nieuwe trainer voor de selectie in het ko mende seizoen. De procedure hier voor wordt zo snel mogelijk opge start. Ondanks de matige presta ties in de eerste seizoenhelft heeft dit punt niet meegewogen bij de uiteindelijke beslissing. Blessure leed was hieraan debet. Na de win terstop zal de groep bijna weer compleet zijn, hoewel sommige spelers dan nog wel een trainings achterstand hebben. De selectie spelers hebben zelfs aangegeven zich te willen revancheren onder de huidige trainer Bert Middel burg. Voor de trainer tevens een extra motivatie om er ook in de tweede seizoenshelft met veel inzet tegenaan te gaan. Autobedrijf Jansen Twentelaan 21, Almelo, Tel. 0546 - 852400 Nijverheidsweg2, Nijverdal Tel. 05486 -17575 Ingezonden Haarschool vol?... Naar aanleiding van de bericht geving in het Holtens Nieuws blad van 15 december zou ik, met name als voorzitter van de Medezeggenschapsraad van de Haarschool, de volgende cor rectie willen maken. In het arti kel wordt door de Vrienden kring tot behoud van de Dorps school de suggestie gewekt dat de Haarschool momenteel propvol zit en dat leerlingen daarom op termijn elders on dergebracht moeten worden. Die uitspraak is echter gedaan in de context van leerlingen prognoses rond het jaar 2010. Met klem wil ik daarom bena drukken dat de Haarschool voorlopig genoeg ruimte biedt voor leerlingen en dat ouders dan ook van harte uitgenodigd worden hun kinderen op deze lokatie de komende jaren aan te melden. Rob Hazes Zo'n vijftien leerlingen van de scholengemeenschap volbrachten moe maar voldaan een twaalf uur durende dansmarathon op school. Zij werden onder anderen moreel gesteund door docent biologie Jan Metse- makers (achter links), die ook regelmatig meedanste Foto WV) Ongeveer vijftien leerlingen van scholengemeenschap De Waer- denborch uit 5havo en 5vwo na men van donderdag op vrijdag deel aan een dansmarathon op de gang ter hoogte van de administra tie op de eerste verdieping. Een idee van Esther Lammertink uit 5havo en onderdeel van de thema dag die de school donderdag hield met aandacht voor de Derde We reld. Met hun twaalf uur durende dansspektakel dansten de jonge ren, onder wie overigens slechts tn betere primeur hadden direc- ur Jan Victor Dorlas en zijn zich niet kunnen wensen, it de eerste kerstmarkt die de jjkerhoekse school vorige week ild in het decor van korenmolen Hegeman viel gelijk in goede rde. Gezien ook het succes van eerste kerstmarkt die de Hol- ie Handelsvereniging hield in s Bil voormalige Ehag-garage, ken- N|lijk aktiviteiten waar Holten jbrek aan had. Wat ons betreft gen ze in elk geval beide jaar- ;s terugkeren. )at zal in Dijkerhoek ook wel Ho|beuren," liet Dorlas weten. „Het echt hartstikke druk." De ian jiooldirecteur vertelde dat het je voor de kerstmarkt amper hedL Weken geleden geboren werd. ven was er twijfel of we 't alle- msJal wel moesten doen voor jvaafchts twee uurtjes markt, maar le gjben blij dat we hebben doorge in FÏ We gaan straks evalueren en pien hoe we het volgend jaar inpakken." Direct dezelfde °fond werd gesuggereerd de fraai rkt volgend jaar in een wat rui- ïr jasje te steken. We wachten af. de eerste editie tekende ïool voor een sfeervol en intiem :nement. Het initiatief sloeg it alleen aan onder de buurt- lappers, ook heel wat Holtena- kwamen een kijkje nemen, tante drukte dus. De markt gelokaliseerd op het terrein br De Hegeman, die al van verre viel door de feestelijk verlichte p in één van de wieken. De pro- Imen met het uitvallen van de 24 oom aan het begin van de avond iden gelukkig snel worden op- ost. Een kleinschalig evene- nt, dat weliswaar door elemen- als de midwinterhoomblazers, icbtttevende kerststal, de als herders klede kinderen en de in Dicken- htige kledij gestoken kraam- iders, een verrassend warme en igename uitstraling had: bijna tafereeltje van Anton Pieck. Iden voor de molen lieten heel kinderen zich met de kerst- Tijdens de Dijkerhoekse kerstmarkt nam de 8 maanden oude Bart Haverslag de rol van het kindje Jezus voor zijn rekening. Moeder Anja, verkleed als Maria, week niet van zijn zijde Foto Ten Velde). 65 94/01 man (wiens rode pak opvallend goed flatteerde...) vereeuwigen. Daarvoor hadden de organisato ren zich verzekerd van een heuse arreslee. Het maakte een prachtig plaatje. De weergoden werden gelukkig geen spelbreker. Anja Haverslag had er daarom ook geen moeite mee haar acht maanden oude zoontje Bart als het kindje Jezus in de kribbe te leggen. Met enkele warme kruiken erbij en extra toe gedekt. vond Bart alle aandacht best. Temeer daar moeder Anja, verkleed als Maria, voortdurend bij hem bleef. Dorlas nam de rol van Jozef voor zijn rekening. Jozef en Maria zullen de reactie van één van de kinderen die 'hun' nieuwge borene kwam bewonderen, niet snel vergeten: „Jezus, het is een écht kind!" De levende kerststal trok veel belangstelling, ook van kinderen die verkleed als herders en de wijzen geschenken kwamen aanbieden. Naast de stal stonden enerzijds schapen, anderzijds was met behulp van strobalen een sfeerrrijk kinderhoekje ingericht. Daar werd de kleintjes een door Dick Bruna bewerkt kerstverhaal voorgelezen. Op de stelling van De Hegeman en bij de kribbe zorgden jongerenkoor Campanella en een groepje school kinderen tussendoor met enkele kerstliederen voor een passende muzikale omlijsting. In de kraam pjes waren voorts allerlei kerstarti kelen verkrijgbaar en natuurlijk erwtensoep, oliebollen, warme chocolademelk, Glühwein, koffie en andere consumpties. Dorlas: „Het liep als een trein. De voorraad wijn moest zelf worden aangevuld en de 600 oliebollen en 30 liter soep waren ook zo op. Onder de stand houders ook tuincentrum Mulder, dat een kwart van de opbrengst van die avond afstond aan de orga niserende school. De frima Broek huis, eveneens aanwezig, bestem de daar zelfs de helft voor. Jan Victor Dorlas verklaarde dat de school in elk geval uit de kosten is gekomen. één jongen (Edwin Bloemen), zo'n duizend gulden bijeen. Het geld is in hoofdzaak bestemd bestemd voor een studiefonds voor een ver pleegstersopleiding in Tanzania. Zeer terecht klonk in de vroege ochtend het 'We are the cham pions' door de school, want zo'n 'heftige' onderneming is uiteinde lijk niet niks. 'Een slijtageslag, uit puttend en 'te gek', het zijn enkele ervaringen die we konden opteke nen uit de monden van de dansers. Het spektakel begon 's avonds om 19.00 uur tijdens het onderbouw- feest in de aula van het schoolge bouw aan de Haarstraat. Aan be langstelling geen gebrek natuur lijk. Daarna verdween het gezel schap naar de bovenverdieping, waar een speciale hoek, compleet met belichting was ingericht. Wat er gedanst werd? „Van alles," ver telt Esther Leeftink (5havo). „Zeg maar van 'gewoon' tot rock and roll, reggae en house." Hoewel de belangstelling in de nachtelijke uren beduidend minder was, had het groepje wel de steun van diver se leraren. Mentor van een 5havo- klas Jan Metsemakers, tevens PvdA-raadslid, was zelfs de hele nacht in touw en liet zich ook op de 'dansvloer' niet onbetuigd. Een aantal collega's ging eveneens met de voetjes van de vloer, zij het voor een beperkte periode. Hoewel de prestatie er niet minder om is, dan sten de jongeren niet de volle twaalf uur. Tussendoor werd regel matig gepauzeerd. Toen het klokje 7.00 uur sloeg, stortten de hevig vermoeide dansers ter aarde. Toch viel de fysieke schade mee: „Stijve spieren, dat wel, maar voor de rest is het enkel vermoeidheid," liet één van hen weten. Het mocht echter niet verhinderen dat vrijwel allen vrijdagavond tot in de vroege uur tjes uit hun dak gingen tijdens het bovenbouwfeest dat ditmaal in Bill's Bar werd gegeven. Op de themadag werd zowel in Holten als Goor volop aandacht gegeven aan de Derde Wereld. Be halve sprekers, films, muziek en gedichten, was er 's middags een sponsorloop en kon de doorzetter deelnamen aan een voetbaltoer nooi tussen leerlingen en docen ten. Behalve voor het studiefonds, werd geld ingezameld voor een tandartsstoel met toebehoren voor een kliniek in Guinee. Hoeveel er exact bijeengebracht is, is niet be kend. Wel dat het minder was dan de 23.000 gulden van de themadag in 1993. Met instemming van B en W wordt binnenkort de rijwielstalling van sportcomplex De Meermanskamp verhard. Tegelijkertijd wordt op de parkeerplaats een lichtmast ver plaatst. Met de totale ingreep is 23.000 gulden gemoeid. Volgens wethouder sportzaken Bets Ren- sen was voor de klus 18.000 gulden beschikbaar, maar door een over schot op het budget voor uitbrei ding van de berging op sportpark 't Vletgoor, kunnen de werkzaamhe den alsnog worden uitgevoerd. /X\ Ned. Herv. Kerk: 31/12: 19.00 uur, ds. A.J. Leerink. Collecte in dienst: Diaco nie. Uitgangscollecte: Alg. kerkewerk. 1/1: 10.00 uur, ds. A.J. Leerink. Neven diensten; Oppasdienst: mevrouw Van Coeverden, Anne Kuiper. 19.00 uur: ds. S.M. Roozenbomm. Collecte in dienst: Zending. Uitgangscollecte: Diaconie. Collecte in dienst: Zending. Diessenplas: woensdag 4 januari, 19.00 uur: ds. Israël. Geref. kerk: 31/12: 17.00 uur: ds. H.P. Mulder. Collecte: Kerk. Geen oppas dienst. 1/1: 10.00 uur: ds. H.P. Mulder. Collecte: Kerk. Geen kindernevendienst. Oppasdienst 0-3 jaar: Jenny Dijkink- Aanstoot, José Klein Nagelvoort-Bel- dman, Ingrid Stam-Jansen; 4-6 jaar: Rita van der Voet-Vaals, Trudy Schuppert- Meyer; 19.00 uur: ds. G.A. van de Berg, Rijssen. Collecte: Kerk. Geen kinderne vendienst. R.K kerk: 31/12, 17.00 uur, pastor H. Wiggers, Oudejaarsdankviering. Oppas dienst: mevrouw Oldenmenger, Marije Oldenmenger. 1/1: Geen dienst. Nieuw Heeten: Zaterdag 19.00 uur, H. Mis; Zondag 9.00 uur, H. Mis of Woord en communiedienst. Dijkerhoek: 31/12: 15.00 uur, ds. A.J. Leerink. Collecte in dienst: Diaconie. Uitgangscollecte: Alg. kerkewerk. 1/1: 10.00 uur, ds. S.M. Roozenboom. Col lecte in dienst: Zending. Uitgangscollec te: Dianconie. Evangelie gemeente: Geskesdijk 2 Hol ten; Samenkomst 10.00 uur; Bidstond 19.00. Okkenbroek: 31/12: 19.30 uur, ds. J.F. Scheffer. Uitgangscollecte: Alg. kerke werk. 1/1: 10.00 uur, ds. J.F. Scheffer. Uitgangscollecte: kerkvoogdij. Na de dienst koffie drinken en nieuwjaarswen- Kerktelefoon: Uitzendingen elke laatste vrijdag van de maand van 10.30 uur tot 11.30 uur en van 16.00 uur tot 17.00 uur (herhaling). Arts: Weekenddienst: Huisartsenmaat schap Holten, Keizersweg 32, tel. 6 35 53. Spreekuren uitsluitend voor spoedge vallen: 11.00 uur en 16.00 uur (zonder afspraak). Apotheek: Vrijheidslaan 7, tel. 6 11 11. Geopend op werkdagen van 8.30 tot 18.30 uur, zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur, zon- en feestdagen van 11.00 tot 11.30 uur en van 16.00 tot 16.30 uur. Buiten openingstijden eerst bellen om af te spreken wanneer de assistente in de apotheek is. Tandarts: 31/12: J. Went, M. Samuel- straat 3, Enter. Tel. 05478-1653. 1/1: T. van Noort, Scherpenzeelseweg 13, Goor. Tel. 05470-75317. Behandeling na telefonische afspraak. Dierenarts: Dierenartsencombinatie Holten, Houtweg 18, tel. 6 20 04. Spreekuur: 08.00-9.00 uur. Daarbuiten: tel. 6 20 04. Dierenartsenpraktijk Holten, S. Minncma, Larenseweg 54, tel. 62835, bgg 05480-21629. Thuiszorg Zuidwest Overijssel: Centra le Thuiszorgtelefoon voor vragen, advies of aanmelding over kraamzorg, ouder- en kindzorg en verzorging en verpleging: 05700-86000; maandag t/m vrijdag be reikbaarvan 8.00 tot 18.00 uur, 's avonds, 's nachts en in het weekeinde uitsluitend voor spoedeisende zaken. Thuiszorg- hulpmiddelencentrum: Gaardenstraat 31, uitleen maandag t/m vrijdag 13.00- 13.30 uur. Ziekenvervoer: Alarmnummer: 06-11 of dienstdoende arts: tel. 6 35 53. Fysiotherapie: Centrum voor Fysiothe rapie Holten, Gaardenstraat 31, tel. 6 22 99. Dagelijks geopend van 8.00-17.30 uur. Behandeling volgens afspraak. Prak tijk voor fysiotherapie mevr. H. Versnel- Graaff, Oranjestraat 73a, tel. 6 42 51. Behandeling volgens afspraak (ook voor ziekenfondspatiënten). Ziekenfonds: Spreekuur: vrijdag van 8.30-10.00 uur en volgens afspraak in het Kruisgebouw, Gaardenstraat 29-31, tel. 6 14 36. Maatschappelijke Dienstverl. Midd. Overijssel: Gaardenstraat 29-31, tel 6 27 84. Thuiszorg: gezinsverzorging. Alge-, meen maatschappelijk werk. Spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur en volgens afspraak. Gastouderbureau: Tuinstraat 1, tel. 62755. Spreekuur: dinsdag van 9.00 tot 10.00 uur, donderdag van 13.00 tot 14.00 uur. Stichting Welzijn Ouderen: Gaarden straat 29. Inlichtingen: 6 49 10. Slachtofferhulp: Het Buro Slachtoffer hulp is 24 uur per dag bereikbaar (tel. 05720-60922). Buiten spreekuren worden met doorgeschakeld naar Buro Slachtof ferhulp Deventer of Telefonische Hulp dienst. De spreekuren zijn op woensdag van 9 -11 uur in het politiebureau te Raalte. Politie: Alarmnummer: 06-11 (dag en nacht bereikbaar); overigens: tel. 6 44 44. Brandweer: Alarmnummer: 06-11 (dag en nacht bereikbaar). Dierenbescherming: E. Westhof, regio inspecteur, tel. 05480-17171; werkgroep Holten: E. Grootewal, tel 05483-64844. Energievoorziening: NV Regionaal Energiebedrijf IJsselmij Salland, Deven ter. Tel. 05700-91100, tijdens kantooru ren. Storingen gas/elektra (dag en nacht) 06 - 8 99 88 89. Woningbouwvereniging Onze Wo ning: Spreekuur Holten in gemeente huis: iedere le dinsdag van de maand 's morgens van 10.15-12.15 uur; iedere 3e dinsdag van de maand 's middags van 14.15-16.15 uur. Bibliotheek: Rörikstraat 3, tel. 6 24 87. Maandag en vrijdag 14.00-17.30 uur en 18.30-20.30 uur, woensdag 10.00-12.00 uur en 14.00-17.30 uur; zaterdag van 10.00-12.00 uur. Vrijdag 30 december: 18.30 uur, volley baltoernooi in De Wippert; 22.00 uur, Oudejaarsbal in De Wippen; recreanten- toernooi volleybalvereniging Mintonette in 't Mossink Zaterdag 31 december: v.a. 9.00 uur, oudejaarstoernooi zaalvoetbal SV Holten junioren in de sporthal 1995 Zondag 1 januari: 00.30 uur, Sylvester- party Togaclub in De Waag; 14.00 uur, 'Afterparty' Togaclub in De Waag. Maandag 2 januari: 19.30 uur, nieuw jaarsreceptie gemeente Dinsdag 3 januari: nieuwjaarsbijeen komst Blauw Wit. Woensdag 4 januari: nieuwjaarsbijeen komst NBvP Holten in zaal Vosman. Zaterdag 7 januari: Crossloop Blauw Wit; 10.00-ca. 15.30 uur, Holtense kam pioenschappen tafeltennis in de sporthal Zondag 8 januari: 9.00-10.30 uur, start WVH-Beemd en Bergtoer bij de sport hal; 14.30 uur, nieuwjaarsreceptie MAC in 't Stuurhuus. Geboren: Youri, zoon van G.J. Wessel- dijk en J. Nijeboer; Jelle Barend Albert, zoon van B.G.J. Veneman en F.H. Gro- teboer. Overleden: A. de Voogd van der Straten- van Veen (61); H.J. Agterkamp (72). De puzzeltocht die jongerencen trum De Sctaure op Tweede Kerst dag hield, kende een tegenvallen de deelname. De oorzaak daarvan was de kou en de gladheid. Verder verliep de tocht goed, ondanks en kele valpartijen. De tocht werd gewonnen door de familie Slag. De tocht die de 28 deelnemers moesten afleggen, had een lengte van ongeveer 5 kilometer. De start was tussen 14.00 en 15.00 uur. De meeste deelnemers hadden er on geveer een uur nodig. Eén groep bleef wat langer weg omdat ze ver keerd waren gelopen. De route voerde de wandelaars over de Beu- seberg. Tijdens de tocht moesten elf opdrachten worden gedaan, waarvan een deel in het teken stond van het 25-jarig bestaan van De Schure. Toen de deelnemers terugkwamen stond een lekkere kop snert op ze te wachten. Met de 11 opdrachten konden in totaal 95 punten worden verdiend. De fami lie Slag, bestaande uit zeven perso nen, wist 85 punten bij elkaar te halen en won de puzzeltocht. De winnaars mochten een aardigheid je in de vorm van een tulbandcake in ontvangst nemen. Door de glad heid kwamen twee deelnemers ten val. Een daarvan besloot de tocht niet voort te zetten. Verder kwa men alle mensen aan de finish. De gladheid betekende ook een lager deelnemersaantal. De organisatie kon begrip opbrengen voor de ma tige opkomst. Desondanks was ze tevreden over het verloop van de tocht.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1994 | | pagina 3