Ouderen genieten van kerstmaal in dorpshuis ICAPli® opruiming Ontroerend mooi tafereel op Canadese begraafplaats extra "SbIQJL KfiBTlNC OP ALLES )US OOK OP DE erstaktie HHV fl II Nieuwe predikant hervormde gemeente ALLEEN DEZE WEEK Ereveld op 4 mei mogelijk bevolkt met 5000 mensen Formidabel sportief bereikbaarheid ;emeentehuis :oringsdienst :meentewerken unstwerk potheek KI' ten ter - Subtropisch zwemmen - Schaatsen - Tennis/squash - Zaalsporten - Sauna/solarium - Vergaderruimte - Party centrum - iedere dag open Jeugd aktief voor Kerst Holtens Nieuwsblad^ DONDERDAG 29 DECEMBER 1994 egln Januari krijgt het ge- leentehuis de beschikking ?er eén nieuwe telefooneen- aie met onder meer doorkies- icliiteiten. Hierdoor zijn deaf- Elingen zonder tussenkomst an de telefoniste rechtstreeks ereikbaar, wat zeker voorde- o oplevert voor degenen die gelmatig telefonisch kontakt Ebben met een bepaalde afde- ng of ambtenaar. Het nieuwe ammer wordt (65483) 73839. et ingang van oktober wordt at (6548) 373839. Het faxnum- er (05483) 81625 en het oom- ler van de werf (65483) 61972 lijven hetzelfde. Regelmatige tilers, zoals instellingen, be- ijven, organisaties, vereni ngen en dergelijke, worden ■gin jannari geïnformeerd ver de voor hnn relevante oorkiesnummers. storingsdienst van gemeente ken (tel. 61972) is met ingang januari 24 uur per dag bereik- r. Voorheen konden klachten r bijvoorbeeld kapotte riole- jspompen, straatverlichting of dingen van over de straat ge ilen bomen, uitsluitend tijdens atooruren worden doorgegeven, aks kunnen ze op band worden esproken. De dienstdoende btenaar, die voorzien is van se- foon, luistert deze af. Bij urgen- kwesties kan direct aktie wor- ondemomen. gemeente is voornemens een istwerk aan te kopen van onze atsgenote Sophia de Vries. De es, afgestudeerd aan de kunsta- lemie, exposeerde onlangs met talen objecten in galerie De erdenborch. Om de Holtense te unen informeerde galeriehoud- r Marga Rensink bij B en W in kader van het gemeentelijk ïstbeleid naar de mogelijkheid aanschaf van een werkstuk van kunstenares, die daarmee tege- gesteund zou worden. Volgens rgemeester Verhoeven biedt de groting nog wat ruimte met gel-" die afgelopen jaar opzij werden et voor onderhoud van de Na- hout-collectie. Ongeveer 50 ouderen genoten vo rige week donderdag in De Bosc hkamp van een voortreffelijk kerstmaal. Het 'kerstdiner voor ouderen' werd voorafgegaan door een verhaal van Piet van den Ende en een potpourri van kerstliede ren door het Jona Kwartet. Zes passend gekleerde leerlingen van de afdeling verzorging van het voorbereidend beroepsonderwijs op scholengemeenschap De Waer- denborch zorgden voor een feeste lijk gedekte dis en een voortreffe lijke bediening. „Een zeer geslaagde aktiviteit, die naar alle waarschijnlijkheid ko mendjaar herhaald wordt!," glun derde Jantje Kieboom. Zij is voor zitter van de afdeling Holten van de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO), die aange sloten is bij de Stichting Welzijn Ouderen Holten (SWOH). Me vrouw Kieboom: „Het idee ont stond eind vorig jaar bij de Stich ting Socuwe en SWOH. Dit voor jaar is het plan verder uitgewerkt door een werkgroep van afgevaar digden van organisaties die wer ken met en/of voor ouderen, allen vertegenwoordigd in de SWOH." Zij wees daarbij met name op di recteur Bert Postma en hoofd voe- dingsdienst Timo Besten van woon- en zorgcentrum Diessen- plas. Met een aantal van zijn mede werkers tekende Besten voor een 'exquise' maaltijd die bepaald niet uit de minste gerechten bestond: krabcocktail, kalkoenhaasje, struisvogelfilet, feestcoupe Ame- retto en kerstbonbons. Deson danks bedroeg de bijdrage slechts 17,50 per persoon. De bewoners van Diessenplas genoten Eerste Kerstdag van dezelfde heerlijkhe den. Mevrouw Kieboom benadrukte dat diverse plaatselijke bedrijven en instellingen zich bereid hadden getoond het initiatief te sponsoren. Reden waarom koffie, gebak en overige consumpties kosteloos wa ren. De organisatoren hadden ge rekend op minimaal 20, maximaal 50 deelnemers. Van de 52 die zich uiteindelijk opgaven, vielen er en kelen af wegens ziekte. „Aanvan kelijk was het de bedoeling de maaltijd te organiseren voor de ge bruikers van Tafeltje Dekje om hen enigszins uit hun isolement te Ongeveer 50 ouderen genoten in De Boschkamp van een uitstekende kerstmaaltijd, bereid door de onvolprezen keukenbrigade van woon- en zorgcentrum Diessenplas (Foto WV halen. Uiteindelijk besloten we èlle een feestelijk gebeuren en staat in ouderen in Holten uit te nodigen," het teken van het licht. Ieder be- aldus de ANBO-voorzitter. Naar leeft dit op eigen wijze, maar on- haar zeggen is de kerstweek uitste- danks alle feestgedruis kunnen ou- kende periode voor een dergelijke deren, vooral alleenstaanden, zich aktiviteit: „Kerstmis is immers die dagen eenzaam voelen." „Ontroerend mooi en indrukwekkend." Veel meer woorden kon één van de bezoekers aan de Canadese begraafplaats er op Kerstavond nauwelijks voor vinden. Begrijpelijk, want bij het aanschouwen het feeërieke tafereel van de brandende kaarsen bij de ruim 1400 graven van gesneuvelde militairen, schoten woorden tekort. Voor de derde maal waren de kaarsen bij het vallen van de duisternis bij de graven gezet door leerlingen van de groepen zes, zeven en acht van de basisscholen. De organisatie berustte bij de Stichting Viering Nationale Feestda gen (SVNF). Beschut tegen eventuele wind en/of regen, waren de kaarsen in kunststof houders geplaatst. Zo konden ze maximaal acht uur blijven branden. itheker J.F. Vroom mag van college binnenkort de inrit bij apotheek iets verbreden en er ïlijkertijd vier parkeerplaatsen leggen. De benodigde kosten nen wel voor zijn rekening. De Finse traditie werd enkele jaren geleden met succes geïntrodu ceerd door mevrouw L. van Dam. Zij is Finse van geboorte, woont op de Holterberg en neemt vijf jaar lang de kosten voor haar rekening. Nu dus nog tweemaal. Niet voor niets dus dat de kaarsen helemaal vanuit Finland geïmporteerd wer den. De korte plechtigheid op de door de rijp 'witte' erebegraaf plaats begon om 16.30 uur. Onder het opvallend grote aantal belang stellenden, ook diverse vertegen woordigers van plaatselijke comi- t té's Welcome Again Veterans, die via het WAV-bulletin op de hoogte waren gebracht van de ceremonie. Toespraken ontbraken. Wel was er muzikale omlijsting van een mid- winterhoomblazer en 'piper' (doe delzakspeler) H. Aanstoot uit Hol ten, verbonden aan de Apeldoom- se band 48th Highlanders of Hol land. Evenals vorig jaar trok het fraai verlichte ereveld in de avond uren tal van belangstellenden. En opnieuw stemde het menigeen tot een moment van overpeinzing. Herdenking Was het nu de 'kaarsenplechtig heid' die velen naar de Canadese begraafplaats lokte, volgend voor jaar, als ook Holten in het teken staat van 50 jaar bevrijding, wacht het ereveld veel meer belangstel ling. Voor de herdenking op 4 mei wordt rekening gehouden met on geveer 5000 bezoekers, van wie cir ca 4000 Canadese veteranen, enke le honderden genodigden en de rest Holtenaren. Een gigantische organisatie, op de eerste plaats een zaak van de overkoepelende Stich ting Welcome Again Veterans (WAV), die inmiddels niet alleen wortels in Overijssel heeft, maar tot diep in Drente en Gelderland met gemeenten voor huisvesting en begeleiding van de Canadezen samenwerkt. Voorzitter Gert Jan van 't Holt: „Wij zijn verantwoor- Op Kerstavond baadde de Canadese begraafplaats in een zee van kaarslicht. Een traditie, die enkele jaren geleden met succes geïntroduceerd werd door mevr. L. van Dam. De brandende kaarsen werden door de schooljeugd bij de graven geplaatst Foto WV) delijk voor de logistiek rond de aan- en afvoer van oud-strijders, van de Holtenaren die de plechtig heid willen bijwonen en tevens voor de complete inrichting en plaatsverdeling op het kerkhof." Naar verwachting komen er met behulp van tribunes omstreeks 5000 zitplaatsen. Het inhoudelijke deel van het programma tijdens de herdenking komt neer op de SVNF. Vaststaat dat HMV de plechtigheid op passende wijze muzikaal omlijst. De gemeente is formeel gastheer, burgemeester D.J. Verhoeven is als portefeuille houder specifiek betrokken bij de handhaving van de openbare orde en veiligheid. Of een lid van het koninklijk huis of andere promi nent de plechtigheid bezoekt (op de Sinterklaasaktie is de Hol- Handelsvereniging gestart de Kerstaktie. De aktie duur- ot en met 24 december. Bij het Ierse gaan van deze editie van Holtens Nieuwsblad waren de te twee trekkingen inmiddels icht (achter de naam het regu- imer): iste trekking: Thea Wiegers, Kieften- 18 (43175); Ine Scholten, Verzetstraat 0465); G. de Jong, Y. de Schepper- 26 (33529); J.A. Nijenhuis, Canada- 62 (27054); L.T.W. Delsman, A. Jan raat 18 (19556); G.J. Lubbersen, Rut- veg 4 (31005); H. van 't Holt, A. Jan raat 32 (43206); H.J. Baltus, njestraat 31 (32689); J. ten Hoeve, ihillstraat 78 (24117); H. Schooien, lofsweg 10 (29307); Bleijenberg, Hof- aat 42 (30262); T. Aarsen, A. Jansen- (33352); W.A. Addink, Larenseweg 26 (34652); J. Ribbink, Het Landeweerd 8 (26886); M. Maats, Dorpsstraat 49 (23542); E.H. Teeselink, Y. de Schepperstraat 1 (33307); J. Veldkamp, Rielerenkweg 15 (34172); Mevr. A. van Beek, Liezenweg 18 (34672); D.J. Lubbersen, Haalmansweg 1 (29523); A. Boode, Espelodijk 11 (32693). Tweede trekking: T. Bloemen, Oude De- venterweg 19, Haarle (40296); G. Pieket- Weeserik, Wittendijk 13, Kring van Dorth (24823); E. Krikkink, Helhuizenweg 6, Haar le (40804); J. Dangremond, Van Holtenserf 43 (12692); H.J. Aanstoot, Diessenplas- straat 20 (30405); H. Leusink, Kenemans- straat 5 (13055); G. Potman, Drostendijk 2, Markelo (13165); llja Haan, Stationsstraat7 (13345); Maassen, Postweg 105 (25398); W. van der Meulen, Verzetstraat 39 (41788); Wilma van Geest, Oerdijk 120, Schalkhaar-(43825 en 43366); H.G. Sluiter, Meutsteeg 1a, Bathmen (38907). Tegen in levering van het juiste re?u kunnen win naars hun prijs afhalen bij Steunenberg, Larenseweg 23. NIEUWJAARSBIJEENKOMST Alle inwoners van Holten worden hierbij uitgenodigd voor de openbare Nieuwjaarsbijeenkomst, die gehouden zal worden op maandag 2 januari 1995 vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis van Holten. Om 20.00 uur zal de burgemeester zijn nieuwjaarstoespraak houden. Burgemeester en wethouders van Holten, de secretaris, J. P. Stegeman de burgemeester, D. J. Verhoeven. uitnodiging van de gemeente), is nog niet bekend. In verband met het enorme aantal bezoekers wordt de Holterberg voor een groot deel van de bewuste dag afgesloten voor autoverkeer. Waarschijnlijk worden de genodig den voor aanvang van de herden king ontvangen in het gemeente huis en vandaar per bus naar het ereveld vervoerd. De Canadese oud-strijders, die van her en der in de omgeving per bus in Holten arriveren,, zullen groepsgewijs in de bus naar het kerkhof komen. Van 't Holt, die voor de'logistieke planning samenwerkt met Oad Reizen: „Als alles daar ineens zou arriveren, ontstaat chaos en dat willen we voorkomen." Rest de vraag hoe belangstellende Holte naren naar de berg komen. „Daar zijn we nog mee bezig. Er wordt gedacht aan pendelbussen, wel licht van vier plaatsen in Holten," aldus de WAV-voorzitter, die te vens wijst op speciale toegangs kaarten. Ook voor de eventueel vereiste medische hulp wordt ge zorgd. Het draaiboek vermeldt eveneens dat de Canadese oud-strijders en genodigden na afloop van de her denking een 'maaltijd te velde' aangeboden krijgen. Ook een ver antwoordelijkheid van de WAV. Van 't Holt: „In tegenstelling tot eerdere berichtgevingen, gebeurt dat niet op de dagcamping. Dan zit je namelijk weer met het vervoer van zoveel mensen. Daarom is ge kozen voor het terrein voor de be graafplaats en het nabij gelegen bospad." Provinciaal Militair Commandant overste Koers heeft intussen volledige medewerking toegezegd als het aankomt op het gebruik van legertenten, keuken- bloks en overig materiaal. De WAV zelf heeft daarnaast de beschik king over zes Canadese bands. Tussen 10.00 en 11.00, dus vóór aanvang van de herdenking, spe len deze buiten de begraafplaats, erna opnieuw. Volgens Van 't Holt neemt het verstrekken van de maaltijd zeker twee tot drie uur in beslag. Met vertegenwoordigers van de plaatselijke WAV-comité's (in Holten onderdeel van de SVNF) komt het bestuur donderdag 12 januari vanaf 20.00 uur bijeen in restaurant De Wielen. De betrok kenen worden dan geïnformeerd over de stand van zaken en er is volop gelegenheid tot vragen stel len. Nieuwsblad in de laatste uitga ve van het jaar terug op al datgene wat ons de afgelopen twaalf maanden zoal heeft be ziggehouden. Toen we daar voor een duik namen in het foto-archief en de oude kran ten, bleek er een groot aantal zaken voor in aanmerking te komen. Teveel om allemaal af te drukken. Daarom een zo volledig mogelijke greep uit al gemene en sportieve aangele genheden. Sportstudio In het souterrain van het voormalige Wonnink-pand opent het Wierdense paar Henk Schelfhorst en Gea Hoogezand medio januari hun sportstudio Yes. Er wordt uit sluitend aandacht besteed aan diverse vormen van lichaams beweging, niet aan krachtfit ness. De nieuwe sportstudio houdt vrijdagavond 13 en za terdag 14 januari open huis. Redactie en acquisitie van het Holtens Nieuws blad wensen u een plezie rige jaarwisseling en een zeer voorspoedig 1995. De Scheg Piet van Donkplein 1 Tel. 05700-5 51 55 Postbus 6095 Fax 05700-5 50 85 7401 JB Deventer Traditiegetrouw schoot de Stich ting Socuwe vorige week in de roos met de creatieve middag voor kin deren in De Boschkamp. Vanaf 15.30 uur kon jong Holten dinsdag naar hartelust aan de slag met het maken van kaarsen, kerstdecora ties, kerstaartjes en dergelijke. De opkomst was groot. Dat gold even eens de dag erna, toen kinderen kerstbakjes konden maken voor ouderen in onze gemeente. Onge veer 50 kinderen gaven respons op de oproep. Er werden een kleine 80 bakjes gemaakt. Met behulp van bereidwillige ouders werden ze nog diezelfde middag afgeleverd, 's Avonds draaide de film 'Alladin' in De Boschkamp. Na alle drukte houdt Socuwe vakantie tot en met vrijdag 6 januari. Nieuwjaarsreceptie. Dinsdag 3 januari om 20.30 uur begint bij Blauw Wit de jaarlijkse nieuw jaarsbijeenkomst voor leden, sponsors, donateurs en suppor ters. De avond heeft een informeel karakter, maar zal wel door voor zitter Kolkman officieel geopend worden met een korte toespraak, waarin hij terugblikt op het afgelo pen jaar en vooruit kijkt in het net begonnen 1995. Met ingang van april heeft de hervormde gemeente een derde predikant. De door de wijkkerkeraad-zuid beroepen predikante da. J.W. den Hertog-Scheurwater uit Wilp, heeft het beroep aange nomen. Zondag 2 april wordt de 34-jarige mevrouw Den Hertog bevestigd en doet zij tevens intrede. Da. Den Hertog is afkomstig uit de Betuwe en studeerde theologie in Utrecht. Zij is gehuwd en heeft drie kinderen van respectieve lijk 1, 3 en 5 jaar. Met haar gezin betrekt ze over enige tijd de nu leegstaande pastorie aan de Pastoriestraat. Holten is de tweede gemeente van da. Den Hertog. Een aantal zaken deed haar beslui ten het beroep aan te nemen: „Ten eerste het werken in teamver band. Nu heb een ccnmansgemeente met ruim 1000 leden. In wijk zuid in Holten worden dat er straks circa 1500. Het vraagt al met al een andere werkwijze, dat vind ik een uitdaging," aldus de opvolgster van de vorig jaar naar Emmeloord vertrokken ds. H.W. Doornweerd. Da. Den Hertog wijst ook op het karakter van Holten: groter dan Wilp, een gemeenschap met relatief veel import en veel vakantiegasten. Zaken, waar ook de predikant mee geconfronteerd wordt. De nieuwe predikante heeft op één maand na zeven jaar in Wilp gewerkt.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1994 | | pagina 1