Antioxidants* en vrije radicalen Ouder worden -zonder dat het te zien Is Kunnen wij 125 worden Antioxidanten -de wetenschappe lijke doorbraak van de jaren '90 *ssee££zs& Bio-Antioxidant Chemisch gezien is een vrije radicaal een molecule met een ongepaard elektron in de buitenste elektronen- baan. Daardoor neigt de molecule er toe om een elek tron van andere moleculen te stelen, bijvoorbeeld vet zuren in de celmembraam. Hierdoor worden de vrije radicalen hele agressieve chemische verbindingen, die de bestanddelen van het lichaam beschadigen. Antioxidanten zijn een gemeenschappelijke benaming voor stoffen die de schadelijke effecten van de vrije ra dicalen kunnen tegengaan. Antioxidanten zijn natuurlijke stoffen, die de cellen van het lichaam beschermen tegen afbraak. Dit is een be langrijk verschil met de meeste medicijnen, die het lichaam niet op voorhand kent. De antioxidaticve vita minen en mineralen moeten in hoge doses ingenomen worden om een maximaal effect te bereiken. Daarom is een ouderwetse multivitaminetablet per dag niet genoeg. Vrije radicalen worden van nature in kleine hoeveelhe den in ons lichaam aangemaakt bij de chemische reac ties in de stofwisseling. Deze vrije radicalen kan het lichaam in de regel wel de baas met behulp van een ge woon antioxidant-afweermechanisme. De vorming van vrije radicalen neemt echter belangrijk toe als men blootgesteld wordt aan milieuverontreiniging, stress etc. Dan is een sterk antioxidant-afweermechanisme nodig om deze zwaardere belasting aan te kunnen. Mensen die heel veel aan sport doen, hebben extra antioxidanten nodig. Door de zware belasting van het lichaam ontwikkelen zich een groot aantal vrije radicalen, die geneutraliseerd kunnen worden door een supplement met antioxidanten. 38 TP 106 Deze pagina staat onder redactie van B. Falk, Postbus 506 - 3720 AM Bilthoven afbraak die het ouder worden met zich meebrengt. Op deze manier krijgen de cellen van de huid een betere bescher ming, omdat huidcrême niet altijd door de bovenste laag van de huid heen zal kunnen dringen. Om de huid zacht en glad te maken is het nodig dat alle la gen in de huid profijt hebben van de antioxidanten. Een huidcrême zal al leen effect hebben op de bovenste laag, terwijl de diepere lagen nog steeds minder soepel zullen zijn en zullen verouderen. Vrije radicalen tasten cellen aan Het zijn de vrije radicalen die er de oorzaak van zijn dat we ouder worden en rimpels krijgen. Vrije radicalen zijn molcculefragmenten, die de celmem branen aantasten en afbreken. Hierdoor kunnen de cellen beschadigd worden en ten gronde gaan. In de huid zal dit proteïnen zoals collageen treffen, en als dat afgebroken wordt, verliest de huid haar elasticiteit. Er valt niet te ontkomen aan de aan vallen van vrije radicalen, omdat die o.a. ontstaan als gevolg van natuurlijke re acties in het lichaam. Maar veel van de hedendaagse milieu-invloeden kunnen het aantal vrije radicalen verveelvoudigen. Dat geldt bijvoorbeeld voor roken, uitlaatgassen, stress, sterke medicijnen en overdreven zonnebaden. De Amerikaanse onderzoeker F.C. Hat field heeft een studie gemaakt van de samenhang tussen rimpels en antioxi danten, en hij komt tot de conclusie, dat antioxidanten een remmende wer king hebben op het ontstaan van rim pels. Antioxidanten verbinden zich met de vrije radicalen, waardoor deze on gevaarlijk worden. De behandeling met antioxidanten kan een effectief zonne brandmiddel niet vervangen, maar het is een belangrijke aanvulling. Een dagelijks voedingssupplement met antioxidanten is niet alleen goed voor de gezondheid. Het kan kennelijk ook de onbarmhartige sporen verzachten, die de ouderdom op de huid achterlaat. Dankzij recente onderzoeken is het mogelijk geworden om een loopje te nemen met de leeftijd. Zouden er wel mensen zijn, die er naar uitkijken om oud te wor^ den en rimpels en een slappe huid te krijgen? Vast niet, maar hoe zou je het kunnen voorkomen? Misschien komt het antwoord wel uit het wetenschappelijk on derzoek, dat zich bezighoudt met de betekenis van antioxidanten voor onze gezondheid. De laatste paar jaar zijn er op dit gebied belangrijke resultaten geboekt, die misschien onze ideeën over de kwaliteit van de herfst van het bestaan zullen veranderen. Hoewel we weten dat aan het ouder worden niet valt te ontkomen, zullen de meeste mensen er veel voor over hebben om iets aan rimpels en andere ouderdomskwaaltjes te doen. De ver koop van anti-rimpelcrêmes is op haar hoogtepunt, nu vrouwen van de grote na-oorlogse generatie in de overgang ko men en last krijgen van rimpels. De wetenschap werkt natuurlij k ook aan het voorkomen van rimpels - wetenschap pers worden zelf immers ook ouder. Het lijkt erop dat de inspanningen tot resultaten geleid hebben. Het is bewe zen, dat we lang een gladde en soepele huid kunnen houden, als we extra an tioxidanten innemen - niet alleen in de vorm van crèmes, die op de huid aan gebracht worden, maar nog effectiever in de vorm van een dagelijks voedings supplement. Steeds meer mensen nemen tegen woordig tabletten met antioxidanten in om de huid te beschermen tegen de Adviesprijs: Bio-Antioxidant 60 tabletten fl. 48,50 - Bio-Antioxidant 150 tabletten fl. 85,50. Gebruik: 1 tablet per dag. Hoe beter het lichaam zich kan verdedigen tegen vrije radica len, des te ouder kunnen wij worden, aldus de Amerikaanse onderzoeker Richard Cuder, die een studie gemaakt heeft van de stof SOD-enzym, het natuurlijke antioxidant-afweermechanisme van het lichaam. Sinds 1985 zijn er meer dan 5000 wetenschappelijke artikelen verschenen over vrije radicalen en antioxidanten, zodat het niet zonder reden is, dat men spreekt van een wetenschappelijke doorbraak. De strijd tegen de vrije radicalen "Survival of the fittest" wordt in heden daags onderzoek opgevat als: degene die het langst leeft, is degene die zichzelf het meest effectief kan beschermen te gen de schadelijke vrije radicalen. De theorie is gebaseerd op het gegeven, dat sommige mensen al vanaf de geboor te beter dan anderen de stof SOD-en- r( superoxide dismutase) kunnen pro- sren, dat de van nature voorkomen de bescherming met antioxidanten te gen vrije radicalen vormt. Het zijn vooral deze mensen die heel oud worden, zelfs als ze roken, drinken en ongezond eten. De verklaring is dat het lichaam zelf de vrije radicalen onschadelijk kan ma ken, die, in verband met teveel roken, drinken etc. ontstaan. De Amerikaanse onderzoeker Richard Cutler van het National Institute of Ageing is tot de conclusie gekomen dat iemands levensduur nauw samenhangt met hoe effectief men zich kan verde digen tegen vrije radicalen. Volgens hem zouden we belangrijk ou der kunnen worden, misschien zelfs wel 125 jaar, als het antioxidant-afweerme chanisme van het lichaam optimaal func tioneert. Antioxidanten helpen Vandaag de dag is men er van over tuigd, dat antioxidanten, vooral vita mine E, C, bèta-caroteen en de mine ralen selenium en zink, een sterk neu traliserend effect hebben op schadelij ke vrije radicalen. In principe wil dat zeggen, dat mensen die van nature niet een sterkantioxidant-afweermechanisme hebben, dit kunnen krijgen door rijke lijk antioxidanten in te nemen via voe ding en voedingssupplementen. Vrije radicalen worden er van ver dacht dc belangrijkste oorzaak te zijn van het verouderingsproces, zodat on der alle omstandigheden op dit gebied iets gedaan moet worden. Tot nader orde is het een doel op zichzelf, als we een hoge leeftijd kunnen bereiken zon der noemenswaardige kwaaltjes. Of we ook werkelijk 125 jaar oud zul len worden, dat zal de tijd leren. Antioxidanten zijn er altijd ge weest, maar pas nu zijn we ons er van bewust hoe belangrijk ze zijn voor ons lichaam. Meer dan 200 verschillende ziektes ontstaan mogelijkerwijs door een tekort aan antioxi danten. Antioxidanten zijn bepaalde vitaminen en mineralen, die we kennen van de tra ditionele multivitaminepillen. Het probleem met de gewone vitami nepillen is, dat de hoeveelheid antioxi danten te klein is. In de nieuwe, hoog- potenteantioxidant-voedingssupplemen- ten zijn de antioxidanten in een bepaal de verhouding tot elkaar en in de juiste hoeveelheden, verwerkt. Bovenaan de lijst van antioxidanten staan de vitamines C, E en bèta-caroteen, en de mineralen selenium, zink en het co- ënzym Q10. Onze voeding bevat vaak te weinig an tioxidanten. De oorzaak hiervan is te vinden in de bodemgesteldheid, de voedselproduktie en in onze eetgewoon ten. Kunstmest en zwavel, ontstaan door milieu-verontreiniging, binden het mine raal selenium in de grond. Tegelijkertijd hebben mensen fysiek minder zwaar werk en daardoor heb ben ze niet zoveel calorieën nodig. Tegenwoordig eten mensen dus min der dan hun voorouders - en ze krijgen daardoor minder vitaminen en minera len binnen. Schadelijke vrije radicalen, die de cellen van het lichaam aantasten en afbreken, zijn in de regel de oorzaak van ziekte. Dat proces moeten we verhinderen en hier komen de antioxidanten in beeld. Zij helpen ons in onze strijd om het leven. Ziektes aan de bloedsomloop zijn en kele van de meest voorkomende gevol gen van de aanvallen van de vrije radi calen op het lichaam, en juist bij zulke ziektes zijn steekhoudende bewijzen geleverd van de unieke werkzaamheid van antioxidanten. ■i •jl 'I t I Jl T 4S 'Jl «1 'ffl De vrije radicalen zijn het resultaat van j de invloeden waar we iedere dag aan bloot t staan - roken, milieuverontreiniging, al- j cohol, chemicaliën, stress en onvoldoen- j de gevarieerd eten. L Gevarieerd eten, een gezonde levens- wijze en een dagelijks voedingssupple- :,L ment met antioxidanten zijn tegenwoor- L dig de beste voorzorgsmaatregelen die .L we kunnen treffen om een goede ge- L zondheid te krijgen en te houden. L Ziektes zullen er altijd zijn, maar nu hebben we een effectief wapen in han- -. den dat ons kan helpen om de risico's L te verminderen die een groot deel van ons kan treffen. ij :I V 1 E Sl •k JE 4e je: WN "W v|V :.k Je -a ;Jr '6; Vandaag de dag worden we ouder dan nog maar vijftig jaar geleden het geval was. Maar sommige onderzoekers zijn van mening dat we door antioxidanten nog ouder kunnen worden. Advertentie Multivitaminen en mineralen Versie 2.1 60 tabletten Goed voor 2 maar Primaire antioxidanten Secundaire antioxidanten Takende voedingsstoffen Aan je lichaam worden dagelijks levensbelangrijke vitaminen ben, samen met de industriële verwerking van ons voedsel, de en mineralen onttrokken. Stoffen die je konstant moet aanvul- hoeveelheid van o.a. de vitaminen en mineralen die wij len, omdat de hele energieproductie van je lichaam ervan antioxydanten noemen en die we via ons eten binnenkrij- afhankelijk is. Dit zou geen probleem zijn als iedereen J VI gen, verminderd. Voor meer informatie, bel de PharmaNord deze belangrijke stoffen via het eten binnen zou krijgen. BB BB Infolijn: 06-09922 1 1 Maar dat is helaas niet het geval. Onze eetgewoonten heb- II Verkrijgbaar bij apotheek, drogist en in de reformzaak. Pharma Nord

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1994 | | pagina 10