'Reorganisatie is voor Holten geen goede zaak' van dag tot dag Kerkdiensten Medische diensten Burgers gaan een dagje de boer op Weer filmavonden in Bos Dierenwereld Sterkste man helpt Kindervakantieweek Burgerlijke stand H0LTENS NIEUWSBLAD Politieman G.W. Oberink: Uit het politierapport stukje vlees? barbecue! grill! 'Geen sprake van verkoop postkantoor' Brods hoes aan convenant met ouderen ARTS: Weekenddienst: Huisartsen- maatschap Holten, Keizersweg 32, tel. 6 35 53. Spreekuren uitr sluitend voor spoedgevallen: 11.00 uur en 16.00 uur (zonder afspraak). APOTHEEK: Vrijheidslaan 7, tel. 6 1111. Ge opend op werkdagen van 8.30 tot 18.30 uur, zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur, zon- en feestdagen van 11.00 tot 11.30 uur en van 16.00 tot 16.30 uur. Buiten ope ningstijden eerst bellen om af te spreken wanneer de assistente in de apotheek is. TANDARTS: W. Pot, Bilderdijkstraat 3 Goor. Tel. 05470-72279. Behandeling na telefonische af spraak. DIERENARTS: Dierenartsencombinatie Hol ten, Houtweg 18, tel. 6 20 04. Spreekuur: zaterdag 8.00-9.00 uur. Daarbuiten: tel. 6 20 04. Dierenartsenpraktijk Holten, S. Minnema, Larenseweg 54, tel. 62835, bgg 05480-21629. THUISZORG ZUIDWEST OVERIJSSEL: Centrale Thuiszorgtelefoon voor vragen, advies of aanmel ding over kraamzorg, ouder- en kindzorg en verzorging en ver pleging: 05700-86000; maandag t/m vrijdag bereikbaar van 8.00 tot 18.00 uur, 's avonds, 's nachts en in het weekeinde uit sluitend voor spoedeisende za ken. Thuiszorg-hulpmiddelen centrum: Gaardenstraat 31, uit leen maandag t/m vrijdag 13.00- 13.30 uur. ZIEKENVERVOER: Alarmnummer: 06-11 of dienst doende arts: tel. 6 35 53. FYSIOTHERAPIE: Centrum voor Fysiotherapie Holten, Gaardenstraat 31, tel. 6 22 99. Dagelijks geopend van 8.00-17.30 uur. Behandeling vol gens afspraak. Praktijk voor fysiotherapie mevr. H. Versnel-Graaff, Oran jestraat 73a, tel. 6 42 51. Behan deling volgens afspraak (ook voor ziekenfondspatiënten). ZIEKENFONDS: Spreekuur: vrijdag van 8.30- 10.00 uur en volgens afspraak in het Kruisgebouw, Gaarden straat 29-31, tel. 6 14 36. MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERL. MIDD.OVERIJSSEL: Gaardenstraat 29-31, tel 6 27 84. Thuiszorg: gezinsverzorging. Algemeen maatschappelijk werk. Spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur en vol gens afspraak. GASTOUDERBUREAU Tuinstraat 1, tel. 62755. Spreek uur: dinsdag van 9.00 tot 10.00 uur, donderdag van 13.00 tot 14.00 uur. STICHTING WELZIJN OUDE REN: Gaardenstraat 29. Inlichtingen: 6 49 10. SLACHTOFFERHULP Het Buro Slachtofferhulp is 24 uur per dag bereikbaar (tel. 05720-60922). Buiten spreeku ren worden met doorgescha keld naar Buro Slachtofferhulp Deventer of Telefonische Hulp dienst. De spreekuren zijn op woensdag van 9-11 uur in het politiebureau te Raalte. POLITIE: Alarmnummer: 06-11 (dag en nacht bereikbaar); overigens: tel. 6 44 44. BRANDWEER: Alarmnummer: 06-11 (dag en nacht bereikbaar). DIERENBESCHERMING: E. Ras, regio-inspecteur, tel. 05480-14448; werkgroep Holten: E. Grootewal/H. Schoorlem- mer, tel 05483-64844. ENGERGIEVOORZIENING: N.V. Energiebedrijf LJsselmij, Industriestraat 1. Tijdens kan tooruren: 0 38-45000; Voor alle storingen w.b.t. gas/elektra 24 uur per dag 06 - 8 99 88 89. WONINGBOUWVERENIGING ONZE WONING: Spreekuur Holten in gemeente huis: iedere le dinsdag van de maand 's morgens van 10.15- 12.15 uur; iedere 3e dinsdag van de maand 's middags van 14.15- 16.15 uur. BIBLIOTHEEK: Rörikstraat 3, tel. 6 24 87. Maan dag en vrijdag 14.00-17.30 uur en 18.30-20.30 uur, woensdag 9.30- 12.30 uur en 14.00-17.30 uur. DONDERDAG 28 JULI 1994 Er lag een kantoorbaan als team leider in Schalkhaar voor hem klaar, maar hij koos voor het werk aan de basis. „Op die manier kan ik iets betekenen voor Holten." Sinds 1 april van dit jaar fungeert de vroegere groepscommandant van de rijkspolitie G.W. Oberink in Holten als lokaal aanspreek punt van de politie Salland. In specteur is nu zijn titel, maar die nieuwe benamingen kunnen hem gestolen worden. „Mij gaat het erom dat het bureau hier open blijft en er een politieman aanwe zig is die de situatie ter plekke goed kent." Met de invoering van de nieuwe Politiewet is er veel veranderd. Geen rijks- of gemeentepolitie meer, maar 25 regionale politie korpsen plus een landelijke politie- groep. Holten valt samen met Raalte, Diepenveen, Bathmen, Heino, Wijhe en Olst sinds 1 april onder het district Salland van de Regiopolitie IJsselland. Van het vroegere korps van tien politie mensen wonen er weliswaar nog acht in Holten, maar Oberink is de enige die het bureau aan de Rei- linksweg bemant. Zijn collega's stappen 's morgens in de auto naar Schalkhaar om van daaruit in Sal- land-Zuid (Holten, Bathmen, Die penveen en Olst) te gaan surveille ren. Eén auto slechts op vier ge meentes. Als je geluk hebt zijn ze binnen twee minuten aanwezig, maar het kan ook gebeuren dat ze een hele avond niet in Holten komen" ver klaart Oberink zijn scepsis over de nieuwe regio-indeling nader. „Voor een 'aanrijdinkje bük' is het niet nodig dat je meteen ter plekke bent, maar bij calamiteiten willen we toch binnen een kwartier actie ondernemen. En die garantie kun nen we nu niet meer geven." Ook om een andere reden is Obe rink niet enthousiast over de ver anderingen. „Achterliggende ge dachte was om door het inkrimpen van kleinere korpsen meer politie mensen vrij te maken voor de grote steden waar de criminaliteit im mers veel hoger is. Maar die balans dreigt nu weer in ons nadeel door te slaan. Die criminelen zijn ook niet gek. Die zien heus wel dat er in plaatsen als Holten bijna geen pre ventief toezicht meer is. De in- braakcijfers bewijzen dat ook. Het zelfde geldt voor het rijden met drank. Vroeger wist iedereen dat daar in Holten streng op gecontro leerd werd, nu durven ze soms het G.W. Oberink: „Die criminelen zijn ook niei gek." Foto Ten Velde). dat daardoor de aangiftebereid heid minder wordt. Bovendien ra ken de Holtense politiemensen hun binding kwijt met het dorp. Daardoor mis je veel. En aangezien de verplichting om in de stand plaats te wonen nu op een veel grotere regio van toepassing is, ben ik bang dat er in Holten zelf over dertig jaar geen enkele poli tieman of-vrouw meer woont. Nee, deze reorganisatie is voor Holten geen goede zaak. Natuurlijk is het ook een kwestie van gewenning, risico wel te nemen. Nog een na deel is dat het bureau in het week einde niet meer open is. Ik denk Restaurant-Partycentrum Vakantie van 30-7 t/m 18-8 Ook Holten doet dit jaar weer mee aan 'Een dagje de boer op'. Op donderdag 4 augustus zetten di verse boerenbedrijven hun deu ren weer wagenwijd open voor iedereen die een kijkje wil nemen. Dat alles onder het motto: een brug slaan tussen boeren en bur gers. Tussen 10.00 uur en 16.00 uur kan men in Holten terecht bij vijf be drijven. De route is gratis verkrijg baar bij de VW aan de Dorps straat 27. De lengte van de tocht is ongeveer zeventien kilometer zo dat ook fietsers er goed mee uit de voeten kunnen. Als eerste stop is het drinkwater-pompstation van de Waterleiding Maatschappij Overijssel aan de Beerdijk opgeno men. Hier kan men zich ervan over tuigen met hoeveel zorg ons drink- water wordt omringd. Vervolgens gaat het naar de Maneschij nsweg 24, waar het melkveebedrijf van de familie Klaasses is gevestigd. Een grote moderne ligboxenstal dient als huisvesting voor de ongeveer 70 melkkoeien en 6070 stuks jongvee. De familie Van Rijn runt aan de Bussinkweg 5 een melkgeitenbe- drijf. Hier worden zo'n 350 melkgei- ten gehouden waarbij de jonge geitjes zelf worden opgefokt. Op het 45 hectare grote akkerbouwbe drijf van de familie Bronsvoort aan de Oude Deventerweg 57 worden naast de traditionele gewassen als suikerbieten, fabrieksaardappelen en snijmaïs ook bloemen geteeld, zowel perkbloemen als violen en vergeetmij nietjes als snijbloemen. De laatste stop is bij de familie Brinkman aan de Broekweg 14. De 75 melkkoeien met jongvee zijn hier gehuisvest in een zgn. grupstal waarbij de koeien staan aangebon den. Ook zijn hier nog zo'n 35 scha pen aanwezig. In de nacht van 19 op 20 juli werd er brand gesticht in perceel 22 van de Schoutenstraat. Een apart verslag hierover is opgenomen elders in dit blad. Op 20 juli botsten op de Raalter- weg twee auto's op elkaar. Bij het uitrijden van een uitrit werd er geen voorrang verleend. Het bleef bij materiële schade. Eveneens op 20 juli kwam in de Oranjestraat een motorrijder in onzachte aanraking met een auto. De motorrijder kwam uit de rich ting Markelo en zag zijn doorgang plotseling belemmerd door een te gemoetkomende auto die linksaf sloeg. De motorrijder kwam ten val en liep daarbij enkele schaafwon den op. Op de AI botste op 21 juli een personenauto tegen de vangrail. Oorzaak: een klapband, waardoor de bestuurder de macht over het stuur verloor. De auto werd ernstig beschadigd. Er waren geen per soonlijke ongelukken. ontvreemd; in het tweede geval liet de bewoner de jongedame geen moment uit het oog, zodat ze geen kans zag iets weg te nemen. Het betreffende meisje is klein van stuk, tenger postuur en lijkt 17 a 20 jaar. Ze heeft lang zwart haar tot over haar schouders. Ze is hoofdza kelijk vrij donker gekleed. De poli tie zou graag meer informatie over deze persoon willen hebben. Op 24 juli ging omstreeks 18.00 uur het alarm over van de Scholenge meenschap. Toen een congiërge poolshoogte ging nemen, zag hij drie jongelui hard weglopen. Het betrof hier kinderen van een jaar of 13, te weten twee meisjes en een jongen. Twee van hen hadden een Indonesisch uiterlijk. In de school bleken enkele brandblussers te zijn leeggespoten en werd een tele foon ontvreemd, die later werd te ruggevonden. Men kwam binnen door enkele ruiten te vernielen. Ook hier zou de politie graag zien dat getuigen of andere personen die aan de hand van het signale ment van de kinderen iets naders kunnen verklaren, zich melden bij de politie. maar je moet tevens realistisch zijn en de zaken niet mooier voor spiegelen dan ze zijn." Het lokaal aanspreekpunt in Hol ten is gevestigd in het politiebu reau aan de Reilinksweg. Dat is elke werkdag geopend van 13.00 tot 16.30 uur. Wie buiten de ope ningsuren opbelt (tel. 64444) wordt automatisch doorgekoppeld met het bureau in Raalte. Het alarm nummer 06-11 mag alleen in acute gevallen worden gebeld. Poütie en brandweer rukten op 21 juli uit, omdat er rook was gesigna leerd op de Holterberg door een surveillerend vliegtuig. Een bewo ner aan de Enkweg was zo slim geweest om snoeihout te verbran den. Hij had daar geen melding van gemaakt en zou overigens ook geen toestemming hebben gekre gen gelet op het kurkdroge weer flppn Kpl-i van de laatste tyd in combinatie UfcllvJClLv van de plaats. De brandweer maakte een einde aan het vuurtje. Op 22 juli werd een auto openge broken bij zwembad het Twen- haarsveld. De benadeelden waren Zweden die op doorreis waren en even een uurtje hadden gezwom men in het bad. Men vernielde een autoruit en uit de auto werd een tas ontvreemd, waarin overigens geen waardevolle goederen zaten. In de woning aan de Diessenplas- straat vond op 22 juli een brutale diefstal plaats in een bejaardenwo ning. Toen de bewoonster de voor deur opendeed omdat er gebeld werd, stapte een jonge vrouw de woning binnen. Ze vroeg o.a. waar haar oma was en had nog meer van dergelijke smoesjes. Aanvankelijk werd er niets vermist, doch in de loop van de dag bleek enig geld uit een handtas te zijn verdwenen. Eveneens op 22 juli werd in twee bejaardenwoningen aan de Dies- senplasstraat op soortgelijke wijze binnengedrongen. In een geval werd enkele honderden guldens „We hechten wel belang aan het advies van ouderenorganisaties, maar daar hoeft structureel een adviescommissie voor in het leven te worden geroepen." Aldus de re actie van burgemeester D.J. Ver hoeven op een verzoek van de Stichting Welzijn Ouderen Holten om wel zo'n commissie in het leven te roepen. Dat kan net zo goed in de commissie Welzijn, is de mening op het gemeentehuis. Verhoeven: „Wel zijn we altijd bereid ad-hoc overleg te plegen met ouderen over zaken die hen aangaan. Dat is ook gebeurd bij de plannen voor de bouw van vijftig seniorwoningen op het EHAG-terrein. De architect is verzorgd het hoogteverschil ter plekke in kleine stapjes te over bruggen, zodat ouderen er geen probleem mee hebben. Verder valt er in deze fase van het plan nog niet veel te overleggen. Het is allemaal nog pré-nataal. Goot het vorig jaar aan één stuk door, deze week smachtten de deelnemers en vrijwilligers aan de Kindervakantieweek om een ver kwikkend buitje. Maar gelijk het thema van deze week was de krachtmeting met moeder Natuur een ongelijke strijd. Vooral op de eerste dag puften de tachtig kinde ren en 26 leiders en leidsters van de hitte. Desalniettemin werd het een geslaagd festijn met de overhandi ging van de felbegeerde 'Twensal- steen' aan burgemeester Verhoe ven als een waardige afsluiting. Herman Kampman en Inge Schar- renberg van de Stichting voor So ciaal en Cultureel Werk hadden weer voor een pakkend scenario gezorgd waarin de grensstrijd om Holten tussen Salland en Twente boeiend verbeeld werd. The Hells Bangels kwamen daarin voor, een zootje zakengeboefte dat het voor zien heeft op hét fraaie landschap van Holten. Zij krijgen echter te maken met een lieftallig en o zo dapper meisje dat voor de natuur opkomt en de (ongelijke) strijd aanbindt. Spanning en spektakel dus, vooral toen vandaag op de laatste dag een op het terrein bij Vandaag kwam de sterkste man van Nederland, Berend Veneberg uit Borculo naar Holten om de kin deren te helpen bij het zoeken van de Twensalsteen. (Eigen foto). jongerencafé De Schure een toer nooi op het programma stond waarbij zowaar de sterkste man van Nederland, Achterhoeker Be rend Veneberg als geheim wapen in de strijd wordt geworpen. Hij verbaasde alle aanwezigen en niet in het minst scheidsrechter Jaap van der Meer met zijn onvoorstel bare spierbundels toonde bij het bankdrukken, het boomstam til len en het verplaatsen van de be roemde Stones of Strings inder daad over bovenmenselijke krach ten te beschikken. Wanneer de Hells Bangels ontmoedigd afdrui pen is het tijd voor feest en kan weer een Kindervakantieweek worden afgesloten. Alleen de uit het hele land gerecruteerde mede- werkersploeg moet morgen (vrij dag) de boel nog opruimen. Maar gezien de uitstekende sfeer de hele week zal dat ook wel weer op een gezellige happening uitdraaien. Geboren: Johannes Baptist, zoon van P.J. Piscaer en C.M. Witte; Koos Petrus, zoon van P.J. Piscaer en C.M. Witte; Joanne Gerdien, dochter van T.J. Stevens en J.F. Tempel man. Overleden: G. Pekkeriet-Elber- sen (80); D.P. Batenburg-Weze- naar (85). Ondertrouwd: D.J. Stegeman (30) en J.M. Beltman (30); J.J. Kievits (24) en J. ten Brinke (20); G.M. Dunhoft (29) en J.G. Bak ker (24). Getrouwd: A. Aaftink (28) en J. Hovenkamp (25). NED.HERV. KERK 9.30 uur: drs. J. Wiegers, Holten (nevendiensten). 19.00 uur: ds. A.J. Leerink. Oppasdienst: mw. Stegeman en Marieke Ribbink. Collecte in dienst: diaconie. Uit gangscollecte: kerkvoogdij Diessenplas: woensdag 3 augus tus, 19.00 uur: ds. Israël. GEREF.KERK 9.30 uur: ds. J.G.H. Schout, Lo- chem. 19.00 uur, ds. B. Koekoek, De- demsvaart. Kindernevendienst groep 3, 4 en 5 o.l.v. Herma Aanstoot; groep 6, 7 en 8 o.l.v. Hans Paal man. Oppasdienst 0-3 jaar: José Welink, Karin Stam en Hetty Nijkamp-Beldman; 4-6 jaar: Ineke Aanstoot en Hanneke Baerends. Eerste collecte: Kerk. Tweede collecte: rente en aflossing (m.u.v. interkerkelijke diensten). Donderdag 28 juli: 13.30-24.00 uur, kermis Vrijdag 29 juli: 13.30-24.00 uur, kermis; 20.00 uur filmavond Bos Dierenwereld. Zaterdag 30 juli: 13.00 uur, start Holtens kampioenschap touw trekken Kalfstermansweide Woensdag 3 augustus: ochtend wandeling Holterberg, 07.00 uur. Donderdag 4 augustus: Dagje de Boer Op. Vrijdag 5 augustus: 20.00 uur, filmavond Bos Dierenwereld. R.K KERK 10.00 uur: Eucharistieviering in gebouw Irene Nieuw Heeten: Zaterdag: 19.00 uur, H. Mis; Zondag 8.00 uur, H. Mis, 10.00 uur gebedsdienst. Tent IKR (Borkeld) 10.00 uur, ds. A.J. Leerink. DIJKERHOEK 09.00 uur, ds. A.J. Leerink. Collecte in dienst: diaconie. Uit gangscollecte: kerkvoogdij. EVANGELIE GEMEENTE Geskesdijk 2 Holten; Samen komst 10.00 uur; Bidstond 19.00. OKKENBROEK 9.30 uur: ds. B. Albada, Markelo. Uitgangscollecte: Artsen zon der Grenzen. KERKTELEFOON Uitzendingen elke laatste vrij dag van de maand van 10.30 uur tot 11.30 uur en van 16.00 uur tot 17.00 uur (herhaling). Hoewel de verhalen in het dorp heel anders luiden, ontkent PTT Postkantoren dat het in de bedoe ling ligt het postkantoor aan de Gaardenstraat te verkopen en de dienstverlening in afgeslankte vorm voort te zetten in het winkel pand aan de Dorpsstraat 62 dat nu nog in gebruik is door Boekhandel Heusinkveld. Zoals bekend ver huist Heusinkveld in november naar een nieuwe winkel in het DiWa-complex. De jaarlijkse filmavonden in na tuurmuseum Bos Dierenwereld kennen op vrijdag 29 juli, 5 en 12 augustus een andere opzet. Voor de puze vertoont Kees Bos zijn drie jaar geleden op de Holterberg en de Veluwe gedraaide film 'Grof wild'. Daarin opnamen van o.a. reeën, edelherten en wilde var kens. Na de pauze (waarin gratis koffie en thee wordt geserveerd) staat de figuur van Dik Pasman uit Lochem centraal Deze natuurfo tograaf laat (voor het eerst in Bos Dierenwereld) via een audiovisue le presentatie met zes projectoren de schoonheid van de Nederlandse natuur zien. Gezien de grote belangstelling in afgelopen jaren, wordt men in ver band met de beperkte ruimte aan geraden tijdig aanwezig te zijn. De avonden beginnen om 20.00 uur, het museum is vanaf 19.30 urn- open. Informatie bij het museum (tel. 61979). Openingstijden: 09.30- 17.30 uur. Het pand aan de Gaardenstraat is met bijbehorend woonhuis eigen dom van PTT Post, maar wordt ook gebruikt door PTT Postkanto ren. Zonemanager J. Bevers van PTT Postkantoren in Almelo deelt desgevraagd mee dat er geen plan nen zijn om het postkantoor te verkopen en begrijpt niet hoe het verhaal in de wereld komt. By de mogelijke koper, Bouwbedrijf Roosdom-Tyhuis in Ryssen was niemand bereikbaar in verband met de bouwvakvakantie. Woensdag 10 augustus: och tendwandeling Holterberg, 07.00 uur. Donderdag 11 augustus: 14.00 uur, IVN-wandeling vanaf dag camping Holterberg Vrijdag 12 augustus: 20.00 uur filmavond Bos Dierenwereld. Woensdag 17 augustus: och tendwandeling Holterberg. Donderdag 8 september: v.a. 19.00 uur, wijnavond Smidsbelt; 19.30 uur, Scholierenfeest met Veronica Drive-in show tent Kalfstermansweide;

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1994 | | pagina 3