WEEK 'Terug op ouwe stekkie' Triathlon hittebestendig Holtens Nieuwsblad, Ontsteltenis na aanslag Zwembad beleeft een recordzomer IDEZE1 Tiende editie weer een waar volksfeest Mevrouw Wansink opent DiWa Touwtrekken om titel van Holten Geslaagd Uontvangt een fraaie BON Bosnische familie ontvlucht straat De bank. sswy Schuppert Holten Kangoeroe nog op vrije voeten Onderhoud Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 28 JULI 1994 Abonnementsprijs f 66.= Losse nummers f. 1.45 Politie Sinds 1 april is inspecteur G.W. Oberink het 'lokaal aanspreek punt' voor de politie Salland in Holten. Een fraaie benaming voor de oiid-groepseomman- dant die bewust het politie werk aan de basis verkoos voor een kantoorbaan als teamlei der van Salland-Zuid. Afzien Over hoe warm het was en hoe ver. Traditiegetrouw ging er bij de tiende Holtense triathlon weer veel aandacht uit naar de prestaties van de Holtenaren. Jan Metsemakers en Karin Cents wonnen de Holtense titel op de kwart afstand, Dirk Hoekman en Netty van Dijk eis ten die eer op de achtste triath lon voor zich op. Vorige week was het dan zover. Na een langdurige procedure over de bouwvergunning, maar een opval lend snelle bouw konden de zes appartementen van het DiWa- complex aan de Dorpsstraat wor den opgeleverd. Mevrouw Annie Wansink-Van de Brink (de moeder van J an Wansink die samen met de broers Henk en Gerrit Dikkers de opdracht gaf voor de bouw van het woon-winkelcomplex) had de eer als eerste de sleutel in ontvangst te nemen. „Niet omdat ze de moeder van J an Wansink is" vertelde vesti gingsdirecteur H.A. Oonk van Bouwbedrijf Koopmans „maar wel omdat ze hier vroeger jaren vlak bij heeft gewoond en nu weer terug is." Met de oplevering van de zes fraaie etagewoningen kan met recht wor den gesteld dat het beruchte 'Gat van Holten' nu definitief tot het verleden behoort. De bouw had al veel eerder moeten beginnen, maar opdrachtgevers en gemeente konden het lange tijd niet eens worden over de vormgeving van het complex, de breedte van de doorgang met buurman Albert Heijn en de ruimte aan de Dorpsst- rraat-kant. De gemeente had het bouwblok liever iets verder naar achteren gehad zodat het pleini dee van de Smidsbelt kon worden doorgetrokken. Ook de inrichting van de ruimte aan de achterzijde van het VW-kantoor (waar zich de gemeenschappelijke ingang en een kleine parkeerplaats bevinden) vormde een punt van discussue en dus tijdverlies. Al met al kon pas vorig najaar met de bouw worden begonnen, maar vanaf dat moment ging het ook van een leien dakje. Naar verwach ting worden eind oktober ook de winkels op de begane grond opge leverd zodat de kon van Holten weer het aanzien waard is. Aan de zijkant komt een uitbreiding van Hobbyhuis Holten terwijl Boek handel Heusinkveld de winkel ruimte aan de voorkant betrekt. Tegen die tijd voelen de nieuwe bewoners zich ongetwijfeld al goed thuis. Vorige week was het temid den van alle bouwwerkzaamheden nog even wennen. Vooral voor me vrouw Wansink die midden in de verhuizing door haar zoon Jan werd opgehaald voor de officiële opening. Dat was voor haar een grote verrassing. „Dan moet ik eerst even een andere jurk aan trekken. Maar ik vind het wel een eer hoor." Over haar nieuwe wo ning was ze bijzonder te spreken. In het bijzijn van haar nieuwe bu ren verrichtte Annie Wansink-Van de Brink de opening. Foto Ten Vel de. „Eindelijk weer terug op mijn ouwe stekkie, heerlijk!" Zaterdag 30 juli is het weer zover. Dan wordt in Kalfstermansweide het touwtrekkampioenschap van Holten gehouden. De wedstrijden, die door TTV OKIA worden geor ganiseerd, beginnen om 13.00 uur Water! Nog nooit was de roep om verkoelend gemeentepils zo luid als afgelopen zaterdag bij de tiende editie van de Triathlon Holten. Maar goed dat de Holtenaren langs het parcours niet en staan open van bedrijven, ca- op een druppeltje meer of minder keken. Met de tuinslang, fé's, verenigingen, straten enz. afwasteiltjes een emmertje of een door Gé Slotman vernuftig in de vlaggemast geconstrueerde douche werden de dappere deelnemers aan deze uitputtingsslag rijkelijk besproeid. Het toonde weer eens aan dat de triathlon in Holten leeft en dat de vijf jaar geleden genomen beslissing om het fiets-en looppar- cours naar de dorpskom te verplaatsen een heel verstandige was. Daar groeide het sportieve spektakel weer uit tot een waar volksfeest. Een team bestaat uit zes trekkers en één reserve. Ook moet er een coach aanwezig zijn. Er wordt ge trokken in de volgende klassen: wedstrijdklasse, recreatief heren, recreatief dames en een jeugdklas- se tot en met 18 jaar. In de wed strijdklasse mogen maximaal twee wedstrijdtrekkers meedoen, in de recreatieve klasse geen enkele. Het inschrijfgeld is f 20,00 per team. Opgave is nog mogelijk bij G. Slui ter, Kwintenweg 10, tel. 63402. Aan de Heao in Enschede slaagde onze plaatsgenoot Henk Soer voor de studierichting Bedrijfsecono mie. Aan het Katholiek College voor middelbaar en cursorisch beroeps onderwijs De Landstede in Raalte slaagde Rob Meijerink uit Holten voor de driejarige MAO-opleiding 'Rundveehouderij en Intensieve Veehouderij. meubelen/Holten Stationsstraat 3 7451 BH Holten Telefoon 05483-6 1223 Ook de Triathlon Ballooning lijkt een evenement van formaat te wor den. Vrijdagavond bevolkten meer dan tweeduizend kijklustigen sportpark 't Vletgoor om zes veel kleurige ballonnen het luchtruim te zien kiezen. Dat daarmee het hoofdveld definitief naar de knop pen werd geholpen was voor mede organisator Blauw Wit geen enkel probleem. Binnenkort gaat de grasmat toch op de schop voor een grondige renovatie. Onder de ballonvaarders bevond zich ook de winnares van de letter- puzzel die op 14 juli in het Holtens Nieuwsblad stond. Van de onge veer vijftig inzendingen beoordeel de de jury de slagzin van Helen Kuiper (Mossinkserf 79) als de meest originele. Zij rijmde: 'Triath lon Holten 10 jaar, zó'n sportief evenement, dat in de wijde omge ving zijn weerga niet kent!' De bal lon waarin Helen zat, belandde uit eindelijk helemaal in Zieuwent. Speciale aandacht was er voor de zeven triathlonjubilarissen die alle afleveringen sinds 1985 van de par tij waren. Zij werden in de bloeme tjes gezet en ontvingen een spe ciaal jubileumshirt. Namens de ju bilarissen toonde Bert Postma zich enorm verrast door het warme onthaal van het organiserend co mité. „Dat toont maar weer eens aan hoe perfect die organisatie is, dat ze ook voor zulke zaken oog hebben. Geweldig gewoon." Overi gens slaagde de 52-jarige Diessen- plas-directeur er net niet in binnen de drie uur te finishen, zijn per soonlijke doelstelling voor deze tiende wedstrijd. „Maar dat komt omdat ik door de verbouwing van onze woonboerderij weinig tijd had om te trainen" excuseert hij zich. Van de overige zes trouwe deelne mers is Michel van Schoneveld uit Laren met zijn 22 jaren de jongste. Destijds was er immers nog geen leeftijdsgrens, reden waarom het pas 12-jarige 'ukkie' dapper mee deed. Ook Dine Ophof (55), Mari- nus Baltus (42), Cees Bout uit Rid derkerk (44), Gerrit Stevens (36) en Henk Klaasses (48) waren voor de tiende keer van de partij. Ingewerkt Ondanks de tropische temperatu ren verliep de eigenlijke triathlon öp zaterdag weer soepeitjes. Ook zonder voorzitter Peter Corstanje Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekblad Pers BV, behorende tot Wegener NV, in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Directie: J. V. Munsterman Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 24 50 Orders worden afgesloten en uitgevoerd overeenkomstig onze algemene voorwaar den, gedeponeerd bij de Ka mer van Koophandel en Fa brieken te Enschede. Redactie: Wil Vogel, tel: 05483-6 42 01. Hoofd redactie: Bob Braak man, tel: 053-84 24 90 (kan toor), 053-33 92 80 (privé). Redactioneel adres: Kerkhofsweg 18 tel. 05483-6 38 03 faxnummer 05483-6 64 97 Openingstijden redactie: maandagmiddag 13.00-16.30 uur. Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6, Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 H. Schotten tel. privé 074-42 86 06 Advenenties kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Abonnementen en klachten bezorging: Fam. Bouwhuis Aalpolsweg 6 7451 HK Holten Tel. 05483-6 1849 De jacht op de vorige week in Loo- Bathmen ontsnapte kangoeroe gaat onverminderd door. Afgelo pen maandag kwam er bijna een eind aan het uitstapje van het beest, maar dinsdag bij het sluiten van deze krant was de Australi sche spring-in-het-veld nog steeds op vrije voeten. Maandagavond werd de kangoeroe gezien bij de Croddendijk in Lettele. De inder haast opgetrommelde jachtopzie ner Brinks slaagde er met een wel gemikt schot in het dier te verdo ven, maar in paniek vluchtte het de maïsvelden in. Een zoektocht volgde, maar alleen het verdo vingspijltje werd aangetroffen. Waarschijnlijk doolt de kangoeroe na een verkwikkend slaapje weer opgewekt door de Sallandse dre ven. In de avonduren stroomde de SmidsbeU weer vol toen Albert West de tiende triathlon met een daverend Dadde«tr»plp« optreden afsloot. Vrijdagavond al werd de Triathlon Ballooning gehouden waar Johan Steunenberg van de LUC1CI1 HHV prijsivinnares Helen Kuiper een ballonvaart aanbood. (Foto's Ten Velde). gen heeft de allerlaatste triathlon achter de kiezen en wordt door zijn collega's en vrouw Jantien op een blad bier vergast terwijl de Holten se organisatie afscheid van haar tweevoudige winnaar neemt met een fles champagne. Ondertussen zwoegt de grote meu te voort. Tot tien voor negen 's avonds druppelen ruim zeshon derd atleten en atletes binnen, en thousiast opgewacht door familie en bekenden. Met name voor de allerlaatsten, de Holtense Joke Holmer en Markvogels-speler Luuk Kok is er veel waardering. Meedoen is belangrijker dan win nen, is hun devies. Waarna het aankomstpodium plaats kan maken voor een spette rend optreden van Albert West die in drie kwartier tijd de volge stroomde Smidsbelt aan het swin gen krijgt. Maar dat mag je ook verwachten voor een 'onkosten vergoeding" van f 4500. Ook de gemeente Holten stelt zich op het standpunt dat het onder houd van de paddestoel-wegwij zers in het buitengebied een taak van de ANWB is. Die organisatie wil het onderhoud van zestig pad destoelen op Holtens grondgebied overdragen aan de gemeente. Lan delijk is daarover een discussie gaande en Holten wil eerst op de uitkomst daarvan wachten. „We hebben wel belang bij die beweg wijzering" stelt burgemeester D.J. Verhoeven „maar niet bij de kos ten ervan". Holtens Nieuwsblad Parker-Jotter ballpoint wordt u goed a|« aam niAllllBA geïnformeerd. dlS U Uil) CClI IlIClltnfC daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft op als abonnee v Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 66.= die voor een yogareis in India in hogere sferen verkeerde. De rest van het bestuur en de 450 vrijwilli gers hebben in tien jaar tijd onder tussen zo'n ingewerkte organisatie neergezet dat er feitelijk weinig fout kan gaan. Voor nieuwkomer burgemeester Verhoeven een hele openbaring: „Geweldig, mijn com plimenten. En dan vooral voor al die vrijwilligers. Ik had er al veel over gehoord, maar dit slaat al mijn verwachtingen." De feestvreugde wordt nog eens vergroot wanneer de SPC-winnaar van vorig jaar Eimert Venderbosch in een nieuw parcoursrecord van 1.50.03 opnieuw als eerste over de finish dendert. Dweilorkest Mie Duch gooit er nog een kraker te genaan, vooral wanneer een kwar tiertje later Henri Kiens de Smids belt nadert. De tandarts uit Eiber- Het zal niemand verbazen dat Re- creatiebad Twenhaarsveld mo menteel een recordzomer beleeft. Na het rampzalige zomerseizoen van vorig jaar stijgt het bezoekers aantal met deze tropische tempe raturen zienderogen. Zo lag het (slechts 1638 in 1993 en nu al 5854). Aangezien het bad pas op 4 sep tember sluit, wordt het recordjaar 1992 (28.836 abonnementen en 4440 dagkaarten) ongetwijfeld voorbij gestreefd. Twenhaarsveld is op werkdagen geopend van 07.00 tot aantal abonnementen (inclusief 20.00 uur, op zaterdag van 10.00 tot maandabonnementen, die nog steeds aangeschaft kunnen wor den) begin deze week al op 28.177. In het hele vorige seizoen waren er dat 20.879. Het verschil is bij de dagkaartjes nog veel groter 17.30 uur en op zondag van 12.00 tot 17.30 uur. Bij temperaturen bo ven de 25 graden en voldoende belangstelling wordt daar in het weekend nog een uurtje aan vast geknoopt. Verbolgenheid en onbegrip bij de vrijwilligers van de Vereniging Vluchtelingenwerk Holten, maar ook onder de buurtbewoners, bij de gemeente Holten en niet in het laatst bij de overige in Holten wo nende asielzoekers. Die gevoelens overheersten afgelopen week na een tweede aanslag op een woning voor asielzoekers in de Schouten straat. Woensdagmorgen in alle vroegte werd een poging gedaan de woning van de Bosnische familie Dedukic in brand te steken. Ter nauwernood kon met behulp van toegesnelde buren een uitslaande brand worden voorkomen. Eerder, in de nacht van 10 op 11 juni, werd het pand (waarin toen vier Soma- liërs woonden) met leuzen beklad en werd een ruit ingegooid. Werd toen nog getwijfeld aan racistische bedoelingen, dit keer is daar geen discussie over mogelijk. Zeker niet met de familie Dedukic die dezelf de dag nog Holten ontvluchtte en haar heil bij familie in Heerenven zocht. Voorzitter Jaap Bax van Vluchte lingenwerk Holten is een week na dato nog steeds aangeslagen. „On begrijpelijk. Het ging allemaal zo goed. Aanvankelijk was deze fami lie wel wat benauwd toen ze hoor den wat er met de vorige bewoners was gebeurd, maar ze zijn door de buurt zo goed opgevangen dat het geen enkel probleem was. En nu dit. Ook voor de overige asielzoe kers in Holten is het heel verve lend. Ze volgen de ontwikkelingen met veel.spanning.Gelukkig blij ven ze er nog vrij rustig onder, van angst is nog geen sprake. Of de woning voor de opvang van asiel zoekers besehikbaar blijft? Daar over zijn we nog in onderhandeling met de gemeente. Het contract voor vier jaar dat met WVC is afge sloten loopt bijna af. Daarnaast is het zo dat de ROA-regeling wordt afgebouwd. Met het ingaan van de wet Vreemdelingenverkeer op 1 ja nuari 1995 zullen in Holten alleen nog maar statushouders worden gehuisvest, mensen dus die de hele asielaanvraag-procedure met suc ces hebben doorlopen." Ook het Holtense college van B en W spreekt haar afschuw uit over de poging tot brandstichting en sluit daarbij discriminerende, racisti sche motieven niet uit. Die worden ten zeerste afgekeurd en de ge meente Holten zal zich samen met de plaatselijke afdeling van Vluch telingenwerk dan ook blijven in zetten om haar taak in de opvang van vluchtelingen verantwoord te blijven uitvoeren. Burgemeester D.J. Verhoeven ver zocht dan ook meteen de politie om de zaak minutieus te onderzoe ken. Het voorval kreeg bij de poli tie Salland, die na het eerste inci dent al extra vaak in de buurt surveilleerde, dan ook de hoogste prioriteit. Evenals bij de vorige aanslag werd een buurtonderzoek ingesteld terwijl momenteel nog deelonderzoeken lopen, maar veel bruikbare informatie leverde dat tot nu toe niet op. Bij het sluiten van deze krant konden dan ook nog geen concrete resultaten ge meld worden. Men hoopt nog steeds op een gouden tip die licht in de duisternis kan brengen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1994 | | pagina 1