Toch prioriteit voor wensen van SV Holten Telgen blijft in beeld als woningbouwlokatie Zwem-wisselbeker naar Haarschool DRIES WILLEMS HOLTEN Gerrit jan jubilaris bij Groteboer CNV MAC stapt op de fiets Jaaragenda Uw dak lek? De airco voor het Hollandse klimaat. HOLTENS NIEUWSBLAD Programma interkerkelijk recreatiewerk Geen dwangsom voor Rensen Keizersweg 68-70, ind. ter. De Haar Holten, tel. 05483-61900, fax 05483-64750. Laat Polybouw uw dak repareren DONDERDAG 21 JULI 1994 Kerkstraat 1Holten. Tel. 6 13 79. Fax 6 65 52. Het bestuur van de sportcommis- sie is naar aanleiding van de vori ge vergadering van de commissie deels tegemoet gekomen aan de wensen van de SV Holten. Dat betrof enerzijds de herbestrating van de rijwielstalling op sport complex De Meermanskamp, an derzijds het realiseren van een ei gen onderkomen op het daar even eens gelegen atletiekterrein. Bei de posten werden aanvankelijk pro memorie (zonder er een be drag vor uit te trekken) geheel onder aan de lijst geplaatst. Begin juli volgde de volgens com missievoorzitter Jan Schuchard 'pittige discussie' met het SV-be- stuur over met name de wensen van de atletiek. Dat plan omvatte een onderkomen voor een berging, een juryruimte, verzorgingsruim te, toilet en een bescheiden keu kentje. Totaal 48 vierkante meter. De SV Holten wilde dit met een bedrag van 75.000 gulden op de prioriteitenlijst laten opnemen. Het dagelijks bestuur van de sport- commissie is echter van mening dat enkel de berging en de jury ruimte basisvoorzieningen zijn. Mede in het licht van de snelle groei van de afdeling atletiek. Voorzitter Schuchard wees er op De Haarschool mag de wisselbeker van de jaarlijkse zwemwedstrijden tussen de basisscholen definitief in de prijzenkast bergen. Voor de der de achtereenvolgende maal toon de de school zich in zwembad Twenhaarsveld de sterkste. Naja ren met de paraplu in de hand de kinderen te hebben aangemoe digd, genoten veel ouders nu in een stralende zon van spanning en spektakel in het polobad. Een be duidend sfeervoller ambiance. De schoolzwemwedstrijden werden traditiegetrouw georganiseerd door de Scholensportcommissie in samenwerking met Zwemclub Twenhaarsveld. Alle nummers gingen over 25 meter. Van iedere (vijf) scholen deden de snelste jon gen en het snelste meisje uit de groepen drie tot en met acht mee. Groep drie en vier enkel op de schoolslag, de overige groepen gin gen te water voor schoolslag, rug slag en vrije slag. Het afsluitend onderdeel was de estafette over achtmaal 25 meter vrije slag. Uit gevoerd door vier jongens en vier meisjes uit groep vijf tot en met acht. Vooral op dit nummer was de spanning te snijden. De strijd con centreerde zich tussen de Haar school en De Regenboog. Lag aan vankelijk de laatste voorop, door uitstekend zwemmen wisten de co ryfeeën van de Haarschool goed in te lopen en zelfs met een miniem verschil als eerste aan te tikken. Voor alle winnaars was er na afloop een medaille. De eerste drie aanko menden ontvingen een diploma, terwijl er voor het scholenklasse ment bekers waren. De wisselbe ker voor de Haarschool was be schikbaar gesteld door ZPC Twen haarsveld. Uitslag: Schoolslag: groep 3: Sabrine Kolkman en Arnold Schutter; groep 4: José Reinaardus en Jochem Koopman; groep 5: Jennifer Jansen en Arjan Nijhuis; groep 6: Josselyne Roele en Tom Piscaer; groep 7: Hester Paalman en Nieck Jong bloed; groep 8: Christien Aaftink en Eelco van der Wal. Rugslag: groep 5: Michelle van Coeverden en Willard Schutter; groep 6: Yvonnen Paalman en Maarten Koop man; groep 7: Kristel Veldkamp en Erjan Hollegien; groep 8: Marjolein Aaftink en Lars van Zon. Vrije slag: groep 5: Lisette Scholten en Sander Stoevenbelt. groep 6 Maartje van Eijk en Arjan Bouwman; groep 7: Anneke NijhuiS en Brian Vlietman; groep 8: Anne Doornink en Freek Knapen. Estafette: 1. Haarschool 2.40,31; 2. Regen boog 2.40,32; 3. Holterenk 2.44,48; 4. Dij- kerhoek 3.18.80; 5. Bosschool -3 51.50. Scholenklassement: 1. Haarschoo 121 pt.; 2. Regenboog 112 pt.; 3. Holterenk 104 pt.; 4. Dijkerhoek 70 pt.; 5. Bosschool 44 pt. dat men op het atletiekterrein in de toekomst ook wedstrijden wil gaan houden: „Een volwaardige grasbaan voor de loopnummers is er weliswaar niet, maar de voorzie ningen voor alle technische num mers zijn er wel. En al zou die investering alleen maar voor jeugdwedstrijden dienen, dan is het dat mij al waard." In plaats van op nummer 12, worden berging en juryruimte nu op nummer 5 van de prioriteitenlijst geplaatst met een bedrag van 25.000 gulden. Num mer 5 (vervanging beplanting Meermanskamp) verhuist derhal ve naar nummer 12. Volgens het dagelijks bestuur komen de overi ge verzoeken van de afdeling atle tiek niet in aanmerking voor een financiële bijdrage. „Of er nou een geblesseerde voetballer van veld vijf naar het clubhuis (de centrale basisvoorziening op het complex) moet worden gedragen of een ge blesseerde atleet, dat maakt geen verschil," aldus voorzitter Schu chard, die daarmee geheel tege moet kwam aan de wens van Wim Dalhuisen. De PvdA-voorman wees op het gevaar van precedent werking indien aan alle wensen zou worden tegemoet gekomen. Voor de herbestrating van de rij wielstalling was dit jaar tien mille beschikbaar. De SV Holten had voor komend jaar een aanvullend bedrag van ongeveer 20.000 gulden gevraagdspecifiek voor de afwate- ringsproblematiek van de rijwiel stalling. De kwestie is nu in onder zoek bij gemeentewerken, met ge richt op een zodanige uitvoering van de herbestrating dat een goede afwatering verzekerd is en het voor dit jaar beschikbare krediet zoveel mogelijk wordt aangehouden. Het bestuur stelt voor het onderzoek af te wachten en de kwestie als pm- post (pro memorie) op nummer 11 van de prioriteitenlijst te handha ven. Het programma van het interker kelijk recreatiewerk op de Borkeld ziet er voor de week van zaterdag 23 t/m vrijdag 29 juli als volgt uit. Zaterdag 23 juli: open avond met kampvuur (20.00 uur); zondag 24 juli: kampdienst met als thema 'Kiezen' (10.00 uur); maandag 25 juli: karaoke (20.00 uur); dinsdag 26 juli: ochtendwandeling (06.00 uur) en textielverven (14.30 uur); woensdag 27 juli: slag- en honkbal (14.30 uur) en showavond (20.00 uur); donderdag 28 juli: verjaardag van Jorgen Voordes vieren (10.00 uur) en spooktocht (22.00 uur); vrij dag 29 juli: speels bingo (14.30 uur). Afgelopen week herdacht Gerrit Jan Groteboer van de Borkelds- weg dat hij veertig jaar lid was van de Hout- en Bouwbond CNV Gro teboer begon als timmerman bij plaatselijke aannemers en werkte daarna jarenalng bij Tempelman in Markelo. Hoewel hij momenteel geniet van de Vut kan hij niet echt stilzitten. Klussen aan het eigen huis is zijn grote hobby. Namens het CNV speldde afde lingsvoorzitter Gerrit Kruimelaar hem de gouden speld met lauwer tak op en bood hem een oorkonde aan. Ook kreeg hij namens de Hol- tense afdeling een envelop met in houd. Voor mevrouw Groteboer was er een boeket bloemen. Onder het genot van een hapje en een drankje werd er nog gezellig nage praat. Het Telgenplan wordt niet ge schrapt uit het Structuurplan Hol ten, ondanks het nadrukkelijke protest van de Bewonerskring De Telgen. Dat bleek tijdens de verga dering van de raadscommissie al gemeen bestuurlijke zaken, waarin B en W de afspraken die zij maak ten op grond van de bestuursove reenkomst aan de fracties kenbaar maakten. In die overeenkomst wordt aangegeven dat de eerstvol gende woonwijk ontwikkeld wordt in plan Liezen. Desondanks hou den B en W Telgen in beeld, om de mogelijkheid tot uitbreiding van woningbouw open te houden. Burgemeester D.J. Verhoeven: „Wij hebben serieus gesproken over schrappen daarvan. Er blijkt in Holten echter behoefte aan bou wen van vrijstaande woningen op ruimere kavels. Daarom zien we op dit moment nog geen overwegende bezwaren om het plan te weren." Daar (Groot) Liezen als eerste aan de beurt is, valt er echter voorlopig De dwangsom die de provincie Overijssel van motor tuningbedrijf Wim Rensen had geëist is door de Raad van State van tafel geveegd. Dat wil overigens niet zeggen dat Rensen zonder meer zijn activitei ten aan de Espelodijk 17 kan voort zetten. Daarover loopt nog een bo demprocedure. De al jaren slepende zaak berust op de mening van de provincie dat Rensen met zijn bedrijf niet in een waterwingebied thuishoort. Ren sen (en met hem de gemeente Hol ten) vinden daarentegen dat er geen overlast voor het milieu is. Daarin werd hij gesteund door de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State die vond dat de provincie zich wat al te formeel opstelt. Daarbij komt dat Rensen al de nodige milieubeschermende voorzieningen heeft getroffen en bereid is nog meer te doen. Dat onderschreef ook de gemeente in en pleitnota. geen woningbouw te verwachten. Het bezwaar van de Telgenbewo ners tegen woningbouw in het Tel- gengebied is in belangrijke mate gebaseerd op de belemmeringslijn die in het Streekplan West-Overijs sel dwars door het bewuste gebied loopt. Een groot deel wordt daar door uitgesloten van woningbouw. Bovendien wordt de grote land schappelijke waarde van het ge bied benadrukt. Burgemeester Verhoeven is een andere mening toegedaan: „Dat de Telgenbewoners stellen dat de pro vincie het van harte met hen eens is, betwijfelen wijEr is geen sprake van een duidelijke afwijzing tegen het plan. Op het moment dat wij met een plan komen, wordt het op zijn merites beoordeeld." Naar zijn zeggen staan in het streekplan wel belemmeringslijnen, maar die heb ben een globaal karakter, 'tenzij sprake is van zwaarwegende argu menten als geluidhinder'. De Pro vinciale Planologische Commissie heeft volgens Verhoeven als reac tie op het Structuurplan geen on voorwaardelijk nee gezegd tegen het Telgenplan, waardoor het als zodanig gehandhaafd wordt. CDA en PvdA hadden geen bezwa- Zondag 24 juli houdt MAC De Hol- terberg de jaarlijkse vakantiefiets tocht. Een mooie toeristische rou te van circa 40 kilometer richting Heihuizen, Nieuw Heeten, Okken- broek, Lettele en Bathmen. De tocht staat open voor leden en niet-leden en voert over goed be rijdbare wegen en fietspaden langs de mooiste plekjes van Holten en omstreken. Onderweg zijn de ge bruikelijke stops ingelast, een lunchpakket meenemen is dus overbodig De start is tussen 10.30 en 13.00 uur bij het MAC-clubhuis 't Stuurhuus, Beusebergerweg 37. Dat is tevens het eindpunt van de rit. Het inschrijfgeld bedraagt 5 gulden per persoon, alles inclusief. Meer inlichtingen bij Marinus Krikkink tel. 61068 of Henk Ool- bekkink, tel. 63483. ren tegen handhaving, maar Jan Kevelam (WD) keerde zich fel te gen woningbouw in het gebied. Fractievoorzitter Jan Soepnel merkte op dat het Telgenplan niet opgenomen is in de bestuursove reenkomst: „Daarom heb ik er moeite mee en mis de argumenta tie hiervoor.Hoewel niet vierkant tegen het Telgenplan, was ook Dick van der Torre (D66) niet echt enthousiast over het voornemen: „Indien er gebouwd wordt, dan al leen op grotere en betaalbare ka vels." JULI 22 juli: Triathlon Ballooning Vlet- goor 23 juli: Triathlon 25 juli: The Young Continentals in De Kandelaar 26 t/m 30 juli: dorpsfeest 26 juli: Skeelermarathon Holten 27 juli: MAC-beddenrace tijdens dorpsfeest 30 juli: Holtens kampioenschap touwtrekken 4 augustus: Dagje De Boer Op 14 augustus: Holterbergrit (MAC- motortoertocht) 19,20 en 21 augustus: School- en Volksfeest Espelo. 23 augustus: Zum Hoolter Bock 27 augustus: viswedstrijd senioren HSV De Rietvoorn 30 augustus: viswedstrijd junioren HSV De Rietvoorn SEPTEMBER 4 september: viswedstrijd senioren HSV De Rietvoorn 8 september: wijnavond Smidsbelt 9/10/11 september: Keunefeest 9 september: Open huis Bosc hkamp 10 september: vrijmarkt suppor tersvereniging HMV 17 september: MAC-Erwincross 18 september: viswedstrijd senio ren HSV De Rietvoorn; MAC trek kersiep 24 september: Holterbergherfst- toer 25 september: viswedstrijd senio ren HSV De Rietvoorn OKTOBER 1/2 oktober: MAC Nacht om Hol ten Rundergehakt 500 gram 5.35 Hamlapjes 500 gram 4.85 Gevulde buikrollade met kaas 100 gram 2.79 Champignonbrood 100 gram 1.98 Gekookte varkenslever 100 gram 0.99 Pepersalami 100 gram 2.75 Voor op de barbecue: gemarineerde speklappen 1000 gram f 8.70 en shaslicks (fabrieks) p.sluk 1.49. Voor uw vakantiegemak hebben wij een uitgebreid assortiment vlees in blik. U hoeft de inhoud alleen maar warm te maken. Vrijdag - zaterdag: Onze eigengemaakte kruudmoos per bakje 2.99 Volop ventilatoren in voorraad v.a. 19.95 >rijzen incl. B T.W., excl.kosjen rijklaar maken. Ford Garantie Extra: een extra zekerheid voor na de standaardperiode tot een totaal van 3 jaar met 50.000 km of 100 000 km. Vanaf f 475,- incl. B.T.W. Wijzigingen voorbehouden. Ambachtsstraat 5 Rijssen Tel. 05480-4 00 04 De Climline 2200 Electronic is één van de nieuwe airconditioners van Tefal. En precies wat u nodig heeft in ons wispelturig klimaat. Want hij kan koelen, verwannen en zelfs ontvochtigen. Bovendien is de Climline geruis- arm, verrijdbaar en energiezuinig, dankzij de ingebouwde timer. Vakantiekriebels? Kruip dan gauw even achter het stuur van een Fiesta Flash of Finesse. Je krijgt bij aankoop tot 1 augustus gratis en voor niets een uitneembaar zonnedak plus een radio-cassettespeler. Waarde f 1.200,-. Maar je krijgt veel meer. Ruimte. Luxe. Geavan ceerde techniek. En verregaande veiligheid. Zo is de Fiesta de eerste auto in deze klasse met een standaard airbag. De Fiesta Finesse biedt o.a. wis/was-installatie op de achterruit unieke bekleding van binnenuit verstelbare spiegels. En de Flash biedt daarbij o.a. getint glas bumpers in de carrosseriekleur een 60/40 neerklapbare achterbankleuning. Aan jou de keuze, welke Fiesta het beste bij je past. De Fiesta Finesse of de Fiesta Flash. Ontdek het zelf. Ze staan bij ons klaar voor een super- swingende en zonovergoten proefrit. Er is al een Fiesta met standaard airbag vanaf f 22.590,-. Aanbiedingen geldig van 21-7 t/m 27-7 Zolang de voorraad strekt.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1994 | | pagina 7