Verbou wing Regenboog definitief afgerond t 'Voor heel veel mensen enorm veel betekend' Eerste familiedag W aardenborch groep Vakantie-actie politie Salland Kerkdiensten Medisclte diensten van dag tot dag HOLTENS NIEUWSBLAD Uit het politierapport Scholieren zwemmen af BERICHT STICHTING WELZIJN OUDEREN Afscheid familie Koopman Regioteam - Club Brugge Burgerlijke stand Nieuwe 'kleutervleugel' bevalt prima Rijssen, terrein SV Excelsior '31 21 juli '94: Aanvang 19.00 uur. JL DONDERDAG 21 JULI 1994 In de nacht van 14 op 15 juli werd er ingebroken in de dierenspeciaal zaak aan de Smidsbelt. Men kwam binnen door een achterdeur te for ceren. Ontvreemd werd het wissel geld uit twee kassa's zijnde een bedrag van ongeveer f1000. Dezelfde nacht werd er ingebroken in een zomerhuisje aan de Vianen- weg. Hier kwam men binnen door een ruit uit te nemen. Ontvreemd werden een ontvangstkastje van een schotelantenne en een draag bare radio, alsmede enig Duits geld. Ook deze nacht werd enig wasgoed weggehaald achter een woning aan de Churchillstraat. Het betrof hier badkleding. Zal wel niet door een nudist ontvreemd zijn. De volgende nacht, dus van 15 op 16 juli, werd er ingebroken bij gara ge Baltes aan de Larenseweg. Hier kwam men vermoedelijk binnen door een deur van de showroom. Ontvreemd werden een partij APK-stickers, rookwaren en enke le radiocassetterecorders. Dezelfde nacht werd getracht in te breken in een bungalow op Twen- haarsveld. De bewoners werden wakker door gestommel. Bleek dat een keukenraam reeds was ver nield. Twee jongemannen namen de benen, toen ze in de gaten kre gen dat ze waren ontdekt. Er werd niets vermist. Tevens bleek dat een telefooncel in de omgeving van deze bungalow was gekraakt. De geldlade werd opengebroken en het aanwezige geld werd weggenomen. Hoeveel dit was, is niet bekend. De afgelopen dagen kwamen di verse meldingen binnen van een loslopende kangoeroe in de omge ving van Dijkerhoek. Deze kangoe roe blijkt toe te behoren aan een inwoner van Loo-Bathmen. Tot op heden (dinsdag 19 juli) is het niet gelukt het dier te vangen. Een jachtopzichter zal alsnog trachten met een verdovingsgeweer een ein de te maken aan de uitstapjes van het dier, daar zijn optreden toch een gevaar kan opleveren voor het verkeer. Met een feestje voor de leerlingen in de ochtenduren en 's avonds een open huis voor de ouders vierde de protestants-christelijke basis school De Regenboog onlangs het feit dat de verbouwingsperikelen op wat details na eindelijk verle den tijd zijn. Het schoolgebouw telt nu negen lokalen. Drie daar van zijn kleuterlokalen, die on dergebracht zijn in de ingrijpend verbouwde vleugel aan de achter kant van het gebouw. De tweede fase van de in '93 gefu seerde Schakel en Kompas houdt voornamelijk verband met de toe name van het aantal kleuters. Voorheen waren die gehuisvest in het deel van de school dat aan de Boschkampstraat grenst. PCO-voorzitter Jan Tromop en di recteur Rik Aangeenbrug toonden zich bijzonder verheugd over het resultaat van de verbouwing. „Ik ben erg blij dat het op deze manier gelukt is," aldus Aangeenbrug, ter wijl hij trots wijst op de in stijl (deels) opgetrokken nieuwe 'kleu- tervleugel'. In die vleugel waren voorheen het opvallend grote speellokaal gehuisvest en het werklokaal (handenarbeid). Dat laatste is verhuisd naar de kelder en doet tevens dienst als overblijf lokaal. Het speellokaal is qua op pervlakte gehalveerd en deels kleuterlokaal geworden, het werk lokaal is geheel ingericht als kleu terlokaal. Daar de norm voor de oppervlakte van speellokalen gro ter is dan voorheen, moest de bui tenmuur worden gesloopt en een nieuwe muur worden opgetrok ken. Die muur is doorgetrokken naar de ingang in de gang aan de voorkant van het gebouw met als gevolg dat de ruimte die daardoor ontstond tussen kleuterlokaal en buitenmuur, gang is geworden. Die wordt benut als de kinderen naar het speellokaal lopen. In de nieuwe buitenmuur gedegen, kunststof kozijnen van Duitse makelij. Aan geenbrug wijst er op dat de overi ge, houten kozijnen in het gebouw volgend jaar aan de beurt zijn om vervangen te worden door kunst stof: „Dan is het één mooi geheel." Het derde, reeds bestaande kleu- Regenboog-directeur Rik Aangeenbrug met de drie kleuterleidsters in één van de nieuwe en opvallend ruime kleuterlokalen (Foto Ten Velde). terlokaal is iets verkleind door het optrekken van een wand. De 'kleutervleugel' heeft een eigen ingang en is door middel van een tochtdeur in de gang van het mid dengedeelte van de school 'afge scheiden'. Prettig werken al met al voor de kleuterleidsters Wilma Mi nor, Diana Holman en Aleid Peter kamp, die er in de loop van dit jaar totaal zo'n 38 kleuters bij krijgen. Volgend jaar worden dat er onge veer 29. Als De Regenboog na de zomervakantie start met het sei zoen '94/'95 telt de school 224 leer lingen. In de vrijgekomen ruimte aan de Boschkampstraat zijn nu drie ge wone lokalen ondergebracht. Di rect achter de hal (gemeenschap pelijke ruimte) is een gang met een sanitaire unit verschenen. Van- daaruit is er tevens toegang tot de keuken/kopieerruimte en kelder, zonder dat er gestoord hoeft te worden als de hal voor andere doel einden in gebruik is. Voorheen zorgde het 'doorgaande verkeer' door de gemeenschappelijke ruim te nogal eens voor irritatie. Ook de personeelskamer/directiekamer is aangepast. In overleg met het Ar chitectenbureau Nibag uit Olden- zaal werden de verbouwingswerk zaamheden in kaart gebracht. Bouwbedrijf Voordes nam de uit voering ter hand. De nieuwe bui tenmuur van de 'kleutervleugel' sluit qua stijl aan op het bestaande deel van het gebouw. Aangeenbrug: „Het geeft mij een goed gevoel als ik bedenk dat de kinderen straks kunnen terugzien op hun lagere schooltijd, die ze in een prettig en ruim gebouw door brachten." Veruit het grootste deel van de noodzakelijke werkzaam heden is nu achter de rug. Rest in elk geval nog wel de aanleg van een tweede fietsenhok achter de oost vleugel (Boschkampstraat), te vens bedoeld als stallingsruimte voor de stalen rossen van het per soneel. Volgend jaar staat de ge noemde vervanging van kozijnen op het programma, alsmede 'in grijpend onderhoud' (centrale ver warming en aanpassing riolering ter plekke). "olm™ een aezelUge dTukte roml fe Blokhut aan de Liezenweg. (Eigen Ook dit jaar weer biedt de Politie Salland vakantiegangers de moge lijkheid hun huis extra in de gaten te laten houden. Daarvoor moet een kaart worden ingevuld waarop de afwezigheid wordt gemeld en verdere gegevens vermeld staan over het vakantie-adres, de duur van de vakantie, eventuele con tactpersonen enz. De kaart kan op het politiebureau worden afge haald en weer ingeleverd. De servi ce past in het project 'Veilig wo nen' dat is opgestart om het aantal woninginbraken terug te dringen. Daarin worden vijf speerpuntacti- ■viteiten onderscheiden: aangifte- onderzoek, slachtofferzorg, dade ronderzoek, buurtgerichte preven tie en minder woninginbraken. Wie meer over het project 'Veilig Wo nen' wil weten, kan contact opne men met de projectleider van het district Salland Jan Koops, tel. 05720-55555. Afgelopen zaterdag hield de Waar- denborchgroep een groots opge zette familiedag. Buiten het zo merkamp van de Welpen, dat voor komend weekeinde op het pro gramma staat, was dit de laatste activiteit van het Scoutingseizoen. Onder prachtige weersomstandig heden genoten vaders, moeders, broertjes en zusjes van de Scouts van diverse activiteiten. De mid dag ging van start met een puzzel- tocht per fiets. Voor alle leeftijds groepen waren er onderweg spelle tjes uitgezet die erg in de smaak vielen. De rit eindigde op de Bor- keld waar een oriëritatieproef werd afgelegd. Vooral de ouders hadden nogal eens moeite om op het rechte pad te blijven. Nadat iedereen bij de Blokhut aan de Liezenweg was teruggekeerd, werd er een gezamenlijk maaltijd genuttigd. In een avondgedeelte werd op ludieke wijze afscheid ge nomen van hopman Erik Koning, die van de Waardenborchgroep een Scouting klok kreeg aangebo den. Nadat de ruim 120 aanwezi gen hadden genoten van het optre den van het Groot Welpenkoor en orkest werd iedereen verrast door een spontaan optreden van Annie de Rooy. Zowel de organisatie als de deelnemers konden na afloop tevreden terugkijken op deze eer ste familiedag. Het diplomazwemmen voor de Holtense basisscholen is vorige week een groot succes geworden. In recreatiebad Twenhaarsveld zwommen 17 scholieren af voor het B-diploma, 34 voor het basisdiplo ma, 7 voor Zwemvaardigheid I en 5 voor Zwemvaardigheid H. Bedrijf sleidster Ciska Raggers en haar team hadden het er maar druk mee. Elke dag kwam een andere school naar het bad voor de afslui tende test. Waardering was er van de vertegenwoordigster van het Bureau Nationale Zwemdiploma's die het niveau van de schoolzwem- mers minstens zo hoog vond als dat van diplomazwemmers die particuliere lessen hebben ge volgd. De mogelijkheid om via het schoolzwemmen een diploma te halen wordt in Holten nog wel ge boden. Vakantie Het kantoor van de Stichting Wel zijn Ouderen Holten is vanwege de vakantie gesloten van 25 juli tot 15 augustus. In die periode is onze stichting niet bereikbaar. Er kun nen in die periode ook geen nieuwe aanvragen voor een personena larm worden gedaan. Voor storingen aan een alarmtoes tel of het weghalen van een toestel kunt u zich zoals gebruikelijk on der kantoortijd wenden tot Dies- senplas, telefoon 62505. Buiten kantoortijd kunt u voor een sto ring bellen naar dhr. Kolkman, tel. 61368, of dhr. Smit, tel. 61609. WVG Steeds vaker komt men overal af kortingen tegen waarvan men vaak niet weet waarvoor ze staan. Dat is ook nog het geval met de nieuwe afkorting WVG. Dit staat voor Wet voorzieningen gehandi capten. Een wet met een onduide lijke titel waaromheen nog veel discussie en dus verwarring be staat. De WVG is een wet voor mensen ongeacht hun leeftijd. Deze wet is dus ook voor ouderen van belang. Konden ouderen eerder alleen op grond van een rijksregeling subsi die krijgen voor het aanpassen van hun woning, nu zijn er meerdere voorzieningen voor ouderen be schikbaar. De subsidie voor wonin gaanpassing, wanneer men minder mobiel wordt valt nu onder de WVG. Heeft men een rolstoel nodig om zich thuis te verplaatsen, of bijv. een elektrische rolstoel om de straat op te kunnen dan kan nu op grond van deze nieuwe wet een soort van subsidie worden aange vraagd. Deze wet biedt ouderen de mogelijkheid, wanneer zij een der gelijk apparaat nodig hebben er een te huren bij de gemeente. Een andere mogelijkheid is het aanvra gen van een vervoerskostenver goeding voor niet medische be stemmingen. Dat is van belang voor mensen die niet meer zelf auto kunnen rijden, kunnen fietsen of stukken kunnen lopen. Informatie over mogelijkheden in het kader van deze wet kimt u krijgen op het gemeentehuis bij de afdeling sociale zaken. Dat is de afdeling die belast is met het uit voeren van deze nieuwe wet. Een enorme inzet en betrokken heid. Het werd benadrukt door alle sprekers die het beheerdersecht paar Koopman toespraken tijdens de afscheidsreceptie in gebouw Irene. Onder de genodigden colle ga's van Monuta/Arcada, uitvaart verzorger Müller en de politie Sal land. Hoewel officieel afscheid werd genomen van de intussen 70- jarige aulabeheerster Dinie, werd ook echtgenoot Henk (71) in het huldebetoon betrokken. Hij was zelf jarenlang beheerder van de Ook inspecteur G.W. Oberink van de regiopolitie IJsselland stak de loftrompet over het scheidende echtpaar en richtte daarbij de kij ker vooral op Henk: „Met hem heb ik nou eenmaal het meeste te maken gehad" aldus Oberink, in Holten het 'Lokaal Aanspreek punt' van de politie Salland. „Ook wij worden helaas regelmatig ge confronteerd met de dood, ver keersslachtoffers of gevallen van zelfmoord. Vaak was het moeilijk aula en stond zijn vrouw de laatste maar als Koopman er bij kwam, jaren nog regelmatig bij. De werk- dan wist je dat het tot in de puntjes zaamheden zijn nu overgenomen verzorgd werd." Zonder in details door de dames Fenny Vros en Miny Oosterkamp. Regiochef Twente/Salland van Monuta Arcada H. Bakker wees met name nog eens op de grote inzet van de familie Koopman: „Het mag best gezegd worden dat we binnen onze groep in Holten een echtpaar hadden waar we al tijd op konden terugvallen. Het kwam nooit slecht uit en alles werd immer tot in de perfectie geregeld. Ze stonden klaar voor hen die hun hulp nodig hadden." Als blijk van dank overhandigde hij Henk en Dinie een cadeaubon. te treden herinnerde Oberink aan een uitermate trieste zelfmoord, waarbij Koopman een geweldige en tevens onmisbare daadkracht aan de dag legde. Goede woorden ten slotte ook van hoofd uitvaart verzorging M. van Wendel-de ,Joode van Monuta Arcada, die na zo'n arbeidzaam leven de tijd rijp achtte voor de familie Koopman om eens lekker te gaan genieten van de vrije tijd. „Ik hoop dat u met plezier terugkijkt op de perio de die nu achter u ligt. Het lijdt geen enkele twijfel dat u voor heel veel mensen enorm veel betekend heeft." Met spelers uit: Rijssen, Wierden, Enter, Nijverdal, Raalte, Eibergen, Holten en Markelo NED.HERV. KERK 9.30 uur: ds. S.M. Roozenboom 19.00 uur: ds. C. Westerveen, Goor Oppasdienst: mw. Koopman, Gerianne Kolkman Collecte in dienst: Diaconie. Uitgangscollecte: Kerkvoogdij Diessenplas: woensdag 27 juli, 19.00 uur: H.Ch. Vogely GEREF.KERK 9.30 uur: ds. J.J. van Dijken, Nijverdal. 19.00 uur, ds. H.J. Wijnja, Hoo- geveen Kindemevendienst groep 3, 4 en 5 o.l. v. Alie Beldman; groep 6, 7 en 8 o.l.v. Chris Offringa. Op pasdienst 0-3 jaar: Karin Huls- man-Bosschers, Loes Meyerink- Dijkink; 4-6 jaar: Rita van der Voet, Trudy Schuppert. Eerste collecte: Kerk. Tweede collecte: rente en aflossing (m.u.v. inter kerkelijke diensten). R.K KERK 10.00 uur: Eucharistieviering in gebouw Irene Nieuw Heeten: Zaterdag: 19.00 uur, H. Mis; Zondag 8.00 uur, H. Mis, 10.00 uur gebedsdienst. Tent IKR (Borkeld) 10.00 uur, H. Oldenburg, Holten DIJKERHOEK 9.00 uur, ds. L. Flier, Nijverdal Collecte in dienst: Diaconie. Uitgangscollecte: Kerkvoogdij. EVANGELIE GEMEENTE Geskesdijk 2 Holten; Samen komst 10.00 uur; Bidstond 19.00. OKKENBROEK 9.30 uur: ds. S.J. Roest, Nijver dal. Uitgangscollecte: Kerk voogdij. KERKTELEFOON Uitzendingen elke laatste vrij dag van de maand van 10.30 uur tot 11.30 uur en van 16.00 uur tot 17.00 uur (herhaling). ARTS: Weekenddienst: Huisartsen maatschap Holten, Keizersweg 32, tel. 6 35 53. Spreekuren uit sluitend voor spoedgevallen: 11.00 uur en 16.00 uur (zonder afspraak). APOTHEEK: Vrijheidslaan 7, tel. 6 1111. Ge opend op werkdagen van 8.30 tot 18.30 uur, zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur, zon- en feestdagen van 11.00 tot 11.30 uur en van 16.00 tot 16.30 uur. Buiten ope ningstijden eerst bellen om af te spreken wanneer de assistente in de apotheek is. TANDARTS: R. Brouwer, Boomkamp 10a, Rijssen. Tel. 05480-13194 Behandeling na telefonische af spraak. DIERENARTS: Dierenartsencombinatie Hol ten, Houtweg 18, tel. 6 20 04. Spreekuur: zaterdag 8.00-9.00 uur. Daarbuiten: tel. 6 20 04. Dierenartsenpraktijk Holten, S. Minnema, Larenseweg 54, tel. 62835, bgg 05480-21629. THUISZORG ZUIDWEST OVERIJSSEL: Centrale Thuiszorgtelefoon voor vragen, advies of aanmel ding over kraamzorg, ouder- en kindzorg en verzorging en ver pleging: 05700-86000; maandag t/m vrijdag bereikbaar van 8.00 tot 18.00 uur, 's avonds, 's nachts en in het weekeinde uit sluitend voor spoedeisende za ken. Thuiszorg-hulpmiddelen centrum: Gaardenstraat31, uit leen maandag t/m vrijdag 13.00- 13.30 uur. ZIEKENVERVOER: Alarmnummer: 06-11 of dienst doende arts: tel. 6 35 53. FYSIOTHERAPIE: Centrum voor Fysiotherapie Holten, Gaardenstraat 31, tel. 6 22 99. Dagelijks geopend van 8.00-17.30 uur. Behandeling vol gens afspraak. Praktijk voor fysiotherapie mevr. H. Versnel-Graaff, Oran jestraat 73a, tel. 6 42 51. Behan deling volgens afspraak (ook voor ziekenfondspatiënten). ZIEKENFONDS: Spreekuur: vrijdag van 8.30- 10.00 uur en volgens afspraak in het Kruisgebouw, Gaarden straat 29-31, tel. 6 14 36. MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERL. MIDD.OVERIJSSEL: Gaardenstraat 29-31, tel 6 27 84. Thuiszorg: gezinsverzorging. Algemeen maatschappelijk werk. Spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur en vol gens afspraak. GASTOUDERBUREAU Tuinstraat 1, tel. 62755. Spreek uur: dinsdag van 9.00 tot 10.00 uur, donderdag van 13.00 tot 14.00 uur. STICHTING WELZIJN OUDE REN: Gaardenstraat 29. Inlichtingen: 6 49 10. SLACHTOFFERHULP Het Buro Slachtofferhulp is 24 uur per dag bereikbaar (tel. 05720-60922). Buiten spreeku ren worden met doorgescha keld naar Buro Slachtofferhulp Deventer of Telefonische Hulp dienst. De spreekuren zijn op woensdag van 9-11 uur in het politiebureau te Raalte. POLITIE: Alarmnummer: 06-11 (dag en nacht bereikbaar); overigens: tel. 6 44 44. BRANDWEER: Alarmnummer: 06-11 (dag en nacht bereikbaar). DIERENBESCHERMING: E. Ras, regio-inspecteur, tel. 05480-14448; werkgroep Holten: E. Grootewal/H. Schoorlem- mer, tel 05483-64844. ENGERGIEVOORZIENING: N.V. Energiebedrijf IJsselmij, Industriestraat 1. Tijdens kan tooruren: 0 38-45000; Voor alle storingen w.b.t. gas/elektra 24 uur per dag 06 - 8 99 88 89. WONINGBOUWVERENIGING ONZE WONING: Spreekuur Holten in gemeente huis: iedere le dinsdag van de maand 's morgens van 10.15- 12.15 uur; iedere 3e dinsdag van de maand 's middags van 14.15- 16.15 uur. BIBLIOTHEEK: Rörikstraat 3, tel. 6 24 87. Maan dag en vrijdag 14.00-17.30 uur en 18.30-20.30 uur, woensdag 9.30- 12.30 uur en 14.00-17.30 uur. Vrijdag 22 juli: 19.30, opening Triathlon Holten met aanslui tend Triathlon Ballooning op 't Vletgoor Zaterdag 23 juli: 14.00 uur, start Triathlon Holten; 22.00, Albert West op Smidsbelt Zondag 24 juli: 10.30-13.00 uur, start MAC-vakantiefietstocht bij 't Stuurhuus; Maandag 25 t/m donderdag 28 juli: Kindervakantieweek. Maandag 25 juli: 19.30 uur, Young Continentals in De Kan delaar Dinsdag 26 juli: 14.00 uur, ope ning kermis door B en W; 14.30 uur, kindertheater in de feest tent; 18.00 uur, start skeeler wedstrijd Larenseweg/Aal- tinksweg/Kon. Wilhelminstraat Woensdag 27 juli: 10.00 uur, kleinvee en rommelmarkt Kalfstermansweide; 13.30-24.00 uur, kermis; 14.00 uur, kindersc- hminken in feesttent; 19.00 uur, MAC-beddenrace op Dorps traat; 19.00 uur, clubcross MAC De Holterberg Imhofcircuit Donderdag 28 juli: 13.30-24.00 uur, kermis Geboren: Carst Dja, zoon van W.H. Hartkamp en M. Reitse- ma; Dennis Jan Bemardus, zon van H. Nijland en A.M. Nijland; Hendri Jan, zoon van W.J. Boode en B.W. Veneklaas Slots; Maurizio, zoon van R. Natale en Overleden: T.C.A. Muys van de Moer (83); J.H. Veldhuis-Bouw meester (80).

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1994 | | pagina 3