Toga-club schiet weer met scherp Renovatie van NH kerk in september van start Holtens Nieuwsblad WEEK Oad presenteert 'supertouringcar BEZE Ruim 173.000 gulden uit geldwervingsaktie dorpskerk Geslaagd Geslaagden bij HMV Winnaars prijsvraag Rabobank Opbrengst collecte René Bannirsk derde koning in drie jaar Oudheidkamer ook op eerste Folkloredag Holten U ontvangt een fraaie Parher-Jotter ballpoint ais y ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 7 JULI 1994 Abonnementsprijs f 66 - Losse nummers f. 1.45 Jubilaris Deze week viert Wim Stevens zijn 25-jarig jubileum bij Afras- teringsbedrijf Arftnan. Mor genmiddag wordt uitvoerder Stevens tussen 16.30 en 19.00 uur in zaal De Biester flink in het zonnetje gezet. Ook in zijn woonplaats Dijkerhoek ont moet Stevens veel waardering. Zo is hij er onder meer een kleine twintig jaar aktief in de plaatselijke school- en volks feestcommissie. Erwincross Niet in het boerenland, maar 'gewoon', bij het eigen Zuurg- bergcircuit raasden afgelopen weekeinde de sloopauto's van de traditionele Erwincross. Ditmaal geen afgelasting door regen, maar 'geplaagd' door tropische hitte. De nieuw geko zen lokatie bij het eigen terrein lijkt een blijvertje te worden OK, het bier was aanvankelijk wat aan de lauwe kant, op de tele visie in de tent toonden oosterbu ren Jürgen Klinsmann en Rudi Vóller bitter weinig medelijden met onze sympathieke zuiderbu ren en de inschrijving van organi sator Dick Jansen de inschrijving stokte al bij 47 schutters. Maar verder was het zaterdagavond weer een gemoedelijke bende bij het koningschieten. En opnieuw had de Toga-club reden tot jui chen. René Bannink eiste voor de tweede achtereenvolgende keer de titel op nadat Bert Jansen de Toga-zegereeks in 1992 had inge zet. De ontknoping viel snel op de hoek van de Markeloseweg en de Rijs- senseweg. Nog sneller dan vorig jaar toen er 281 schoten nodig wa ren om de vogel te vellen. En die was na 228 schoten niet door de hitte bevangen, maar keer op keer met scherp bestookt. Elk in een eigen stijl namen de 47 schutters (vorig jaar nog 66) het houten doel onder schot waarbij Frans Hoes als enige los uit de schouder schoot zonder de steun van de richtpaal. Succes was er al snel. Rudy Drent nam met het 47e schot de kop voor zijn rekening, Jan Bargboer teken de voor de rechtervleugel bij het 58e schot nadat Tippie zich vergist had en tegen de traditie in de rech terflank had bestookt. Het mocht de pret niet drukken, de linker vleugel was na 116 schoten voor Ebbe Rietberg en na 143 schoten haalde Marco Rensen de staart naar beneden. Vervolgens moest de romp het ontgelden. Daarbij viel het beslissende schot toch nog onverwacht, omdat de houtschade aan de vogel zich aan het oog van het publiek onttrok. Ook aan dat van de echte kenners die zich met een verrekijker hadden uitgerust. Ondanks het gemis van drie WK- gangers (waaronder oud-koning Bert Jansen) kwam de Toga-club in de beslissende fase weer sterk voor de dag. Wellicht dat het klei duiven schieten tijdens het jaar lijkse reisje, heeft bijgedragen aan die zuiverheid. In ieder geval kon René Bannink zich net als vorig jaar weer opmaken voor de over- René Bannink tweede van rechts wordt geflankeerd door zijn vrien din Kirsten Heetland en opa Sma- le. Rechts Herman Veenstra die de pechprijs kreeg. Foto Ten Velde. handiging van de Piet Brands-wis- selbokaal en voor de Toga-zege tocht per huifkar op zondag. Eer der, in 1983 en 1984, had Dick Jan sen zelf dat kunststukje al uitgheaald. De pechprijs was dit keer voor Herman Veenstra die meteen na Bannink aan de beurt was en zijn hoop op de koningstitel voor zijn ogen uiteen zag spatten. Vogelmaker en geweerlader Mar tens had op die manier een makke lijk avondje. Al tegen negenen startte hij zijn trouwe Kreidler voor de terugreis naar Vorden. Dat was in het verleden wel eens later geweest. Op de erste Folkloredag die zater dag 9 juli wordt gehouden is ook de Oudheidkamer Hoolt'n van de par tij. Zowel in het museumonderko men bij de VW aan de Dorpsstraat als op de Smidsbelt zelf zal de Oud heidkamer op haar eigen manier invulling geven aan het folklore- thema. De Folkloredag wordt om 09.30 uur geopend en duurt tot 17.00 uur. „Dit is typisch Holtens. Het móest gebeuren en dus gebeurde T ij. he,!" Aldus president Jan Veneklaas van de kerkvoogdij, die I eugaoienst vo['ge week donderdagavond aan het eind van de bazar in gebouw Irene tot zijn grote vreugde bekend maakte dat de grote geldwervingsaktie voor de renovatie van het interieur van de dorpskerk ruim 173.000 gulden bijeen had gebracht. Reken daarbij de door de Landelijke Financiële Raad (orgaan van de Nederlands Hervormde Kerk, red.) toegezegde subsidie van de helft van dit bedrag tot maximaal 65.000 gulden en het moge duidelijk zijn dat het licht op groen staat voor de interne verbouwing die begroot is op circa 507.000 gulden. De Kerk voogdij draagt zelf drie ton bij in de kosten, afkomstig uit een legaat, de rest is afkomstig van de aktie. Begin september worden de deuren van de dorpskerk gesloten en starten de werkzaamheden. In overleg met de rooms-katholieke gemeen schap worden de wekelijkse kerkdiensten tot begin december in gebouw Irene gehouden. Met dien verstande dat dan om 9.00 uur begonnen wordt. De wekelijkse eucharistievieringen schuiven dan een half uurtje op en beginnen om 10.30 uur. den halen in verband met die sub sidie. Het resultaat is ongelofelijk goed." Dat streefbedrag bleek hal- Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekblad Pers BV, behorende tot Wegener NV, in samenwerking met de stichting „Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451XC Holten tel. 05483-630 22 Directie: J. V. Munsterman Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 24 50 Orders worden afgesloten en uitgevoerd overeenkomstig onze algemene voorwaar den, gedeponeerd bij de Ka mer van Koophandel en Fa brieken te Enschede. Redactie: Wil Vogel, tel: 05483-6 42 01. Hoofd redactie: Bob Braak man, tel: 053-8424 90 (kan toor), 053-33 92 80 (privé). Redactioneel adres: Kerkhofsweg 18 tel. 05483-6 38 03 faxnummer05483-6 64 97 Openingstijden redactie: maandagmiddag 13.00-16.30 uur. Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6, Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 H. Schottert tel. privé 074-42 86 06 Advertenties kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Abonnementen en klachten bezorging: Fam. Bouwhuis Aalpolsweg 6 7451 HK Holten Tel. 05483-6 1849 Zondag 10 juli wordt in de her vormde kerk om 9.30 uur een jeugddienst gehouden. Het thema luidt 'Vakantie'. In de vakantie zijn er altijd speciale dingen die de mensen bezighouden, zoals uitsla pen, vrijheid en langer licht buiten. Een gegeven, dat in feite ook van toepassing zou moeten zijn op het geloof. De dienst wordt voorge gaan door ds. G.W. Marchal uit Hellendoorn. Mederwerking wordt verleend door het koor 'The Gos- pelsingers' uit Mariënberg, dat zich ook al voor aanvang van de dienst laat horen. Aan de Scholengemeenschap Hol ten kon voor een aantal leerlingen na een herkansing alsnog de vlag in top. De geslaagden zijn: VWO: Dennis Krabbenbos (Enter), Da niël Wansink (Goor). HAVO: Loes van Herwijnen (Bathmen), Ray mond Krabbenbos (Markelo), Mar leen Krieger (Nieuw Heeten), Da vid Lemstra (Rijssen), Tamara Mulder (Markelo), Caroline van der Steen (Rijssen). MAVO: Richard de Goijer (Holten), Roy Rientjes (Nieuw Heeten), Juta Runeman (Nijverdal), Wouter Scholten (Goor), Chantal van der Veen (Goor), Marianne Welmer (Marke lo), Joeye Wijnbergen (Nieuw Hee ten). „Een bedrag om stil van te wor den," constateerde Veneklaas. „We kunnen als kerk weer vooruit. De Holtense NH gemeente heeft ingezien waar haar kerk hoort: midden in het dorp. We zijn alle gevers en medewerkers aan de ak tie bijzonder veel dank verschul digd. We kunnen best stellen dat deze generatie een investering voor wellicht drie generaties ge daan heeft." Een geweldig goed resultaat al met al van de geldwer vingsaktie. Sommigen bekenden toch wel twijfels te hebben gehad. Achteraf werd toegegeven dat de Holtense bevolking een grote vorm van medeleven had getoond. Ook voorzitter G.H. Dijkerman van de Centrale Kerkeraad erkende dat hij de opbrengst boven verwach ting vond: „Het is onvoorstelbaar zoals er gegeven is. We hadden gehoopt dat we 135.000 gulden zou- A/s lezer van het Ho/tens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. - Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Adres: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Adres: Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 66.= verwege de avond al in de knip. De 173.303 gulden van de aktie is inclusief de opbrengst van de inge leverde acceptgirokaarten, van de bazar en van giften. Opvallend is dat menigeen in Holten de dorps kerk een bijzonder warm hart toe draagt. Met gepaste trots liet Ve neklaas weten dat onder de giften diverse grote bedragen zaten, zoals een anonieme gift van 6000 gulden. Met medewerking van 110 collec tanten werden de onlangs ver spreide brieven met acceptgiro kaarten tijdens de bazar ingele verd en geteld. Medewerkers uit wijk west, zuid en oost begonnen daarop ijverig te tellen en konden zonder uitzondering flinke eindto- talen noteren. Met tevens de assi- tentie van de mensen van de diver se commissies en de bazar zijn to taal circa 150 Holtenaren aktief betrokken geweest bij de succes volle geldwervingsaktie. Ondanks de warmte was er voortdurend be langstelling voor de bazar, met name voor het Rad van Avontuur. De jeugd vermaakte zich veelal in de Splose draaimolen, maar prefe reerde daarna toch het zwembad. Daardoor viel de drukte 's middags af en toe wat tegen, in tegenstelling tot de avond toen het doorlopend vol was in Irene. Aan het eind van de avond bleek derhalve ook de bazar een aardig bedrag te hebben opgeleverd. Wat minder vlot ging de verkoop van het toch zo interes sante boekwerkje over de geschie denis van de kerk. Een penne- vrucht van Henk Rietberg en Hilly Dibbits, dat voor een bescheiden bedrag alsnog verkrijgbaar is. Of schoon de aktie verleden tijd is, blijft ook het speciale bankreke ningnummer voorlopig gehand haafd, zodat mensen die wellicht op vakantie waren en alsnog een bijdrage willen overmaken, daar toe nog steeds de kans hebben. Het bedrag kan worden overgemaakt Doorlopende belangstelling voor de bazar was er met name in de avond. Onder anderen van ds. S M Roozenboom (midden) Foto Ten Velde) op Rabo-rekening 3285.49.606 ten name van de 'Aktie Kerkinterieur'. De renovatie van het kerkinterieur omvat een aantal belangrijke on derdelen. Op de eerste plaats wor den de kerkbanken vervangen. Daar de ondersteuningsbalken on der de huidige banken beginnen te rotten en te verzakken, wordt ook de vloer vernieuwd. En de nu onder de vloer gelegen elektrische ver warming wordt vervangen door convectoren, die weggewerkt wor den achter lambrizering. Het werk wordt uitgevoerd door aannemer Roosdom Tijhuis Koopman en be geleid door de Holtense architect D.J. Beeftink. Afgelopen zaterdag slaagden een aantal leden van HMV voor hun muziekexamen. Voor het A-diplo ma waren dat Erik Reijlink (trom, 45 punten), Laurens Jan Meinsma (trom, 36,5 punten), Roy Reilink (trom, 36 punten), Nils Wennemers (trompet, 42 punten) en Berthien Markvoort (trompet, 46 punten). Voor het B-dipioma slaagden Bert Reijlink (trom, 53 punten), Mauri- cio Schooien (trom, 53,5 punten), Henri Veldkamp (trom, 43 punten), Berthien Markvoort (trompet, 45 punten). Tijdens het Open Huis van de Ra bobank konden de bezoekers mee doen aan een prijsvraag met als hoofdprijs een unieke tocht in een hete luchtballon boven Holten en omgeving tijdens de spectacularie Triathlon Ballooning op vrijdag 22 juli. Uit de talloze inzendingen zijn inmiddels twee winnaars geloot: J.H. Schooien en H. Wesseldijk. Beiden ontvangen binnenkort na der bericht. De onlangs gehouden collecte voor de Nederlandse Lever Darm Stich ting heeft in Holten 1515,05 gulden opgebracht. Namens alle patiën ten dankt de stichting gulle gevers en collectanten voor hun inzet en bijdrage. Een primeur vorige week voor de Oad, die de eerste vijftien meter bus officieel in gebruik nam. Hoe wel de huidige wetgeving het rij den met bussen van vijftien meter niet toestond, is demissionair mi nister Maij-Weggen toch overstag gegaan. De gezamenlijke lobby van Oad, RAI en KNV (Koninklijk Nederland Vervoer) naar onder meer het ministerie van verkeer en waterstaat heeft geleid tot een goedkeuring voor gebruik op de Nederlandse wegen middels ont heffingen. Daartoe is een Service Bureau Ontheffingen van de RDW (Rijks Dienst voor het Wegverkeer) ingericht, die ontheffingen ver leent voor rijkswegen en bemid delt voor ontheffingverlening voor provincies en gemeenten. In het buitenland werd hier en daar al langer gebruik gemaakt van derge lijke 'supertouringcars', wat een negatief effect sorteerde op de con currentiepositie van de Nederland se vervoersbedrijven. Immers, de buitenlandse vervoerders mogen wel opereren op de vaderlandse markt. Met enig officieel vertoon werd de eerste vijftien meter touringcar in gebruik genomen bij het hoofd kantoor aan de Burgemeester van der Borchstraat. Twee andere van hetzelfde type zijn reeds besteld bij busfabrikant BOVA. Gezien de zeer positieve reavties van de RDW en Verkeer en Waterstaat, hoopt Oad dat deze overheidsin stanties zorg zullen dragen voor een EEG-goedkeuring en wijziging in de Nederlandse wet Personen vervoer. Pendelbus Met een verlenging van drie meter ten opzichte van de thans wettelijk toegestane twaalf meter bus is de capaciteit van het aantal zitplaat sen 35% uitgebreid. Daardoor kan de vervoersprijs per passagier met Dat de vijftien meter bus beduidend langer is dan de bekende twaalf meter bus, is duidelijk zichtbaar. 10 tot 15% worden verlaagd. Oad is voornemens om de bus in te zetten op de pendelreizen naar Spanje en Oostenrijk en naar Euro Disney bij Parijs. In overleg met BOVA is gezocht naar een optimale verhou ding tussen het aantal zitplaatsen en bagageruimte enerzijds en de aanschafwaarde (ruim vijf ton) an derzijds. De BOVA Futura FHD 15-430 is uitgevoerd met drie assen, waarbij de sleepas een meesturend karakter heeft. Door die construci- te blijft de bus binnen de wettelijk bestreken baan en heeft een draai- eirkel van slechts 24,4 meter (de twaalf meter bus heeft een draai- cirkel van 22 meter). Het aantal zitplaatsen is variabel: 48 (Royal Class), 56 (Comfort Class), 65 (Tou rist Class). In de twaalf meter bus is dan plaats voor respectievelijk 36, 40 en 49 passagiers.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1994 | | pagina 1