Een leven in dienst van de wijkverpleging Gezelligheid troef op Diikerhoeks volksfeest Holtens Nieuwsblad, OBS Holterenkschool viert verhuisfeest Nederlands elftal kan de pret niet drukken Holten bedankt! li ontvangt en fraaie BON Keuring van Holbatheo Kledingactie SPG Holten Zomermarkt Okkenbroek Uitvaart Pools bezoek Zwemmen Koningschieten Weer karaoke bij De Waag Holten Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 30 JUNI 1994 Abonnementsprijs f 66.= Losse nummers f. 1.45 Op 1 juli is het dan echt voorbij voor Henk en Dinie Koopman. In 1987 nam Henk (71) al af scheid als beheerder van het uitvaartcentrum aan de Rei- linksweg en droeg die taak over aan echtgenote Dinie (69). Nu ook zij de leeftijd heeft om een stapje terug te doen, is het tijd om terug te kijken op 'een stuk van ons leven'. De Holtense landbouworgani saties hebben déze week inter nationaal bezoek. Via bemidde ling van Jan Ulfman (Oude De- venterweg) is een groep Poolse studenten van tegen de twintig jaar op stagebezoek in Holten. Naast verschillende agrarische bedrijven nemen ze ook een kijkje bij de Enkco en bij West- Twente in Markelo. Het personeel van recreatiebad Twenhaarsveld en de vrijwilli gers van ZPC Twenhaarsveld hadden het zich niet beter kun nen wensen. De hele week tro pisch warm weer en dus erg veel belangstelling voor de ne gentiende Holtense Zwemvier- daagse. Bijna 450 zwemfanaten namen een duik in het verkoe lende nat. Morgenavond (vrij dag) is de slotavond. De bliksemaktie die de RONA- werkgroep Holten onlangs hield inzake de Twentelijn, is onver wacht succesvol verlopen. Niet alleen de donateurs en de plaat selijke politiek, ook zeer veel anderen betuigden adhesie. „Een geweldige opsteker voor ons! Het geeft zeer zeker de moed om op de ingeslagen weg door te gaan," aldus bestuurslid Eline Zoet, die namens de werk groep alle steunbetuigers harte lijk dank zegt voor hun mede werking. Na een periode van bijna 22 jaar in het westen des lands besloot Coby Bleijenberg, Bathmense van ge boorte, 18 jaar geleden terug te keren naar haar geboortestreek en familie. De mogelijkheid in Hol ten als wijkverpleegkundige te gaan werken, greep ze met beide handen aan. Donderdag 7 juli neemt ze afscheid. Op haar kantoortje in het Groene Kruis-gebouw aan de Gaarden- straat haalt Coby herinneringen op. In de beginjaren ging ze op de fiets van patiënt naar patiënt en bij mooi weer gaf de tocht door het mooie landschap haar een vakan tiegevoel. Bij slecht weer moest ze eenmaal aangekomen haar natte jas en schoenen onmiddellijk uit doen en op enkele adressen ston den zeifis pantoffels klaar, zo be zorgd was men over de gezondheid van de zuster. Zo zal ze nooit verge ten hoe een oude dame haar by slecht weer altijd zei: „Kind, ga maar gauw naar huis". Niet altijd liep het goed af met haar patiënten en behoorde het afleg gen ook tot haar taak. „Maar dat gaf je het gevoel je werk tot het einde toe te hebben gedaan." In vergelijking met de huidige werk wijze was de betrokkenheid van wy kverpleegster tot patiënt inten siever. „Je was 24 uur per dag be reikbaar en kon altijd via een pie per opgeroepen worden. Soms ook stond er iemand voor je deur en ging je mee, ook al was je dienst allang voorby." Ze vertelt glimlachend over de wel heel primitieve omstandigheden waarmee ze te maken kreeg by enkele boerenfamilies waar ze soms in de bedstee moest kruipen om een patiënt overeind te helpen en te ontdoen van de meerdere lagen kleding en hem of haar te wassen met het eerst zelf warm gemaakte water. Van bedblokken en/of tilliften was nog geen sprake. De patiëntenzorg vormde een fy sieke slytageslag, waar ook Coby mee te kampen kreeg en ze wegens rugklachten in 1993 definitief coby Bleijenberg: Je was 24 uur per dag bereikbaar." Foto Ten Velde moest stoppen met haar werk- In de afgelopen acttien jaar maak te Coby diverse organisatorische aanpassingen mee. „Op zich is dit prima, maar hoe ouder je wordt des te moeilijker is het om je steeds opnieuw in andere routines te moe ten inleven. Dit en het feit dat de patiëntenzorg niet meer door haar zaamheden als wijkverpleegster. Na het beëindigen van haar werk als wijkverpleegkundige bleef Coby werkzaam in de zuigelingen en kleuterzorg, waar ze veel plezier aan beleefde. Ze heeft haar werk, dankzy de plezierige contacten met collega's en artsen, altyd met veel genoegen gedaan. kon worden uitgevoerd, waren aanleiding om gebruik te maken van de mogelijkheid een punt te zetten achter haar loopbaan. Na 7 juli zal ze zich, nog bruisend van energie en levenslust, in haar woonplaats Oss wijden aan de mo gelijkheden die vrijwilligerswerk biedt. Op het voor velen bekende terrein hoek Markeloseweg-Aalpolsweg, houdt organisator Dick Jansen za terdag 2 juli het traditionele Ko- ningsschieten. Inzet is de titel 'Schutterskoning(in) van Holten 1994'. De titel gaat naar degene die, nadat de kop, vleugels en staart van de houten vogel op de paal zyn afgeschoten, met een welgemikt schot de romp uiteen laat spatten. De kaartverkoop begint om 18.30 uur. De kosten bedragen 25 gulden per schutter. Per schutter is één lot te koop. Bykopen is niet mogelyk, zodat de kans op de titel voor iede re deelnemer gelyk is. Er wordt op volgorde van nummer geschoten, waardoor niemand meer dan één keer per ronde achter elkaar schiet. De huldiging van de kers verse schutterskoning(in) volgt aansluitend in de tent op het ter rein. Humor, ontspanning, muziek, gezelligheid en volop zonne schijn. Het was er afgelopen weekeinde allemaal in feestend Dijkerhoek. Vorig jaar was het eeuwfeest al een knaller, dit jaar 'knalde' het school- en volksfeest er zeker niet minder om. Dat de andere knaller, de strijd tussen Oranje en de Rode Duivels, minder positief voor onze elf uitpakte, mocht de pret niet drukken. Het bleef gezellig en de sfeer in de grote feesttent naast Het Bonte Paard steeg diezelfde avond zelfs ten top tijdens het optreden van Gert en Hermien, die de zaal moeite loos plat kregen. Een tweede hoogtepunt was de wervelende rolschaatsshow 'Holiday on Wheels', die zondagmiddag veel bewondering oogstte. )ministers Hirsch Ballin en Van Thyn, 'die het in Den Haag wel hadden bekeken en liever asperges gingen steken'. De extra publieks prijs voor de schooljeugd ging naar de kabouters. Een inzending die de kijker richtte op de tuin van de plaatselijke basisschool. Jammer Superlatieven genoeg in Dieker- hook en dus een tevreden voorzit ter Wim Bannink van de feestcom missie: ,,'t Is weer prachtig ge weest, mede door het schitterende weer!" Op dat laatste lyken de Dijkerhoekers voor hun feest pa tent te hebben. Bijna ieder jaar kan gesproken worden van 'een was wel dat de optocht toch weer enkele wagens van bedenkehjk ni veau bevatte. Voor sommigen ken nelijk een onmisbaar element, ter wijl aan de zylyn voor de zoveelste keer het tegendeel bleek. Menig een vroeg zich af 'waarom alwéér dit' in plaats van de bovengenoem- zonovergoten feestweide'. De festiviteiten begonnen vrijdag middag met jeugdvariété door John Rebo voor de Dykerhoekse kinderen, 's Avonds vermaakten zo'n zeshonderd bezoekers zich met de Dijkerhoekse Artiestena vond 'Zuddenkolder' (zie pagina 3). de fantasierijkere inzendingen. Na de vrydase humor was het ook zaterdagmorgen weer raak by de optocht door de feestelyk versier de buurtschap. Zoals verwacht een nadrukkelijk oranje gekleurde pa rade, voorafgegaan door HMV. De stoet telde ruim twintig wagens, waaronder de prachtige inzending van de bewoners aan de Manen- schijnsweg die de veelbesproken boerderij van Noteboom hadden nagebouwd. De wagen kreeg de publieksprijs. Origineel waren ook wagens rond actuele thema's, zo als het (mislukte) paarse kabinet, de identificatieplicht en de (oud- Holtens Nieuwsblad Parker-Jotter ballpoint geïnformeerd. als u ons een nieuwe daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aah: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 66.= Zeskamp Op de feestweide werd het pro gramma voortgezet met de matig bezochte kleinvee- en rommel markt en spelletjes voor de jeugd en de dames uit de buurtschap. En natuurlijk kon jong en oud zyn hart ophalen bij diverse kermisat tracties. Ondanks de hitte werd zaterdag middag door de verschillende teams fel gestreden om de hoogste eer bij de zeskamp. By dit gebeu ren werd zoals elk jaar sportieve inzet weer gecombineerd met een flinke dosis humor. Dit jaar was onder meer het onder deel autobeheersing in het pro gramma opgenomen. Hierby was het de bedoeling dat één van de teamleden geblinddoekt op aan wijzing van een teamgenoot en ge duwd door de andere teamleden een parcours aflegde zonder al te veel hindemissen te raken. Dat dit menigmaal mislukte zal niemand verbazen. Voeg aan dit onderdeel De rolschaatsshow van EWK De Molenstad uit Winschoten oogstte veel waardering. Foto Ten Velde. Komende vrijdag, 1 juli staat bar- dancing De Waag weer in het teken van karaoke. By dit, van oor sprong Japans, vermaak gaat het erom dat de deelnemers een zelfge kozen lied zo natuurgetrouw na zingen. By De Waag gaat het weer om een van de regionale voorron des waarby uiteindelijk een hoofd prijs bestaande uit een reis naar Amerika kan worden gewonnen. De zaal gaat open om 21.00 uur. het tandenfietsen met dienbladen water en een krankzinnige estafet te toe, en zowel voor het publiek als de deelnemers was dolle pret ver zekerd. Rolschaatsen Zondagochtend opnieuw een volle bak in de tent tijdens het Früh- schoppen, waar de Battumse Lan- geberger Muzikanten voor een ge zellige sfeer zorgden. Later deden De Braandheultjes dat op geheel eigen wy ze. Rond de klok van twee maakte de feestende buurtschap zich op voor het tweede hoogte punt uit het programma: de rol schaatsshow van EWK De Molen- stad uit Winsschoten. Dertig le den, in leeftijd variërend van 4 tot 40 jaar, brachten een wervelende revue op de speciaal daarvoor bui ten de tent geconstrueerde houten vloer. Zich onderwyl koesteren in de aangename zon, genoten de feestgangers van optredens in het teken van verschillende landen, waarbij vooral de prachtige kos tuums veel bewondering oogstte. Bestuurslid Gea van Dyk liet we ten dat alles zelf ontworpen en ge maakt wordt. Zo waren er jonge •Arabische danseressen' en zwier den ook 'opa en oma' over de vloer op de Timmerman-evergreen 'Ik heb eerbied voor jouw grijze ha ren'. Een knap staaltje rolsehaat- stechniek en show. Even leek het er op dat de vereniging 'Keep Them Rolling' de afspraak niet na kwam. Diezelfde middag zou een aantal oude legervoertuigen op het feestterrein tentoongesteld staan. Na oponthoud op het Goorse school- en volksfeest meldde de groep leden zich alsnog, vrijwel di rect na afloop van de rolschaats show. En zo kwam ook dat op z'n pootjes terecht. Stoelendans: 1. Willemien Boode; 2. Diny Aaftink; 3. Yvonne Vlogtman; 4. Truus Sluiter; 5. Yera Lysen. Ringesteken per fiets dames: 1. Fenny Gerritsen; 2. Diny Aaftink; 3. Willy van Gerresheim; 4. Ineke Bronninkreef; 5. Yera Lysen. Ringesteken per tandem: Bert Wissink/Gea Nijkamp; 2. Erica Markvoort/Yera Lysen; 3. Jan/Miny Uiman; 4. Erik Sluiter/Hendri Rensen; 5. Gerrit/Diny Vlogtman. Auto duwen: 1. Erik Sluiter; 2. Wilco Reilink; 3. Michel Nijland. Kuipsteken t/m 15 jaar: 1. Geert Stevens; 2. Erwin Stevens; 3. Tim Wiersma; 4. Daniel Sluiter. Kuipsteken dames: 1. Gery van Schooten; 2. Erica Meijerman; 3. Janet Harmsel. Kuipsteken heren: 1. Johan Wiersma; 2. Mark ten Wolthuis; 3. Marco Oosterveld; 4. Remco Stevens; 5. Dirk Hoekman. Zeskamp: 1. Olde Diek II (Oude Deventerweg met coach Jan Sluiter); 2. Waterhoek I; 3. Hakkertsweg I; 4. Goud Kust; 5. Trompetters. Verloting: 1. Anja Bronninkreef (1 min. gratis winkelen bij Nijkamp); 2. Dinant Reilink (rondvlucht). Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekblad Pers BV, behorende tot Wegener NV, in samenwerking met de stichting „Holtens Nieuwsblad Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Directie: J. V. Munsterman Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 24 50 Orders worden afgesloten en uitgevoerd overeenkomstig onze algemene voorwaar den, gedeponeerd bij de Ka mer van Koophandel en Fa brieken te Enschede. Redactie: Wil Vogel, tel: 05483-642 01. Hoofd redactie: Bob Braak man, tel: 053-84 24 90 (kan toor), 053-33 92 80 (privé). Redactioneel adres: Kerkhofsweg 18 tel. 05483-6 38 03 faxnummer 05483-6 64 97 Openingstijden redactie: maandagmiddag 13.00-16.30 uur. Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6. Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 H. Schottert tel. privé 074-42 86 06 Advertenties kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 1224 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Abonnementen en klachten bezorging: Fam. Bouwhuis Aalpolsweg 6 7451 HK Holten Tel. 05483-6 1849 De jaarlijkse keuring van Holbat heo vindt zaterdag 2 juli plaats op het terrein by het Bonte Paard in Dijkerhoek. De toegang daarby is gratis. Vanaf 09.00 uur worden er paarden ter keuring aangeboden, van veulens tot en met oudere stamboekmerries. Om ongeveer 12.00 uur kunnen de veulens be zichtigd worden die door de eige naren te koop worden aangebo den. Een mooide dag dus voor de paardensportliefhebbers. De jaarhjkse kledingactie van de Stichting Paardrijden Gehandi capten Holten wordt donderdag 7 juli gehouden. Overtollige kleding kan op die dag aan de straat wor den gezet in een speciale plastic zak die men van tevoren ontvangt. In Okkenbroek wordt zaterdag 2 juli weer de Zomermarkt gehou den. Naast de verkoop van vele nieuwe en tweedehands goederen is er en uitgebreid programma met spelletjes voor iedereen. Een grab belton bijvoorbeeld is er voor kin deren, maar ook ouderen hebben hun eigen ton. Men kan een ritje maken in een stoomlocomotief, een gokje wagen bij het rad van avontuur of het geluk beproeven bij het handboogschieten. De NH kerk is open voor bezichtiging en naast de kerk is het motormuseum van Hein van der Vegt geopend. Verder veel muziek en gezellig heid. De markt is open van 13.00 tot 17.00 uur. De Oerdijk is afgeslo ten van 10.00 tot 18.00 uur. 's Avonds is er vanaf 20.00 uur een Mexicaanse avond in café Visser. Eind volgende week kunnen de statige deuren van de Dorpsschool definitief op slot. Als laatste ver huizen woensdag 6 en donderdag 7 juli groep zeven en groep acht naar hun nieuwe onderkomen in De Holterenk. Dat is de nieuwe open bare basisschool voor Daltonon derwijs, voortgekomen uit de fusie tussen Kolschool en Dorpsschool. De fusie gaat officieel in augustus in.Met het oog op die fusie staat De Holterenk vrijdag 8 juli in het te ken van feest. Overdag voor de leerlingen, 's avonds voor leer krachten en genodigden. Het fusiefeest voor de kinderen staat onder auspiciën van de Stichting Folklore uit Amsterdam, die vorig jaar september zo'n suc ces oogstte met het project 'Euro pa Eén', groots afgesloten tijdens de Keunefeesten. „Dat sprak ge weldig aan," laat directeur Reind Brouwer desgevraagd weten. „Ver broedering ten top in een bijzonder vrolyke sfeer." Medewerkers van de stichting zullen met assistentie van ouders vrijdagochtend kle ding van een land. Iedere groep richt zich vanzelfsprekend op een ander land. Tussendoor worden dansen ingestudeerd. Het project mondt in de middag uit in een grootse eindmanifestatie met dans op het hopelyk zonnige school plein. Tussen de middag blijven de leerlingen over op school. Dan wordt er gezamenly k geluncht met ijs en patat. In de avonduren is er een feestelyk samenzyn voor de leerkrachten en overige genodigden. Doel van de avond is om ieder de gelegenheid te geven nader kennis te maken met elkaar, zodat met ingang van augustus daadwerkelijk als één ge heel aan de slag kan worden ge gaan. Natuurlijk is daarby gedacht aan het onontbeerlijke hapje en drankje. De muzikale omlysting is in handen van Ben Lansink. De avond begint om 20.30 uur met officieel gedeelte. Vanaf 21.00 uur kan de school worden bezichtigd en is er gelegenheid om deel te nemen aan spelletjes en andere ak- tiviteiten. De feestelyke byeen- komst duurt tot circa midder nacht.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1994 | | pagina 1