HMV-supporters en Welfare zijn verhuisd Rabo heeft reserve van 16,7 miljoen Spaniel Frits wacht op baasje Officiële opening op 1 juli HELP HELPEN HOLTENS NIEUWSBLAD Overleg over 'ribbels' Bouwaanvragen Openbare raadsvergadering Uitgifte bouwterreinen in bestemmingsplan „Dijkerhoek" Wet Milieubeheer. Openbare commissievergaderingen DONDERDAG 23 JUNI 1994 Wie morgenmiddag (vrijdag 24 juni) een kijkje wil nemen in winkel van de afdeling Welfare van het Rode Kruis of van de supportersvereniging van HMV, komt voor een gesloten deur. Na ruim drie jaar huisvesting in het voormalige Aanstoot-pand van Bouwbedrijf Voordes, worden de verkoopaktiviteiten voortgezet in het pand van Smid Maats aan de Dorpsstraat, naast het terrein van voorheen de Ehag-garage. Wekelijks op vrijdagmiddag tussen 14.00 en 16.30 uur. De officiële opening van het pand, eveneens eigendom van Voordes, geschiedt een week later om 14.00 uur door HMV-voorzitter Gerhard Voor des. Zo'n vier jaar hebben Welfare en supportersvereniging onderdak gehad op de hoel Larenseweg- /Kerkstraat. De één pal op de hoek de ander net erachter. „Eigenlijk het beste pand dat je kunt beden ken. Het valt iedereen op en zit met name op vrijdag goed in de loop door de markt," aldus HMV-sup- porter Jan Calkhoven. Echt teleur gesteld vanwege het vetrek is hij echter niet. Beide winkels hebben een vaste kern bezoekers, die onge twijfeld de weg naar het nieuwe onderkomen vinden. Voordat de winkel werd betrokken, verkoch ten de dames van het Rode Kruis de handwerkartikelen uitsluitend eenmaal in de twee jaar op de ba zaar in woon- en zorgcentrum Dies- senplas. Met de ingebruikneming van de winkel is haast sprake van een unieke situatie. Coördinatrice Han Giesen: „Voorzover ik weet komt het in Nederland niet voor, zéker niet in Overijssel." De HMV- supporters bezaten al wel een flin ke schuur aan de Jeurlinksweg, destijds weggehaald uit Almelo en in Holten opgebouwd. Om verval en mogelijk vandalisme te voorkomen bood Voordes de twee gratis huisvesting aan. Geen huur, wel kosten voor elektra en koffie. Han Giesen: „Dat is altijd in goed overleg gebeurd. Zij de elek tra, wij de koffie. Verder was het heel eenvoudig. Geen toilet, geen water, maar al met al hebben we het hier prima gehad en is van overgebracht. De supportersvere niging had de zaak al eerder ont ruimd in verband met de boeldag. Hoe het verder moet als ook de 'nieuwe' behuizing straks tegen de vlakte gaat, is nog onbekend. Geen klagen Zowel Welfare als supportersvere niging is dik tevreden over de be langstelling voor hun toko. De ver koopcijfers van de laatste vlogen omhoog en ook de Welfare heeft geen reden tot klagen. In de Welfa re-winkel worden uiteenlopende handgeborduurde artikelen ver kocht, zoals tafellakens, handdoe ken, schorten, maar ook truitjes. In de zomermaanden is er wat meer verkoop door de belangstelling van vakantiegangers. De op brengst wordt besteed aan inkoop van materialen en natuurlijk aan het Rode Kruis. Met behulp van de HMV-supporters, met wie een meer dan uitstekende relatie is op gebouwd ('We kunnen elkaar niet meer missen'), werd de ruimte voorzien van wat meubilair, ook al om de spulletjes in op te bergen. Ook de supporters hadden er een prima ruimte, ingericht met veelal de wat kleinere spullen. Het grote re werk als tafels, diepvriezers en dergelijke, bleef aan de Jeurlinks weg. Calkhoven wijst er op dat de winkel in het dorp wekelijks be mand wordt door twee leden van de 20 man tellende vereniging: „Voornamelijk vut'ers. Die hebben Vele handen maken licht werk: half november 1990 sopten en boenden de Welfare-dames hun nieuwe onderkomen blinkend schoon. Begin deze week werd het pand verwisseld voor een nieuwe Voordes-behuizing bij Smid Maats Archief) gerswerk is. Calkhoven hecht er aa£ om in dat verband te wijzen op de technische problemen die zich voordoen met het afvoeren van grof vuil: „Nu dat in regioverband gaat, moeten we strenger selecte ren. Vaak zetten mensen ook za ken aan de weg die zo naar het grof vuil konden. We namen dat voor heen mee, maar nu moet daarvoor kontakt met de gemeente worden opgenomen." klagen geen sprake. We kunnen er overdag tijd voor. En wat nog belangrijker is: je doet't voor HMV en je komt onder de mensen, het sociaal kontakt dus." Met de ver- ook niet meer opbrengen. Beide draaien we zonder subsidie." Het nieuwe gebouw, eveneens een Voordes-pand dat in verband met koop van gebruikte spullen heb- de bouw van 50 seniorenwoningen aan de Dorpsstraat op de nomina- ben de supporters van HMV een flink gat in de Holtense markt ge- tie staat om te zijner tijd te worden vonden. Menigeen is ervan op de gesloopt, is qua faciliteiten een stuk rianter. Calkhoven: „We heb ben water, een toilet, een prachtige hoogte, ook dat de vereniging de overbodig geworden spullen p[ ver zoek met een aanhangwagen op- keuken en zelfs een tuin!" Welfare haalt. Het zij nog maar eens bena- heeft de spullen begin deze week drukt dat het allemaal vrijwilli- De oranje-rode cocker spaniel Frits zit sinds 1 juni in het dierena- isiel aan de Wechelerweg in Schalk haar. Hij werd daar binnenge bracht als zgn. afstandshond. De hond is elf maanden oud en van het mannelijk geslacht. Frits is een lie- jve hond, maar soms wat'hardleers. JZo nu en dan plaste hij ook binnen. Hij kan echter goed overweg met kinderen en is ingeënt en geta- toueerd. De afhaalkosten zijn f 70,00. Momenteel verblijven er nog elfhonden en 24 katten in de uitgif te-afdeling van het asiel. De boe- renfax Bram uit de vorige afleve ring van deze rubriek heeft inmid dels een goed tehuis gevonden. Voor meer informatie: Dierenasiel Deventer e.o., Wechelerweg 19, Schalkhaar. Tel. 05700-23811. „Dit was de mooiste periode. Daarom heb ik de functie zo lang mogelijk aangehouden." Met die woorden nam A.J. Nijkamp vorige week afscheid van de Raad van Toezicht van de Rabobank Hol ten. Nijkamp was aftredend en niet herkiesbaar. Hij is opgevolgd door Ina van Lindenberg-Konij- nenbelt. Nijkamp, die eveneens aktief was voorschool, gemeente en kerk, was bijna zeventien jaar lang lid van de Raad van Toezicht. Hij zag zijn inspanningen beloond met een Makkumer herinneringsbord. Voor zijn echtgenote waren er bloe men. In het bestuur was Herman Beltman aftredend en herkies baar. Met algemene stemmen werd Beltman tijdens de ledenvergade ring in zaal Vosman herkozen. Goede berichten voorts voor de vergadering over de fianciële posi tie van Rabo Holten. De ingelegde gelden daalden in 1993 met 9,2 mil joen tot 159,2 miljoen gulden. Ge volg van de sterk groeiende be langstelling van spaarders voor be leggingsfondsen van Robeco, waarmee de Rabo-organisatie een nauwe samenwerking is aange gaan. In datzelfde jaar liep het naar Robeco doorgesluisde bedrag namelijk op met 18,6 miljoen tot 28 miljoen. Per 30 april jl. was dit Grote belangstelling was er dit weekeinde voor het open kuis van de Rabobank, waar de jeugd zich vermaakte op de kinderkennis en zeer velen gelukkig huiswaarts keerden met één of meerdere afbeeldingen van tekeningen van Riemko Berend. Allemaal bekende plekjes in en rond Holten (Foto Ten Velde) Uitgifte, 6 halfvrijstaande woningen met garage, type „Serkon", in Bestem mingsplan Lukensveld. Burgemeester en Wethouders van Holten maken bekend, dat in de eerste fase van het plan „Lukensveld" geplande 6 halfvrijstaande koopwoningen zullen worden gebouwd door Bouwbedrijf Roosdom-Tijhuis-Koopman BV te Holten. De koopprijzen zijn vanaf f 250.000.- v.o.n. inkl. B.T.W. Vanaf donderdag 23 juni 1994 kan men zich nog laten inschrijven bij: Robers Makelaardij, Pastoriestraat 50 7451 ES Holten Tel. 05483-6 16 49. De sluitingsdatum voor inschrijving/aanmelding is tot 8 juli 1994 Aan de hand van de „Verordening tot eerste wijziging van de Verordening re gelende de bijzondere voorwaarden, waaronder bouwterreinen worden ver kocht, alsmede de criteria ter bepaling van een toe te kennen onderlinge priori teit aan aanvragen om een bouwterrein, zal in beginsel worden bepaald wie voor een koopwoning in aanmerking komen. In de informatie-set wordt nadere toelichting gegeven op de werking van de verordening. Wie komen voor een kopwoning in aanmerking? Als gegadigden voor een koopwoning in Holten worden aangemerkt zij, die maatschappelijk en/of economisch of regionaal aan de gemeente Holten zijn gebonden. Ook gegadigden van buiten Holten, die niet aan deze vereisten vol doen kunnen zich als gegadigden laten inschrijven. De gemeente zal binnenkort nader overleg voeren met bewoners van Köllingserf en Reilinksweg over de aangekondigde snelheidsremmen- de maatregelen. 'Ondingen', had WD-fractieleider Jan Kevelam ze onlangs in de raadscommissie ge meentewerken genoemd. Tijdens dezelfde vergadering wees PvdA'er Gerrit Markvoort op het gebruike lijke overleg met de bewoners over dergelijke maatregelen. De initia tiefneemster daarvoor bleek nu toch wat problemen te hebben met de onaangename, maar zeer effec tieve 'ribbels', zoals deze ook in Het Landeweerd liggen. Een ander type drempel heeft de voorkeur. De vraag is of dat eveneens binnen het beschikbare budget van 4000 gulden kan. bedrag alweer gestegen tot 45,8 miljoen gulden. Daarnaast zgn steeds meer cliënten gaan beleg gen in effecten dankzij het gunsti ge beursklimaat en de deskundige advisering door twee fulltime be leggingsadviseurs bij de bank. De uitgeleende geleden stegen met 9,7 miljoen tot 164 miljoen gulden. Een gat dus tussen ingelegd en uitgeleend geld. Door de gedegen financiële positie van Rabo NL en ook Rabo Holten is de bank vol gens directeur J. van Wingerden in staat om gunstig te lenen op de kapitaalmarkt. Op die manier kan blijvend geld worden geleend aan cliënten. Na toevoeging vaan de voorzieningen voor algemene risi co's en belastingen en rentebij schrijving over de Algemene Re serve, bedroeg het netto winstsal do ruim drie ton. Besloten werd dat bedrag toe te voegen aan de Algemene Reserve, waarna deze 16,7 miljoen gulden bedraagt. Van Wingerden wees er op dat de Rabo steeds meer bemiddelaar wordt voor anderen (Robeco, Rabo Hy potheekbank, De Lage Landen). De verdiensten voor de Rabo ko men uit de provisieregeling met deze instellingen. Op de ledenver gadering kwam de vraag naar vu ren of Rabo Holten in navolging van veel collega-Rabobanken wel eens aan fuseren denkt. Bestuurs voorzitter Ab Stegeman liep daar op weten dat fusie pas dan in beeld komt, als de kwaliteit van de huidi ge dienstverlening niet optimaal gecontiueerd kan worden: „Op dit moment niet aan de orde, maar er Wordt door ons zeker vinger aan de pols gehouden." Na afloop van de vergadering volgde een rondlei ding door het nieuwe onderkomen aan de Oranjestraat. Saillant de tail: het gebouw is om fiscale rede nen geen eigendom'. Van Winger den liet weten dat het verkocht is aan een dochter van Rabo NI, de NV Handelmaatschappij Het Zui den. Als na tien jaar de BTW verre kend is, wordt het pand terugge kocht. „Tot die tijd betalen we net jes huur. Per saldo voordeliger," aldus de Rabo-directeur. GIRO 8888 HET HEDERLdflDSE RODE KRUIS DEH HAAG of «i OMX/wtoiiumma m uw nursauKE wtaiw OPENBARE KENNISGEVING INZAKE VERLEENDE ONTHEFFINGEN OF VERGUNNINGEN 1. Bouwvergunning is verleend voor: - vervanging twee bijgebouwen door één bijgebouw bij Molenbelterweg 13; 2. Voorts is vergunning, ontheffingen e.d. verleend voor: - autocross op 3 juli 1994; - wijnfeest op 8 september 1994 (wijziging datum); Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen één of meer van bovenvermelde besluiten binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 13, 7451 AA Holten. Burgemeester en wethouders van Holten maken ingevolge artikel 41 van de Woningwet bekend, dat aanvragen om bouwvergunning zijn ingediend voor: - bouw kantoor/kantine aan de Keizersweg; - bouw afdak bij Beusebergerweg 13; - wijziging zomerhuis Winkelbergweg 51 De bouwaanvragen liggen tijdens de openingsuren (van 9.00 tot 12.30 uur) ter inzage bij het bureau bouw- en woningtoezicht van de afdeling gemeentewerken, Smidsbelt 6 te Holten. De raad van de gemeente Holten vergadert op maandag 27 juni 1994 om 19.30 uur in het gemeentehuis. De agenda vermeldt o.a.: - voorstel inzake beschikbaarstellen krediet t.b.v. rioleringswerkzaamheden in de Waagweg en de Industriestraat; - voorstel inzake beschikbaarstellen krediet i.v.m. diverse werkzaamheden o.s.b. Dijkerhoek; - voorstel tot verlenen van medewerking t.b.v. vervanging meubilair en vloerbedekking t.b.v. Pr. Chr. basisschool De Regenboog; - voorstel inzake vaststelling meerjarenprogramma restauratie monumenten; - voorstel inzake huurverhoging gemeentepanden per 1 juli 1994. De agenda met bijbehorende voorstellen ligt ter gemeentesecretarie, kamer 6 (leeszaal/bibliotheek) voor een ieder ter inzage. Burgemeester en Wethouders van Holten maken bekend, dat met ingang van 23 juni 1994 gegadigden voor een bouwterrein in het bestemmingsplan „Dijkerhoek" een informatieset met inlichtingenstaat kunnen afhalen ter gemeentesecretarie, afdeling Algemene Zaken. De inlichtingenstaat dient ingevuld en ondertekend zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 1 maand na de datum van deze publicatie (vóór 22 juli 1994) bij burgemeester en wethouders van Holten te worden ingeleverd. Het betreft hier de verkoop van bouwterreinen voor: 2 vrijstaande woningen aan de Hakkertsweg in het plan „Dijkerhoek", te weten: 1 bouwkavel ten noorden van de Hakkertsweg 1 bouwkavel ten zuiden van de Hakkertsweg Aan de hand van de „Verordening tot eerste wijziging van de Verordening regelende de bijzondere voorwaarden, waaronder bouwterreinen worden verkocht, alsmede de criteria ter bepaling van een toe te kennen onderlinge prioriteit aan aanvragen om een bouwterrein" zal in beginsel worden bepaald wie voor een bouwterrein in aanmerking komen. In de informatie-set wordt nadere toelichting gegeven op de werking van de verordening. Wie komen voor een bouwterrein in aanmerking? Als gegadigden voor een bouwterrein in Dijkerhoek worden aangemerkt zij, die maatschappelijk en/of economisch aan de buurtschap Dijkerhoek zijn gebonden. Holten, 23 juni 1994 Ter inzagelegging ontwerp-beschikkingen met vergunningaanvraag. Op de Afdeling Algemene Zaken van de gemeentesecretarie van Holten liggen vanaf 27 juni 1994 tot en met 1 augustus 1994 op werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur, ter inzage de ontwerp-beschikkingen met verguningaanvraag ingevolge de Wet Milieubeheer van: 1. G. Rouwenhorst, Oranjestraat 82 te Holten tot een nieuwe, de gehele inrichting (tankstation- opslag en ver koop (aflevering) van vloeibare motorbrandstoffen en L.P.G. voor het wegverkeer) omvattende vergunning 2. D. J. A. Podt, Maneschijnsweg 16 te Holten tot een nieuwe, de gehele inrichting (melkrundvee-, jongvee- en paardenopfokbedrijf annex opslag van dieselolie) omvattende vergunning. De ontwerp-beschikkingen omvatten het verlenen van de vergunning onder voorwaarden, die de nadelige gevolgen voor het milieu moeten voorkomen of zoveel als mogelijk is, moeten beperken. Gemotiveerde bezwaren tegen de ontwerp-beschikkingen kunnen zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden ingebracht binnen vijf weken na de datum van terinzagelegging. De bezwaarschriften moeten bij Burgemeester en Wethouders van Holten, Smidsbelt 6, 7451 BL Holten worden ingediend vóór 1 augustus 1994. Mondeling bezwaar kan worden ingebracht op een openbare zitting op verzoek tot aan het einde van de bovenvermelde termijn van 5 weken. Alleen zij die tijdig bezwaren hebben ingebracht tegen de ontwerp-beschikking, kunnen later beroep instellen tegen de beschikking bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De commissie gemeentewerken vergadert op maandag 27 juni om 16.30 uur in kamer 1 van het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende punten: 1. Opening 2. Ingekomen stukken 3. Mededelingen 4. Besluitenlijst vergadering d.d. 6 juni 1994 5. Jaarverslag 1993 in het kader van art. 34 van het Bijdragenbesluit openbare lichamen WABM 6. Renovatie hoofdvelS 't Vletgoor 7. Rondvraag 8. Sluiting De agenda met bijbehorende voorstellen ligt op de gebruikelijke wijze voor eenieder ter gemeentesecretarie, kamer 6 (leeszaal/bibliotheek) ter inzage. Degenen die van het spreekrecht gebruik wensen te maken, kunnen dat tot uiterlijk 4 uur voor aanvang van de vergadering opgeven bij de secretaris van de commissie.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1994 | | pagina 5