Bezoekerscentrum SBB wordt verplaatst NH kerk al 600 jaar vertrouwd dorpsbeeld Moerasplant of drukriool? fy Motorvierdaagse Verbazing en teleurstelling in Holten ^%l§iïi ft' II Kaart Holten Barbecue Aquarellen Overbeek Ophalen boeldag HOLTENS NIEUWSBLAD Helofytenfilter goed en goedkoop alternatief Openbare kennisgeving inzake verleende ontheffingen of vergunningen Bouwaanvragen Voorbereidlngsbesfuit Wet Milieubeheer. DONDERDAG 9 JUNI 1994 Staatsbosbeheer (SBB) is van plan om nog dit jaar het Bezoe kerscentrum Noetselerberg te verplaatsen naar de hoek van de Nijverdalseweg en Almeloseweg. Het nieuwe centrum verschijnt volgend najaar aan het begin van de Toeristenweg, direct tegenover hotel Dalzicht. De verplaatsing is één van de onderwerpen die be sproken worden in het voorlopige BIB-rapport (bestemming, inrich ting en beheer heuvelrug, red.). Daarin was sprake van vier alter natieven als nieuwe lokatie, waaronder ook in Holten. Dat het besluit nu valt, nog voor het defi nitieve rapport bekend is, wekte de nodige verbazing. Voor Holten gaat in elk geval een welkome kans tot uitbreiding van de toeris tische voorzieningen verloren. Van diverse kanten werd uiterst teleurgesteld gereageerd op het besluit. VW'ster Astrid Dirkzwa ger: „Erg jammer. Onbegrijpelijk ook, want als er gesproken wordt over de goede bereikbaarheid van het centrum, dan had het beter aan de Holtense kant van de berg kun nen worden gevestigd. Vlak bij het station. Bovendien had het een uit stekende slecht weer-akkommo- datie geweest. Dat had Holten best kunnen gebruiken." Naar haar zeg gen zijn vanuit Holten (onder an deren door voormalig wethouder en VW-bestuurslid Wim Dalhui- sen) serieus pogingen ondernomen om het Bezoekerscentrum naar deze kant te halen. Vergeefs dus. Wethouder Eb van Schooten acht te het 'niet zo netjes dat SBB be sloot zonderde gemeente voorafin te lichten'. Beheerder Kees Bos van Natuurmuseum Bos Dieren wereld vond het ook om een andere reden onbegrijpelijk dat het Be zoekerscentrum 'aan de andere kant van de berg' blijft: „Waar ligt nu het kwetsbare gebied: hier of daar? Aan deze kant zijn boven dien al recreatieve voorzieningen en past zoiets ook uit dat oogpunt. Ik betreur het dat museum en cen trum niet zijn gaan samenwerken. Het centrum beschikt over een veel ruimer budget en kan zichzo- doende meer permitteren. Daar kunnen wij moeilijk tegenop. Bo vendien is er betere parkeerruimte en gratis entree. Om op deze ma nier eikaars concurrent te blijven is domweg jammer." Rustverstoring Het eind zestiger jaren gerealiseer de Bezoekerscentrum bevindt zich nu op de Noetselerberg en trekt met de ernaast gelegen ruime par keerplaats steeds meer recrean ten. Rustverstorend voor de be dreigde korhoenderpopulatie op de berg. Op basis van de huidige inzichten en ecologische kennis ge niet de huidige lokatie geen voor- Met de verplaatsing van het Bezoekerscentrum naar het begin van de Toeristenweg aan de Nijverdalse kant wordt nog dit jaar een begin gemaakt. Holten reageerde teleurgesteld Foto Archief) keur meer. Hierbij moet worden gedacht aan de toegenomen ken nis ten aanzien van de leefwijze en de overlevingskansen van het kor hoen en veranderende inzichten ten aanzien van natuurgerichte re creatie. Belangrijke redenen voor de voorgenomen verplaatsing van het centrum zijn derhalve het leef gebied van het korhoen, het ont lasten van het bescherrrüngsge- bied voor waterwinning, de betere bereikbaarheid van het centrum per openbaar vervoer en de ver mindering van de automobiliteit in het natuurgebied. Om de poorten van het nieuwe Bezoekerscentrum in de herfstva kantie van 1995 te kunnen openen, is SBB gestart met de planvor ming en noodzakelijke voorberei dingen. Ook wordt al hard gewerkt aan de aanvullende financiering voor delen van de inrichting in de vorm van sponsoring. Het nieuwe centrum vormt volgens SBB waar schijnlijk letterlijk de toegangs poort tot de Sallandse Heuvelrug. Naar verwachting zullen jaarlijks minimaal 120.000 bezoekers via het centrum het gebied bezoeken. Het is de bedoeling dat ze eveneens via het centrum intensief bij het beheer en gebruik van het natuur gebied betrokken worden. SBB wil graag samenwerken met het toe ristisch bedrijfsleven en de belan genorganisaties in de omgeving om gezamenlijk te werken aan een optimaal toeritisch produkt. Als deze opzet slaagt, is de gemeente Hellendoorn volgend jaar een na- tuurtoeristische attractie rijker. De VW is momenteel bezig met de voorbereidingen voor een herduk van de kaart 'Holten met de Holterberg'. De kaart verschijnt dit najaar en wordt aangepast aan de laatste ruim telijke veranderingen die in Holten en directe omgeving hebben plaatsgevonden. Ook de voorkant wordt gewijzigd. Inhoudelijk wordt de kaart makkelijker leesbaar. Alle fiets paden worden aangegeven en een aantal bospaden, dat niet meer toegankelijk is voor pu bliek, wordt weggelaten. Met de nieuwe druk van deze kaart ver wacht de VW een informatief en aantrekkelijk produkt te hebben, dat ongetwijfeld in een grote vraag voorziet. De kaart wordt gedrukt in een oplage van 10.000 tot 15.000 stuks en wordt voor een schappelijke (maar nog onbekende) prijs verkocht aan toeristen en inwoners van Holten. Hij wordt verspreid via de VW Holten, collega VW- kantoren, recreatiebedrijven en boekhandels. Zaterdag 11 juni houdt MAC De Holterberg de traditionele barbe cue-avond. Ditmaal geen kloot schieten vooraf, maar de jaarlijkse gezelligheidsrit door de omgeving van 't Stuurhuus. Er kan worden gestart tussen 19.45 en 20.30 uur bij het clubhuis. Pas als alle deelne mers zijn teruggekeerd, begint de barbecue. De verwachting is dat het dan circa 22.00 uur is. De markante dorpskerk fungeert vermoedelijk al zo'n 600 jaar als blikvanger van Holten. Niet al leen overdag, ook 's avodds, als de kerk verlicht wordt en voor veel Holtenaren al op afstand een ver trouwd beeld biedt. Wanneer de kerk gesticht is, is niet precies duidelijk. Er wordt uitge gaan van 1348, toen begonnen werd als dependance van de Rijs- sense Schildkerk. De geschiedenis van de hervormde kerk is zeker niet 'zonder slag of stoot' gepas seerd. Om hier echter niet het gras voor de voeten van de schrijvers van het boekje weg te maaien, gaan we hier met grote stappen door de kerkhistorie. Komen dan terecht bij het jaar 1798, waarin de scheiding tussen kerk en staat een feit werd. De torens en klokken kwamen in het bezit van de burger lijke gemeente, het kerkgebouw bleef in bezit van de kerkelijke ge meente. Pas in 1814 werd het eerste orgel geplaatst. De grote brand in 1829, die ontstond op de boerderij van de familie Bosschers bij café De Denneboom, verwoestte een groot deel van dorp en kerk. De Kerk Hohe«. Dat de hervormde kerk al jarenlang gezichtsbepalend is voor Holten toont deze foto die dateert van rond de eeuzowisseling. Toen vmifden in de zomer de korenhalmen nog achter de Kerkstraat. (Eigen foto) wederopbouw van de kerk duurde geruime tijd. Er was domweg geen geld. Voor de diensten werd uitge weken naar boerenschuren. Met fi nanciële hulp van koning Willem I werd de heropbouw begonnen en kon de nieuwe kerk in 1832 worden ingewijd. Rond de eeuwwisseling kwam Hol ten, vooral door de aanleg van de spoorlijn tot bloei. De econmische toestand verbeterde, zodat in 1913 Milieuvriendelijk, wettelijk toegestaan en vooral goedkoop. Met die argumenten hield Hugo Verkerk in een matig bezet dorpshuis een pleidooi voor het helofytenfilter als alternatief voor drukriolering. In het jaar 2005 mogen de bewoners van het buitengebied hun huishou delijk afvalwater niet meer op het oppervlaktewater lozen. De kosten van aansluiting op het riool worden per perceel op 20 duizend gulden becijferd, het materiaal voor een helofytenfilter kost de handige doe- het-zelver f 3500. Met een relatief groot buitenge bied ondervindt ook Holten de ge volgen van het Lozingenbesluit. In 2005 zal buiten de bebouwde kom óf (druk)riolering moetn zijn aan gelegd öf de bewoners moeten zelf een voorziening hebben getroffen. Tegen die achtergrond was de ma tige belangstelling voor de door de plaatselijke PvdA-afdeling georga niseerde lezing van Verkerk ver wonderlijk. Met name de regeren de politieke partijen lieten het massaal afweten. Niet alleen het college, ook geen enkele van de acht gemeenteraadsleden van Ge meentebelang en WD vonden de informatie blijkbaar niet de moeite waard. Terwijl het onderwerp toch actueel genoeg is. Momenteel ligt op het gemeentehuis een nog niet openbaar gemaakt advies van het ingenieursbureau Witteveen en Bos, waarin de problematiek van riolering in het buitengebied wordt behandeld. Verkerk merkte in zijn inleiding fijntjes op dat hetzelfde Deventer bureau een groot belang heeft bij de acht tot tien miljard gulden die landelijk aan riolerings werken worden uitgegeven. Dat een riool alleen niet zaligma kend is, bleek uit zijn enthousiaste betoog over het helofytenfilter, een moeilijke naam voor een in wezen eenvoudig systeem. Het door hem gepropageerde filter benut de zui verende werking van het wortel stelsel van moerasplanten als riet of biezen. Geplant in een bak met zand en grind en eventueel in com binatie met een sceptic tank wordt zo een filter gevormd en beschikt men in feite over een persoonlijke rioolwaterzuivering. Aangezien daarbij niet wordt geloosd, valt zo'n filter niet onder de strenge bepalingen in het nieuwe Lozin genbesluit. Melkveebedrijf Erg veel ruimte hoeft het helofy tenfilter niet in te nemen. Per ge zinslid wordt uitgegaan van drie vierkante meter terwijl voor melk veebedrijven met zo'n veertig tot zestig koeien een oppervlakte van vijftig vierkante meter nodig is. Met name die laatste toepassing (o.a. voor het doorspoelen van de melktanks) zal ook voor het Hol tense buitengebied interessant zijn. In België nam de Boerenbond proeven met het helofytenfilter waarbij al na vier maanden opzien barende zuiveringsprestaties van ongeveer 85 tot 90 procent werden behaald. Ook bij experimenten van het Waterschap De Dommel voldeed het filter aan zeer hoge normen. Afhankelijk van de be standdelen in het afvalwater kan tot 99% worden gezuiverd met dit systeem. En hoewel Verkerk advi seerde gebruik te maken van biolo gisch afbreekbare wasmiddelen, blijken ook fosfaten geen pro bleem. Ze worden minimaal 25 jaar vastgelegd alvorens het zand in de bak moeten worden verwisseld, 's Winters zijn de resultaten welis waar wat minder, maar ook stren ge vorst levert geen problemen. Wel prefereert Verkerk een klein schalige opzet. Een gekscherende suggestie uit de zaal om de velden op sportpark 't Vletgoor maar als één groot helofytenfilter voor het hele dorp in te richten, vond hij niet zo'n goed idee. Iedereen moet verantwoordelijk zijn voor zijn ei gen bak, dat werkt het best. Reden ook waarom experimenten op campings in Flevoland jammerlijk mislukten. Te grootschalig en dus niet controleerbaar. Restte de vraag naar de kosten. Het materiaal voor een helofyten filter hoeft niet meer dan f 3500 te kosten. Wie zelf niet handig genoeg is, kan het systeem door een bedrijf laten aanleggen en betaalt dan f 11.000 all-in. Voor het genoemde melkbedrijf met 40 tot 60 koeien komen de kosten op f 20.000. De jaailijkse riool- en reinigingslasten blijven achterwege. Wel zal de kwaliteit van het afgevoerde water gecontroleerd moeten worden en dat zal ook niet voor niks gebeu ren, werd terecht uit de zaal opge merkt. Momenteel beraden ge meentes, provincies en water schappen zich nog op de manier hoe dat het beste kan. Met de aan leg van riolering in het buitenge bied is per aansluiting een bedrag van f 20 duizend gemoeid. In Hol ten hebben de collegepartijen Ge meentebelang en WD zich al uit gesproken dat daarvoor een aan zienlijke overheidssubsidie ge wenst is. Afhankelijk van het perceel zou niet meer dan vijf-, zes- of zevenduizend gulden hoeven worden betaald. Een subsidie die Verkerk ook voor het helofytenfil ter wel zag zitten: „Ik stel voor dat de gemeente dan gratis het materi aal beschikbaar stelt" was zyn hint richting gemeentehuis. Maar of ie mand die heeft overgebracht? plafond en dak van de kerk kon worden vernieuwd. Er werd een nieuwe en grotere consistorieka mer aangebracht en op de preek stoel en de wanden werden bijbel teksten aangebracht. De oorlog betekende ook een zwarte bladzij in de Holtense geschiedenis. De doodsklokken luidden regelmatig, tot ze gevorderd en omgesmolten werden tot oorlogstuig. Ondanks de vaak moeilijke en gevaarlijke situatie zat de kerk stampvol. Na de oorlog moest de kerk wegens beschadigingen worden opge knapt. In 1949 luidden voor het eerst de nieuwe kerkklokken, ter wijl in 1956 onder meer de ingan gen en de verlichting vernieuwd werden en het liturgisch centrum en de kerkportalen aangebracht. Jammer genoeg werden toen even eens de muren bepleisterd, waar door de teksten verloren gingen. Van het orgel werd (ook al helaas) al het sier- en houtsnijwerk verwij derd. Twintig jaar later bleek dat de brandbeveiliging niét voldeed aan de voorschriften. Een restau ratie was noodzakelijk. Vanaf die tijd beschikt de kerk over grotere deuren. De voorste banken werden vervangen door 150 stoelen, de pa den werden verbreed en bekleed met vloerbedekking, terwijl ook de consistoriekamer in de 'facelift' werd betrokken en ernaast een toi let en garderobe werd gerealiseerd. Nu dus opnieuw restauratie van uitsluitend het nog niet gerestau reerde deel. Opnieuw wordt een beroep gedaan op de gemeentele den. 'Geld, waarmee de hervormde kerk in stand kan worden gehou den, opdat nog lange tijd van haar aanwezigheid in het dorpscentrum kan worden genoten'. In de hal van het gemeentehuis is tot en met woensdag 30 juni een expositie van een kleine veertig aquarellen van Arnhemmer Jan Overbeek ingericht. Zijn werk toont een grote verscheidenheid aan onderwerpen. In allerlei for maten zijn er stillevens, land schappen (veelal vakantieherinne ringen) en bloemen. Zonder dat sprake is van een fotografische nauwkeurigheid, is alles zeer her kenbaar en realistisch geschilderd. Overbeek woonde van '61 tot '71 in Holten en werkte op het architec tenbureau L.C. van de Boven- kamp. Als architect denkt hij er bij de benadering van zijn onderwer pen over na hoe de dingen in elkaar zitten. Het aansprekende werkt straalt optimisme en tegelijkertijd rust en evenwicht uit. De tentoon stelling is te bezichtigen tijdens de openingsuren van het gemeente huis. 1. Bouwvergunning is verleend voor: - bouw bijkeuken bij Bessinkpasstraat 7; - bouw garage/carport bij Van Holtenserf 31 - bouw bijkeuken bij Mr. G. Vixseboxsestraat 27 - uitbreiding clubhuis/berging Dorperdijk 3; - vervangen garage/berging bij Enkweg 9; 2. Toestemming is verleend voor de navolgende meldingplichtige bouwwerken - plaatsen tuinhuisje bij Heideweg 53; - bouw bijkeuken bij Lageweg 1 a; 3. Kapvergunning is verleend voor: - 2 populieren en 1 es aan zijtak Zandvoortsepaa: - 1 beuk, 1 inlandse eik, 4 Amerikaanse eiken en 8 dennen bij Vianenweg 108; 4. Voorts is vergunning, ontheffingen e.d. verleend voor: - wandeltocht op 11 juni 1994; - rommelmarkt op 18 juni 1994 bij loodsen Enkco aan de Waagweg - open huis Rabobank op 18 juni 1994 - schietwedstrijden op 2 juli 1994 op een terrein parallelweg Markeloseweg/Aalpolsweg; Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen één of meer van bovenvermelde besluiten binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 13, 7451 AA Holten. Burgemeester en wethouders van Holten maken ingevolge artikel 41 van de Woningwet bekend, dat aanvragen om bouwvergunning zijn ingediend voor: - plaatsen transformatorruimte bij Pasmansweg 10; - uitbreiding woning Schuttersweg 19 - vergroten zomerhuis Postweg 62; - verbouw woonhuis/boerderij Bijvanksweg 2; De bouwaanvragen liggen tijdens de openingsuren (van 9.00 tot 12.30 uur) ter inzage bij het bureau bouw- en woningtoezicht van de afdeling gemeentewerken. Smidsbelt 6 te Holten. De burgemeester van Holten maakt ingevolge het bepaalde in artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat de raad van die gemeente bij besluit van 30 mei 1994 heeft verklaard, dat een (gedeeltelijke herziening van het) bestemmingsplan „Holten 1966" wordt voorbereid ten behoeve van het oprichten van een brandstoffenverkooppunt voor het wegverkeer aan de Waagweg, een en ander voor zover omvattende het gebied zoals met rode kleur op de bij bedoeld besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening is aangegeven. Dit voorbereidingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag der bekendmaking en ligt vanaf deze datum voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, kamer 6 (leeszaal/bibliotheek). Holten, 9 juni 1994. De burgemeester voornoemd, D.J. Verhoeven Melding artikel 8.41 WMB. Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat op grond van art 8.41 Wet Milieubeheer melding is gedaan van het op de inrichting van toepassing worden van een Algemene Maatregel van Bestuur door Openbare Scholengemeenschap De Waardenborch, Haarstraat 14 te Holten voor het van toepassing worden van het Besluit Scholen en Opleidingsinstituten Hinderwet op een reeds opgericht schoolgebouw aan de Oranjestraat 52. Eisen. Deze inrichting dient te voldoen aan de eisen gesteld in de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB): - Besluit Scholen en Opleidingsinstituten Hinderwet. Ter inzage. De melding ligt vanaf heden gedurende 5 weken ter inzage bij de afdeling Algemene Zaken/Milieu tijdens kantooruren (8.30-12.30 uur). Nadere inlichtingen met betrekking tot deze melding kunt u verkrijgen op genoemde afdeling ter gemeentesecretarie. Holten, 9 juni 1994. TTivi ia «-/tv, 1 n u .rj. Van 14 t/m 17 juni houdt de afde ling Overijssel van de KNMV in samenwerking met de motorclubs uit Holten, Haaksbergen, Enter en Nijverdal/Hellendoom weer een motoravondvierdaagse. Dinsdag 14 juni kan worden ingeschreven en gestart bij café 't Mos, Veldma- terstraat 45, Haaksbergen; woens dag 15 juni bij 't Stuurhuus, Beuse- bergerweg 37, Holten; donderdag 16 juni café Mensink, Dorpsstraat 54, Hellendoorn en ten slotte vrij dag 17 juni bij café De Krol, Dorps straat 158, Enter. De start is tel kens om 19.00 uur, de lengte van de route is 80-90 kilometer per avond. De kosten voor deelname bedra gen 12,50 gulden (voor alle avon den), inclusief herinnering. De MA- C'ers vertrekken iedere avond al om 18.30 uur vanaf 't Stuurhuus. Bij deelname aan drie avonden telt deze vierdaagse tevens mee voor de KNMV-toercompetitie/toer- tombola. Wie meedoet wordt daar om gevraagd bij inschrijving ook het clubnummer in te vullen. Voor meer informatie kan men zich wen den tot Cor van Limburg (tel. 63466) of Johan Olydam (tel. 05475- 1772). Zaterdag 18 juni houdt de suppor tersvereniging van HMV op het terrein hoek Kekrhofsweg-Indus- triestraat haar jaarlijkse boeldag. Zoals gebruikelijk worden gedu rende de week waarin het evene ment plaatsheeft, geen spullen meer opgehaald. Wie alsnog over bodig geworden meubelen en der gelijk kwijt wil, kan deze alleen deze week nog laten ophalen. Daarvoor kan men even bellen met Jan Calkhoven, tel. 63351.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1994 | | pagina 5