Werkgroep RONA is op zoek naar donateurs Nog overleg over wensen SV Holten ANWB-wegwij zers worden aangepast Twentelijn komt zeker langs Holten' Kerkdiensten Medische diensten van dag tot dag BERICHT STICHTING WELZIJN OUDEREN Meubilair Regenboog Burgerlijke stand HOLTENS NIEUWSBLAD GERAN DONDERDAG 9 JUNI 1994 „Hoe je het went of keert: de Twentelijn komt er, ondanks de mogelijke aanleg van een nieuwe lijn vanuit Zevenaar door de Ach terhoek (langs de A18). Mocht die lijn er komen, dan houdt dat de 'tijdelijke' intensivering van het goederenvervoer over de huidige lijn Deventer-Holten-AImelo niet tegen." Aldus Wim Brinks, initia tiefnemer van de voorlopige werkgroep die zich in Holten be zighoudt met de gevolgen van de Twentelijn. Voor alle gemeenten langs de toekomstige noordelijke aftakking van de Betuwelijn heeft hit gevolgen, in het bijzonder voor hen die in de buurt van het spoor wonen. En hoe lang is 'voor lopig over het bestaande spoor'?, zoals demissionair minister Maij- Weggen stelt. AKTIE staat dan ook met hoofd letters aangegeven in het draai boek van de vorige week donder dag definitief opgerichte werk groep RONA Holten, die naarstig op zoek is naar donateurs om de aktie zoveel mogelijk kracht te kunnen bijzetten. RONA staat voor Regionaal Overleg Noordelij ke Aftakking. Het vormt een plat form van werkgroepen in alle plaatsen langs de Twentelijn. Met het oog op de oprichting was een bijeenkomst belegd in de kantine van Nido Universal. Het belang er van werd ingezien door zo'n 50 Hol tenaren. Ook de plaatselijke poli tieke partijen gaven eindelijk acte de présence. Op korte termijn wor den de taken in de werkgroep on derling verdeeld. Donderdag 16 AANMELDINGSFORMULIER WERKGROEP "RONA HOLTEN" Naam: Adres Pos tcode Woonp1aats meldt zich hierbij aan als donateur van de werkgroep "RONA Holten". Als donateur draag ik minimaal flO,- per jaar bij ter bestrijding van de onkosten. juni wordt in elk geval de RONA- bijeenkomst in Zutphen, waar dui delijk wordt op welke manier de aktie het best kan worden aange pakt. In Holten hebben zich intus sen verschillende bedrijven, vere nigingen en instellingen achter de nieuwe werkgroep geschaard, zo als de SV Holten, de Holtense Han delsvereniging, de VW, Kring Be woners de Holterberg, Telgenbe woners, campings, Aegon (Twen- haarsveld) en de Xndustriegroep. Van de gemeente is tot nu toe niets vernomen. De nieuwe werkgroep neemt zo snel mogelijk kontakt op. Wethouder Eb van Schooten liet desgevraagd weten dat de betrok ken gemeentes op een bijeenkomst in Zwolle een 'provinciaal plat form' hebben gevormd. De provin cie dient als spreekbuis richting Rijk. Brinks het donderdagavond nog eens klip en klaar weten hoe de vork in de steel zit en benadrukte daarbij het belang van de werk groep, die zich inzet voor de ver antwoorde uitvoering van de noor delijke aftakking: „De toekomst "brengt ons straks 60 extra goede rentreinen per etmaal, waarvan 48 's avonds en 's nachts. Slecht mate rieel, langere treinen, hogere snel heid en vervoer van gevaarlijke stoffen. Daarom eisen wij dat alle voorwaarden en veiligheidseisen voor de Twentelijn identiek zijn aan die van de Betuwelijn." RONA Holten richt zich nadrukkelijk op een aantal punten, zoals het ge bruik maken van de inspraakpro cedure (vóór 24 juni). Die moet ge lijk zijn aan de uitgebreide in spraakprocedure voor de Betuwe lijn. In verband met het streven naar optimale veiligheid in Holten, wordt gewezen op de aanleg van ongelijkvloerse spoorwegovergan gen. De overgangen zullen in de toekomst namelijk vaak en lang durig gesloten zijn, waardoor ade quate hulpverlening gevaar kan lo pen (politie, ziekenauto, brand weer). Verder speelt de bereikbaar heid van sportvelden, villawijk Look en campings en wordt boven dien gewezen op de enorme toena me van geluidsoverlast (verdubbe ling), trillingsoverlast en waarde vermindering van woningen. „Ge lijkschakeling van voorwaarden en eisen als voor de Betuwelijn is dus van essentieel belang," aldus Brinks. Donateur De werkgroep RONA Holten be staat uit zeven man: Ella Zwolle, Ed Nije Bijvank, Jaap van der Vreede, Eline Zoet, Charles Reisin- ger, Johan Tuitert en Mary Anne Hulshof. Ook een vertegenwoordi ger van de Bewonersgroep Service flat De Molenbelt en Harry Ooster laar hebben zich bereid verklaard indien nodig te helpen. RONA Hol ten hoopt op grote steun vanuit de bevolking. Velen gaven zich die zelfde avond nog op als donateur. Voor een minimum bedrag van 10 gulden per jaar kan men zich reeds donateur noemen. De bedoeling is dat het bedrag in juni wordt over gemaakt op Raborekening 3285.50.825 onder vemelding van 'Bijdrage 1994'. RONA Holten hoopt vanzelfsprekend op nog meer respons. Wie eveneens steun wil betuigen, kan de bij dit artikel afgedrukte bon invullen en op het redactieadres Kerkhofsweg 18 in de bus gooien. Vanzelfsprekend zorgen wij er voor dat de bonnen op het juiste adres terecht komen. Aanvragen hulp Er is een Centrale Thuiszorgtele foon en een Thuiszorg Telefoon. Dat te maken met het aanvragen van wat tot nu toe wijkverpleging en gezinsverzorging heette. In Holten werken twee regionale instellin gen. die allebei verzorgende en huishoudelijke hulp plus maat schappelijk werk in hun takenpak ket hebben. Alleen de een heeft er ook verpleegkundige hulp en ver zorging bij. En dat deeltje van het totale pakket wordt door de een in Holten gegeven, terwijl de huis houdelijke en verzorgende taken plus met maatschappelijk werk door de andere worden geven. De Stichting Thuiszorg Zuidwest Overijssel, die zowel verpleegkun dige, verzorgende als huishoudelij ke hulp biedt naast maatschappe lijk werk, wilde het al haar cliënten makkelijk maken. Een telefoon nummer voor het aanvragen van alle soorten van hulp. Dan hoefje als cliënt nergens meer naar te zoeken. Dat is makkelijk, behalve in Holten. Wie moet u bellen? Heeft u hulp nodig die vooral van huishoudelijke en/of verzorgende aard is dan moet u bellen naar de Centrale Intake in Nijverdal. Die is op werkdagen van 8.30 - 9.30 uur en Sierhekwerk Schoorsteenkappen Zonnewijzers Rozenbogen Tuinverlichting Brievenbussen Dannenberg 44a 7461 TL Rijssen tel. 05480-18793 op woensdag tevens van 13.00 14.00 uur bereikbaar. Er wordt dan een afspraak met u gemaakt door een functionaris die bij u langs komt om samen met u te bezien welke vorm van hulp u wanneer en hoe vaak nodig heeft. Het telefoon nummer is 05486 - 16465. Op dit nummer is tevens de receptie van 8.30 - 17.00 uur bereikbaar om uw hulpvraag te noteren. Het bureau in Holten aan de Gaar- denstraat kunt u elke morgen bel len tussen 8.30 - 9.30 uur wanneer zich veranderingen voordoen tij dens de hulpverlening of wanneer u over de aan u verleende hulp wilt overleggen. Heeft u hulp nodig van verpleegkundige of verzorgende aard dan moet u bellen met de Centrale Thuiszorgtelefoon in De venter. Deze is op werkdagen van 8.00 - 18.00 uur bereikbaar. Daar noteert men uw hulpvraag. Daar na komt er een functionaris om met u te bespreken welke hulp u wanneer en op welk tijdstip nodig heeft. De Centrale Thuiszorg tele foon is 05700 - 86000. Het bureau in Holten beschikt nog wel over een uitleencentrum voor kleine ver pleeghulpmiddelen. Dit is elke werkdag van 13.00 - 13.30 uur ge opend. Voor grotere hulpmiddelen kunt u bellen met de Centrale Thuiszorgtelefoon 05700 - 86000. ANBO Op 25 mei vond het jaarlijkse uit stapje van de ANBO plaats.. Het uitstapje naar Ommen en Hattem verliep in een gezellige stemming. in ommen werd het gezelschap ingescheept voor een prachtige tocht over de Vecht. Vervolgens ging het via Vilsteren, Dalfsen en Zwolle naar Hattem. Een aantal deelnemers bezocht hier het Bak kerij - museum en anderen bezoch ten het Anton Pieck-museum. Bei de musea bleken voor de bezoekers een schot in de roos. Om ongeveer 5 uur startte de bus om via de IJsseldijk aan de Gelder se kant naar huis te gaan. Het was, ondanks het vrij sombere weer, een mooie en gezellige middag. Dinsdagochtend werd begonnen met de wegwijzer in de rotonde bij de Oad (Foto Ten Velde De ANWB is dinsdagochtend be gonnen met de aanpassing van de wegwijzers in en rond Holten. On derdeel van het verkeersstructuur- plan, dat beoogt het doorgaand (vracht)verkeer in het dorpscen trum te weren. Met de vervanging van de kleine 100 borden is totaal 165.000 gulden gemoeid. De aan passing voorziet onder meer in een adequate verwijzing naar de indus trieterreinen De Kol en De Haar. Langs de Al wordt straks onder meer verwezen naar Holten-Oost. Vanaf de Al wordt vrachtverkeer met bestemming De Kol via de Markeloseweg en Kolweg naar de plaats van bestemming geleid. De verbinding tussen de bedrijventer reinen De Kol en De Haar loopt via Waagweg, Stationsstraat, Dorps straat en Deventerweg. Als eerste werd begonnen met het verlichte, driearmige armatuur in de rotonde Deventerweg. Ook de bewegwijze ring bij de rotonde Markeloseweg wordt aangepakt. Dat geldt tevens voor de borden langs de N332 (de voormalige S14) en diverse andere punten rond Holten. In het cen trum komt een vierarmige wegwij zer. Richting Stationsstraat staat industrieterrein Kol en station aangegeven, richting Dorpsstraat west industrieterrein De Haar, De venter en Raalte, richting Oranje straat Markelo, Rijssen, Hengelo en tenslotte richting Larenseweg naar Laren, Lochem en Al. Als alles volgens plan verloopt is de klus eind volgende week geklaard. Effectmetingen moeten uitwijzen of nog aanvullende maatregelen nodig zijn. De wijziging van de bor den werd unaniem vastgesteld door de vorige gemeenteraad. Al leen (inmiddels wethouder) Bertus Rensen (WD) twijfelde destijds enigszins aan het effect ervan en verwachtte dat het 'hooguit tien tot vijftien procent verkeer zal schelen in de dorpskom.' Het verzoek van de SV Holten om bij het atletiekterrein een gebouw te realiseren als berging, juryon derkomen en instructieruimte en bovendien de fietsenstalling bij De Meermanskamp te herbestraten, zorgde vorige week voor een pitti ge discussie in de sportcommissie. Met het atletiekgebouw is ruim 73.000 gulden gemoeid. Een bedrag dat veel hoger is dan de ruim 8.000 gulden van een eerder aan de sportcommissie voorgelegd plan. Wim Dalhuisen (PvdA) waar schuwde daarbij voor precedent werking ten opzichte van andere verenigingen in de gemeente. Wat betreft de fietsenstalling werd be nadrukt dat de vereniging daar vo rig jaar al om verzocht en daarvoor op de prioriteitenlijst van 1994 al 10.000 gulden staat (nog onbe- steed). Nu is sprake van een plan dat nog eens 20.000 gulden hoger uitvalt. Beide posten werden als pro memorie geheel onder aan de prioteitenlijst 1995 geplaatst. Het bestuur van de commissie wil eerst met het SV Holten-bestuur om de tafel gaan zitten. Pas daarna wordt bekeken of de posten, wellicht dan minder hoog, alsnog op de lijst worden opgenomen. Wim Klein Velderman zag daarmee zijn po gingen om de rood-zwarte wensen hoog op de prioriteitenlijst te krij gen, mislukt. De sportcommissie schaarde zich verder moeiteloos achter de priori teitenlijst 1995. Hoge prioriteit wordt toegekend aan de verbete ring van het zwembad. Met name in de sfeer van recreatieve voorzie ningen. Het staat zeis als eerste genoteerd. Voor een bedrag van 15.000 gulden wordt gedacht aan het aanbrengen van spelmateri aal: buitentafeltennistafel, glij baantje voor kleuters, spelmateri aal voor in het water en een volley balinstallatie op de zonnewei. De lijst vermeldt vervolgens belij ning handbalveld (1220 gulden), af valbakken Meermanskamp (5300 gulden), afrastering Sportdal (18.000 gulden), vervanging be planting Meermanskamp (4000 gulden), herstel lekkage sporthal (9000 gulden), vervanging deuren Vletgoor (5500 gulden), buiten schilderwerk Vletgoor (3500 gul den), vloerbedekking bijruimten sporthal (49.000 gulden) en als 'pm'-post afwatering Sportdal. Daar volgt nog nader onderzoek. Indien de gemeenteraad instemt, zal het oude meubilair van de voor malige protestants christelijke ba sisschool Het Kompas dat nu nog voor twee groepen dienst doet in De Regenboog, worden vervangen door nieuw. Ook de vloerbedek king wordt vervangen. Op grond van artikel 74 van de Wet op het basisonderwijs kon het bestuur van de bijzondere school hiervoor een verzoek indienen bij de ge meente. Vorig jaar stemde de raad al in met het vervangen van de vloerbedekking (bijna 6000 gul den). Met het totaal aan benodigd heden is een krediet van 27.500 gulden gemoeid. NED.HERV. KERK 9.30 uur, ds. A. Schellevis, Aal ten. Nevendiensten. 19.00 uur, ds. S.M. Roozenboom Collecte in dienst: Diaconie. Uitgangscollecte: Kerkkoor- /Campanella Oppasdienst: mevrouw Kloet, Mariana Schooien Diessenplas: woensdag 15 juni: ds. Lindeboom GEREF.KERK 9.30 uur, ds. E.C. Kim, Deventer. Voorber. H.A. 19.00 uur, ds. M.M. den Hollan der, Harderwijk Kindernevendienst groep 3 en 4 o.l.v. Ria Kolkman, groep 7 en 8 o.l.v. Hans Paalman Oppas: 0-3 jaar: Annemieke Meijerink- Brinkman, Henriëtte Beldman- Meijerink, Willy Broeze-Vrie- link. 4-6 jaar: Erna Kolkman- Hallink, Ans Meijerink-Kolk- man. Eerste collecte: Evangelisatie (Quotum). Twee de collecte rente en aflossing (m.u.v. interkerkelijke dien sten) RK KERK 10.00 uur, Eucharistieviering in gebouw Irene m.m.v. jongeren koor Nieuw-Heeten: zaterdag 19.00 uur; zondag 08.00 uur en 10.00 uur. DIJKERHOEK 9.30 uur, ds. S.M. Roozenboom. Dienst van Schrift en Tafel. Collecte in dienst: Diaconie. Uitgangscollecte: Kerkkoor- 'Campanella EVANGELIE GEMEENTE Geskesdijk 2, Holten; Samen komst 10.00 uur; Bidstond 19.00 uur. OKKENBROEK 9.30 uur, ds. E. Bosma, Deven ter. Uitgangscollecte: Plaatse lijke diaconie. KERKTELEFOON Uitzendingen elke laatste vrij dag van de maand van 10.30 uur tot 11.30 uur en van 16.00 uur tot 17.00 uur (herhaling). ARTS: Weekenddienst: Huisartsen- maatschap Holten, Keizersweg 32, tel. 6 35 53. Spreekuren uit sluitend voor spoedgevallen: 11.00 uur en 16.00 uur (zonder afspraak). APOTHEEK: Vrijheidslaan 7, tel. 6 1111. Ge opend op werkdagen van 8.30 tot 18.30 uur, zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur, zon- en feestdagen van 11.00 tot 11.30 uur en van 16.00 tot 16.30 uur. Buiten ope ningstijden eerst bellen om af te spreken wanneer de assistente in de apotheek is. TANDARTS: 11 en 12 juni: L. Mees ten Oever, Noordachtereschweg 8a, Mar kelo. Tel. 05476-2992. Behande ling na telefonische afspraak. DIERENARTS: Dierenartsencombinatie Hol ten, Houtweg 18, tel. 6 20 04. Spreekuur: zaterdag 8.00-9.00 uur. Daarbuiten: tel. 6 20 04. Dierenartsenpraktijk Holten, S. Minnema, Larenseweg 54, tel. 62835, bgg 05480-21629. THUISZORG ZUIDWEST OVERIJSSEL: Centrale Thuiszorgtelefoon voor vragen of aanmelding over kraamzorg, ouder- en kindzorg en verzorging en verpleging: 05700-86000; maandag fm vrij dag bereikbaar van 8.00 tot 18.00 uur, 's avonds, 's nachts en in het weekeinde uitsluitend voor spoedeisende zaken. ZIEKENVERVOER: Alarmnummer: 06-11 of dienst doende arts: tel. 6 35 53. FYSIOTHERAPIE: Centrum voor Fysiotherapie Holten, Gaardenstraat 31, tel. 6 22 99. Dagelijks geopend van 8.00-17.30 uur. Behandeling vol gens afspraak. Praktijk voor fysiotherapie mevr. H. Versnel-Graaff, Oran jestraat 73a, tel. 6 42 51. Behan deling volgens afspraak (ook voor ziekenfondspatiënten). ZIEKENFONDS: Spreekuur: vrijdag van 8.30- 10.00 uur en volgens afspraak in het Kruisgebouw, Gaarden straat 29-31, tel. 6 14 36. STICHTING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERL. MIDD.OVERIJSSEL: Gaardenstraat 29-31, tel 6 27 84. Thuiszorg: gezinsverzorging. Algemeen maatschappelijk werk. Spreekuur: maandag fm vrijdag van 8.30-9.30 uur en vol gens afspraak. GASTOUDERBUREAU Tuinstraat 1, tel. 62755. Spreek uur: dinsdag van 9.00 tot 10.00 uur, donderdag van 13.00 tot 14.00 uur. STICHTING WELZIJN OUDE REN: Gaardenstraat 29. Inlichtingen: 6 49 10. SLACHTOFFERHULP Voor praktische en emotionele hulp aan slachtoffers van mis drijven en verkeersongevallen. Het Buro Slachtofferhulp is 24 uur per dag bereikbaar (teL 05720-60922). Buiten spreeku ren worden met doorgescha keld naar Buro Slachtofferhulp Deventer of Telefonische Hulp dienst. De spreekuren zijn op woensdag van 9-11 uur in het politiebureau te Raalte. POLITIE: Alarmnummer: 06-11 (dag en nacht bereikbaar); overigens: tel. 6 44 44. BRANDWEER: Alarmnummer: 06-11 (dag en nacht bereikbaar). DIERENBESCHERMING: E. Ras, regio-inspecteur, tel. 05480-14448; werkgroep Holten: E. Grootewal/H. Schoorlem- mer, tel 05483-64844. ENGERGIEVOORZIENING: N.V. Energiebedrijf IJsselmij, Industriestraat 1. Tijdens kan tooruren: 0 38-26 77 54; buiten kantooruren: tel. 038 - 22 45 45. WONINGBOUWVERENIGING ONZE WONING: Spreekuur Holten in gemeente huis: iedere le dinsdag van de maand 's morgens van 10.15- 12.15 uur; iedere 3e dinsdag van de maand 's middags van 14.15- 16.15 uur. BIBLIOTHEEK: Rörikstraat 3, tel. 6 24 87. Maan dag en vrijdag 14.00-17.30 uur en 18.30-20.30 uur, woensdag 9.30- 12.30 uur en 14.00-17.30 uur. CONTACTPERSONEN FNV: Industriebond (tel. 62734); Hout- en Bouwbond (tel. 64146); ABVA/KABO (tel. 61793); Voe dingsbond (tel. 61057); Horeca- bond (64487); Vervoersbond (63060); ABOP (62690). Donderdag 9 juni: 10.00 uur, in formatiebijeenkomst Open School in De Boschkamp; 18.30 uur, start avondfietsvierdaagse sporthal Zaterdag 11 juni: 9.15 uur, aan vang Blauw Wit Totaaldag op 't Vletgoor; 14.00 uur, sponsor loop jeugdhonk Blauw Wit op Vletgoor; 19.45 uur, start gezel- ligheidsrit MAC bij Stuurhuus met aansluitend barbecue. Zondag 12 juni: 9.30 uur, Mix- toernooi SV Holten-voetbal op Meermanskamp; 10.00 uur, start koetsenrit Bergrijders (ca. 15.30 uur, défilé dorpskom) Maandag 13 juni: 14.00 uur, ope ning Rabobank Oranjestraat; 19.00 uur, herdenking met Ca nadese veteranen op Canadese begraafplaats; 18.30 uur, start fietsvierdaagse sporthal; 19.00 uur, bijeenkomst HPC-jeugd Het Pincetje in dorpshuis; 20.00 uur, ruilavond HPC-senioren in De Boschkamp Woensdag 15 juni: 18.30 uur, start avondfietsvierdaagse sporthal Vrijdag 17 juni: 18.30 uur, start avondfietsvierdaagse sporthal; 's avonds open huis Rabobank Zaterdag 18 juni: Boeldag HMV; v.a. 8.45 uur, Landdag St. Paardrijden Gehandicapten Holten e.o. in manege Snorre- wind; open huis Rabobank; 20.00 uur, vogelschieten Dijker- hoek Geboren: Mark Jan, zoon van J.G. Coster en G.H. Groteboer Overleden: A.S. Koning-Brust (75); G.J. Borkent (84); J. Kalfs- terman-Sluiter (75) Gehuwd: L. Blaauw (26) en J.H. Tuitert (23)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1994 | | pagina 3