HMV beschikt over 'waardig gebouw5 4 Grote geldwervingsaktie voor renovatie NH kerk Holtens NleuKliiM +- Bij onvoldoende financiële steun plannen van de baan Deze week Boottocht Rode Kruis Nieuwe VVV'ster Prioriteit kerktoren Vislokatie gewijzigd Opbrengst collecte Uontvangteen fraais Parker-Jotter ballpoint als li ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON Boekje Weer topper voor Beldman Uitbouw school Woningen Hakkertsweg Twentelijn Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 9 JUNI 1994 Abonnementsprijs f 66 - Losse nummers f. 1.45 In de kantine van Nido Univer sal werd vorige week de werk groep RONA Holten definitief opgericht. De groep houdt zich bezig met de gevolgen van de Twentelijn, die in de toekomst zeker langs Holten komt. Of schoon nog altijd gesproken wordt over de aanleg van een nieuwe lijn door de Achterhoek naar Oldenzaal, lijkt de voorlo pige? intensivering van het goederenvervooer over de lijn Deventer-Almelo onafwend baar. Boek In de Deventer boekhandel Aalpoel en Schouten presen teert Holtenaar Paul Akker man vanavond om 20.30 uur zijn boek 'Op zoek naar ande ren'. Een zoektocht naar het kontakt met de Balanta, een volk van rijstboeren in Guinee- Bissau, die leidt tot ontmoe ting en vriendschap met zelfbe wuste. mannen, vrouwen en kinderen. Akkerman bracht er ruim drie jaar door als ontwik kelingswerker. „Grandioos zoals Holten ons heeft gesteund!" Aldus voorzitter Ger hard Voordes zaterdagmiddag bij de opening van de nieuwbouw van HMV aan de Dorpsstraat. Maart 1990 begon het karwei met de bouwvergunning, vier jaar later is het na diverse geldwervingsakties en (zelf)bouw voltooid. Voordes noemde het nieuwe onderkomen 'een HMV-waardig gebouw'. Nog maals prees hij de niet aflatende inzet van diverse (oud)leden (voor al vut'ers) en supporters. Met name Jan Pinkert, die 'haast dag en nacht' in het gebouw aan het werk was. Op de gevel het nieuwe gebouw prijkt sinds zaterdag een gouden harp met daaronder, even eens goudkleurig, de naam HMV. Een ontwerp van Anton Stukker in samenwerking met Henk Koop man, die daarmee een belofte aan Voordes na kwam. De opening werd bijgewoond door tal van ge nodigden. Onder hen de burge meestersvrouw Akke Verhoeven met kinderen en oud-burgemees- ter mr. W.L.F.C. ridder van Rap- pard, die destijds betrokken was bij de aankoop van het oude repeti tielokaal van de gemeente (1988) en de verdere uitbreidingsplan nen. Even leek het er op als het recente verleden herleefde, want behalve Van Rappard gaven ook PvdA-raadslid Wim Dalhuisen en oud-wethouder Henk Westerik acte de présence. De laatste als HMV'er, terwijl Dalhuisen in no vember de eer had de eerste spa in de grond te steken als start van de nieuwbouw. Het voltallige oude college dus, terwijl het nieuwe col lege schitterde door afwezigheid. Een verrassende felicitatie was er van HMV zelf, dat de speechende Voordes in het nog maar half gere noveerde voormalige gymlokaal onderbrak door met een groot deel van minirettes, orkest en drum band voor een muzikaal huldebe toon te zorgen. „Telkens als wij optreden in Holten, danken we de Holtenaren voor hun bijdrage aan dit gebouw!," verzekerde tambour- maitre Johan van Bruggen. Ten aanzien van het punt financiering wees Voordes op de spontane me dewerking van ruim dertig Holten- se bedrijven en particulieren, die zich middels een bijdrage van dui zend gulden schaarden bij de Club van Duizend. In de hal van het nieuwe gebouw prijkt een plaquet te waarop de namen zichtbaar zijn. Eveneens een Stukker-ontwerp. Op dezelfde plaquette twee glazen houders waarin alle namen van deelnemers aan de Actie Gevel steen zijn samengebracht. Toen begin vorig jaar de bodem van de Als oudste HMV-lid knipt Henk Oolbekkink het nieuwe onderkomen aan de Dorpsstraat open. Achter hem zijn echtgenote en voorzitter Gerhard Voordes (Foto Ten Velde verbouwingskas in zicht kwam, hield HMV onder de veelbeteken de kreet 'Laat onze hoop niet va ren' de toiletrollenactie. Na de opening volgde een druk bezocht open huis. Over de nieuw bouw en de verdere plannen heeft het Holtens Nieuwsblad vorige week uitvoerig bericht. Enige ver andering sindsdien is dat de vloer van het oude gymlokaal onver wacht voor een zacht prijsje kon worden voorzien van nieuw zeil. Nu is de kas echt leeg en zal het nog enige tijd duren alvorens het oude repetitielokaal verder kan worden opgeknapt en uitgebreid richting Ehag-terrein. De afdeling Holten van het Neder landse Rode Kruis houdt maan dag 11 juli haar jaarlijkse boot tocht. Deze dagtocht is bestemd voor minder valide mensen en hen die moeilijk op eigen gelegenheid een uitstapje kunnen maken. Zij die daarvoor in aanmerking den ken te komen kunnen zich opge ven bij mevrouw R. Aaltink-Keve- lam, Larenseweg 61, tel. C1926. Als opvolgster van Mini Bulsink is Marina Dalhuisen onlangs als op roepkracht aangesteld bij de VW Holten. Marina is in elk geval vier Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekblad Pers BV, behorende tot Wegener NV, in samenwerking met de stichting „Holtens Nieuwsblad Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Directie: J. V. Munsterman Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 24 50 Orders worden afgesloten en uitgevoerd overeenkomstig onze algemene voorwaar den, gedeponeerd bij de Ka mer van Koophandel en Fa brieken te Enschede. Redactie: WH Vogel, tel: 05483-6 42 01. Hoofd redactie: Bob Braak man, tel: 053-84 24 90 (kan toor), 053-33 92 80 (privé). Redactioneel adres: Kerkhofsweg 18 tel. 05483-6 38 03 faxnummer 05483-6 64 97 Openingstijden redactie: maandagmiddag 13.00-16.30 uur. Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6, Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 H. Schottert tel. privé 074-42 86 06 Advertenties kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur inBathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Abonnementen en klachten bezorging: Fam. Bouwhuis Aalpolsweg 6 7451 HK Holten Tel. 05483-6 1849 ~s baliemederwerkster. Mini Bul sink is inmiddels al enige tijd werk zaam bij Hester Plus Mode. Zondagochtend 12 juni wordt de koppelwedstrijd van HSV De Riet voorn elders in het Twentekanaal gehouden. Het vertrek is om 6.00 uur vanaf 't Vletgoor. De astma-collecte in Holten heeft dit jaar 6147,40 opgebracht. De op brengst van de nationale collecte epilepsiebestrijding bedroeg 5291,25 gulden. De plaatselijke af delingen danken iedereen die heeft bijgedragen aan deze resultaten. Geen geld, dan ook geen renovatie. Daar komt het eigenlijk op aan bij de renovatieplannen van de hervormde kerk van Holten. Door haar specifieke model bekend als 'theaterkerk'. Bijna uniek zelfs, daar ons land er slechts enkele telt. Om het interieur van de pittoreske kerk te vernieuwen is totaal circa 507.000 gulden nodig. De Kerkvoogdij Holten draagt zelf drie ton bij, afkomstig uit een legaat, de overige ruim twee ton moet op korte termijn via een geldwervingsaktie en wellicht wat subsidies bijeen worden gebracht. Als alles lukt is het de bedoeling de kerk van begin september tot 1 december te sluiten. Voor de kerkdiensten wordt dan tijdelijk uitgeweken naar andere akkommodatie. Daarover is nog overleg met deze en gene. Gezien de minder rooskleurige financiële positie van de hervormde gemeente in Holten, heeft de Provinciale Kerk- vooadii nadrukkfiliik laten weten Hat Ha i*rarir-.oomk,orjnr. uur per w7ek<eendagdlelacüef "eryormae gemeente in Holten, heeft de Provinciale Kerk- als baliemederwerkster. Mini Bul- voo§dlJ nadrukkelijk laten weten dat de werkzaamheden niet cinbidi»iyv,lAA^i,. „iWOrdGfl Q6St3ft ïfldlftn fif finVnlflnpnHo nolH kinnnnl/nr>il. wrv.wi.jiN .uiuii weien uoi uc weiKzudrnneaen niGl worden gestart indien er onvoldoende geld binnenkomt. „Daarom doen we een beroep op de gemeenteleden om de aktie vooral te steunen. Zonder hun steun is het einde verhaal," aldus Henk Rietberg. De geschiedenis van de 'Hooltense karke' leert dat deze dankzij de regelmatige inzet van haar ge meenteleden voor het hart van Holten kon worden behouden. Rietberg maakt deel uit van een speciaal voor deze aktie in het le ven geroepen commissie. Met me dewerking van zo'n 120 vrijwilli gers worden volgende week bij alle leden van de NH kerk brieven met acceptgirokaarten aan huis be zorgd. De week erna wordt de zaak ook weer persoonlijk opgehaald. Tijdens de grote bazaar, die don derdag 30 juni in Irene plaatsvindt, worden de acceptgiro kaarten cen traal ingeleverd bij de kerkvoogdij, die onmiddellijk tellen gaat. Met de opbrengst van de bazaar erbij wordt de totaalopbrengst nog die zelfde avond bekend gemaakt. Voor een ieder (ook bedrijven) die A/s lezer van het Ho/tens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Adres: Woonplaats: Geeft op als abonnee v Holtens Nieuwsblad Adres: Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld niet persoonlijk benaderd wordt, maar zich toch verbonden voelt met de dorpskerk, is een aparte rekening bij de Rabobank ge opend: 3285.49.606 ten name van 'Kerkinterieur'. Op de onlangs gehouden gemeen teavond in Irene, deed zich de vraag of er een richtlijn is omtrent de hoogte van de financiële bijdra ge aan de aktie. Rietberg: „Moei lijk te zeggen natuurlijk. Niet iede re beurs is even ruim. Bedenk ech ter wel dat het hier gaat om een eenmalige gift (volledig aftrekbaar van de belasting) voor een nieuw interieur waarmee wij met ons al len nog vele tientallen jaren moe ten doen. Als die vraag dan alsnog rijst, dan zou het mooi zijn wan neer ieder 40% van de gift actie Kerkbalans 1994 bijdraagt. Er komt dan een bedrag binnen waar toekomst in zit en waarmee te wer ken valt. Men moet echter geven wat zijn hart ingeeft, wetende dat de Holtense kerk haar bestaans recht moet behouden'. De bazaar in Irene is doorlopend geopend van 15.00 tot 22.00 uur. De activiteiten lopen uiteen van ver koop van zelfgemaakte artikelen tot diverse raadspelletjes, Rad van .wuc.auuojicucyco,xvau vcui zoveel wensen. Zo vroeg menig Avontuur en sjoelbak. Voor een kerkganger zich af of er niet ge- bescheiden bedrag per rondje kan dacht was aan blank houten ban- men wor?<>e*racM. "Tdt het mg niet gestaureerde deel van het interieur van de °mortbaiTheAlZl^m7TfoZT onderdeel mn die Tenovatie komst van en cv worden gesloopt. De lambri- zering van de twee balkons wordt aangepast aan de kleur van de kerk, bij de in- en uitgangen komt garderoberuimte en ten slotte wordt een gehoorsysteem voor ge- hoorgestooreden aangelegd. Vol gens Rietberg was iedereen het eens over de noodzaak, maar be stond hier en daar wel verschil van mening over de uitvoering. Over bijvoorbeeld de grijsgroene kleur van de nieuwe banken ('alwéér groen'?), over wel of geen deurtjes daarbij aanbrengen, over de even tuele aanleg van vloerverwarming en waarom vloerbedekking en geen stenen vloer? Zoveel mensen, In verband met de renovatie van het interieur van de her vormde kerk, komt binnenkort een boekwerkje uit onder de titel 'De geschiedenis rondom de Hervormde Kerk van Hol ten'. Het is geschreven door Henk Rietberg en Hilly Dibbits en informeert de lezer over on der meer het verre verleden van de dorpskerk, het Naber- orgel en de kerk tijdens en na de oorlog. Met al het 'graven in het verleden' nam de produktie een jaar in beslag. Op dit mo ment wordt er de laatste hand aan gelegd. De uitgave wordt verlevendigd met foto's en il lustraties. Met financiële steun van de Kerkvoogdij verschij nen in elk geval 250 exempla ren. Tijdens de bazaar in ge bouw Irene (30/6) wordt het boekwerkje voor circa 10 gul den verkocht. Een deel van dat bedrag is bestemd voor de re novatie. de jeugd zich vermaken in de Splo se draaimolen. Veiligheid Waarom zo'n ingrijpende renova tie? Rietberg: „De plannen zijn niet nieuw, de kerkvoogdij loopt er al jaren mee. De ondersteunings- balken onder de banken beginnen te rotten en te verzakken, waar door de elektrische vloerverwar ming in de knel komt. De veilig heid loopt nadrukkelijk gevaar. Het is echt hoog tijd dat er wat gebeuren moet." Eind mei kregen de gemeenteleden uitleg over het verbouwingsontwerp van de Hol tense architect D. J. Beeftink: stoe len, balkon en liturgisch centrum bhjven onaangetast; banken, vloer ken, waarop Beeftink waarschuw de voor verkleuringen op den duur door onder meer lichtinval. De commissieleden wezen op het fi nancieel aspect. Vloerverwarming bijvoorbeeld is een stuk duurder. Nu komen onder alle ramen con- vectoren, weggewerkt achter lam- brizering. Deskundigen garande ren dat de kerk straks echt warm is. Saillant detail is dat de kerk pas na 1913 verwarmd werd. Voor die tijd deden stoven dienst en bleef de warmte tussen de deurtjes in de kerkbanken hangen. Warm, zij het op andere wijze, zijn ook de nieuwe vloerbedekking en de deurtjes bij de banken, die worden afgewerkt met een beukenhouten sierlijst. Rietberg liet eerder weten dat de huidige banken zo'n 160 jaar oud zijn. De nieuwe missen de ronding in het model en zijn vervaardigd van duurzaam gelakt Amerikaans essen. Door één bank minder te plaatsen wordt een wat bredere beenruimte bereikt. Pag. 3: 'NH kerk al 600 jaar ver trouwd dorpsbeeld' Voetbalscheidsrechter Dick Bel dman is in navolging van vorig seizoen opnieuw aangesteld bij een wedstrijd om het nationaal kam pioenschap van de zaterdag-ama teurs. De Holtenaar fungeert dit maal als grensrechter bij de topper tussen de Katwijk en DOVO (11/6). De winnaar is tevens algemeen kampioen zaterdag-amateurs. In Katwijk worden ruim 7000 toe schouwers verwacht Ook de radio en tv zijn van de partij. Waarschijn lijk worden om 22.15 uur flitsen van de wedstrijd uitgezonden op Stu dio Sport. De zaterdag-kampioen speelt in de loop van deze maand tegen de algemeen zondag-kam pioen. De winnaar daarvan mag zich algemeen kampioen van de amateurs noemen. Vorig seizoen kwam deze titel terecht bij Kat wijk door winst op Holland in de finalp Het beschikbare budget voor de restauratie van rijksmonumenten, wordt de eerstvolgende jaren enkel gereserveerd voor de restaruatie van de toren van de dorpskerk. Met de totale restauratie van de toren is ruim 340.000 gulden ge moeid. Voor de jaren 1995, 1936, 1997, 1998 en 1999 krijgt Holten totaal 86.316 gulden. Voor de overi ge drie rijksmonumenten zijn nog geen subsidieverzoeken ingediend of ze zijn nog in behandeling. De komende zes jaar zijn daar wel res tauraties te verwachten: de boer derij Borkeldsweg 91 met een ge schat bedrag aan restauratiekos ten van circa 625.000 gulden); mo len De Hegeman aan de Dijkerhoekseweg 22 (circa 100.000 gulden) en de boerderij Pasmans- weg 3 (circa 140.000 gulden). Bij uitvoering van de werkzaamheden in de periode 1994-2000 zullen de eigenaren van deze panden de res tauratie, al dan niet met behulp van het Restauratiefonds, zelf moeten voorfinancieren. De raadscommissie gemeentewer ken had maandagmiddag geen moeite met het verzoek van de directie van de Dijkerhoekse basis school tot realisering van een uit bouw bij de ingang van de school. De ruimte moet worden gebruikt voor incidentele aangelegenhe den, zoals lessen aan een deel van een combinatieklas en gesprekken met ouders. Met het uitvoeren van de eerste fase van periodiek onder houd (buitenschilderwerk) en het vervangen van de stortbakken in de toiletten moet de gemeenteraad een krediet van totaal 35.000 gul den goedkeuren. De huidige stort- bakken van de school zijn versle ten en aan toe aan vervanging. In verband met waterbesparende maatregelen is gekozen voor een wisa stortbak, die is uitgerust met een spaarknop die minder water verbruik tot gevolg heeft. De afge keurde geijser moet eveneens wor den vervangen. Binnenkort worden in plan Dijker- hoek twee kavels aan de Hakkerts weg uitgegeven. Het betreft vrij staande woningen aan weerskan ten van de weg. Ze zijn uitsluitend beschikbaar voor mensen die soci aal en economisch gebonden zijn aan de buurtschap. Volgens burge meester D.J. Verhoeven z^jn er reeds belangstellenden.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1994 | | pagina 1