Kleine vijf ton voor riolering samen met Keunefeest 2 riante woningen Polybouw B.V. -Enter Advent um Sterren in juni Afgelast Vrij markt Uit het politierapport mKaamïïÊBÊmémmL&iI Uw woning verkopenf SÏUKKER Jaaragenda Concerten via VW Holten Rabobank. Aangenaam. «SS ÜSH Rabobank. Aangenaam. TE KOOP Onze vraag overtreft het aanbod! Maak vrijblijvend een afspraak met ons als u van plan bent uw woning te verkopen ag. fsmlfes UITVAARTVERZORGING DONDERDAG 9 JUNI 1994 HO 13 De riolering in een deel van de Waagweg en Industriestraat zal na de zomer worden aangepast. Ge volg van klachten over waterover last op sportcomplex Meermans kamp, met name op de tennisvel den. Bij hevige regenval waren er vergelijkbare klachten van bewo ners aan de Boeerichterstraat, La- geweg en Schoutenstraat. In ver band hiermee is vorig jaar een nieuw bergingsriool gemaakt in de Lageweg en werd tevens een nieu we overstortput nabij de vijver aangebracht. Een groot deel van de problemen werd daarmee opge lost. Om de zaak nog verder te optimaliseren is een verruiming van een deel van de huidige riole ring in de Waagweg en Industrie straat gewenst. De bestaande dia meter wordt van 300 naar 600 ver groot. In het rioleringsplan wordt dit reeds genoemd. In het investe ringsschema van 1994 is voor de aanpassing van de riolering in een gedeelte van de Kolweg 570.000 gulden opgenomen. Met de werk zaamheden in de Waagweg en In dustriestraat is 480.000 gulden ge moeid. Volgens B en W is dit deel op dit moment urgenter. De aan passing van het riool in de Kolweg betreft volgens directeur gemeen tewerken S.K. de Jong 'enkel een kwalitatieve en geen kwantitatie ve verbetering'. De benodigde 480.000 gulden worden gedekt uit het budget voor de werkzaamhe den in de Kolweg, die naar volgend jaar zijn verschoven. Als de riole ringswerkzaamheden in Waagweg en Industriestraat gereed zijn, wor den beide straten direct definitief bestraat. De Lochemse Volkssterrenwacht Phoenix geeft voor juni de ver wachte zichtbaarheid aan de ster renhemel. Alhoewel juni bekend staat om zijn grijze nachten, blijft er genoeg sterrenkundigs te be wonderen, zoals de ster Wega in het sterrenbeeld de Lier. Van de planeten is Mercurius begin juni zichtbaar. Venus gaat meer dan twee uren na de zon onder en prijkt 's avonds in het noordwesten als avondster. Jupiter prijkt de hele avond in het zuiden aan de sterren hemel. Rond deze planeet kunnen vier van de zeventien manen wor den waargenomen. Satumus is aan de ochtendhemel in het zuid oosten waarneembaar. De volks sterrenwacht is iedere dinsdag- en zaterdagavond open. De program ma's over zon en planeten begin nen om 20.00 uur. Voor groepen is op afspraak bezoek op een andere avond of eventueel overdag moge lijk (05730-53885/54310). Phoenix is gevestigd aan de Vordenseweg 10. Water, water en nog eens water. Was het eerst thuisclub Blauw Wit die zich de afgelopen tijd regelma tig met afgelastingen geconfron teerd zag, afgelopen weekeinde gold hetzelfde voor het straten- voetbaltoernooi. De konditie van met name het hoofdveld liet weer eens te wensen over. Organisator Arie Ongena liet weten dat uitwij ken naar een andere datum dit jaar niet meer mogelijk is. Volgend jaar pas opnieuw stratenvoetbal dus. Ook het jaarlijkse volleybaltoer nooi op het veld naast de sporthal werd afgelast. Hier was het gebrek aan belangstelling dat een streep haalde door het toernooi. De ani mo voor het toernooi is de laatste jaren overigens afgenomen. Bij de VW Holten kunnen kaarten worden besteld voor de volgende (en andere) concerten. Levering al leen tegen contante betaling aan de balie. The Scene (24 juni, Breda); Pink Floyd (2 september, Werchter); Herman Brood (24 juni, Uitgeest) Diana Ross (22 juni, Rotterdam) Santana (1 oktober, Rotterdam) René Froger (14/15 oktober Gro ningen); Chris de Burgh (2 decem ber, Rotterdam); Lowlands Para dise (26 t'm 28 augustus Bidding huizen); Eros Ramazotti (15 juli, Eindhoven); North Sea jazz Festi val (8 t/m 19 juli, Den Haag); Beach Pop '94 (2 juli, Renesse); Mega Rock Experience (22 juni, Nijme gen); Willy Deville (25 juni, Gronin gen); Waldrock Festival (9 juli, Ber- gum). Bijna anderhalfjaar is er door Rabobank Holten gewerkt aan het nieuwe bankgebouw aan de Oranjestraat. Eind mei heeft de verhuizing plaatsgevonden. Hierbij nodigen wij alle cliënten en overige belangstellenden uit om de nieuwe bank te bezichtigen. Gelegenheid voor een bezoek van ons Open Huis is op vrijdagavond 17 juni van 19.00 tot 22.00 uur en op zaterdag 18 juni van 10.00 tot 16.00 uur. Onder het genot van een drankje en een hapje kunt u dan op uw gemak rondkijken. Ook op afdelingen waar u normaal gesproken niet direct binnenloopt. Op de zaterdag is er voor de jeugd een vrolijke kinderkennis, u kunt meedoen aan een prijsvraag en als herinnering ligt er een aardige attentie voor u klaar. Rabobank Holten, Oranjestraat 10, Holten Tel. 05483-74747 Op maandag 13 juni a s. zal het nieuwe bankgebouw aan de Oranjestraat door de heer DJ. Verhoeven, burgermeester van de gemeente Holten, officieel worden geopend. De bank is die dag geopend van 09.00 tot 11.30 uur De rest van de dag zijn wij gesloten! De geldautomaten zijn de gehele dag beschikbaar. Rabobank Holten, Oranjestraat 10, Holten Tel. 05483-74747 Hiedoor roept de Coöperatieve Rabobank „Holten" B.A. haar leden op tot het bijwonen van de Algemene Leden vergadering die gehouden wordt op woensdag 15 juni 1994 om 20.00 uur in restaurant Vosman, Oranjestraat 38. Verkorte agenda - Opening - Notulen vorige vergadering - Jaarrekening 1993 - Verkiezing leden Bestuur en Raad van Toezicht - Mededelingen en rondvraag - Rondleiding nieuwe bankgebouw De volledige agenda, de notulen van de vorige vergadering alsmede de jaarrekening 1993 liggen vanaf heden op het hoofdkantoor van de bank voor de leden ter inzage. Het bestuur, De Rabobank is een coöperatieve bank, met als doelstelling leden-ondememers te financieren tegen lage rente en gunstige voor waarden. De Ra bobank is een bank met leden. Betrokken mensen, die via een gekozen be stuur en de ledenverga deringen invloed kunnen uitoefenen op het beleid van hun plaatselijke bank. Zo is gegarandeerd dat bij elke dienst die de Rabobank verleent het belang van leden en cliënten zwaar meetelt. Rabobank Q Rabobank. Aangenaam. De vrije markt van de supporters vereniging van HMV wordt dit jaar gekoppeld aan de Keunefeesten. Op zaterdag 10 september wordt de markt voor de tiende keer ge houden gelijktijdig met het zater dagse Keune-bloaskapellenfesti- val zodat het een drukte van be lang belooft te worden in de dorps kom. Hoewel de definitieve invulling nog niet bekend is, zal de vrije markt voortborduren op het suc ces van eerdere jaren. Dus een ver scheidenheid aan koopwaar van zowel beroeps- als amateurkoop- lui. Voor de laatste groep worden er speciale grondplaatsen ver huurd, terwijl de overige handela ren een kraam kunnen huren. Dat de Holtense markt in trek is, be wijst wel het feit dat er al verschil lende aanmeldingen binnen zijn. De officiële aanmeldingstermijn is van 3 juli tot 10 augustus. Gegadig den voor een plaatsje kunnen tele fonisch contact opnemen (het liefst op werkdagen van 17.00-19.00 uur) met de nummers 61415 of 63012. Op maandagmiddag, werd door een balk die uit een vrachtwagen stak een lantaarnpaal omver gere den op de Larenseweg. Ook raakte een boom beschadigd. De vracht wagen liep geen schade op. Ook op maandagmiddag vond er een aanrijding plaats op de Marke- loseweg. Een 89-jarige mevrouw uit Holten reed vanaf de Parallel weg de Markeloseweg op. Zij zag hierbij een vanuit Holten komende motorrijder over het hoofd. De mo torrijder bezeerde zijn voet. Beide voertuigen raakten zwaar bescha digd. Op donderdag werd vanuit een auto, die geparkeerd stond op een parkeerplaats bij een restaurant aan de Al, waardevolle kleding weggenomen. Dit betrof onder an dere Westernkleding, waxkleding en T-shirts. Aangifte hiervan werd gedaan door een 27-jarige inwoner uit Lisse. Op vrijdagavond werd getracht in te breken in een woning aan de Kroepinsweg. Men is niet in de woning geweest. Mogelijk dat men schrok van de hond, die van zich liet horen. Zaterdagmiddag raakte als gevolg van een aanrijding op de Al de brandstoftank van een vrachtauto lek. Er lekte een onbekende hoe veelheid dieselolie de berm in. De brandweer heeft de vluchtstrook gereinigd. Door Rijkswaterstaat werd de vervuilde berm afgegra ven en voorzien van nieuwe aarde. De tank van de vrachtwagen werd provisorisch gedicht, waarna de vrachtwagencombinatie onder be geleiding werd afgesleept naar een parkeerplaats. Daar werd de tank leeggepompt. Zondagmorgen vond op de Al een aanrijding plaats. Een bestuurder uitWilp kwam doordat het wegdek nat was in een slip en reed in de middenberm tegen de vangrail. De bestuurder liep geen letsel op, maar de vangrail en de auto raak ten wel beschadigd. Zondagavond werd een bestuur der van een auto, gecontroleerd op de Al. De bestuurder uit Almere Haven bleek teveel te hebben ge dronken. Er werd tegen hem een proces-verbaal opgemaakt. Zijn rijbewijs werd ingenomen. Maandag werd aangifte gedaan van diefstal van een bromfiets. Deze werd weggenomen uit de fiet senstalling bij het NS station. Ook een zwarte helm die aan het stuur hing, werd weggenomen. (in aanbouw, gereed sept. 1994) - type twee onder één kap - met garage/berging - 3 of 4 slaapkamers - aan de Lentfersweg te Rijssen (nabij centrum, naast appartement de Elsenborgh) - prijs v.a. f 259.000 - all-in Tel. 05478-2626 Boomkamp 18-20, 7461 AX Rijssen Telefoon 05480-1 52 90 zorgt naar de wensen van de nabestaanden, voor een stijlvolle uitvaartverzorging Rijssen, 05480-1 76 75 R. Vriesema Wierden, 05480-1 39 30 G. Ligtenberg Rijssen, 05480-1 59 46 G. Piuimers Enter, 05478-36 88 aula „In Race" b.g.g. beh. R. Vriesema Holten, 05483-6 15 90 A. G. Vorkink Wij verzorgen de uitvaarten voor alle gezindten -partikulieren en andere verzekerden in geheel Twente en Salland. Voor f 10.- per jaar voor het hele gezin kunt u een Intekening aangaan met Adventum. Ons meldings- en informatie-adres is: Smitjesdijk 5, 7462 PL Rijssen of bij genoemde uitvaartverzorgers DAG EN NACHT BEREIKBAAR JUNI 11 juni: gezelligheidsrit/barbecue MAC De Holterberg 12 juni: Koetsenrit De Bergrijders; viswedstrijd senioren HSV De Rietvoorn; MAC-zondagmiddag- klassiekertoertocht 14 t/m 18 juni: motor-avondvier- 14 juni: viswedstrijd junioren HSV De Rietvoorn 17/18 juni: open huis Rabobank 18 juni: Boeldag HMV; Landdag St. Paardrijden Gehandicapten in manege Snorrewind; reünie Dorpsschool (13.00-18.00 uur) 24 juni: voorronde VARA-kinder- songfestival in De Boschkamp 24/25/26 juni: school- en volksfeest Dijkerhoek 27 juni: viswedstrijd senioren HSV De Rietvoorn 27/28/29/30/1 juli: zwemvierdaagse JULI 2 juli: Koningssschieten Markelo- seweg/Aalpolsweg; fokdag Holbat- heo bij Het Bonte Paard 5 juli: viswedstrijd junioren HSV De Rietvoorn 8 juli: schoolfeest basisschool De Holterenk S juli: viswedstrijd senioren HSV De Rietvoorn; folkloredag rond ge meentehuis 11 juli: bootreisje Rode Kruis 17 juli: MAC-motortoerrit toer- en klassiekerafdeling 22 juli: Triathlon Ballooning Vlet- goor 23 juli: Triathlon 24 juli: The Young Continentals in De Kandelaar 26 t'm 30 juli: dorpsfeest 26 juli: Skeelermarathon Holten 27 juli: MAC-beddenrace tijdens dorpsfeest. 30 juli: Holtens kampioenschap touwtrekken 4 augustus: Dagje De Boer Op 14 augustus: Holterbergrit (MAC- motortoertocht) 19,20 en 21 augustus: School- en Volksfeest Espelo. 23 augustus: Zum Hoolter Bock 27 augustus: viswedstrijd senioren HSV De Rietvoorn 30 augustus: viswedstrijd junioren HSV De Rietvoorn SEPTEMBER 4 september: viswedstrijd senioren HSV De Rietvoorn 9/10/11 september: Keunefeest 10 september: vrijmarkt suppor tersvereniging HMV 17 september: MAC-Erwincross 18 september: viswedstrijd senio ren HSV De Rietvoorn; MAC trek kersiep 24 september: Holterbergherfst- toer 25 september: viswedstrijd senio ren HSV De Rietvoorn OKTOBER 1/2 oktober: MAC Nacht om Hol ten 9 oktober: MAC klassieker toerrit 14 oktober: Première COC met 'Een Griekse tragedie' 15 oktober: COC met 'Een Griekse tragedie' 29 oktober: Diepe Hel Holterber- gloop NOVEMBER 5 november: speelgoedbeurs peu terspeelzaal 12 november: najaarsconcert HMV in sporthal; Elfde van de Elf de in De Poppe - 25 november: leerlingenconcert MOC Holten in NH kerk 26 november: MAC-feestavond DECEMBER 6 december: MAC-bijeenkomst klassiekers 26 december: MAC Kerstpuzzelrit 1995 24 maart: voorjaarsconcert HMV in De Kandelaar 20 mei: receptie 50-jarig bestaan HMV in Het Bonte Paard

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1994 | | pagina 13