'Volk maakt bewuste en sterke indruk' Inzicht in bouw tankstation Kol 15 kinderen op VARA-songfestival Verkeer sdrempels in Reilinksweg Koetsenrit van de Bergrijders Holten is een koor rijker Nog geen veilige oversteek zwembad NBvP Dijkerhoek boft met fietsweer HPC sluit het seizoen af Paul Akkerman geeft boek uit over BaSanta Gezondheid en vakantie HOLTENS NIEUWSBLAD ^2/ Mensen in Nood DONDERDAG 9 JUNI 1994 De meerderheid van de gemeente- den. Burgemeester D. J. Verhoeven raad ging vorige week akkoord benadrukte daarbij, dat concur- met de voorbereiding van wijzi- rentiebeding op basis van de wet „Maak nou geen stereotype verhaal, zo van de ontwikkelings werker die de zielige Balanta in Guinee-Bissau bijstond." Paul Akkerman (45) is een andere mening toegedaan: „Hoewel ze arm zijn, hebben de Balanta een sterke hang naar zelfstandig heid. Het volk maakt een bewuste en sterke indruk. Er is een leuke en effectieve samenleving." Ruim drie jaar woonde en werkte de Holtenaar tussen en met de belangrijkste bevol kingsgroep van het land, de Balanta, een volk van rijstboeren. Gedurende zijn verblijf tekende hij impressies en verhalen op. Na zijn terugkeer in Nederland, inmiddels drie jaar terug, voltooide hij zijn boek 'Op zoek naar anderen'. Een zoektocht naar het kontakt met de Balanta, die leidt tot ontmoeting en vriendschap met zelfbewuste mannen, vrouwen en kinderen. Het boek is vooral bedoeld voor degenen die overwegen in de Derde Wereld te gaan werken. Vanavond presenteert Akker man zijn pennevrucht vanaf 20.30 uur in de Deventer boekhan del Aalpoel en Schouten (Lange Bisschopsstraat) en wordt tevens een filmpje over zijn recente bezoek aan de Balanta vertoond. De voormalige ontwikkelingswer ker is zelf het meest te spreken over de verhalen die hij ter plekke schreef: „Dan zit je er midden in, proefje de sfeer." De bundel bevat tevens achtergrondverhalen. Daarin vertelt Akkerman over de Balanta-stam, hoe deze in elkaar zit, over het begrafenisritueel, de rijstbouw en andere zaken. Geïn spireerd door reiservaringen in landen als Peru en India, legde hij destijds zijn functie bij de Nationa le Woningraad in Deventer neer: „De mensen die ik tijdens mijn reizen op het platteland ontmoette spraken mij aan. Ze waren zo na tuurlijk en gastvrijIk wilde er ach ter komen hoe het is om hun buur man te zijn." Met zijn onderwijsbe voegdheid eri opleidingen werk tuigbouw en volwassenenwerk op der werd Akkerman moeiteloos goede vriend van de Balanta: „Ik ging mee de rijstvelden in. Heb net als de boeren gezweten, hun pijn meegeleden. Dat hielp enorm bij de acceptatie." Met twee andere Nederlanders bemande de Holte- naar een post in een missiedorp op zo'n vijftig kilometer van de kust. „Echt rijk aan natuurschoon is het daar niet. Vrij vlak allemaal. Wel komen er schitterende vogels voor." Met veel succes zette Paul Akker man in het Balanta-dorp een fiet senmakersproject op en wist zich daarbij onder meer gesteund door Tweewielerhuis Jan Stam dat voor gereedschap en onderdelen zorg de. Eén van de Balanta, inmiddels goede vriend van Akkerman, kwam voor een stage in de werk zak belandde Akkerman via de plaats zelfs over naar Holten. In ontwikkelingsorganisatie SNV in Guinee-Bissau en begon met het geven van eenvoudige cursussen als smeden, fietsonderhoud en alu minium gieten. De taal vormde amper een probleem. Via een 'stoomcursus' Portugees (Guinee- Bissau is een vroegere Portugese kolonie, red.) kon hij zich aardig redden, hoewel de Balanta een mengelmoes spreken van Portu gees en Creools. Van buitenstaan- het vlakke gebied is de fiets een uitstekend vervoermiddel, zodat kennis over reparatie en dergelijke van essentieel belang is. De rijst bouw blijft evenwel hoofdzaak. Een primaire levensbehoefte, waar volgens Akkerman tevens het soci ale leven en vakmanschap aan wordt afgemeten. Schrijven en dichten lag de Holtenaar al langer na aan 't hart, vandaar dat hjj begon met het bijhouden van een Schrijver Paul Akkerman met zijn boek dat verhaalt over zijn verblijf als ontwikkelingswerker in Guinee-Bissau Foto Ten Velde) dagboek. „Daar er vaak persoonlij- maar." Eenmaal terug in eigen ke dingen in worden genoemd, heb land werd het boek na drie jaar ik in overleg met mijn vriend de voltooid en kreeg de veelzeggende namen van personen veranderd." titel 'Op zoek naar anderen'. Het Dat geldt bijvoorbeeld voor het vinden van een uitgever wilde ech- verhaal over dè inwijding van zijn ter niet lukken, zodat Akkerman vriend (in het boek Bigna). Akker man: „De Balanta hanteren een andere economische orden. Wer ken met leeftijdsgroepen. Telkens word je opgenomen in zo'n groep en word je belangrijker, krijg je meer verantwoordelijkheid. Bigna werd ingewijd in het geheim van de oude mannen. Stamoudsten zeg zijn boek in eigen beheer uitgeeft met een oplage van 400 stuks. De Landbouwuniversiteit Wagenin- gen en de SNV hebben in elk geval beide 100 exemplaren afgenomen. De overige worden zijn in Holten voor bijna 30 gulden verkrijgbaar bij de Wereldwinkel, boekhandel Heusinkveld en Akkerman zelf (Raalterweg 17, tel. 64981). Koetjesproject Evenals in Azië geldt de koe voor de Balanta als heilig dier. Veel Ba- lanta-jongens maken koetjes van klei als speelgoed, waarop Akker man het initiatief nam de kleifigu- ren te laten bakken en in Neder land te verkopen. Onder aftrek van tranpsortkosten bracht het pro ject totaal 4000 gulden op. In april was Akkerman enkele weken terug bij de Balanta en overhandigde hen het geld, waarvoor de jongens betaald werden en tevens fietsen, muskietengaas en schooltassen konden worden aangeschaft. Dat dient dan weer als ruilmiddel. Naast de koetjes zullen binnenkort ook potten, krukjes en houten le pels worden verkocht. Akkerman verwacht in september een nieuwe zending materiaal. De koetjes wor den in Holten onder meer via de Wereldwinkel aan de man ge bracht. Ze kosten maximaal onge veer 25 gulden. De bedoeling is het materiaal, zeker de potten, ook bij Galerie De Waerdenoborch te ex poseren en te verkopen. Met het ingezamelde geld kan dan ge tracht worden één of meerdere on derwijzers te betalen, want het ba sisonderwijs in Guinee-Bissau staat op een zeer laag pitje. De vakantie staat weer voor de deur. In de Gezondheidswijzer te Deventer is informatie verkrijg baar over 'Op vakantie met kinde ren'. Vaak vedringen zaken als een wespesteek, diarree of een zonnes teek het vakantieplezier. Bij de Gezonheidswijzer zijn tevens gra tis kaarten over de kwaliteit van het Nederlandse zwemwater en bo vendien is er informatie over de vraag wat in de reisapotheek thuis hoort. De Gezondheisdwijzer is ge vestigd in de hal van de GGD Mid- den-IJssel, Schurenstraat 8a, tel. 05700-25084. ging van het bestemmingsplan met het oog op de vestiging van een nieuw tankstation van U-Vlees aan de Waagweg, hoek Pannen bakkersstraat. Alleen de PvdA was tegen. De raad gaf B en W echter geen groen licht de wijzi gingsprocedure geheel zelf ter hand te nemen. Daarentegen werd besloten zelf voortdurend inzicht te houden in de gang van zaken. De nieuwe pomp vervangt de hui dige installatie aan de Pannenbak kersstraat. De twee overige Ude- ma-pompen bij Banz Bord en de voormalige bouwhal zijn al ver dwenen. Alleen de ondergrondse tanks moeten nog (verplicht) wor den verwijderd. Het nieuwe tank station voldoet volledig aan de mi lieuvoorschriften. B en W hebben uit planologisch oogpunt geen be zwaar om de vestiging te verbie- op de ruimtelijke ordening geen rol mag spelen. Dick van der Torre (D66) liet voorzichtig weten dat hier en daar gesuggereerd wordt dat de nieuwe vestiging een indi recte manier is om de Ehag-garage, die nu aan de Pannenbakkers- straat huist, aan een pomp te hel pen. Dat stond volgens het CDA echter niet ter discussie. „De Ehag is duidelijk een apart bedrijf. Zou dat niet het geval zijn, dan dreigen flinke problemen," aldus Ab Stege- man. Daarmee doelde hij op de noodzakelijk sanering van de bo dem onder het voormalige Ehag- terrein aan de Dorpsstraat. Die sa nering geschiedt op kosten van de •SUBAT. Voorwaarde is wel dat de Ehag binnen een straal van ver moedelijk ongeveer een kilometer geen ander tankstation mag star ten. Op verzoek van diverse bewoners worden de Reilinksweg en het Köl- lingserf binnenkort voorzien van verkeersremmende drempels, identiek aan het type dat in Het Landeweerd is aangebracht. Dat kwam maandagmiddag aan bod in de raadscommissie gemeentewer ken. Jan Kevelam (WD) achtte dat 'ondingen' en pleitte voor een ander model. Directeur gemeente werken S.K. de Jong achtte de be wuste 'ribbel' echter zeer effectief en wees er op dat op een woonerf stapvoets moet worden gereden. Bovendien is het naar zijn zeggen de bedoeling om met één wiel tus sen de door menigeen 'gewraakte' ribbels door te rijden om nodeloze beschadiging aan de auto te voor komen. De aanleg is in het kader van de Sociale Vernieuwing. Daar voor beschikt de gemeente over een reserve van totaal 150.900 gul den. Een aantal projecten van de prioriteitenlijst is inmiddels uitge voerd. Op nummer 7 staat 'ver keersveiligheid met maatregelen tegen parkeren en drempels in woonwijken' met een budget van 12.500 gulden. De werkzaamheden in bovengenoemde straten belo pen een bedrag van 4000 gulden. Gerrit Markvoort (PvdA) drong bij wethouder Eb van Schooten (GB) aan op informatie over de werk zaamheden aan de bewoners. Voor het VARA Kindersongfesti val in De Boschkamp hebben zich inmiddels vijftien kandidaten aan gemeld. Stagiaire van organisator Stichting Sociaal en Cultureel Werk Ellen Arends laat weten dat aanmelding niet meer mogelijk is: „We kunnen er hooguit nog enke len bijplaatsen die we via Hilver sum krijgen." Daar Socuwe het aantal deelnemers op maximaal ongeveer zestien stelde, worden geen audities gehouden. Volgens Arends brengen alle kandidaten een verschillend lied uit de serie 'Kinderen voor kinderen'. „Bij in schrijving bleek dat menigeen het bekende nummer 'Op een onbe woond eiland' als eerste keus had geplaatst. We hebben het echter zo geregeld dat nu verschillende lied jes worden gezongen." De kinde ren zingen live, met begeleiding van een orkestband. De helft van de kandidaten is af komstig uit Holten. De overigen komen uit omliggende plaatsen als Diepenheim en Markelo. Op het festival, dat vrijdagavond 24 juni om 19.00 uur begint, worden de kandidaten beoordeeld door een jury. Naast een vertegenwoordiger van de pers wordt deze in elk geval bemand door een zangdocent uit Almelo. De jury beoordeelt op zangkwaliteit, uitspraak/tekstbe- heersing en presentatie. Om zich voor te bereiden op hun optreden, worden woensdag 8 en woensdag 15 juni (besloten) oefenmiddagen gehouden in het dorpshuis. Mede dankzij de berichtgeving in het Holtens Nieuwsblad over een nieuw op te richten koor, heeft de telefoon bij initiatiefneemster Di- nie Wegstapel roodgloeiend ge staan. In een onlangs gehouden bijeenkomst in De Biester meld den zich spontaan dertig leden aan. Onder hen vrijwilligers, die kort voor Pasen voor tijdelijke ver sterking van jongerenkoor Campa- nella zorgde in verband met de vertolking van delen uit de rocko pera 'Jesus Christ Super Star'. Ve len bleken dusdanig enthousiast, dat ze verder wilden gaan met zin gen. Wegstapel kon echter ook di verse nieuwelingen als lid registre ren, zodat de kaartenbak op dit moment al 45 leden telt. Nog die zelfde avond werd een zeskoppig bestuur gevormd en kreeg het koor officieel gestalte. Dinie Wegstapel is voorzitter, Ivonne van Wijk se cretaresse en Willy Deijk penning meester. Een naam is echter nog niet vastgesteld. Wellicht dat de zomervakantie op dat punt voor inspiratie kan zorgen. In het najaar zal de naam bekend worden ge maakt. De jonge en enthousiaste Enschedeër David van de Braak is intussen aangetrokken als diri gent. Het koor begint maandag avond 5 september met de eerste repetitie. Tot nu toe zijn de man nen nog in de minderheid. Om de verhouding tussen de vrouwen- en mannenstemmen wat meer in evenwicht te brengen hoopt het bestuur dat zich nog enkele zang lustige mannen zich willen aan melden. Voor meer inlichtingen kan men bellen met Dinie Wegsta pel, tel. 05483-63924. Vanaf het weiland van de familie Aaltink aan de Rijssenseweg start zondag 12 juni de veertiende Hol- terbergrit van de Vereniging voor het Aangespannen Paard De Berg rijders. Vooraf worden de klasse mentsrijders beoordeeld door een deskundige jury. Tijdens de och- tendrit houden de ongeveer tach tig landauers, jachtwagens, Victo ria's en tilbury's halt bij de familie Vasters aan de Bovenberg voor de gebruikelijke sherrystop. De mid dagpauze is ditmaal bij manege Snorrewind. Belangstellenden kunnen de aanspanningen daar van nabij bewonderen. Met hun vaak in stijl geklede passagiers maken ze immer een prachtig plaatje. Het laatste gedeelte van de rit voert onder meer door het dorpscentrum. Het défilé wordt verwacht om circa 15.30 uur. De Holterbergrit wordt voorafgegaan door de Bereden Politie en een delegatie van De Bergruitertjes. Route De route vanaf het terrein van de familie Aaltink aan de Rijs senseweg is als volgt: Landuwer- weg, Schreursweg, Borkelds- weg, Winkelbergweg, Postweg, kappertweg, Borkeldsweg, Via duct Al, Veenweg, Oude Rijs senseweg, Lentferstweg, Bo- venbergweg (sherrystop familie Vastert); Kemperweg, Rijssen seweg, Groningerveldweg, Koe- lertsweg, Rijssenseweg, Heri- kesweg, Koekoekslaan, Wieme- rinksweg, Noordachteresweg, Leusmansweg, Postweg, Lutti- kerveldweg (middagstop familie Bronsvoort); Borkeldsweg, Holterweg, Langstraat, Zuur- bergweg, Julekesweg, Beuse- bergerweg, Fliermatenweg, Lie- zenweg (sherrystop familie Krikkink-Volkerink); Erve Broekhuis, Erve Joost, Beuse- bergerweg, Kon. Wilhelmina- laan, Diessenplasstraat, Vrij heidslaan, Keizersweg, Dorps straat, Oranjestraat, Noorden bergstraat, Kol weg, Rijssenseweg. Veilig oversteken naar zwembad Twenhaarsveld. Al jaren een hei kel punt en nog steeds is er geen adquate oplossing. Vorige week schoof een delegatie van de actie groep Verontruste Ouders er over aan tafel bij wethouder Eb van Schooten en directeur De Jong van gemeentewerken. Volgens woordvoerder Gerrit van Coeverden, tevens voorzitter van zwem- en poloclub Twenhaars veld, is er sinds de vorig jaar gehou den hoorzitting over het fietsnet- werkplan niets tastbaars gebeurd. Wel blijkt achter de schermen een voorstel te zijn voorbereid, dat ech ter nog door B en W moet worden goedgekeurd en pas daarna aan de raadsconmmissies en in laatste in stantie aan de gemeenteraad kan worden gepresenteerd. De Jong laat desgevraagd weten dat de kwestie 'zeer dringende aandacht' heeft. Van Coeverden had vorig jaar aan- gegegeven dat er een sterke voor keur bestaat voor een oversteek bij de Kolweg. Daarbij was hij uitge gaan van het op vier punten plaat sen van verkeerslichten. Door de zwembadbezoekers, veelal jonge ren, daar te laten oversteken naar de zuidelijke parallelweg in plaats van het fietsen op de veel drukkere en gevaarlijke noordelijke parallel weg langs Müller, moest een veili ger situatie worden bereikt. De voorkeur van de gemeente ging en gaat volgens hem nog altijd uit naar een oversteekpunt ter hoogte van het zwembad. Komend vanuit de kern moeten de zwemmers dan via Drostenstraat en Zilverzand weg de oversteek bij de Rijssense weg bereiken. Een plan, dat vol gens Van Coeverden nog altijd geen kans van slagen heeft. Hoe wel het niet helemaal duidelijk werd, heeft gemeentewerken nog een andere oplossing in petto. De Jong weigerde evenwel om nadere toelichting te geven, daar één en ander eerst door B en W moet wor den goedgekeurd. HULP HELPT. HELP MENSEN IN NOOD GIRO 11)1.222 Postbus 1041 5200 BA 's Hertogenbosch De 42 deelnemers aan de afsluiten de fietspuzzeltocht van de NBvP Dijkerhoek hadden vorige week dinsdag geluk. Het was droog en er stond geen wind. De door Gert-Jan Krikkink, Henk Janssen en Jan Hoekman uitgezette tocht voerde de dames via de Heihuizen en de Flishoek richting Espelo. Onder weg moest een rebus worden opge lost met als oplossing 'Wij fietsen vanavond voor de lol'. Ook was er bij de eerste tussenstop een eipar- cours waarbij met een ei op een plankje hindernissen moesten worden genomen. Bij de tweede stop werd een drankje genomen en moest geraden worden van welke vogel 15 verschillende eieren wa ren. De laatste stop was bij Graads in de schuur waar van een kranten pagina een zo lang mogelijke slin ger moest worden gescheurd. Een van de deelnemers kwam tot 17 meter en 30 centimeter. Uiteindelijk belandde de groep bij Het Bonte Paard voor de koffie met krentenwegge. Daar werden ook de prijzen uitgereikt. Eerste werd Gerrie Paalman, tweede Jan- nie Agterkamp en derde Jennie Paalman. Ineke Noteboom kreeg, de poedelprijs. Ook was er een heerlijke taart voor de uitzetters van deze prachtige tocht. De eerst komende activiteit is op 8 septem ber wanneer de excursiecommissie een fietstocht naar Dieka van de Kruusweg heeft gepland. De Holtense Postzegel Club (HPC) tentoongesteld. Voor alle Pince- sluit maandagavond 13 juni het tjes, ook voor hen die niet waren seizoen af met een laatste bijeen- meegegaan, was er een attentie komst in De Boschkamp. Vanaf' van de jarige vereniging. 19.00 uur zijn de leden van jeugd club Het Pincetje welkom, om 20.00 uur gevolgd door de senioren. Ook niet-leden die eens kennis wil len maken met filatelie zijn van harte welkom. Jeugddag De filatelistische jeugddag in Utrecht ter ere van 110 jaar Neder landse Vereniging van Postzegel verzamelaars en 40 jaar Jeugd Fi latelie Nederland is bezocht door tien Pincetjes. Het filatelistische spellencircuit werd door allen goed afgewerkt. De voorronden van de Eurogramwedstrijd viel echter te gen. De Pincetjes kwamen niet ver der dan een negende plaats. De postzegelontwerpwedstrijd en de CEPT-quiz leverden geen Holten- se winnaars op. Succes was er wel met de postzegelbladen op de ex positie Europhilex, die bladen van Europese landen toonde. De Hol tense inzending kreeg de aanmoe digingsprijs voor Duitsland. De bladen zullen tijdens de bijeen komst in het dorpshuis worden Kansloze kinderen kunt u kansrijk maken voor een tientje per maand via het 'Laat ze Leren'-programma van Terre des Hommes. Met uw hulp kunnen ze naar school en een zelfstandige toekomst opbouwen. Bel 070-363 79 40 voor inlichtingen of stort uw eer ste tientje op giro 252525 t.n.v. Terre des Hommes te Den Haag, onder vermel ding van 'nieuwe donateur Laat ze Leren', giro 252525 terre des hommes

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1994 | | pagina 11