ohan en Dine Aaftink al halve eeuw samen Honderden Canadezen op groots bevrijdingsfeest Wijziging van de busroutes WAV regelt bezoek veteranen Prominente ro! Holten bij herdenkingsprogramma Expositie tekeningen Enthousiasme over open lucht dienst VREDESS1 Holten Collecte voor Epilepsiefonds Jeugdorkest doet mee aan Muziekdag Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 26 MEI 1994 Abonnementsprijs f 66.= Losse nummers f. 1.45 Diemer Nog enkele weken en de Dorps school sluit haar geschiedenis af. Op dit moment biedt het schoolgebouw enkel nog onder dak aan de groepen 7 en 8. Lang zaam maar zeker ziet directeur Jan Diemer de zaken onder zijn handen verdwijnen. Het Hol ten Nieuwsblad zocht hem op. Twentelijn In de kantine van Nido Univer sal wordt donderdag 2 juni een informatieve bijeenkomst ge houden over de gevolgen voor Holten van de Twentelijn, de noordelijke aftakking van de Betuwelijn. Het is de bedoeling diezelfde avond tevens een Hol- tense werkgroep gestalte te ge ven. Zwembad Goede belangstelling vorige week zaterdag in zwembad Twenhaarsveld, dat in ver band met de seizoensaanvang open huis hield. Vooral de nieu we activiteit aquajoggen bleek in trek bij de bezoekers. In hun knusse woning aan de Bur gemeester van de Borchstraat 3 gaan we vijftig jaar terug in het leven van Johan Aaftink (80) en Dine Bieleman (72). Toen, op 23 mei 1944 gaven zij elkaar hun ja woord. Het was geen gemakkelijke tijd, want de oorlog had ons land alweer vier jaar in zijn greep en aan een eigen huis viel zeker niet te denken. Toch, als je van elkaar houdt, is bij elkaar zijn het allerbe langrijkste en daarom besloten Jo han en Dine te trouwen en voorlo pig in te wonen bij Dine's ouders. Johan die vanaf zijn derde jaar door opoe Slotman werd grootge bracht, had een baan in de bakke rij van zijn oom, tegenover het toenmalige gemeentehuis. Ieder een kende hem als 'Johan van Slot'. Dine, oudste van vier kinde ren, ging direct na school op haar veertiende uit werken als dienst meisje voor dag en nacht, waarmee ze 75 gulden per jaar verdiende. De lonen werden in die tijd nog jaar lijks uitbetaald en wel in de maand mei. Het was in het begin van hun trouwen echt geen vetpot; samen brachten ze 20 gulden per week naar huis. Johan besloot om naast zijn drukke bakkersleven toch nog maar een paar bijbaantjes te ne men zoals het verkopen van bloe men en het rondbrengen van kran ten. Johan en Dine kijken glimlachend terug op die tijd; het was weliswaar een tijd van keihard werken, maar er werd ook veel met elkaar gela chen. Na haar huwelijk kon Dine twee halve dagen in de week wer ken bij de fam. Pakkert aan de Pastoriestraat, waar ze 35 jaar ge werkt heeft. Johan, die met de bak fiets de broden rondbracht, fietste soms op zaterdagen zo'n 80 km over veelal zandwegen. Dag in dag uit, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat was het werken gebla zen, maar het was hem nooit te veel en na veertig jaar trouwe dienst werd Johan in 1954 geridderd. Een mijlpaal in zijn leven. Toen Johan 60 jaar werd, stopte hij definitief met werken, het was ge noeg geweest. Vol trots vertelt hij dat hun zoon en ook een kleinzoon in zijn voetsporen zijn getreden. Het huis aan de Burg.v/d Borch straat, waar ze nog steeds wonen, kwam vlak na de oorlog vrij kon den Dine en Johan aan een eigen huishouding beginnen, een huis- Hef gouden echtpaar Johan en Dine Aaftink. (Foto Ten Welde). houding waar ook de zorg voor vier kinderen bijkwam. Voor zowel Jo han als Dine was hun leven er een van hard werken en goed voor el- gen kleinkinderen (waarvan de oudste op 20 mei jl. getrouwd is), familie, vrienden en kennissen vierden Johan en Dine op Tweede kaar zorgen. Tijd om op vakantie Pinksterdag bij Vosman in goede te gaan was er eenvoudig niet. gezondheid hun 50-jarige echtvere- Samen met hun vier kinderen, ne- niging. In de ontmoetingsruimte van De Boschkamp is tot en met vrijdag 3 juni een expositie van Rozalien Koetsier ingericht. Het is de eerste maal dat de Holtense met haar werk naar buiten treedt. De ten toonstelling omvat potloodteke ningen van figuren, die zeer realis tisch op papier zijn gezet, Rozalien heeft de opleiding Mode en Kle ding van het MDGO gevolgd. Naar aanleiding van een opdracht voor het vak Grafische Vorming is ze met tekenen begonnen. Naast nog zeven fraaie tekeningen is deze op dracht, een affiche, op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur in het dorpshuis te bewonderen. In over leg met Rozalien kunnen de werk stukken worden aangeschaft. Ondanks het toch wat kille weer vond afgelopen maandag (Tweede Pinksterdag) op Kalfstermanswei- de voor het eerst een gezamenlijke open lucht dienst plaats van de hervormde en gereformeerde ge meente in Holten. Echt druk werd het niet, maar de aanwezigen wa ren na afloop wel enthousiast over het initiatief. Onder het genot van zelf meegebrachte koffie werd er in de 'nazit' alweer vooruit gekeken naar een herhaling van deze bij zondere dienst waarin dit keer do minee H.P. Mulder voorging ter wijl ook het gospelkoor Rejoice meewerkte. In gebouw Irene was er kinderoppas waarvan ook redelijk gebruik werd gemaakt. Wie het echt te koud vond, kon de dienst via de kerktelefoon volgen. Ook werd het een en ander op video band vastgelegd. „Nog eenmaal een groots feest, want gezien de leeftijd van velen wordt het daarna twijfelachtig." Aan het woord is Gert Jan van 't Holt, voorzitter van dè Stichting Welcome Again Veterans (WAV), die zich cl geruime tijd voorbereidt op vol gend voorjaar. Dan is het 50 jaar geleden dat Nederland bevrijd werd. Een feit dat her en der in den lande op grootscheepse wijze herdacht zal worden. Ook in Overijssel, waar Holten met haar Canadese begraafplaats een prominente rol vervult. Volgens Van 't Holt worden in deze provincie zo'n 750 Canade zen verwacht. Circa 500 oud-strijders, de overigen begeleiders. „Het kunnen er echter meer worden," houdt hij voorzichtig voor. Een aantal van hen (enkele tientallen) verblijft in Holtense gastgezinnen. De Canadezen arriveren eind april en vertrekken ongeveer 10 mei. Sommigen komen eerder om vooraf een (bus)rondreis te maken, anderen gaan juist erna nog op vakantie. Evenals vier jaar geleden tijdens het 45-jarige bevrijdingsfeest werpt WAV zich op om het bezoek van de veteranen en hun begelei ders aan Overijssel optimaal te re gelen en te begeleiden. Van 't Holt. „De 'Golden Anniversary' leeft in Canada zeer sterk. Er is bijzonder veel animo om over te komen. Toen de Canadese veteranen in '90 hier waren en vernamen dat 45 jaar bevrijding wellicht de laatste grote manifestatie was, verzekerde men ons dat ze vijf jaar later opnieuw van de partij zouden zijn!" Reden genoeg om opnieuw een groots spektakel op touw te zetten. De veteranen zijn gemiddeld 70 tot 75 jaar oud en velen zien dit als hun laatste kans een herdenking van een dergelijke omvang mee te maken. Met gepaste trots laat Van Holt weten dat de WAV vanuit Canada aangezocht is om wat be treft dit gebied de kar te trekken: „Zonder overdrijven kun je zeggen dat we daar een goede naam en faam hebben opgebouwd. Dat Met ingang van zondag 29 mei zal in het Oad-vervoergebied een nieu we dienstregeling van kracht wor den. In de avonduren en de week- eindes vallen verschillende dien sten uit, terwijl overdag op diverse lijnen een beter dienstbetoon komt. Voor Holten heeft dat tot gevolg dat in elk geval de busroute verandert. Nadat de routes in ver band met het opbreken van de Oranjestraat tijdelijk over De Kol werden geleid, zullen deze zodanig worden aangepast dat De Kol ver valt. Een vermindering van ver keer daar dus. Wat eveneens ver dwijnt is de halte bij het Oad-kan- toor aan de Burgemeester van de Borchstraat van lijn 30 (Hengelo- Deventer). De halteplaats op deze route wordt verplaatst naar de De- venterweg, net voorbij de rotonde. Een woordvoerder van Oad laat weten dat het opheffen van deze halteplaats voorkomt dat de bus sen de lus 'over de berg' moeten maken en dus sprake is van tijd winst. Lijn 31 (Holten-Almelo) krijgt op de Keizersweg een halte ter hoogte van de scholengemeen schap en loopt via de Vrijheidslaan (Diessenplas) Larenseweg naar het station. Daar wordt gekeerd om via Stationsstraat en Dorpsstraat naar de Smidsbelt te rijden. De halte daar blijft. Hoewel de halte aan de overkant van de Dorps straat, vlak voor het DiWa-pand, blijft, is de insteek voor de bus daar inmiddels al verwijderd. De bus zal in het vervolg op de rijbaan stop pen om problemen bij het invoe gen in het verkeer te voorkomen. heeft onder meer te maken met oud-burgemeester mr. W.H. En klaar, die als adviseur aan onze stichting verbonden is." (Daarover elders meer in deze krant). Reserve-gemeenten In de WAV, met wortels in Holten, werken acht Overijsselse gemeen ten samen. Naast Holten zijn dat Almelo, Ommen, Vroomshoop, Diepenveen, Deventer, Bathmen en Markelo. In iedere gemeente zijn tevens plaatselijke comité's actief. In Holten is dat de Stichting Viering Nationale Feestdagen. Binnen ieder comité wordt een aparte WAV-commissie gevormd die zich specifiek bezighoudt met de ontvangst en huisvesting van de Canadezen en de plaatselijke activiteiten. De WAV op haar beurt ressorteert onder het Natio naal Comité Thank You Libera tors, dat onder anderen bemand wordt door oud-burgemeester mr. W.L.F.C. ridder van Rappard en verzetsman Van Lanschot (ban kier). De regionale organisaties als de WAV worden gesubsidieerd door dit comité, dat gelden bijeen brengt via onder meer fondsenwer ving. Van 't Holt: „Op onze beurt verdelen wij die geldstroom onder de plaatselijke comité's die met ons samenwerken. Het bedrag hangt mede af van het aantal gas ten dat de betrokken gemeenten straks huisvesten." Mocht het aan tal oud-strijders en begeleiders dusdanig groot worden dat ze niet allen kunnen worden onderge bracht in bovengenoemde ge meenten, dan heeft zich een aantal 'reserve-gemeenten' aangemeld, waaronder Den Ham en Raalte. Het WAV-bestuur hoopt van harte dat meerdere gemeenten dat voor beeld willen volgen: „Zijn er ge meenten die er meer over willen weten, dan kunnen ze met ons kon- takt opnemen." Secretaresse is Marietje Eggink, Holterbergweg 1, tel. 05483-62000 of tel 05700-82243. Ruim een jaar geleden begon de WAV met de voorbereidingen voor het bezoek van de Canadezen aan ons land, specifiek aan Overijssel. In samenwerking met Oad Reizen werd een brochure samengesteld, Ook in Holten wordt komend voorjaar een grootse herdenking en aansluitend bevrijdingsfeest gehouden. Naast versierde straten werd vier jaar geleden onder meer een bijzondere bevrijdingsoptocht gehouden Archief) waarin de oud-strijders uitgeno digd worden deel te nemen aan 'The 50th Golden Anniversary of the liberation of The Netherlands in Overijssel'. De reis wordt aange boden vanuit diverse plaatsen in Canada en omvat onder meer de retourvlucht, busvervoer van en naar Schiphol en een bezoek aan de 'highlights' (belangrijke evene menten) in Voorst (pontonbrug over IJssel), Holten (herdenking Canadese begraafplaats), Wester- bork (kamp), Apeldoorn (nationale parade) en Groesbeek (Canadese begraafplaats), verblijf in gastge zinnen met inbegrip van alle maal tijden en een afscheidsavond. Van 't Holt wijst er op alle plaatselijke comité's in Overijssel deze 'high lights' in hun programma opne men. Daarnaast hebben zij eigen activiteiten, waarvoor bij de WAV om subsidie kan worden aange klopt. De bedoeling is nu dat de plaatselijke comité's op zoek gaan naar gastgezinnen en dat kortslui ten met het WAV-bestuur. Wat be treft het lokale programma van de SVNF: zodra er meer bekend is zal het Holtens Nieuwsblad daar over berichten. De folder voor de '50th Golden An niversary' is enige tijd al geleden naar de Royal Canadian Legion (overkoepelende organisatie voor alle oorlogsveteranen, red.) in Ot tawa verzonden. Die draagt zorg voor de verdere verspreiding onder de veteranen. Daarnaast is de bro chure ook aan de oud-strijders die in '90 in Overijssel waren gestuurd. Van hen is een adressenbestand. De eerste boekingen zijn al binnen. Centraal WAV-agent in Canada is Verstraete Travel Service, maar op meerdere plekken (onder meer in British Columbia) zijn steunpun ten waar belangstellende vetera nen zich kunnen melden. Volgens Van 't Holt is nu reeds duidelijk dat de belangstelling groter dan enke lejaren geleden: „Vorige keer kwa men de reserveringen pas vanaf februari '90 binnen. Men staat echt te popelen om te komen. Zeifis met hele regimenten tegelijk, zoals de Black Watch, waarvan een verte genwoordiger hier op 4 mei was." Het bewuste regiment was destijds nadrukkelijk betrokken bij de be vrijding van Overijssel. Ter gele genheid van 'The Golden Anniver sary' komt de WAV met een spe ciaal bedrukt pennenblikje met passende pen. Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekblad Pers BV, behorende tot Wegener NV, in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Directie: J. V. Munsterman Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 24 50 Orders worden afgesloten en uitgevoerd overeenkomstig onze algemene voorwaar den, gedeponeerd bij de Ka mer van Koophandel en Fa brieken te Enschede. Redactie: Wil Vogel, tel: 05483-6 42 01. Hoofd redactie: Bob Braak man, tel: 053-84 24 90 (kan toor), 053-33 92 80 (privé). Redactioneel adres: Kerkhofsweg 18 tel. 05483-6 38 03 faxnummer 05483-6 64 97 Openingstijden redactie: maandagmiddag 13.00-16.30 uur. Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6, Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 H. Schottert tel. privé 074-42 86 06 Advertenties kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Abonnementen en klachten bezorging: Fam. Bouwhuis Aalpolsweg 6 7451 HK Holten Tel. 05483-6 1849 Van 30 mei tot en met 4 juni vindt ook in Holten de collecte plaats voor de epilepsiebestrijding. In Ne derland hebben meer dan 100 dui zend mensen epilepsie waaronder ook veel kinderen. Aan hen wordt in 1994 weer veel aandacht ge schonken. De opbrengst van de collecte is bestemd voor onderzoek naar de gevolgen van langdurig medicijngebruik door kinderen, maar ook voor de nodige voorlich ting aan de patiëntjes zelf, hun ouders en de omgeving. Ook wor den er ontspanning en recreatie en vakanties van bekostigd. Onder leiding van dirigente Alette Wind neemt het jeugdorkest van HMV zaterdag 28 mei deel aan de vierde, landelijke Dag van de Mu ziek. Op de Smidsbelt wordt tus sen 14.00 en 15.00 uur een concert gegeven op de Smidsbelt. Het or kest brengt een gevarieerd reper toire ten gehore, als de voorteke nen niet bedriegen belooft de Dag van de Muziek tot in de kleinste uithoeken van het land opnieuw een waar festijn te worden. De ach terliggende gedachte is de belang stelling voor muziek en het zelf musiceren aan te wakkeren. Naar verwachting zullen meer dan 70.000 amateur-musici in actie ko men op ruim 70 lokaties. Alleen al in Amsterdam zullen 1956 liefheb ber, afkomstig van 44 verenigin gen, hun muzikale partij meebla- zen. De Stichting Welcome Again Vete rans (WAV) zag in '89 het levens licht en heeft tot doel het bezoek van de Canadese oud-strijders en hun begeleider(s) aan grootscheep se bevrijdingsfeesten en herden kingen te regelen en te begeleiden. Desgewenst fungeert de WAV ook op andere momenten als interme diair, bijvoorbeeld voor nabe staanden van in Nederland en met name in Holten begraven militai ren. Voorzitter is Gert Jan van 't Holt, secretaresse Marietje Eg gink. Penningmeester Frits Rede- ker is opgevolgd door Harry Lie- vendag. Toen de WAV destijds op gericht werd, was Van 't Holt te vens voorzitter van de Holtense Stichting Viering Nationale Feest dagen. Die functie heeft hij inmid dels overgedragen aan Rik Aan- geenbrug. Beschermheer van de WAV is commissaris van de konin gin mr. J.A.M. Hendrikx, adviseur oud-burgemeester mr. W.H. En klaar. In '89 was de laatste actief betrokken bij de voorbereidingen, nu steunt hij alleen nog daar waar nodig. Enklaar is inmiddels 80 jaar. Van 't Holt benadrukt dat Enklaar in Canada nog altijd in hoog aan zien staat. Zijn naam staat zelfs vermeld op de speciale plaquette in het gebouw van de Royal Cana dian Legion (overkoepelende orga nisatie van alle oorlogsveteranen, red.), met klinkende namen als die van Dwight Eisenhower en Win ston Churchill. Toen de Common wealth op zoek was naar ruimte voor de aanleg van een Canadees oorlogskerkhof, bood Enklaar de lokatie op de Holterberg aan. Van 't Holt: „Met hulp van veel Holte naren is het stuk bos gerooid en zijn er terrassen gemaakt." Op de Canadese begraafplaats liggen voornamelijk gesneuvelde militai ren uit het noorden en oosten van ons land en ook het aangrenzende deel van Duitsland. Het was even eens Enklaar, die destijds voorzit ter werd van het Nederlands Oor- logsgravencomité dat zich onder meer opwierp om nabestaanden naar ons land te halen in verband met herdenkingen. De beroemde Klaproos-collecten dateren van die tijd. Met de opbrengst werden de onkosten gefinancierd. De 'pel grimages' eindigden rond het be gin van de zeventiger jaren. Alle nabestaanden waren toen een maal overgekomen. Enklaar zag zijn inzet beloond met het erelid maatschap voor het leven (Honou- ry Life Member) van de Royal Ca nadian Legion. Bovendien werd hij gedecoreerd als Commandeur van het British Empire. „Hij heeft ons als WAV in Canada geïntrodu ceerd," aldus van 't Holt, die 'zijn' stichting een voortzetting acht van Enklaars werk.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1994 | | pagina 1