'Ze hebben het hier prima voor elkaar!' Eigen Reuze magazine voor Heuvelwachter Toertocht start Boer Biet bij Oplossingen van WVH-puzzelrit MOC-docente keyboard Esther ter Horst: Hippische Meerdaagse HOLTENS NIEUWSBLAD I VRIJDAG 13 MEI 1994 Dat Esther ter Horst 'in de muziek zit', is eigenlijk geen wonder. Het gesprekje dat de redactie met de nieuwe docente keyboard van het Muziek Onderwijs Centrum had, leerde dat Ter Horst muziek met de paplepel kreeg ingegoten. Niet alleen door het orgel dat zij ooit thuis bespeelde, maar zeker ook door haar ouders. Vader Ter Horst speelde jarenlang in een band en bespeelt nog steeds tal van instrumenten, moeder toonde zich een verdienstelijk gitariste en was eveneens verbonden aan een gezelschap, terwijl broerlief zich uitleeft op drums. Dat laatste geldt eveneens voor Esthers vriend. Muziek is dus troef voor Esther (23), die binnenkort afstudeert aan het Zwolse conservatorium. Op achtjarige leeftijd begon zij met privéles orgel, gevolgd door een opleiding aan de muziekschool in Coevorden. Zeven jaar later stapte Esther over naar het conservatori um, waar ze de studie electronisch orgel/keyboard volgde. Na vijfjaar studeert ze binnenkort af als doce rend musicus. Waarom niet uitvoe rend musicus? „Dat laat ik liever over aan anderen. Ik heb daar niet zo'n behoefte aan. Laat mij maar lesgeven, dat doe ik erg graag." Esther is al jarenlang 'breed muzi kaal georiënteerd'. Want naast or gel, trok ook de drumband in haar woonplaats De Krim al op jonge leeftijd haar belangstelling. „Ne genjaar was ik toen ik lid werd van Drumband en Lyrakorps Dindua," vertelt ze trots. „Ik speel er lyra. Laatst werd ik nog gehuldigd van wege mijn 12V2-jarig jubileum." In middels is Esther er zo 'door de wol De grote brand die onlangs een belangrijk deel van de Sallandse Heuvelrug in de as legde, heeft weer eens op pijnlijke wijze dui delijk gemaakt dat hier sprake is van een uiterst kwetsbaar natuur gebied. Desondanks is het belang rijk dat de toegankelijkheid tot het gebied voor bewoners, recre anten en toeristen bewaard en zelfs vergroot wordt. En dat is mogelijk, mits aan een aantal be langrijke voorwaarden wordt vol daan. Daartoe is onder meer de Stichting De Reuze Heuvelwachter in het leven geroepen, die zich ten doel stelt toerisme en recreatie op en rond de Reuze Heuvel te promo ten, rekening houdend met de unieke natuurwaarden van de heu velrug. Met de presentatie van een eigen magazine wil de stichting bewoners, recreanten en toeristen in het gebied informeren over de doelstellingen, de initiatieven die hier ontwikkeld worden en over actviteiten die inmiddels plaats vinden. Een magazine om te lezen en te bewaren, want ook de activi teitenkalender van de WV's Hol ten en Hellendoom/Nijverdal is er in opgenomen. Op 24 juni 1992 werd de Stichting De Reuze Heuvelwachter officieel een feit. Met financiële steun van de gemeenten Holten en Hellen- doom, de WV's en het bedrijfsle ven in beide gemeenten, houdt de stichting zich bezig met het pro moten van toerisme en recreatie op de Sallandse Heuvelrug (Reuze Heuvel). Tot de initiatieven die in middels ontplooid zijn behoren het bekende tentenproject en de schoonmaakdagen, die op touw gezet werden door tien, samenwer kende recreatiebedrijven in het ge bied. Iedereen die de Reuze Heuvel een warm hart toedraagt, met volle teugen geniet van de natuur, maar er bovendien over waakt en ver antwoord recreëert, kan Reuze Heuvelwachter worden. Hiervoor is een speciale pas ontworpen. Ook daarover wordt de lezer in het ma gazine geïnformeerd, evenals over de actviteiten van het IVN, over een* een fotowedstrijd die uitge schreven is door de gezamenlijke WV's en over tal van andere zaken die te maken hebben met recreatie en toerisme op en rond de Salland se Heuvelrug. Het Reuze Heuvel magazine verschijnt deze week in een oplage van 25.000 exemplaren. In Holten en Hellendoom/Nijver dal worden in totaal zo'n 16.000 stuks huis aan huis verspreid. De verder verspreiding geschiedt via de VW-kantoren in Holten, Hel- lendoom en Nijverdal en via de recreatiebedrijven. geverfd', dat ze er jongeren opleidt in het bespelen van de lyra. Met orgel- en keyboardlessen begon Esther zo'n drie jaar geleden. Als invalkracht werkte ze op de mu ziekschool in Dronten, Zuidwolde en Meppel. „Ik vond het aanvanke lijk uitermate vermoeiend. De één gaat, de ander komt. Allemaal heb ben ze verschillende problemen. Ieder moet natuurlijk individuele aandacht krijgen." Inmiddels is Esther een 'doorkneed' docente. Werkt net zo lief met volwassenen als met kinderen. Via het conserva torium kwam ze in aanraking met het MOC, dat op zoek was naar een keyboarddocent. Tot voor kort had orgeldocent Peter Eilander deze leerlingen onder zijn hoede, maar keyboard is toch iets speci fieks, vraagt een wat andere aan pak, terwijl Eilander organist in hart en nieren is. Eind januari nam Esther zijn (twee leerlingen) van- hem over. Dat aantal is intussen uitgebreid met acht nieuwelingen. Eigentijds Esther is zeer te spreken over haar Wegens gebrek aan voldoende ruimte konde vorige week de op lossingen van de gezinsfietspuzzel- rit van de Wielervereniging Holten niet worden geplaatst. Op Konin ginnedag trok de rit zo'n vierhon derd deelnemers. De vragen had den als volgt moeten worden be antwoord: 1. Van welk weekblad is hier de redactie gevestigd? Holtens Nieuwsblad. 2. Hoe heet de voormalige burgemeesterswo ning? Kroepenkaamp; 3. Op welke route bevindt men zich hier? Heuvelrug. 4. Welk De Rijwieltoerclub Hengelo houdt zaterdag 14 mei (Landelijke Fiets dag) weer de jaarlijkse Twente-Sal- landtocht. Er is keuze uit een route van 90 en 150 kilometer. Omdat in het verleden relatief veel deelne mers uit Rijssen, Nijverdal en Hol ten en omgeving belangstelling voor deze rit toonden, heeft de RTC vorig jaar besloten in Holten, waar toch al een controle aange daan moest worden, eveneens als startpunt op te nemen. Deelne mers aan de 150 kilometer kunnen m 7.C0 en 9.00 uur vertrekken bij café Jansen (Boer Biet), voor de 90 kilometer liggen die starttijden tussen 8.00 en 9.00 uur. Deze laat ste route voert via onder meer Del den en Bome naar Hengelo, om via Delden, Enter, Rijssen (Schwar- zwald) terug te keren naar Holten. De 150 kilometer-rijders krijgen eerst de Holterberg voor de wielen, gevolgd door de Hellendoomse- berg. Via Vilsteren, Lemelerberg, Hancate, Hoge Hexel, Wierden, Zenderen, Hertme naar Hengelo. De terugweg is gelijk aan die van de kortste afstand. Esther ter Horst brengt de 8-jarige Ten Velde) goed vinden met de collega's van de maatschap en met haar leerlin gen. Dat de lokalen af en toe geho rig zijn, stoort haar nauwelijks: „Je treft, dat eigenlijk overal aan. Bo vendien zit ik hier vanaf 17.00 uur alleen en dan kim je je lekker uitle ven!" Esther hanteert een eigen tijdse lesmethode. Muziekboeken komen daar in het begin zeker niet aan te pas. Ook de kennis van het notenschrift of een cursus voorbe reidend instrumentaal onderwijs is geen voorwaarde om bij haar op les te komen: „We doen in het be gin alles op het gehoor. Na enkele werk in Holten. Haar eerste vaste weken volgen eenvoudige liedjes, baan. Ze steekt de loftrompet over De basis is voor iedereen gelijk, de de accommodatie in De Bosc- moeilijkheidsgraad wordt lang- hkamp ('Vergeleken met andere zaam opgevoerd." Popliedjes, zo- muziekscholen hebben ze het in als velen direct al willen spelen, Holten prima voor elkaar'), kan het komen daar in het begin niet in Frank Veltkamp de eeste beginselen van het spelen op keyboard bij (Foto voor, hoewel keyboard over het al gemeen voor een wat modem re pertoire wordt gebruikt. Esther: „Er zijn echter zóveel 'songbooks' voor dit instrument. Je kunt het zo gek niet bedenken: country, pop, volksliedjes, noem maar op!" Des gewenst laat de docente keyboard haar leerlingen ook samenspelen met anderen, zoals bijvoorbeeld voor een voorspeelavond. „Maar ik voeg toe dat bij mij weinig moet, wel mag. Ik vind wel dat samen musiceren nuttig is," aldus Esther, die naast het MOC ook nog enkele privélessen geeft en actief betrok ken is bij de muzikale omlijsting van de revue in haar woonplaats en bovendien regelmatig de toetsen bespeeldt in de blues/rockband 'Action Replay' uit Slagharen. Esther ter Horst geeft iedere woensdag les in het dorpshuis van 15.45 tot 20.00 uur. Ze wil graag nieuwe leerlingen begroeten. De minimum leeftijd is ongeveer acht jaar. Esther is inmiddels goed op de hoogte van alle merken key board. Nieuwe leerlingen wordt daarom ook onmiddellijk ge vraagd naar het merk van hun in strument. „Als ik ze namelijk een opdracht geef vor een stuk, dat met een bepaald geluid moet wor den gespeeld, moet ik weten waar welke knop zit. Gelukkig komen de functies op de meeste key boards overeen." Wie meer wil we ten over de keyboardlessen of zich wil aanmelden, kan maandag tus sen 18.00 en 18.25 uur terecht op het MOC-spreekuur, of op werkda gen bellen na 12.00 uur (tel. 05483- 61412). Op initiatief van tien recreatiebedrijven wordt driemaal per jaar een grote schoonmaakactie gehouden op de Reuze Heuvel Archief) tTWtnrT*WW3 jaartal staat er op de Oosterlandhoeve? 1962. 5. Hoe heet de berg waarop het jachtslot staat? Sprengenberg. 6. Welke speciale diersoort graast hier? Schotse hooglanders. 7. Hoe oud ben ik, als de laatste twee cijfers van mijn geboortejaar overeenkomen met mijn leeftijd? 47 jaar; 8. Wat is hier de betekenis van vale? On vruchtbare streek. 9. Welke diersoorten stonden onderweg op straatnaamborden? Hommel, koe, katten, mees. 10. Vul aan: Houd bos en hei - afvalvrij. 11. Welke gebeurtenis vond 50 jaar geleden plaats en wordt herdacht op 6 juni? D-day. Welke wijzers staan nooit op een uurwerk maar wandelen op twee benen? Onderwijzers. Afstand wandelroute is 6 km; wandelaar loopt 2 km/u bergopwaarts en 6 km/u berg afwaarts. Wat is zijn gemiddelde snelheid? 3km/u. Hoe hoog was met Pasen de Beuse- bargse boake? 8,07 meter en 1790 kuub. Welke Piet is vaak verkouden? Piet Snot. Welk honderas draagt een Hollandse naam? Keeshond. Wat deed Brugman vol gens een gezegde? Praten. Welke jurist bestaat uit eieren, brandewijn en suiker? Advocaat. Welke bedienden gillen? Keu kenmeiden. Voor de eerste Hof van Twente Hippische Meerdaagse van 13 t/m 15 mei is opgave nog mogelijk voor het grote défilé dat op zondagmid dag 15 mei door het centrum van Markelo wordt gehouden. Zater dag 14 mei is er in de Kösterskoele een groot Ruiterbal m.m.v. de groep Top Lake en dweilorkest De Mexicaantjes uit Markelo. Openbare kennisgeving inzake verleende ontheffingen of vergunningen. 1. BOUWVERGUNNING IS VERLEEND VOOR: - plaatsen kap op zomerhuis Pannenweg 7 en Borkeldsweg 53; 2. TOESTEMMING IS VERLEEND VOOR DE NAVOLGENDE MELDINGPLICHTiGE BOUWWERKEN: - bouw serre bij Diessenplasstraat 40; - plaatsen tuinhuisje bij Het Landeweerd 42; - bouw schuur bij Helderman 1 - plaatsen tuinhuisje bij Van Holtenserf 35; 3. KAPVERGUNNING !S VERLEEND VOOR: 4. VOORTS IS VERGUNNING, ONTHEFFING E.D. VERLEEND VOOR: - bouw 2e bedrijfswoning bij Manenschijnsweg 25 (vrijstelling bestemmingsplan). Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen één of meer van bovenvermelde besluiten binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 13, 7451 AA Holten. Openbare commissievergaderingen De commissie voor ruimtelijke ordening en woningbouwzaken vergadert op maandag 16 mei 1994 om 16.00 uur in kamer 9 van het gemeentehuis. De agenda vermeldt o.a.: - concept-raadsvoorstel inzake voorbereidingsbesluit gedeeltelijke herziening bestemmingsplan „Holten 1966" (perceel aan de Waagweg); - concept-raadsvoorstel inzake wijziging bestemmingsplan „De Borkeld, herziening 1990" t.b.v. perceel Borkeldsweg 15; - concept-raadsvoorstel inzake vaststellen Ontwikkelinqsvisie Holten-Kom. De agenda met bijbehorende voorstellen ligt op de gebruikelijke wijze voor een ieder ter gemeentesecretarie, kamer 6 (leeszaal/bibliotheek) ter inzage. Degenen die van het spreekrecht gebruik wensen te maken kunnen dat tot uiterlijk 4 uur vóór de aanvang van de vergadering opgeven bij de secretaris van de commissie. Voorverkoop seizoenabonnementen zwembad Twenhearsveld Onlangs is de zwembad-informatiefolder voor het seizoen 1994 in de gemeente Holten huis-aan-huis verspreid. Voor degenen die deze folder niet hebben ontvangen (b.v. in verband met een brievenbus-sticker), zijn deze nog verkrijabaar op het gemeentehuis (bij de receptie en op de afdeling wro.P.) en op het VW-kantoor. In deze folder is o.a. alle informatie te vinden over de voorverkoop van de seizoenabonnementen en over de zwemlessen. De voorverkoop van seizoenabonnementen is dit jaar van 9 t/m 20 mei (behalve 12 en 13 mei) en vindt plaats in het gemeentehuis op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. U behoeft vooraf geen aanvraagformulier meer in te vuiien. Klaar terwijl u wacht! Wanneer u niet in Holten woonachtig bent of niet de de gelegenheid bent de abonnementen op één van de aangegeven dagen af te (laten) halen, kunnen deze ook worden toegezonden. Voor informatie hierover Kunt u zich wenden tot het gemeentehuis, afdeling W.O.P., tel. 05483-6 16 66. Het zwembad gaat open op zaterdag 21 mei a.s. De openingstijden zijn: 10.00-17.30 uur 12.00-17.30 uur 7.00-20.00 uur 3.75 17.50 zaterdag zondag maandag t/m vrijdag De toegangsprijzen zijn: éénmalig bezoek (dagkaartje) maandabonnement (30 dagen geldig) seizoenabonnement: individueel gezinsabonnement, 1e ouder gezinsabonnement, overige gezinsleden Kinderen tot en met 5 jaar hebben gratis toegang! Groepen vanaf 10 personen f3.- per persoon. Seizoenabonnementen zijn alleen in de voorverkoop verkrijgbaar (zie boven). 35.00 35.00 20.00 Verkiezing van de leden van het Europese Parlement STEMMEN IN EEN STEMBUREAU NAAR KEUZE VAN DE KIEZER De burgemeester van Holten maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van het Europese Parlement een kiezer toegestaan is zijn stem uit te brengen in een stembureau naar keuze. Daarbij gelden de volgende bepalingen. A. Schriftelijk verzoek 1 .Bij het gemeentehuis van deze gemeente zijn kosteloos verkrijgbaar formulieren voor verzoekschriften om in een stembureau naar keuze aan de stemming te mogen deelnemen. 2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op de veertiende dag voor de dag van de stemming, dus voor of op 26 mei 1994, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente waar hij op de dag van de kandidaatstelling (27 april 1994) als kiezer is geregistreerd. 3. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing gesteld op de oproepingskaart, die daardoor wordt omgezet in een kiezerspas. B. Mondeling verzoek 4. Na ontvangst van zijn oproepingskaart kan de kiezer zich, onder overlegging van zijn oproepingskaart, vervoegen bij het gemeentehuis van de gemeente, waar hij op de dag van de kandidaatstelling (27 april 1994) ais kiezer is geregistreerd, om deze te doen omzetten in een kiezerspas. Dit kan geschieden tot op de vijfde dag voor die van de stemming, du6 uiterlijk op 3 juni 1994. Het verzoek wordt niet ingewilligd indien aan de verzoeker is toegestaan bij volmacht of per brief te stemmen. Een kiezer, die in het bezit is van een kiezerspas, kan zich ter uitoefening van zijn kiesrecht aanmelden in een stembureau van zijn keuze binnen Nederland. Nadere inlichtingen worden op het gemeentehuis verstrekt. De burgemeester voornoemd, Holten, 12 men 99« M D. J. Verhoeven Verkiezing van de leden van het Europese Parlement STEMMEN BIJ VOLMACHT De burgemeester van Holten maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van het Europese Parlement een kiezer toegestaan is bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen. A. Machtiging op schriftelijke aanvraag 1Bij het gemeentehuis van deze gemeente zijn kosteloos verkrijgbaar de formulieren voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen. 2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op de veertiende dag voor de dag van de stemming, dus voor of op 26 mei 1994, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij op de dag van de kandidaatstelling (27 april 1994) als kiezer is geregistreerd. 3. Het verzoek wordt niet ingewilligd wanneer aan de verzoeker is toegestaan in een stembureau naar zijn keuze aan de stemming deel te nemen of per brief te stemmen. 4. Hij, die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op de dag van de kandidaatstelling als kiezer zijn geregistreerd. 5. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. De gemachtigde brengt de volmachtstem uitsluitend tegelijk met zijn eigen stem uit. B. Machtiging door overdracht van de oproepingskaart 6. De kiezer kan ook, na ontvangst van zijn oproepingskaart, tot en met de dag van de stemming, zelf een andere kiezer die in hetzelfde stemdistrict staat ingeschreven machtigen voor hem te stemmen, door zijn oproepingskaart ingevuld en door beiden ondertekend aan die kiezer over te dragen. 7. Een op deze wijze aangewezen gemachtigde moet op de dag varrde kandidaatstelling (27 april 1994) in hetzelfde stemdistrict staan ingeschreven als de kiezer die de volmacht geeft. 8. De aldus gemachtigde brengt de volmachtstem uitsluitend tegelijk met zijn eigen stem, in het stemdistrict waar hij staat ingeschreven, uit. Een kiezer mag niet meer dan twee aanwijzingen als gemachtigde aannemen. De volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of in persoon aan de stemming deel te nemen. Nadere inlichtingen worden op het gemeentehuis verstrekt. Holten, 12 mei 1994 De burgemeester voornoemd, D. J. Verhoeven

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1994 | | pagina 5