Open dag zwembad met demonstraties 19.95 G Samen werken aan natuur en milieu Examenkandidaten pakken school in NBvP Holten sluit seizoen af Engelsman Holtens dartkampioen 1994 Kerkdiensten Medische diensten van dag tot dag Uit het politierapport Meubilair Holterenk BERICHT STICHTING WELZIJN OUDEREN Burgerlijke stand HOLTENS NIEUWSBLAD GERAN Florijn jonge jenever VRUGGINK VRIJDAG 13 MEI 1994 Recreatiebad Twenhaarsveld be gint het seizoen zaterdag 21 mei met een open dag. Als de poorten om 10.00 uur geopend worden kan jong en oud er gratis terecht voor uiteenlopende activiteiten. De be zoekers kunnen er kennismaken met Ciska Raggers (29). Zij is de opvolgster van chef-badmeester Gerrit van Lemel, die vorig jaar met vut ging. In een speciale stand wordt informatie gegeven over de activiteiten die tijdens de open dag plaatsvinden. Teamleidster Ciska Raggers ver zorgt met haar medewerkers tij dens de open dag regelmatig de monstraties aquajogging (kondi- tietraining door middel van 'diep water lopen' met behulp van de de zogenoemde 'wet-belts') en hydro- fit (oefeningen op muziek in heup- diep water). Op de bewuste dag wordt tevens de laatste mogelijk heid geboden seizoenabonnemen ten aan te schaffen. Runderen en volwassenen kunnen zich aanmel den voor zwemlessen en/of overige activiteiten en zwem-en poloclub Twenhaarsveld is vertegenwoor digd met informatie. Om 15.30 uur geven de waterpolo'ers een staaltje van hun kunnen weg. Ciska laat weten dat de belangstel ling voor aquajogging bijzonder groot is. Bij de kraam die tijdens het Oranjefestijn op Koninginne dag onder meer door haar bemand werd, stroomden de vragen binnen over deze voor Holten nieuwe zwe- mactiviteit. Een activiteit overi gens, die naar haar zeggen 'erg in' is. Er is volop interesse onder jong en oud. Volgens Ciska werd ook specifiek geïnformeerd naar de mogelijkheid tot aquajoggen in de avonduren. Ze worden daarom in elk geval dinsdag- en donderdag avond van 19.15 tot 19.45 uur gege ven in het zwembad. Behalve Cis- Diverse middenstanders en bedrij ven uit onze gemeente zijn de afge lopen week schriftelijk benaderd door een bedrijf uit Wenen onder de naam Torna GMBH ETF Gids. Deze stuurt één of meerdere reke- ka worden de lessen geleid door ningen ad f 985,50, als zijnde de ook de overige medewerkers. Er is kosten voor een plaatsing in een Samen met de Vereniging tot Be houd van Natuurmonumenten is de Stichting Behoud Natuur en Leefinilieu (SBNL) met tal van wildbeheereenheden de grootste beheerder van de natuur in ons land. De stichting geniet evenwel minder bekendheid en is op een andere leest geschoeid. Dat Na tuurmonumenten op de Sallandse Heuvelrug terreinen beheert is be kend, maar dat nog een andere particuliere, ongesubsidieerde, landelijke organisatie werkzaam is binnen de gemeente Holten, is ve len onbekend. De SBNL bestaat en werkt dankzij giften van dona teurs. Iedere donatie is in feite de uitdrukking van een betrokken heid bij het behoud van de natuur en het beheer van het milieu. Sa men werken aan natuur en milieu dus. De stichting werd in '81 opge richt door een groep grondeigena ren en grondgebruikers met als doel de natuurwaarden in Neder land in stand te houden. Ze is er kend als landelijke natuurbescher mingsorganisatie door het minis terie van landbouw, natuurbeheer en visserij. Er wordt niet alleen gewerkt met terreinen die in eigen dom zijn. Vaak wordt met grondei genaren een beheersovereenkomst gesloten, waarbij de stichting hulp biedt bij het beheer van een ter rein. Daarnaast is er een mogelijk heid om een bebordingsovereen- komst te sluiten. Deze mogelijkhe den wordt toegepast in zowel gro tere natuurterreinen als kleine landschapselementen. De SBNL geeft uitvoering aan het project Kleine Landschapsele menten. Wildbeheereenheden STICHT/ (waaronder in Holten en omge ving) worden in staat gesteld om in landschapselementen die bij de SBNL in beheer zijn, gericht aan biotoopverbetering te doen. Daar voor maakt de SBNL beheer- en werkplannen, coördineert de uit voering, organiseert cursussen voor WBE-leden en jachthouders en stelt waar nodig.gereedschap beschikbaar. De wildbeheereenhe den kunnen immer terugvallen op de SBNL voor adviezen op het ge bied van natuurbeheer, biotoop verbetering, beheerplannen, subsi dies, kontakten met (semi)over- heid en dergelijke. De interne orga nisatie is versterkt daar in bijna ale provincies Regionale Beheer Com missies (RBC) zijn ingesteld. Sa men met de wildbeheereenheden in de omgeving en andere grondge bruikers worden de beheer- en werkplannen uitgevoerd. Wie meer wil weten over het SBNL-werk of van de Wildebeheereenheid Hol ten, kan zich wenden tot J. Kreij- kes (RBC Zuid-Overijssel), Oude Almeloseweg 22, Wierden respec tievelijk Ab Schuppert, Holterenk- straat 20, tel. 62675. een speciaal programma ontwik keld. Wie eens wil zien wat aqua joggen in de praktijk inhoudt, kan daarvoor bij uitstek terecht op de open dag. De demonstraties van deze nieuwe activiteit worden ge houden van 11.00-11.30 uur en van 14.00-14.30 uur. Tussen 12.00 en 14.00 uur bestaat de mogelijkheid om onder begeleiding van het bad- personeel het aquajoggen zelf uit te proberen. Demonstraties natuurlijk ook van hydrofit. 's Ochtends tussen 11.30 en 12.00 uur, 's middags tussen 14.30 en 15.00 uur. Het publiek mag vanzelfsprekend gratis deelne men. Het zwembadpersoneel is te allen tijde bereid om eventuele vragen te beantwoorden. Indien er belangstelling bestaat tot uitbrei ding van deze activiteiten, wijst Ciska er op dat daartoe immer de mogelijkheid bestaat. Wel zou zij daar graag vooraf van op de hoogte willen worden gebracht. Op de open dag wordt tevens de laatste mogelijkheid geboden om een sei zoenabonnement aan te schaffen. Een individueel abonnement kost 35 gulden; bij een gezinsabonne ment betaalt de eerste ouder 35 gulden, alle overige gezinsleden 20 gulden. Voor een maandabonne ment moet 17,50 gulden worden neergeteld, een eenmalig bezoek kost 3,75 gulden. Kinderen tot en met 5 jaar hebben gratis entree. Gratis toegang geldt eveneens voor de open dag, die duurt tot 17.30 uur. Het zwemseizoen duurt tot en met 4 september. Europesche telefoongids. De be trokkenen weten echter van niets. De politie wil wel graag weten wie nog meer deze rekeningen hebben ontvangen. Men dient hier verder niet op te reageren en beslist niet te betalen. Op 4 mei werd geconstateerd dat er was ingebroken in de kantine van ZW Blauw Wit. Met een klin ker werd een ruit vernield en een klein bedrag aan geld werd wegge nomen. De afgelopen weken werd er gecon stateerd dat een groep zigeuners actief is in de gemeente Holten en speciaal in het buitengebied. Zij proberen binnen te sluipen of de bewoners met een smoesje aan de praat te houden, zodat handlan gers ongezien binnen kunnen ko men. Het gaat meestal om een aan tal vrouwen, soms in bijzijn van een man. Men opereert met diverse auto's. De politie adviseert deze mensen zo spoedig mogelijk van heterf te verwijderen, zoveel moge lijk gegevens op te nemen (vooral van de betreffende auto en de poli tie te waarschuwen. Op 8 mei werd geconstateerd dat er was ingebroken in het gebouw van de Holtense Muziekvereniging aan de Dorpsstraat. Men kwam binnen de het ingooien van enkele ruiten. Ontvreemd werden twee boormachines alsmede een kristal len bol. Een getuige zag 's nachts omstreeks 03.00 uur een verdacht persoon op de Larenseweg lopen. Deze persoon vluchtte weg over het Kosterspad en verdween uit het oog. Getuigen worden verzocht zich bij de politie te melden. Maandag 9 mei omstreeks 10.30 uur brak brand uit in een woning aan de Verzetstraat. Een buurtbe woner constateerde rook die onder dakpannen vandaan kwam. De brandweer was snel ter plaatse. Aangezien de achterdeur van de woning openstond en buurtbewo ners meldden dat het niet uitgeslo ten was dat zich nog en persoon in de woning zou bevinden, waar schuwde de politie tevens een plaatselijke arts en een ambulance uit Deventer. Gelukkig behoefden deze niet op te treden, daar na intensief speurwerk door de brand weer, bleek dat niemand zich in het pand bevond. De woning liep veel rook- en waterschade op en werd onbewoonbaar. Ook de buren on dervonden overlast door stank in de woningen. De brand is vermoe delijk ontstaan door het roken op bed op een slaapkamer. Maandagmiddag 9 mei werd op de Deventerweg binnen de bebouwde kom een lantaarnpaal en een boompje omver gereden door een bestuurder met een rode tractor met daarachter een calivator. De lantaarnpaal en boompje werden vernield. De veroorzaker wordt als nog verzocht zich te melden bij de politie, daar hij zijn identiteit nog niet bekend heeft gemaakt. Sierhekwerk Schoorsteenkappen Zonnewijzers Rozenbogen Tuinverlichting Brievenbussen Dannenberg 44a 7461 TL Rijssen tel. 05480-18793 Nog even leve de lol tijdens de stunt met 'ingepakte' school, maar vanaf 18 mei is het zaak dat de examenkandidaten 't koppetje erbij houden. Dan beginnen de centrale examens (Foto Ten Welde) Wie vorige week vrijdag nietsver moedend langs de scholengemeen schap kwam, moet toch wel even heel raar hebben opgekeken. Want het komt niet dagelijks voor dat In verband met de fusie tussen het gebouw aan de Haarsteaat'in- Dorpsschool en Kolschool, kmgt gepakr met landbouwplastic, de meuwe basisschool De Holte- renk binnenkort enkele nieuwe Een op minst opvallend ver leertangensets (tafeltjes en stoel- schijnsel. Een doordenkertje mis- jes). Volgens burgemeester Dick schien ook. Menigeen zal zich on- Verhoeven sluit het nieuwe meubi- a.--, middelijk hebben gerealiseerd dat lair qua stijl aan op dat van de het hier om de examenstunt ging. K nlcnhrtiol tint irnnv /4/-. Kolschool. Het voor de bewuste Veruit het merendeel van de exa- groep bestemde meubilair van de menkandidaten Vbo, Mavo, Havo Tlnmccnhnnl riot niet Kortdurende opname thuis kunnen blijven wonen, oor zelfstandig wonende oude- maar is er eveneens om de ver ren is het mogelijk tijdelijk in zorgende partner of familie te Diessenplas te verblijven op de ontlasten. Van dinsdag t/m don- ziekenafdeling of een logeerka- derdag van 10.00 -16.00 uur en mer. Een kortdurende opname bovendien voor heren op maan- betekent dat men maximaal 6 dag van 14.00 - 16.00 uur kan in weken in het verzorgingshuis Diessenplas de dagverzorging kan verblijven. De verwachting worden bezocht. Het is vooral bij opname moet zijn, dat be- bedoeld voor ouderen voor wie Dorpsschool doet dat niet en is bovendien vrijwel afgeschreven. Met de aanschaf is ruim 10.000 gul den gemoeid. en Vwo was de stunt de avond tevoren begonnen met een bezoek aan café Maats, waarna diverse leerlingen de nacht, ondanks het regenachtige weer, doorbrachten op De Noordpool. Anderen ston den bij het krieken van de dag al op het dak van de school om er grote stukken, geleend landbouwplastic neer te leggen, die later de voor kant van het gebouw zouden be dekken. Hoewel de directie een moment de wenkbrauwen fronste over dit voornemen, werd de school halverwege de ochtend daadwerkelijk 'ingepakt', waarna onder leiding van Mark van Wijk en Jelle Smit een karaoke-show gehouden werd met medewerking van diverse docenten. Ook rector Leon van Minderhout 'was de klos' Woordvoerder Maarten Jan Hoe ven (V6a) liet naderhand weten 'dat de schooldirectie zich uitste kend geweerd had'. De stunt werd besloten met een stukje geïmpro viseerd cabaret van de onvolpre zen SGH-brothers. Woensdag 18 mei start het centraal examen. trokkene weer terug kan naar de eigen woning. Een verblijf we gens vakantie van kinderen kan échter niet langer duren dan 2 weken. Kortdurende opname is het alleen zijn, of het door "per soonlijke omstandigheden aan huis gebonden zijn", een pro bleem is of dreigt te worden en ouderen bij wie de geestelijke bedoeld voor ouderen die gedu- gezondheid verslechtert en die rende een korte periode niet thuis veel zorg en aandacht ver zelfstandig kunnen wonen. Dat kan zijn, omdat men ziek is en geen hulp van familie heeft en de zorg van de thuiszorg instellin gen niet toereikend is, of dat men door kinderen wordt ver zorgd en deze met vakantie wil lenof de verzorgende partner in het ziekenhuis moet worden op genomen, waardoor men zich niet meer thuis kan redden. De Woningaanpassing gen. De kosten voor deze vorm van verzorging bedragen f 8,50 per dag. Voor opname is in prin cipe een verwijzing door uw huisarts, wijkverpleegkundige of maatschappelijk werk(st)er nodig. Voor informatie en aan melding kan men zich eveneens tot Diessenplas wenden. Stationsstraat 10, Holten Tel. 05483-6 13 75 De laatste bijeenkomst van de NBvP Holten in zaal Vosman, werd verzorgd door de leden van wijk Kol-voor. Zij namen circa 150 da mes aan de hand van dia's mee op een reis door voormalig Joegosla- kosten voor deze vorm van ver zorging bedragen momenteel f 15,= per dag. Wil men voor deze vorm van verzorging in aanmerking komen dan is in principe een indicatie van uw huisarts, wijkverpleegkundige of maatschappelijk werkende noodzakelijk. Voor informatie, of aanmelding kunt u terecht bij woon- en zorgcentrum Diessen plas, Vrijheidslaan 1, tel. 62505 Dagverzorging De dagverzorging wil een steun zijn bij het zo lang mogeliik Ouderen die zelfstandig wonen kunnen soms bepaalde hande lingen in de woning, als gevolg van ouderdomsverschijnselen, minder goed dan voorheen. De Stichting Aangepast Wonen "PASAAN" heeft een brochure samengesteld, waarin prakti sche en betaalbare tips worden gegeven om de woning aan de nieuwe wensen aan te passen. "Wonen als men ouder wordt" kost f 2,50 en is verkrijgbaar bij de Stichting Aangepast Wonen "PASAAN", Boerhavelaan 87 in Hengelo, tel. 074-453561. Dartliefhebbers streden afgelopen zondag in café 't Klavier om het Open Holtens Dartkampioen schap. Het leek de organisatoren van het toernooi eerst niet mee te zitten. Afgelopen zondag was het immers moederdag, voeg daar bij een paar flinke buien regen en een hoge opkomst kon betwijfeld wor den. De darters bleken hier echter anders over te denken en kwamen toch in redelijk grote getale opda gen. Onder het genot van menig biertje werd in een ontspannen sfeer het spel '501' gespeeld. Men moet bij dit spel proberen zo snel mogelijk van 501 naar nul punten gooien. De laatste score moet bovendien een 'dubbel' wezen. Er was zelfs sprake van internationale deelname, twee Engelse darters waren van de par tij in Holten. Verdeeld over vijf poules van ieder vijf spelers werd op vier dartbanen gestreden om één van de eerste twee plaatsen in de poule. Deze eerste twee spelers gingen door naar de volgende ronde en zo wer- Bakhuis, die na den langzamerhand de beste dar ters uitgeselecteerd. Zij kregen een trofee, beschikbaar gesteld door burg. Zij gaven io jaar leiding aan vië. Het reisverslag werd van com mentaar voorzien door leider van de volksdansgroep, de heer Bak huis. Hij informeerde over land schap, steden en folklore. Het was bepaald aangrijpend te weten hoe verwoestend de oorlog is. Veel ligt in puin. De organiserende dames voerden twee Joegoslavische dan sen uit. Na de pauze toonden zijn andere kwaliteiten en traden op als zanggroep 'De Kolrakkertjes'. Zij brachten een groot aantal oude kinderliedjes ten gehore, dat uit nodigend werkte op de zaal. Velen zongen spontaan mee. Tussendoor werden enkele gedichten van Jo hanna van Buren voorgedragen. Tijdens de pauze konden de kos tuums worden bewonderd, evenals diverse meegebrachte produkten van cursussen van het afgelopen seizoen. Aan het eind van de avond bedankte presidente T. Hissink jaar stopt met de volksdansgroep. Hetzelfde gold de dames Schippers en Van Does café 't Klavier. De Engelsman Paul Chapman wist uiteindelijk de de handwerkgroep. Komende maand publiceert het bondsblad overwinning achter zijn naam te een artikel over mantelzorg. Om schrijven. Willy Jager, die tweede werd, behaalde de hoogst mogelij ke finish van 170 punten. Uitslag: i. Paul Chapman, 2. Willy Jager, 3. Richard List, 4. Wim Stam. deze vrijwillige hulpverlening te behouden worden zoveel mogelijk handtekeningen gevraagd, die in september naar Den Haag worden verstuurd. /S\ NED.HERV. KERK 9.30 uur, ds. B. van 't Veld, Nij- verdal. Nevendiensten. 19.00 uur, ds. A.J. Leerink Collecte in dienst: Jeugdwel zijn/Kinderbescherming. Uit gangscollecte: Kerkvoogdij. Oppasdienst: mevrouw Schut te, Agnes Lichtenberg Diessenplas: woensdag 18 mei: H.Ch. Vogely GEREF.KERK 9.30 uur, ds. H.P. Mulder, gez. jeugddienst 'Discipel' 19.00 uur, ds. H.P. Mulder Kindemevendienst groep 3 en 4 o.l.v. Trijnet Overkempe, groep 7 en 8 o.l.v. Jenny Wieldraayer. Oppas: 0-3 jaar: Erna Hulsman, Lianne Meijerink-v.d. Zwaag; 4- 6 jaar: Gerdien Tromop-Nij- kamp, J eannette Aanstoot-Bra- ker. Eerste collecte: Kerk. Uit gangscollecte: Discipel RK KERK 10.00 uur, Eucharistieviering in gebouw Irene, m.m.v. interparo chieel koor Inpajoko uit Bome. Thema: 'Indrukwekkend leider schap' EVANGELIE GEMEENTE Geskesdijk 2, Holten; Samen komst 10.00 uur; Bidstond 19.00 uur. OKKENBROEK 9.30 uur, kand. J.F. Scheffer, Erichem. Uitgangscollecte: Pinkstercollecte voor de zen ding. KERKTELEFOON Uitzendingen elke laatste vrij dag van de maand van 10.30 uur tot 11.30 uur en van 16.00 uur tot 17.00 uur (herhaling). ARTS: Weekenddienst: Huisartsen maatschap Holten, Keizersweg 32, tel. 6 35 53. Spreekuren uit sluitend voor spoedgevallen: 11.00 uur en 16.00 uur (zonder afspraak). APOTHEEK: Vrijheidslaan 7, tel. 6 1111. Ge opend op werkdagen van 8.30 tot 18.30 uur, zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur, zon- en feestdagen van 11.00 tot 11.30 uur en van 16.00 tot 16.30 uur. Buiten ope ningstijden eerst bellen om af te spreken wanneer de assistente in de apotheek is. TANDARTS: 13 mei: T. Lafeber, Henri Du- nantstraat 1, Rijssen. Tel. 05480-18383. 14 en 15 mei: W. J. Zwijnen, Roelf Bosmastraat 39 a, Rijssen. Tel. 05480-12260 Behandeling na telefonische af spraak. DIERENARTS: Dierenartsencombinatie Hol ten, Houtweg 18, tel. 6 20 04. Spreekuur: zaterdag 8.00-9.00 uur. Daarbuiten: tel. 6 20 04. Dierenartsenpraktijk Holten, S. Minnema, Larenseweg 54, tel. 62835, bgg 05480-21629. THUISZORG ZUIDWEST OVERIJSSEL: Kraamzorg: Ceintuurbaan 11, Deventer, tel. 05700-32095; voor informatie ma t/m vr. 08.30- 16.30 uur. Wijkverpleging: Gaardenstraat 31, spreekuur en uitleen m t/m vr. 13.30-14.30 uur, tel 05483- 61436; 24-uurs bereikbaarheid noodgevallen: tel 05700-15297. ZIEKENVERVOER: Alarmnummer: 06-11 of dienst doende arts: tel. 6 35 53. FYSIOTHERAPIE: Centrum voor Fysiotherapie Holten, Gaardenstraat 31, tel. 6 22 99. Dagelijks geopend van 8.00-17.30 uur. Behandeling vol gens afspraak. Praktijk voor fysiotherapie mevr. H. Versnel-Graaff, Oran jestraat 73a, tel. 6 42 51. Behan deling volgens afspraak (ook voor ziekenfondspatiënten). ZIEKENFONDS: Spreekuur: vrijdag van 8.30- 10.00 uur en volgens afspraak in het Kruisgebouw, Gaarden straat 29-31, tel. 6 14 36. STICHTING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERL. MIDD.OVERIJSSEL: Gaardenstraat 29-31, tel 6 27 84. Thuiszorg: gezinsverzorging. Algemeen maatschappelijk werk. Spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur en vol gens afspraak. GASTOUDERBUREAU Tuinstraat 1, tel. 62755. Spreek uur: dinsdag van 9.00 tot 10.00 uur, donderdag van 13.00 tot 14.00 uur. STICHTING WELZIJN OUDE REN: Gaardenstraat 29. Inlichtingen: 6 49 10. SLACHTOFFERHULP Voor praktische en emotionele hulp aan slachtoffers van mis drijven en verkeersongevallen. Het Buro Slachtofferhulp is 24 uur per dag bereikbaar (tel. 05720-60922). Buiten spreeku ren worden met doorgescha keld naar Buro Slachtofferhulp Deventer of Telefonische Hulp dienst. De spreekuren zijn op woensdag van 9-11 uur in het politiebureau te Raalte. POLITIE: Alarmnummer: 06-11 (dag en nacht bereikbaar); overigens: tel. 6 44 44. BRANDWEER: Alarmnummer: 06-11 (dag en nacht bereikbaar). DIERENBESCHERMING: E. Ras, regio-inspecteur, tel. 05480-14448; werkgroep Holten: E. Grootewal/H. Schoorlem- mer, tel 05483-64844. ENGERGIEVOORZIENING: N.V. Energiebedrijf IJsselmij, Industriestraat 1. Tijdens kan tooruren: 0 38-26 77 54; buiten kantooruren: tel. 038 - 22 45 45. WONINGBOUWVERENIGING ONZE WONING: Spreekuur Holten in gemeente huis: iedere le dinsdag van de maand 's morgens van 10.15- 12.15 uur; iedere 3e dinsdag van de maand 's middags van 14.15- 16.15 uur. BIBLIOTHEEK: Rörikstraat 3, tel. 6 24 87. Maan dag en vrijdag 14.00-17.30 uur en 18.30-20.30 uur, woensdag 9.30- 12.30 uur en 14.00-17.30 uur. CONTACTPERSONEN FNV: Industriebond (tel. 62734); Hout- en Bouwbond (tel. 64146); ABVA/KABO (tel. 61793); Voe dingsbond (tel. 61057); Horeca- bond (64487); Vervoersbond (63060); ABOP (62690). Zaterdag 14 mei: 9.00-13.00 uur, start route landelijke fietsdag bij VW Dorpsstraat; 7.00-9.00 uur, start Twente/Sallandfiet- stocht (90/150 km) bij Boer Biet; 9.00-16.00 uur, bloemenmarkt Smidsbelt; v.a. 14.00 uur, voor jaarsfeest Beuseberg, tent hoek Evertjesweg/Langstraat; 20.00 uur, gospelkoor Discipel in De Kandelaar Zondag 15 mei: 11.00 uur, start MAC-klassieker motortoer tocht bij 't Stuurhuus Dinsdag 17 mei: 8.30 uur, ver trek reisje Bejaardensociëteit naar Woudenberg/Baam bij ge bouw Irene Woensdag 18 mei: MAC-club- cross op de Imhof Zaterdag 21 mei: 10.00-17.30 uur, open dag zwembad Twen haarsveld Maandag 23 mei: 9.30 uur, her- v./geref. openluchtdienst op Kalfstermansweide Zaterdag 28 mei: 9.00 uur, start meester Knijff-toemooi Blauw Wit op 't Vletgoor; 14.00 uur, Concert jeugdorkest HMV op Smidsbelt (Dag van de Muziek); eerste zaterdagavond MAC-mo- tortoertocht; 20.30 uur, Gouwe Ouwe-avond in De Waag Geboren: Maike, dochter van G.H. Spenkelink en A.H. baro nes van Coeverden; Leonie, dochter van J.G. Jansen en A. Alink Overleden: J. Meijerink-Dijk- ink (91) Ondertrouwd: W.D. Lubbersen (30) en E.M. Brands (26); A. Aaf- tink (27) en J. Hovenkamp (24)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1994 | | pagina 3