Veel jongeren wonen dodenherdenking bij Dick Mondeel deelt in jaarlijkse lintjesregen Holtens Nieuwsblad, Beuseberg viert Voor jaarsfeest Berg in trek bij dauwtrappers ^zin&diens^6 Actief op uiteenlopend maatschappelijk terrein Collecte van Astma Fonds Cornielje wacht op waarneming Gouwe Ouwe in dancing De Waag 'Discipel, ik?' '3 U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON Holten Holtens Nieuwsblad VRIJDAG 13 MEI 1994 Abonnementsprijs f 66 - Losse nummers f. 1.45 Keyboard Ze heet Esther ter Horst, is 23 jaar en is sinds enkele weken aangesteld als docente key board bij het Muziek Onder wijs Centrum. Esther is zeer te spreken over het MOC en de lesruimte in het dorpshuis. Ze heeft inmiddels tien leerlingen, maar nieuwelingen zijn van harte welkom. Bevrijdingsloop Apeldoorner Titus Mulder heeft evenals vorig jaar de Be vrijdingsloop op zijn naam ge bracht. Op de 10 kilometer rond sportpark De Meermanskamp hield plaatsgenoot Egbert Ve neklaas lange tijd de spanning erin. In de laatste bocht wist Titus Veneklaas van zich af te schudden en liep naar winst. De Holtenaar finishte op twaalf seconden achterstand als tweede. Niet alleen tijdens de korte herden kingsplechtigheid bij het verzets- monument aan de Molenbelter- weg, ook de eerder gehouden bij eenkomst in de dorpskerk trok flinke belangstelling van jongeren. Een verheugende ontwikkeling vond voorzitter D. Beldman van de Club van Oud-Strijders, die tegelij kertijd de wens uitsprak dat jonge ren de herdenkingstraditie in de toekomst voortzetten, daar de plaatselijke oud-strijders zich van wege de leeftijd over enige tijd ge noodzaakt ziet de organisatie er van over te dragen. De 4 mei-activiteiten waren geor ganiseerd door de Stichting Vie ring Nationale Feestdagen, 's Och tends als vanouds begonnen met de herdenking door en voor leerlin gen uit de bovenbouwgroepen van de basisscholen op de Canadese begraafplaats. Een delegatie van HMV zorgde voor passende muzi kale omlijsting. Leerkracht Jan Bult sprak over de betekenis van vrijheid. In eenvoudige bewoordin gen spitste hij dat toe onderwijs vrijheid, vrijheid van arbeidskeuze en recht op hulp en bijstand. Het voor dit jaar door het Nationaal Comité 4 en 5 mei gekozen thema. Namens de kinderen sprak Selma van Beek (groep 8 Dorpsschool). Leerlingen van de basisscholen legden een krans bij het centrale kruis. Kransen waren er ook van de Club van Oud-Strijders, de Bond van Wapenbroeders Midden-Over ijssel en van het Seaford Highlan ders-regiment uit Canada. De plechtigheid werd traditiegetrouw besloten met de bloemlegging door alle kinderen op de graven. Tijdens de herdenkingsbijeen komst in de kerk beklom Bult op nieuw het spreekgestoelte om te spreken over de betekenis van vrij heid aan de hand van dezelfde voorbeelden. Hij achtte het van belang dat 'een ieder de geschiede nis doorgeeft aan een jongere': „Om te voorkomen dat die zich herhaalt." Na de overdenking door ds. H.P. Mulder volgde de Stille Tocht naar het monument, aange voerd door de oud-strijders en met uitzondering van wethouder Eb van Schooten, het college. Na de bijeenkomst in de kerk posteerde Van Schooten zich snel in de Burg. van de Borchstraat om enkel het laatste stukje mee te lopen. 'Moei lijke voeten'... Minder deelname aan de tocht, des te groter was de belangstelling voor de plechtig heid bij het monument. Nadat Wil- co Pinkert de Last Post had gebla zen en HMV de samenzang had Aan het slot van de plechtigheid op de Canadese begraafplaats legden de schoolkinderen traditiegetrouw bloemen bij de oorlogsgraven (Foto Ten Velde) begeleid waren er kransen van het woord sprak. Ook hij achtte het gemeentebestuur, de Club van van belang om jongeren het res- Oud-Strijders en de Joodse ge meenschap. Erik Zandvliet decla meerde een gedicht, waarop burge meester Dick Verhoeven een slot- pect voor de gevallenen en de ver zetsmensen en strijders die de oor log wel overleefden, over te bren gen. Op maandag 23 mei (Tweede Pink sterdag) wordt op de Kalfster- mansweide een gezamenlijke ge- zinsdienst in de open lucht gehou den van de hervormde en de gere formeerde kerk. De aanvang is 09.30 uur. Medewerking verlenen ds. H.P. Mulder en gospelkoor Re joice. Vorig jaar werd dit initiatief voor het eerst genomen, maar toen moest op het laatste moment wor den uitgeweken naar De Kande laar. Bij slecht weer is op 23 mei de hervormde kerk de alternatieve lo- katie. Men wordt verzocht een ei gen stoel mee te nemen. De aanwe- Glimmend van trots toont hij ons zijn koninklijke onderschei- zige banken zijn bestemd voor hen ding, maar laat tegelijkertijd weten dat er tal van anderen zijn die dat echt niet kunnen. Voor de die daar eerder voor in aanmerking zouden moeten komen. kinderen van nul tot drie jaar is er oppas in gebouw Irene. Na d dienst wordt er koffie gedronken. Mensen die wellicht meer op de achtergrond opereren. Geheel onverwacht deelde Dick Mondeel vorige week in de jaarlijkse lintjesregen. Werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau en in aanwezigheid van zijn familie als zodanig onder scheiden. Thuis kreeg de Holtenaar bezoek van burgemeester Dick Verhoeven vooreen persoonlijke felicitatie met bloemen. De gereformeerde en hervormde Voor de woning aan de Verzetstraat zorgde HMV op Koningin- Kerk nonnen ^nnnno1 IR mw csn X. nedag voor een muzikaal huldebetoon. Dick Mondeel wist zich via zelfstudie en hard werken op te werken tot hoofd van de administratie bij de belastingdienst ondernemingen in Almelo. Hij heeft 70 man onder zich. Het was directeur WiebePloegsma die hem de onderscheiding opspeldde. kerk houden zondag 15 mei een gezamenlijke jeugddienst met als thema 'Discipel... ik?' in De Kan delaar. Medewerking wordt ver leend door het gospelkoor Discipel en een ieder die hierbij wordt uitge nodigd. De jeugddienstcommissie hoopt samen tot de bron van het 'Levend Water' te komen. Iets om dorst van te krijgen (na de dienst staat de koffie klaar). De jeugd dienstcommissie hoopt op aan zienlijke belangstelling: „Steun ons! Desnoods met goeie kritiek of met je ziel onder de arm...Kom jij ook? Wij wel! De toegang is nog gratis ook! En neem gerust je ou ders mee of een kudde wilde intro ducés!" De dienst begint om 9.30 uur. Volgende week (15 Mm 21 mei) houdt het Astma Fonds weer de jaarlijkse collecte. Met de op brengst helpt het fonds mensen met astma, chronische bronchitis en longemfyseem. Onder meer door wetenschappelijk onderzoek, voorlichting aan patiënten en hun omgeving en scholing van artsen en verpleegkundigen. Toch is het niet de enige reden dat het koninklijk lintje hem ten deel viel. Menig Holtenaar kent Mon deel als een gedreven, uitermate sociaal bewogen mens, die zich in zet op tal van maatschappelijke terreinen en tot voor enige tijd ook politiek actief was. Zo is zijn naam werd hij bestuurslid (penning meester) van de Stichting Vrien den van Diessenplas. In het leven geroepen om voorzieningen die niet uit de normale exploitatiebe groting kunnen worden gefinan cierd, alsnog te bekostigen. Mon deel wijst op de behoefte aan een onlosmakelijk verbonden met on- dagverblijf bij de ziekenafdeling, der meer Radio Diessenplas, het Een investering die begroot is op kerkewerk, met de werkgroep circa 80.000 gulden. De ziekenafde- kerktelefoon en hoewel de activi- ling wordt veelal gebruikt door teiten op dit moment op een laag zelfstandig wonende ouderen die pitje staan, met de plaatselijke er tijdelijk verblijven, bijvoorbeeld PvdA-afdeling. Mondeel schreef na ziekenhuisopname. Een vorm destijds ook redactionele bijdra- van thuiszorg. Hij wordt haast ly- Ridder in de Orde van Oranje Nassau Dick Mondeel liet zich door onze fotograaf vereeuwigen bij Diessenplas ^enVelde)71 zorgcenirum ^em 20 710 aan ^art en waarvoor hij zich op diverse manieren inzet Foto gen voor het Holtens Nieuwsblad. Buiten de gemeentegrenzen ver wierf hij faam bij de VARA. Via het district Overijssel werd hij lid van de verenigingsraad, maakte er deel uit van de financiële commissie en hielp bij de reorganisatie. Of schoon het de belastingdienst was die hem voordroeg voor de konink lijke onderscheiding, vraagt Mon deel ons echter de schijnwerper vooral op Diessenplas te richten. Het woon- en zorgcentrum ligt risch als hij vertelt over de inzet van het personeel, dat in het stre ven naar een startkapitaal enkele duizenden loten huis aan huis ver kocht en daarmee 12.500 gulden ophaalde: „Ik heb daar mateloze bewondering voor. Ik zou willen dat ik een middel wist om de rest van het benodige bedrag zo snel mogelijk op tafel te krijgen!" Radio Diessenplas Dick Mondeel is ook nauw betrok- hem na aan't hart. Eind vorig jaar ken bij Radio Diessenplas. In maart '81 gestart door het echt paar Droog en zijn echtgenote Jen ny. Door zijn betrokkenheid bij de VARA rolde Mondeel er na enige Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. tijd als vanzelf in en begon met het samenstellen van de programma's en het aantrekken van gasten die in live uitzendigen geïnterviewd werden. Dick: „De eerste jaren werd alles op band opgenomen, pas later gingen 'we' live de lucht in." Mondeel getroost zich veel moeite en tijd om de maandelijkse uitzendingen zo optimaal mogelijk samen te stellen. Hij maakte pro gramma's als de 'Surpriseshow', de 'Mystery Guest' en 'Dit is uw leven' rond een Diessenplas-bewoner. Het seizoen van Radio Diessenplas wordt volgende maand besloten met een live uitzending, waarin voor Amnesty International voor de microfoon wordt gehaald. Mon deel wijst er op dat oud-burge meester mr. W.L.F.C. ridder van Rappard 'de grootste fan' was van Radio Diessenplas: „Aan hem heb ben wij te danken dat we van de opbrengst verkoop zomerzegels apparatuur konden aanschaffen!" Achter de schermen van Radio Diessenplas opereren vier man: Dick Mondeel, die de programma's maakt, teksten schrijft en presen teert, zijn echtgenote (presentatie) en Reijer Dorresteijn en Jan Ver boom (beiden techniek). Evenals de werkgroep kerktelefoon, die naast gymlerares Yvonne Wielaard eenmaal per maand een verzoek- ook het groepje jeugdige muzikan ten dat op Koninginnedag speelde Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Hij/zij Detaalt het abonnementsgeld per jaar ad 66.= Op de hoek Evertjesweg/Lang- straat wordt morgen (zaterdag 14 mei) in en rond een grote tent het eerste Beusebergse Voorjaarsfeest gehouden. Initiatief van de en thousiaste groep jongeren die ope reren onder de naam Beusebarger Armee Fraction en met het buurt feest de eenheid, de sociale kon takten onder de Beusebergers wil verstevigen. Hoewel alweer enkele weken geleden, geeft het feest toch nog wat extra glans aan de gewon nen paasvuurwedstrijd. De Beuse- bargse boake werd dit jaar voor de vijftiende maal opgebouwd en be leefde daarmee het derde lustrum. De feestelijkheden beginnen 's middags om 14.00 uur met een schietwedstrijd voor uitsluitend Beusebergers om de titel 'Schut- terskoning(in) van de Beuseberg'. Wie alvast verzekerd wil zijn van deelname kan zich opgeven op tel. 61953 of 62709. De jeugd kan zich uitleven op een groot springkus sen. 's Avonds is de tent weer open vanaf20.00 uur en heeft een grandi oos feest plaats met een live optre den van de band Free Time. Muzi kale medewerking is er verder van drive-in show Black Out. De toe gangsprijs bedraagt vijf gulden. Voor het onontbeerlijke hapje en drankje wordt vanzelfsprekend ge zorgd. De organisatoren verwach ten enkele honderden feestgan gers. platenprogramma verzorgt, be hoort Radio Diessenplas tot de Overijsselse Zieken Omroep Kring Almelo. De studio staat in Nijver- dal. Terug naar de belastingdienst, de uiteindelijke aanleiding tot het lin tje. Dick Mondeel vertelt dat hij in '59 begon als douaneambtenaar bij het grenskantoor Goirle, dat hij zich vervolgens verdiepte in de kunst van het boekhouden en zo terecht kwam in het accountants- werk bij bedrijven, met name ge richt op de omzetbelasting. In de begin zeventiger jaren woonde en werkte hij in Haarlem. De Mon- deels, beiden Nijverdaller van ge boorte, verlangden echter naar de eigen contreien, zodat Dick op ei gen verzoek overgeplaatst werd naar Deventer en Holten als woon plaats werd gekozen. Geruime tijd zat Mondeel opnieuw 'in de contro le', tot hij benaderd werd voor een managersfunctie. Na eerst te zijn opgeleid werd hij hoofd inspectie omzetbelastingen in Deventer, waarna de reorganisatie in de be lastingdienst 'toesloeg'. Dick: „Ik heb daar een flink deuntje in mee- geblazen. Heb de dienst in Almelo helpen opbouwen. Het heeft veel inzet en tijd gekost, maar nu is de hele dienst geautomatiseerd." Ge animeerd vertelt hij over de vol gende reorganisatie die op de prop pen staat, gericht op 'klantmana- gement'. Iedere belastingambte naar krijgt straks een eigen aantal klanten, maximaal zo'n 250. Mon deel: „Van iedere klant wordt een 'klantbeeld' gemaakt. Zijn aangif te wordt dan getoetst aan een aan tal criteria en het is de bedoeling dat nog diezelfde dag de aanslag de deur uit gaat." De Holtenaar ont werpt alles op schrift, program meurs vertalen het in software. Be gin januari 1997 moet het operatio neel zijn. Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekblad Pers BV, behorende tot Wegener NV, in samenwerking met de stichting „Holtens Nieuwsblad Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-63022 Directie: J. V. Munsterman Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 24 50 Orders worden afgesloten en uitgevoerd overeenkomstig onze algemene voorwaar den, gedeponeerd bij de Ka mer van Koophandel en Fa brieken te Enschede. Redactie: Wil Vogel, tel: 05483-6 42 01. Hoofd redactie: Bob Braak man, tel: 053-84 24 90 (kan toor), 053-33 92 80 (privé). Redactioneel adres: Kerkhofsweg 18 tel. 05483-6 38 03 faxnummer 05483-6 64 97 Openingstijden redactie: maandagmiddag 13.00-16.30 uur. Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6, Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 H. Schottert tel. privé 074-42 86 06 Advertenties kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Abonnementen en klachten bezorging: Fam. Bouwhuis Aalpolsweg 6 7451 HK Holten Tel. 05483-6 1849 J.J.H. Cornielje is Holten nog niet vergeten. De voormalig waarne mend burgemeester van onze ge meente staat alweer enkele weken op non-actief. Hij vatte zijn 'Hol- tense periode' samen in een, hoe zou het ook anders kunnen, pas sende limerick. Dat het waarne men, eerder ook in Olst, goed be vallen is, komt niet als verrassing. De laatste zin van het gedichtje spreekt voor zich: 'Terugblikkend op mijn mooie Holtense periode, met behulp van spontaan relative rende methoden, geniet ik bewust, van onverdiende rust, wachtend op een nieuwe waarneming die wordt geboden'. Ter gelegenheid van het twintigja rig bestaan houdt bar-dancing De Waag zaterdag 28 mei een grandio ze Gouwe Ouwe-avond. De avond staat geheel in het teken van de muziek van toen. Ook diverse me dewerkers van weleer zijn van de partij, onder wie Ria van Fokkie, Fokkie van Ria, Henk en Frieda, Jantje Reilink, Joke Nieuwenhuis- Schuppert, Dinant van Huuske en de dj's Kasse, Jan Wolters, Anton Bulsink en Rinus Bekkemens. De zaal is open vanaf 20.30 uur, de toegang bedraagt vijf gulden. Wie meer informatie wil kan zich wen den tot bar-dancing De Waag, tel. 61376. 'Gezellig druk'. Zo luidde de con clusie van de rijkspolitie over het enorme aantal dauwtrappers dat gisteren de Holterberg bevolkte. Problemen deden zich echter niet of nauwelijks voor. Op de Motie- weg was wel sprake van een lelijke valpartij. Moeilijkheden in de zin van bovenmatig drankgebruik, zo als in voorgaande jaren nogal eens het geval, waren er volgens de zegs man niet. Hooguit het feit dat nog al wat groepen jongeren de rust op de berg verstoorde met een veel decibellen producerende radio, deed hier en daar de wenkbrauwen fronsen. Heel wat Holtenaren bestegen gis teren de pedalen. Jongerencafé De Schure boekte met 196 fietsers zelfs een record aantal deelnemers op de traditionele Hemelvaarts- fietstocht. Er was keus uit een rou te van 40 en 60 kilometer. Beide voerden richting Deventer/Gors- sel. Het merendeel koos 60. Een Schure-vrijwilliger liet weten dat de belangstelling voor de rit nog altijd toeneemt. Vorig jaar meld den zich 172 fietsers aan de start. Het fraaie voorjaarsweer droeg on getwijfeld bij aan de grote op komst. Onder de deelnemers diver se 'ouwe getrouwen', maar tot te vredenheid van de organisatoren ook veel nieuwelingen. Onderweg waren drie controleposten inge richt, waar tevens toegezien werd op de inwendige verzorging van de fietsers.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1994 | | pagina 1